Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 19

GNT

1 τότε οὗν ἔλαβεν ὁ πιλᾶτος τὸν ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.

2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῶ ῥαπίσματα.

4 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῶ.

5 ἐξῆλθεν οὗν ὁ ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

6 ὅτε οὗν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῶ αἰτίαν.

7 ἀπεκρίθησαν αὐτῶ οἱ ἰουδαῖοι, ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.

8 ὅτε οὗν ἤκουσεν ὁ πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῶ ἰησοῦ, πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῶ.

10 λέγει οὗν αὐτῶ ὁ πιλᾶτος, ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε;

11 ἀπεκρίθη [αὐτῶ] ἰησοῦς, οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

12 ἐκ τούτου ὁ πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῶ καίσαρι.

13 ὁ οὗν πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ γαββαθα.

14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς ἰουδαίοις, ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

15 ἐκραύγασαν οὗν ἐκεῖνοι, ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ καίσαρα.

16 τότε οὗν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. παρέλαβον οὗν τὸν ἰησοῦν·

17 καὶ βαστάζων ἑαυτῶ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃ λέγεται ἑβραϊστὶ γολγοθα,

18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ἰησοῦν.

19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον, ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων.

20 τοῦτον οὗν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ἑβραϊστί, ῥωμαϊστί, ἑλληνιστί.

21 ἔλεγον οὗν τῶ πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ἰουδαίων, μὴ γράφε, ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, βασιλεύς εἰμι τῶν ἰουδαίων.

22 ἀπεκρίθη ὁ πιλᾶτος, ὃ γέγραφα, γέγραφα.

23 οἱ οὗν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου.

24 εἶπαν οὗν πρὸς ἀλλήλους, μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα], διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὗν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῶ σταυρῶ τοῦ ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, μαρία ἡ τοῦ κλωπᾶ καὶ μαρία ἡ μαγδαληνή.

26 ἰησοῦς οὗν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

27 εἶτα λέγει τῶ μαθητῇ, ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

28 μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει, διψῶ.

29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὗν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῶ στόματι.

30 ὅτε οὗν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] ἰησοῦς εἶπεν, τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

31 οἱ οὗν ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῶ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

32 ἦλθον οὗν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῶ·

33 ἐπὶ δὲ τὸν ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,

34 ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.

35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[ς]ητε.

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

38 μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν πιλᾶτον ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ πιλᾶτος. ἦλθεν οὗν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.

39 ἦλθεν δὲ καὶ νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

40 ἔλαβον οὗν τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.

41 ἦν δὲ ἐν τῶ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῶ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

42 ἐκεῖ οὗν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ἰησοῦν.

KJV

1  Then5119 Pilate4091 therefore3767 took2983 Jesus,2424 and2532 scourged3146 him.

2  And2532 the3588 soldiers4757 plaited4120 a crown4735 of1537 thorns,173 and put it on2007 his846 head,2776 and2532 they put on4016 him846 a purple4210 robe,2440

3  And2532 said,3004 Hail,5463 King935 of the3588 Jews!2453 and2532 they smote him with their hands.1325 846 4475

4  Pilate4091 therefore3767 went1831 forth1854 again,3825 and2532 saith3004 unto them,846 Behold,2396 I bring71 him846 forth1854 to you,5213 that2443 ye may know1097 that3754 I find2147 no3762 fault156 in1722 him.846

5  Then3767 came1831 Jesus2424 forth,1854 wearing5409 the3588 crown4735 of thorns,174 and2532 the3588 purple4210 robe.2440 And2532 Pilate saith3004 unto them,846 Behold2396 the3588 man!444

6  When3753 the3588 chief priests749 therefore3767 and2532 officers5257 saw1492 him,846 they cried out,2905 saying,3004 Crucify4717 him, crucify4717 him. Pilate4091 saith3004 unto them,846 Take2983 ye5210 him,846 and2532 crucify4717 him: for1063 I1473 find2147 no3756 fault156 in1722 him.846

