Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 12

GNT

1 ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν φαρισαίων.

2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

3 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῶ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὗς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

4 λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.

5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.

6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.

8 λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.

10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῶ· τῶ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.

11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν.

13 εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῶ, διδάσκαλε, εἰπὲ τῶ ἀδελφῶ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.

14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς;

15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῶ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶ.

16 εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων, ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα.

17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῶ λέγων, τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;

18 καὶ εἶπεν, τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,

19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.

20 εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ θεός, ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;

21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῶ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.

22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς [αὐτοῦ], διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῶ σώματι τί ἐνδύσησθε.

23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.

24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν.

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν;

26 εἰ οὗν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῶ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι.

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε·

30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν.

32 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει·

34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

35 ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι,

36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῶ.

37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.

38 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

41 εἶπεν δὲ ὁ πέτρος, κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας;

42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος, τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῶ [τὸ] σιτομέτριον;

43 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως·

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,

46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.

47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς·

48 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

49 πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.

50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν.

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν,

53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῶ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

54 ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ὅταν ἴδητε [τὴν] νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως·

55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.

56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

57 τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῶ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῶ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῶς.

KJV

1  In the mean time,1722 3739 when there were gathered together1996 an innumerable multitude3461 of people,3793 insomuch that5620 they trod2662 one upon another,240 he began756 to say3004 unto4314 his848 disciples3101 first of all,4412 Beware4337 ye1438 of575 the3588 leaven2219 of the3588 Pharisees,5330 which3748 is2076 hypocrisy.5272

2  For1161 there is2076 nothing3762 covered,4780 that3739 shall not3756 be revealed;601 neither2532 hid,2927 that3739 shall not3756 be known.1097

3  Therefore473 3739 whatsoever3745 ye have spoken2036 in1722 darkness4653 shall be heard191 in1722 the3588 light;5457 and2532 that which3739 ye have spoken2980 in4314 the3588 ear3775 in1722 closets5009 shall be proclaimed2784 upon1909 the3588 housetops.1430

4  And1161 I say3004 unto you5213 my3450 friends,5384 Be not afraid5399 3361 of575 them that kill615 the3588 body,4983 and2532 after3326 that5023 have2192 no3361 more5100 4055 that they can do.4160

5  But1161 I will forewarn5263 you5213 whom5101 ye shall fear:5399 Fear5399 him, which after he hath killed615 hath2192 power1849 to cast1685 into1519 hell;1067 yea,3483 I say3004 unto you,5213 Fear5399 him.5126

6  Are not3780 five4002 sparrows4765 sold4453 for two1417 farthings,787 and2532 not3756 one1520 of1537 them846 is2076 forgotten1950 before1799 God?2316

7  But235 even2532 the3588 very hairs2359 of your5216 head2776 are all3956 numbered.705 Fear5399 not3361 therefore:3767 ye are of more value1308 than many4183 sparrows.4765

8  Also1161 I say3004 unto you,5213 Whosoever3956 3739 302 shall confess3670 me1698 before1715 men,444 1722 him846 shall the3588 Son5207 of man444 also2532 confess3670 before1715 the3588 angels32 of God:2316

9  But1161 he that denieth720 me3165 before1799 men444 shall be denied533 before1799 the3588 angels32 of God.2316

10  And2532 whosoever3956 3739 shall speak2046 a word3056 against1519 the3588 Son5207 of man,444 it shall be forgiven863 him:846 but1161 unto him that blasphemeth987 against1519 the3588 Holy40 Ghost4151 it shall not3756 be forgiven.863

11  And1161 when3752 they bring4374 you5209 unto1909 the3588 synagogues,4864 and2532 unto magistrates,746 and2532 powers,1849 take ye no thought3309 3361 how4459 or2228 what thing5101 ye shall answer,626 or2228 what5101 ye shall say:2036

12  For1063 the3588 Holy40 Ghost4151 shall teach1321 you5209 in1722 the3588 same846 hour5610 what3739 ye ought1163 to say.2036

