Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 13

GNT

1 παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῶ τῶ καιρῶ ἀπαγγέλλοντες αὐτῶ περὶ τῶν γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

2 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, δοκεῖτε ὅτι οἱ γαλιλαῖοι οὖτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν;

3 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.

4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῶ σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἰερουσαλήμ;

5 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.

6 ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῶ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὖρεν.

7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὖ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον [οὗν] αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;

8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῶ, κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια·

9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον _ εἰ δὲ μή γε, ἐκκόψεις αὐτήν.

10 ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.

11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.

12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,

13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.

14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῶ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ἰησοῦς, ἔλεγεν τῶ ὄχλῳ ὅτι ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὗν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

15 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῶ ὁ κύριος καὶ εἶπεν, ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῶ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

16 ταύτην δὲ θυγατέρα ἀβραὰμ οὗσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῶ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ.

18 ἔλεγεν οὗν, τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

20 καὶ πάλιν εἶπεν, τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;

21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ [ἐν]έκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὖ ἐζυμώθη ὅλον.

22 καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς ἱεροσόλυμα.

23 εἶπεν δέ τις αὐτῶ, κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,

24 ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.

25 ἀφ᾽ οὖ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

26 τότε ἄρξεσθε λέγειν, ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·

27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν, οὐκ οἶδα [ὑμᾶς] πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας.

28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.

29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.

31 ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῶ, ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.

32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.

33 πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ἰερουσαλήμ.

34 ἰερουσαλὴμ ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω [δὲ] ὑμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

KJV

1  There1161 were present3918 at1722 that846 season2540 some5100 that told518 him846 of4012 the3588 Galilaeans,1057 whose3739 blood129 Pilate4091 had mingled3396 with3326 their846 sacrifices.2378

2  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto them,846 Suppose1380 ye that3754 these3778 Galilaeans1057 were1096 sinners268 above3844 all3956 the3588 Galilaeans,1057 because3754 they suffered3958 such things?5108

3  I tell3004 you,5213 Nay:3780 but,235 except1437 3361 ye repent,3340 ye shall all3956 likewise5615 perish.622

4  Or2228 those1565 eighteen,1176 2532 3638 upon1909 whom3739 the3588 tower4444 in1722 Siloam4611 fell,4098 and2532 slew615 them,846 think1380 ye that3754 they3778 were1096 sinners3781 above3844 all3956 men444 that dwelt2730 in1722 Jerusalem?2419

5  I tell3004 you,5213 Nay:3780 but,235 except1437 3361 ye repent,3340 ye shall all3956 likewise3668 perish.622

6  He spake3004 also1161 this5026 parable;3850 A certain5100 man had2192 a fig tree4808 planted5452 in1722 his848 vineyard;290 and2532 he came2064 and sought2212 fruit2590 thereon,1722 846 and2532 found2147 none.3756

7  Then1161 said2036 he unto4314 the3588 dresser of his vineyard,289 Behold,2400 these three5140 years2094 I come2064 seeking2212 fruit2590 on1722 this5026 fig tree,4808 and2532 find2147 none:3756 cut it down;1581 846 why2444 2532 encumbereth2673 it the3588 ground?1093

8  And1161 he3588 answering611 said3004 unto him,846 Lord,2962 let it alone863 846 this5124 year2094 also,2532 till2193 3755 I shall dig4626 about4012 it,846 and2532 dung906 2874 it:

9  And if2579 it3303 bear4160 fruit,2590 well: and if not,1490 then after that1519 3195 thou shalt cut it down.1581 846

10  And1161 he was2258 teaching1321 in1722 one3391 of the3588 synagogues4864 on1722 the3588 sabbath.4521

11  And,2532 behold,2400 there was2258 a woman1135 which had2192 a spirit4151 of infirmity769 eighteen1176 2532 3638 years,2094 and2532 was2258 bowed together,4794 and2532 could1410 in no wise3361 1519 3838 lift up352 herself.