7  The3588 Jews2453 answered611 him,846 We2249 have2192 a law,3551 and2532 by2596 our2257 law3551 he ought3784 to die,599 because3754 he made4160 himself1438 the Son5207 of God.2316

8  When3753 Pilate4091 therefore3767 heard191 that5126 saying,3056 he was the more afraid;5399 3123

9  And2532 went1525 again3825 into1519 the3588 judgment hall,4232 and2532 saith3004 unto Jesus,2424 Whence4159 art1488 thou?4771 But1161 Jesus2424 gave1325 him846 no3756 answer.612

10  Then3767 saith3004 Pilate4091 unto him,846 Speakest2980 thou not3756 unto me?1698 knowest1492 thou not3756 that3754 I have2192 power1849 to crucify4717 thee,4571 and2532 have2192 power1849 to release630 thee?4571

11  Jesus2424 answered,611 Thou3756 couldest have2192 no3762 power1849 at all against2596 me,1700 except1487 3361 it were2258 given1325 thee4571 from above:509 therefore1223 5124 he that delivered3860 me3165 unto thee4571 hath2192 the greater3187 sin.266

12  And from1537 thenceforth5127 Pilate4091 sought2212 to release630 him:846 but1161 the3588 Jews2453 cried out,2896 saying,3004 If1437 thou let this man go,630 5126 thou art1488 not3756 Caesar's2541 friend:5384 whosoever3956 maketh4160 himself848 a king935 speaketh against483 Caesar.2541

13  When Pilate4091 therefore3767 heard191 that5126 saying,3056 he brought71 Jesus2424 forth,1854 and2532 sat down2523 in1909 the3588 judgment seat968 in1519 a place5117 that is called3004 the Pavement,3038 but1161 in the Hebrew,1447 Gabbatha.1042

14  And1161 it was2258 the preparation3904 of the3588 passover,3957 and1161 about5616 the sixth1623 hour:5610 and2532 he saith3004 unto the3588 Jews,2453 Behold2396 your5216 King!935

15  But1161 they3588 cried out,2905 Away with142 him, away with142 him, crucify4717 him.846 Pilate4091 saith3004 unto them,846 Shall I crucify4717 your5216 King?935 The3588 chief priests749 answered,611 We have2192 no3756 king935 but1508 Caesar.2541

16  Then5119 delivered3860 he him846 therefore3767 unto them846 to be crucified.4717 And1161 they took3880 Jesus,2424 and2532 led him away.520

17  And2532 he bearing941 his848 cross4716 went forth1831 into1519 a place5117 called3004 the place of a skull,2898 which3739 is called3004 in the Hebrew1447 Golgotha:1115

18  Where3699 they crucified4717 him,846 and2532 two1417 other243 with3326 him,846 on either side one,1782 2532 1782 and1161 Jesus2424 in the midst.3319

19  And1161 Pilate4091 wrote1125 a title,5102 and2532 put5087 it on1909 the3588 cross.4716 And1161 the writing1125 was,2258 JESUS2424 OF NAZARETH3480 THE3588 KING935 OF THE3588 JEWS.2453

20  This5126 title5102 then3767 read314 many4183 of the3588 Jews:2453 for3754 the3588 place5117 where3699 Jesus2424 was crucified4717 was2258 nigh to1451 the3588 city:4172 and2532 it was2258 written1125 in Hebrew,1447 and Greek,1676 and Latin.4515

21  Then3767 said3004 the3588 chief priests749 of the3588 Jews2453 to Pilate,4091 Write1125 not,3361 The3588 king935 of the3588 Jews;2453 but235 that3754 he1565 said, I2036 am1510 King935 of the3588 Jews.2453

22  Pilate4091 answered,611 What3739 I have written1125 I have written.1125

23  Then3767 the3588 soldiers,4757 when3753 they had crucified4717 Jesus,2424 took2983 his846 garments,2440 and2532 made4160 four5064 parts,3313 to every1538 soldier4757 a part;3313 and2532 also his coat:5509 now1161 the3588 coat5509 was2258 without seam,729 woven5307 from1537 the3588 top509 throughout.1223 3650