13  And1161 one5100 of1537 the3588 company3793 said2036 unto him,846 Master,1320 speak2036 to my3450 brother,80 that he divide3307 the3588 inheritance2817 with3326 me.1700

14  And1161 he3588 said2036 unto him,846 Man,444 who5101 made2525 me3165 a judge1348 or2228 a divider3312 over1909 you?5209

15  And1161 he said2036 unto4314 them,846 Take heed,3708 and2532 beware5442 of575 covetousness:4124 for3754 a man's5100 life2222 consisteth2076 not3756 in the abundance4052 of1537 the things which he possesseth.5224 846

16  And1161 he spake2036 a parable3850 unto4314 them,846 saying,3004 The3588 ground5561 of a certain5100 rich4145 man444 brought forth plentifully:2164

17  And2532 he thought1260 within1722 himself,1438 saying,3004 What5101 shall I do,4160 because3754 I have2192 no3756 room where4226 to bestow4863 my3450 fruits?2590

18  And2532 he said,2036 This5124 will I do:4160 I will pull down2507 my3450 barns,596 and2532 build3618 greater;3187 and2532 there1563 will I bestow4863 all3956 my3450 fruits1081 and2532 my3450 goods.18

19  And2532 I will say2046 to my3450 soul,5590 Soul,5590 thou hast2192 much4183 goods18 laid up2749 for1519 many4183 years;2094 take thine ease,373 eat,5315 drink,4095 and be merry.2165

20  But1161 God2316 said2036 unto him,846 Thou fool,878 this5026 night3571 thy4675 soul5590 shall be required523 of575 thee:4675 then1161 whose5101 shall those things3739 be,2071 which thou hast provided?2090

21  So3779 is he3588 that layeth up treasure2343 for himself,1438 and2532 is not rich4147 3361 toward1519 God.2316

22  And1161 he said2036 unto4314 his848 disciples,3101 Therefore1223 5124 I say3004 unto you,5213 Take no thought3309 3361 for your5216 life,5590 what5101 ye shall eat;5315 neither3366 for the3588 body,4983 what5101 ye shall put on.1746

23  The3588 life5590 is2076 more4119 than meat,5160 and2532 the3588 body4983 is more than raiment.1742

24  Consider2657 the3588 ravens:2876 for3754 they neither3756 sow4687 nor3761 reap;2325 which3739 neither3756 have2076 storehouse5009 nor3761 barn;596 and2532 God2316 feedeth5142 them:846 how much4214 more3123 are ye better1308 5210 than the3588 fowls?4071

25  And1161 which5101 of1537 you5216 with taking thought3309 can1410 add4369 to1909 his848 stature2244 one1520 cubit?4083

26  If1487 ye then3767 be not able1410 3777 to do that thing which is least,1646 why5101 take ye thought3309 for4012 the3588 rest?3062

27  Consider2657 the3588 lilies2918 how4459 they grow:837 they toil2872 not,3756 they spin3514 not;3761 and1161 yet I say3004 unto you,5213 that Solomon4672 in1722 all3956 his848 glory1391 was not3761 arrayed4016 like5613 one1520 of these.5130

28  1161 If1487 then God2316 so3779 clothe294 the3588 grass,5528 which is5607 today4594 in1722 the3588 field,68 and2532 tomorrow839 is cast906 into1519 the oven;2823 how much4214 more3123 will he clothe you,5209 O ye of little faith?3640

29  And2532 seek2212 not3361 ye5210 what5101 ye shall eat,5315 or2228 what5101 ye shall drink,4095 neither2532 3361 be ye of doubtful mind.3349

30  For1063 all3956 these things5023 do the3588 nations1484 of the3588 world2889 seek after:1934 and1161 your5216 Father3962 knoweth1492 that3754 ye have need5535 of these things.5130

31  But4133 rather seek2212 ye the3588 kingdom932 of God;2316 and2532 all3956 these things5023 shall be added4369 unto you.5213

32  Fear5399 not,3361 little3398 flock;4168 for3754 it is your Father's good pleasure2106 5216 3962 to give1325 you5213 the3588 kingdom.932