12  And1161 when Jesus2424 saw1492 her,846 he called4377 her to him, and2532 said2036 unto her,846 Woman,1135 thou art loosed630 from thine4675 infirmity.769

13  And2532 he laid2007 his hands5495 on her:846 and2532 immediately3916 she was made straight,461 and2532 glorified1392 God.2316

14  And1161 the3588 ruler of the synagogue752 answered611 with indignation,23 because3754 that Jesus2424 had healed2323 on the3588 sabbath day,4521 and said3004 unto the3588 people,3793 There are1526 six1803 days2250 in1722 which3739 men ought1163 to work:2038 in1722 them5025 therefore3767 come2064 and2532 be healed,2323 and2532 not3361 on the3588 sabbath4521 day.2250

15  The3588 Lord2962 then3767 answered611 him,846 and2532 said,2036 Thou hypocrite,5273 doth not3756 each one1538 of you5216 on the3588 sabbath4521 loose3089 his848 ox1016 or2228 his ass3688 from575 the3588 stall,5336 and2532 lead him away520 to watering?4222

16  And1161 ought1163 not3756 this woman,5026 being5607 a daughter2364 of Abraham,11 whom3739 Satan4567 hath bound,1210 lo,2400 these eighteen1176 2532 3638 years,2094 be loosed3089 from575 this5127 bond1199 on the3588 sabbath4521 day?2250

17  And2532 when he846 had said3004 these things,5023 all3956 his846 adversaries480 were ashamed:2617 and2532 all3956 the3588 people3793 rejoiced5463 for1909 all3956 the3588 glorious things1741 that were done1096 by5259 him.846

18  Then1161 said3004 he, Unto what5101 is2076 the3588 kingdom932 of God2316 like?3664 and2532 whereunto5101 shall I resemble3666 it?846

19  It is2076 like3664 a grain2848 of mustard seed,4615 which3739 a man444 took,2983 and cast906 into1519 his1438 garden;2779 and2532 it grew,837 and2532 waxed1096 a great3173 tree;1186 and2532 the3588 fowls4071 of the3588 air3772 lodged2681 in1722 the3588 branches2798 of it.846

20  And2532 again3825 he said,2036 Whereunto5101 shall I liken3666 the3588 kingdom932 of God?2316

21  It is2076 like3664 leaven,2219 which3739 a woman1135 took2983 and hid1470 in1519 three5140 measures4568 of meal,224 till2193 3757 the whole3650 was leavened.2220

22  And2532 he went1279 through2596 the cities4172 and2532 villages,2968 teaching,1321 and2532 journeying4160 4197 toward1519 Jerusalem.2419

23  Then1161 said2036 one5100 unto him,846 Lord,2962 are1487 there few3641 that be saved?4982 And1161 he3588 said2036 unto4314 them,846

24  Strive75 to enter in1525 at1223 the3588 strait4728 gate:4439 for3754 many,4183 I say3004 unto you,5213 will seek2212 to enter in,1525 and2532 shall not3756 be able.2480

25  When once575 3739 302 the3588 master of the house3617 is risen up,1453 and2532 hath shut to608 the3588 door,2374 and2532 ye begin756 to stand2476 without,1854 and2532 to knock2925 at the3588 door,2374 saying,3004 Lord,2962 Lord,2962 open455 unto us;2254 and2532 he shall answer611 and say2046 unto you,5213 I know1492 you5209 not3756 whence4159 ye are:2075

26  Then5119 shall ye begin756 to say,3004 We have eaten5315 and2532 drunk4095 in thy presence,1799 4675 and2532 thou hast taught1321 in1722 our2257 streets.4113

27  But2532 he shall say,2046 I tell3004 you,5213 I know1492 you5209 not3756 whence4159 ye are;2075 depart868 from575 me,1700 all3956 ye workers2040 of iniquity.93

28  There1563 shall be2071 weeping2805 and2532 gnashing1030 of teeth,3599 when3752 ye shall see3700 Abraham,11 and2532 Isaac,2464 and2532 Jacob,2384 and2532 all3956 the3588 prophets,4396 in1722 the3588 kingdom932 of God,2316 and1161 you5209 yourselves thrust1544 out.1854

29  And2532 they shall come2240 from575 the east,395 and2532 from the west,1424 and2532 from575 the north,1005 and2532 from the south,3558 and2532 shall sit down347 in1722 the3588 kingdom932 of2316 God.