24  They said2036 therefore3767 among4314 themselves,240 Let us not3361 rend4977 it,846 but235 cast lots2975 for4012 it,846 whose5101 it shall be:2071 that2443 the3588 Scripture1124 might be fulfilled,4137 which saith,3004 They parted1266 my3450 raiment2440 among them,1438 and2532 for1909 my3450 vesture2441 they did cast906 lots.2819 These things5023 therefore3767 3303 the3588 soldiers4757 did.4160

25  Now1161 there stood2476 by3844 the3588 cross4716 of Jesus2424 his846 mother,3384 and2532 his846 mother's3384 sister,79 Mary3137 the3588 wife of Cleophas,2832 and2532 Mary3137 Magdalene.3094

26  When Jesus2424 therefore3767 saw1492 his mother,3384 and2532 the3588 disciple3101 standing by,3936 whom3739 he loved,25 he saith3004 unto his848 mother,3384 Woman,1135 behold2400 thy4675 son!5207

27  Then1534 saith3004 he to the3588 disciple,3101 Behold2400 thy4675 mother! And3384 2532 from575 that1565 hour5610 that disciple3101 took2983 her846 unto1519 his own2398 home.

28  After3326 this,5124 Jesus2424 knowing1492 that3754 all things3956 were now2235 accomplished,5055 that2443 the3588 Scripture1124 might be fulfilled,5048 saith,3004 I thirst.1372

29  Now3767 there was set2749 a vessel4632 full3324 of vinegar:3690 and1161 they3588 filled4130 a sponge4699 with vinegar,3690 and2532 put it upon4060 hyssop,5301 and2532 put it4374 to his846 mouth.4750

30  When3753 Jesus2424 therefore3767 had received2983 the3588 vinegar,3690 he said,2036 It is finished:5055 and2532 he bowed2827 his head,2776 and gave up3860 the3588 ghost.4151

31  The3588 Jews2453 therefore,3767 because1893 it was2258 the preparation,3904 that2443 the3588 bodies4983 should not3361 remain3306 upon1909 the3588 cross4716 on1722 the3588 sabbath day,4521 (for1063 that1565 sabbath4521 day2250 was2258 a high day,)3173 besought2065 Pilate4091 that2443 their846 legs4628 might be broken,2608 and2532 that they might be taken away.142

32  Then3767 came2064 the3588 soldiers,4757 and2532 broke2608 the3588 legs4628 of the3588 first,4413 and2532 of the3588 other243 which was crucified with4957 him.846

33  But1161 when they came2064 to1909 Jesus,2424 and5613 saw1492 that he846 was dead2348 already,2235 they broke2608 not3756 his846 legs:4628

34  But235 one1520 of the3588 soldiers4757 with a spear3057 pierced3572 his846 side,4125 and2532 forthwith2117 came there out1831 blood129 and2532 water.5204

35  And2532 he that saw3708 it bare record,3140 and2532 his846 record3141 is2076 true:228 and he2548 knoweth1492 that3754 he saith3004 true,227 that2443 ye5210 might believe.4100

36  For1063 these things5023 were done,1096 that2443 the3588 Scripture1124 should be fulfilled,4137 A bone3747 of him846 shall not3756 be broken.4937

37  And2532 again3825 another2087 Scripture1124 saith,3004 They shall look3700 on1519 him whom3739 they pierced.1574

38  And1161 after3326 this5023 Joseph2501 of575 Arimathaea,707 being5607 a disciple3101 of Jesus,2424 but1161 secretly2928 for1223 fear5401 of the3588 Jews,2453 besought2065 Pilate4091 that2443 he might take away142 the3588 body4983 of Jesus:2424 and2532 Pilate4091 gave him leave.2010 He came2064 therefore,3767 and2532 took142 the3588 body4983 of Jesus.2424

39  And1161 there came2064 also2532 Nicodemus,3530 which at the first came2064 4412 to4314 Jesus2424 by night,3571 and brought5342 a mixture3395 of myrrh4666 and2532 aloes,250 about5616 a hundred1540 pound3046 weight.