33  Sell4453 that ye have,5216 5224 and2532 give1325 alms;1654 provide4160 yourselves1438 bags905 which wax not old,3822 3361 a treasure2344 in1722 the3588 heavens3772 that faileth not,413 where3699 no3756 thief2812 approacheth,1448 neither3761 moth4597 corrupteth.1311

34  For1063 where3699 your5216 treasure2344 is,2076 there1563 will your5216 heart2588 be2071 also.2532

35  Let your5216 loins3751 be2077 girded about,4024 and2532 your lights3088 burning;2545

36  And2532 ye yourselves5210 like unto3664 men444 that wait for4327 their1438 lord,2962 when4219 he will return360 from1537 the3588 wedding;1062 that2443 when he cometh2064 and2532 knocketh,2925 they may open455 unto him846 immediately.2112

37  Blessed3107 are those1565 servants,1401 whom3739 the3588 lord2962 when he cometh2064 shall find2147 watching:1127 verily281 I say3004 unto you,5213 that3754 he shall gird4024 himself, and2532 make them846 to sit down to meat,347 and2532 will come forth3928 and serve1247 them.846

38  And2532 if1437 he shall come2064 in1722 the3588 second1208 watch,5438 or2532 come2064 in1722 the3588 third5154 watch,5438 and2532 find2147 them so,3779 blessed3107 are1526 those1565 servants.1401

39  And1161 this5124 know,1097 that3754 if1487 the3588 goodman of the house3617 had known1492 what4169 hour5610 the3588 thief2812 would come,2064 he would have watched,1127 302 and2532 not3756 have suffered863 302 his848 house3624 to be broken through.1358

40  Be1096 ye5210 therefore3767 ready2092 also:2532 for3754 the3588 Son5207 of man444 cometh2064 at3739 an hour5610 when ye think1380 not.3756

41  Then1161 Peter4074 said2036 unto him,846 Lord,2962 speakest3004 thou this5026 parable3850 unto4314 us,2248 or2228 even2532 to4314 all?3956

42  And1161 the3588 Lord2962 said,2036 Who5101 then686 is2076 that faithful4103 and2532 wise5429 steward,3623 whom3739 his lord2962 shall make ruler2525 over1909 his848 household,2322 to give1325 them their portion of meat4620 in1722 due season?2540

43  Blessed3107 is that1565 servant,1401 whom3739 his846 lord2962 when he cometh2064 shall find2147 so3779 doing.4160

44  Of a truth230 I say3004 unto you,5213 that3754 he will make him ruler2525 846 over1909 all3956 that he hath.5224 848

45  But1161 and if1437 that1565 servant1401 say2036 in1722 his848 heart,2588 My3450 lord2962 delayeth5549 his coming;2064 and2532 shall begin756 to beat5180 the3588 menservants3816 and2532 maidens,3814 and5037 to eat2068 and2532 drink,4095 and2532 to be drunken;3182

46  The3588 lord2962 of that1565 servant1401 will come2240 in1722 a day2250 when3739 he looketh not for4328 3756 him, and2532 at1722 an hour5610 when3739 he is not aware,1097 3756 and2532 will cut him in sunder,1371 846 and2532 will appoint5087 him846 his portion3313 with3326 the3588 unbelievers.571

47  And1161 that1565 servant,1401 which knew1097 his1438 lord's2962 will,2307 and2532 prepared2090 not3361 himself, neither3366 did4160 according to4314 his846 will,2307 shall be beaten1194 with many4183 stripes.