30  And,2532 behold,2400 there are1526 last2078 which3739 shall be2071 first,4413 and2532 there are1526 first4413 which3739 shall be2071 last.2078

31  The1722 same846 day2250 there came4334 certain5100 of the Pharisees,5330 saying3004 unto him,846 Get thee out,1831 and2532 depart4198 hence:1782 for3754 Herod2264 will2309 kill615 thee.4571

32  And2532 he said2036 unto them,846 Go4198 ye, and tell2036 that5026 fox,258 Behold,2400 I cast out1544 devils,1140 and2532 I do2005 cures2392 today4594 and2532 tomorrow,839 and2532 the3588 third5154 day I shall be perfected.5048

33  Nevertheless4133 I3165 must1163 walk4198 today,4594 and2532 tomorrow,839 and2532 the3588 day following:2192 for3754 it cannot be1735 3756 that a prophet4396 perish622 out1854 of Jerusalem.2419

34  O Jerusalem,2419 Jerusalem,2419 which killest615 the3588 prophets,4396 and2532 stonest3036 them that are sent649 unto4314 thee;846 how often4212 would2309 I have gathered thy children together,1996 4675 5043 as3739 5158 a hen3733 doth gather her1438 brood3555 under5259 her wings,4420 and2532 ye would2309 not!3756

35  Behold,2400 your5216 house3624 is left863 unto you5213 desolate:2048 and1161 verily281 I say3004 unto you,5213 Ye shall not3364 see1492 me,3165 until2193 302 the time come2240 when3753 ye shall say,2036 Blessed2127 is he that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord.2962

Vul

1 Aderant autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilæis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum.

2 Et respondens dixit illis: Putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galilæis peccatores fuerint, quia talia passi sunt?

3 Non, dico vobis: sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.

4 Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloë, et occidit eos: putatis quia et ipsi debitores fuerint præter omnes homines habitantes in Jerusalem?

5 Non, dico vobis: sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.

6 Dicebat autem et hanc similitudinem: Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua, et venit quærens fructum in illa, et non invenit.

7 Dixit autem ad cultorem vineæ: Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens fructum in ficulnea hac, et non invenio: succide ergo illam: ut quid etiam terram occupat?

8 At ille respondens, dicit illi: Domine dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora,

9 et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.

10 Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis.

11 Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo: et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere.

12 Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se, et ait illi: Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.

13 Et imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum.

14 Respondens autem archisynagogus, indignans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbæ: Sex dies sunt in quibus oportet operari: in his ergo venite, et curamini, et non in die sabbati.

15 Respondens autem ad illum Dominus, dixit: Hypocritæ, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum a præsepio, et ducit adaquare?

16 Hanc autem filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas, ecce decem et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati?

17 Et cum hæc diceret, erubescant omnes adversarii ejus: et omnis populus gaudebat in universis, quæ gloriosæ fiebant ab eo.

18 Dicebat ergo: Cui simile est regnum Dei, et cui simile æstimabo illud?

19 Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem magnam: et volucres cæli requieverunt in ramis ejus.

20 Et iterum dixit: Cui simile æstimabo regnum Dei?

21 Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ sata tria, donec fermentaretur totum.

22 Et ibat per civitates et castella, docens, et iter faciens in Jerusalem.

23 Ait autem illi quidam: Domine, si pauci sunt, qui salvantur? Ipse autem dixit ad illos:

24 Contendite intrare per angustam portam: quia multi, dico vobis, quærent intrare, et non poterunt.

25 Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium, incipietis foris stare, et pulsare ostium, dicentes: Domine, aperi nobis: et respondens dicet vobis: Nescio vos unde sitis:

26 tunc incipietis dicere: Manducavimus coram te, et bibimus, et in plateis nostris docuisti.

27 Et dicet vobis: Nescio vos unde sitis: discedite a me omnes operarii iniquitatis.

28 Ibi erit fletus et stridor dentium: cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras.

29 Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei.

30 Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.

31 In ipsa die accesserunt quidam pharisæorum, dicentes illi: Exi, et vade hinc: quia Herodes vult te occidere.

32 Et ait illis: Ite, et dicite vulpi illi: Ecce ejicio dæmonia, et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia die consummor.

33 Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare: quia non capit prophetam perire extra Jerusalem.

34 Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas eos qui mittuntur ad te, quoties volui congregare filios tuos quemadmodum avis nidum suum sub pennis, et noluisti?

35 Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico autem vobis, quia non videbitis me donec veniat cum dicetis: Benedictus qui venit in nomine Domini.


Next: Luke 14