40  Then3767 took2983 they the3588 body4983 of Jesus,2424 and2532 wound1210 it846 in linen clothes3608 with3326 the3588 spices,759 as2531 the manner1485 of the3588 Jews2453 is2076 to bury.1779

41  Now1161 in1722 the3588 place5117 where3699 he was crucified4717 there was2258 a garden;2779 and2532 in1722 the3588 garden2779 a new2537 sepulcher,3419 wherein1722 3739 was never man yet3764 3762 laid.5087

42  There1563 laid5087 they Jesus2424 therefore3767 because of1223 the3588 Jews'2453 preparation3904 day; for3754 the3588 sepulcher3419 was2258 nigh at hand.1451

Vul

1 Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit.

2 Et milites plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus: et veste purpurea circumdederunt eum.

3 Et veniebant ad eum, et dicebant: Ave, rex Judæorum: et dabant ei alapas.

4 Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam.

5 (Exivit ergo Jesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum.) Et dicit eis: Ecce homo.

6 Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamabant, dicentes: Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus: Accipite eum vos, et crucifigite: ego enim non invenio in eo causam.

7 Responderunt ei Judæi: Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia Filium Dei se fecit.

8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit.

9 Et ingressus est prætorium iterum: et dixit ad Jesum: Unde es tu? Jesus autem responsum non dedit ei.

10 Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non loqueris? nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te?

11 Respondit Jesus: Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet.

12 Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum. Judæi autem clamabant dicentes: Si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris. Omnis enim qui se regem facit, contradicit Cæsari.

13 Pilatus autem cum audisset hos sermones, adduxit foras Jesum: et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur Lithostrotos, hebraice autem Gabbatha.

14 Erat enim parasceve Paschæ, hora quasi sexta, et dicit Judæis: Ecce rex vester.

15 Illi autem clamabant: Tolle, tolle, crucifige eum. Dicit eis Pilatus: Regem vestrum crucifigam? Responderunt pontifices: Non habemus regem, nisi Cæsarem.

16 Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur. Susceperunt autem Jesum, et eduxerunt.

17 Et bajulans sibi crucem exivit in eum, qui dicitur Calvariæ locum, hebraice autem Golgotha:

18 ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos hinc et hinc, medium autem Jesum.

19 Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum: Jesus Nazarenus, Rex Judæorum.

20 Hunc ergo titulum multi Judæorum legerunt: quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Jesus, et erat scriptum hebraice, græce, et latine.

21 Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum: Noli scribere: Rex Judæorum: sed quia ipse dixit: Rex sum Judæorum.

22 Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsi.

23 Milites ergo cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus (et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem) et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, desuper contexta per totum.

24 Dixerunt ergo ad invicem: Non scindamus eam, sed sortiamur de illa cujus sit. Ut Scriptura impleretur, dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi: et in vestem meam miserunt sortem. Et milites quidem hæc fecerunt.

25 Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Maria Cleophæ, et Maria Magdalene.

26 Cum vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri suæ: Mulier, ecce filius tuus.

27 Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.

28 Postea sciens Jesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur Scriptura, dixit: Sitio.

29 Vas ergo erat positum aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ejus.

30 Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit: Consummatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum.

31 Judæi ergo (quoniam parasceve erat) ut non remanerent in cruce corpora sabbato (erat enim magnus dies ille sabbati), rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura, et tollerentur.

32 Venerunt ergo milites: et primi quidem fregerunt crura, et alterius, qui crucifixus est cum eo.

33 Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortuum, non fregerunt ejus crura,

34 sed unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.

35 Et qui vidit, testimonium perhibuit: et verum est testimonium ejus. Et ille scit quia vera dicit: ut et vos credatis.

36 Facta sunt enim hæc ut Scriptura impleretur: Os non comminuetis ex eo.

37 Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem transfixerunt.

38 Post hæc autem rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæa (eo quod esset discipulus Jesu, occultus autem propter metum Judæorum), ut tolleret corpus Jesu. Et permisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Jesu.

39 Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte primum, ferens mixturam myrrhæ et aloës, quasi libras centum.

40 Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Judæis sepelire.

41 Erat autem in loco, ubi crucifixus est, hortus: et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat.

42 Ibi ergo propter parasceven Judæorum, quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum.


Next: John 20