48  But1161 he that knew1097 not,3361 and1161 did commit4160 things worthy514 of stripes,4127 shall be beaten1194 with few3641 stripes. For1161 unto whomsoever3956 3739 much4183 is given,1325 of3844 him846 shall be much4183 required:2212 and2532 to whom3739 men have committed3908 much,4183 of him846 they will ask154 the more.4055

49  I am come2064 to send906 fire4442 on1519 the3588 earth;1093 and2532 what5101 will2309 I, if1487 it be already2235 kindled?381

50  But1161 I have2192 a baptism908 to be baptized907 with; and2532 how4459 am I straitened4912 till2193 it3739 be accomplished!5055

51  Suppose1380 ye that3754 I am come3854 to give1325 peace1515 on1722 earth?1093 I tell3004 you,5213 Nay;3780 but235 rather2228 division:1267

52  For1063 from575 henceforth3568 there shall be2071 five4002 in1722 one1520 house3624 divided,1266 three5140 against1909 two,1417 and2532 two1417 against1909 three.5140

53  The father3962 shall be divided1266 against1909 the son,5207 and2532 the son5207 against1909 the father;3962 the mother3384 against1909 the daughter,2364 and2532 the daughter2364 against1909 the mother;3384 the mother in law3994 against1909 her848 daughter in law,3565 and2532 the daughter in law3565 against1909 her848 mother in law.3994

54  And1161 he said3004 also2532 to the3588 people,3793 When3752 ye see1492 a cloud3507 rise393 out of575 the west,1424 straightway2112 ye say,3004 There cometh2064 a shower;3655 and2543 so3779 it is.1096

55  And2532 when3752 ye see the south wind3558 blow,4154 ye say,3004 There will be2071 heat;2742 and2532 it cometh to pass.1096

56  Ye hypocrites,5273 ye can1492 discern1381 the3588 face4383 of the3588 sky3772 and2532 of the3588 earth;1093 but1161 how4459 is it that ye do not3756 discern1381 this5126 time?2540

57  Yea, and1161 why5101 even2532 of575 yourselves1438 judge2919 ye not3756 what is right?1342

58  1161 When5613 thou goest5217 with3326 thine4675 adversary476 to1909 the magistrate,758 as thou art in1722 the3588 way,3598 give1325 diligence2039 that thou mayest be delivered525 from575 him;846 lest3379 he hale2694 thee4571 to4314 the3588 judge,2923 and2532 the3588 judge2923 deliver3860 thee4571 to the3588 officer,4233 and2532 the3588 officer4233 cast906 thee4571 into1519 prison.5438

59  I tell3004 thee,4671 thou shalt not3364 depart1831 thence,1564 till2193 3757 thou hast paid591 the3588 very2532 last2078 mite.3016

Vul

1 Multis autem turbis circumstantibus, ita ut se invicem conculcarent, cœpit dicere ad discipulos suos: Attendite a fermento pharisæorum, quod est hypocrisis.

2 Nihil autem opertum est, quod non reveletur: neque absconditum, quod non sciatur.

3 Quoniam quæ in tenebris dixistis, in lumine dicentur: et quod in aurem locuti estis in cubiculis, prædicabitur in tectis.

4 Dico autem vobis amicis meis: Ne terreamini ab his qui occidunt corpus, et post hæc non habent amplius quid faciant.

5 Ostendam autem vobis quem timeatis: timete eum qui, postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam: ita dico vobis, hunc timete.

6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio, et unus ex illis non est in oblivione coram Deo?

7 sed et capilli capitis vestri omnes numerati sunt. Nolite ergo timere: multis passeribus pluris estis vos.

8 Dico autem vobis: Omnis quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur illum coram angelis Dei:

9 qui autem negaverit me coram hominibus, negabitur coram angelis Dei.

10 Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis, remittetur illi: ei autem qui in Spiritum Sanctum blasphemaverit, non remittetur.

11 Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus, et potestates, nolite solliciti esse qualiter, aut quid respondeatis, aut quid dicatis.

12 Spiritus enim Sanctus docebit vos in ipsa hora quid oporteat vos dicere.

13 Ait autem ei quidam de turba: Magister, dic fratri meo ut dividat mecum hæreditatem.

14 At ille dixit illi: Homo, quis me constituit judicem, aut divisorem super vos?

15 Dixitque ad illos: Videte, et cavete ab omni avaritia: quia non in abundantia cujusquam vita ejus est ex his quæ possidet.

16 Dixit autem similitudinem ad illos, dicens: Hominis cujusdam divitis uberes fructus ager attulit:

17 et cogitabat intra se dicens: Quid faciam, quia non habeo quo congregem fructus meos?

18 Et dixit: Hoc faciam: destruam horrea mea, et majora faciam: et illuc congregabo omnia quæ nata sunt mihi, et bona mea,

19 et dicam animæ meæ: Anima, habes multa bona posita in annos plurimos: requiesce, comede, bibe, epulare.

20 Dixit autem illi Deus: Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te: quæ autem parasti, cujus erunt?

21 Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in Deum dives.

22 Dixitque ad discipulos suos: Ideo dico vobis, nolite solliciti esse animæ vestræ quid manducetis, neque corpori quid induamini.

23 Anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum.

24 Considerate corvos, quia non seminant, neque metunt, quibus non est cellarium, neque horreum, et Deus pascit illos. Quanto magis vos pluris estis illis?

25 Quis autem vestrum cogitando potest adjicere ad staturam suam cubitum unum?

26 Si ergo neque quod minimum est potestis, quid de ceteris solliciti estis?

27 Considerate lilia quomodo crescunt: non laborant, neque nent: dico autem vobis, nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis.

28 Si autem fœnum, quod hodie est in agro, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit: quanto magis vos pusillæ fidei?

29 Et vos nolite quærere quid manducetis, aut quid bibatis: et nolite in sublime tolli:

30 hæc enim omnia gentes mundi quærunt. Pater autem vester scit quoniam his indigetis.

31 Verumtamen quærite primum regnum Dei, et justitiam ejus: et hæc omnia adjicientur vobis.

32 Nolite timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.

33 Vendite quæ possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sacculos, qui non veterascunt, thesaurum non deficientem in cælis: quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit.

34 Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.

35 Sint lumbi vestri præcincti, et lucernæ ardentes in manibus vestris,

36 et vos similes hominibus exspectantibus dominum suum quando revertatur a nuptiis: ut, cum venerit et pulsaverit, confestim aperiant ei.

37 Beati servi illi quos, cum venerit dominus, invenerit vigilantes: amen dico vobis, quod præcinget se, et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis.

38 Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi.

39 Hoc autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias, qua hora fur veniret, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam.

40 Et vos estote parati: quia qua hora non putatis, Filius hominis veniet.

41 Ait autem et Petrus: Domine, ad nos dicis hanc parabolam, an et ad omnes?

42 Dixit autem Dominus: Quis, putas, est fidelis dispensator, et prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?

43 Beatus ille servus quem, cum venerit dominus, invenerit ita facientem.

44 Vere dico vobis, quoniam supra omnia quæ possidet, constituet illum.

45 Quod si dixerit servus ille in corde suo: Moram facit dominus meus venire: et cœperit percutere servos, et ancillas, et edere, et bibere, et inebriari:

46 veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua nescit, et dividet eum, partemque ejus cum infidelibus ponet.

47 Ille autem servus qui cognovit voluntatem domini sui, et non præparavit, et non facit secundum voluntatem ejus, vapulabit multis:

48 qui autem non cognovit, et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem cui multum datum est, multum quæretur ab eo: et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo.

49 Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?

50 Baptismo autem habeo baptizari: et quomodo coarctor usque dum perficiatur?

51 Putatis quia pacem veni dare in terram? non, dico vobis, sed separationem:

52 erunt enim ex hoc quinque in domo una divisi, tres in duos, et duo in tres

53 dividentur: pater in filium, et filius in patrem suum, mater in filiam, et filia in matrem, socrus in nurum suam, et nurus in socrum suam.

54 Dicebat autem et ad turbas: Cum videritis nubem orientem ab occasu, statim dicitis: Nimbus venit: et ita fit.

55 Et cum austrum flantem, dicitis: Quia æstus erit: et fit.

56 Hypocritæ! faciem cæli et terræ nostis probare: hoc autem tempus quomodo non probatis?

57 quid autem et a vobis ipsis non judicatis quod justum est?

58 Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo, ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem.

59 Dico tibi, non exies inde, donec etiam novissimum minutum reddas.


Next: Luke 13