Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 18

GNT

1 ταῦτα εἰπὼν ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

2 ᾔδει δὲ καὶ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

3 ὁ οὗν ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

4 ἰησοῦς οὗν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, τίνα ζητεῖτε;

5 ἀπεκρίθησαν αὐτῶ, ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν.

6 ὡς οὗν εἶπεν αὐτοῖς, ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.

7 πάλιν οὗν ἐπηρώτησεν αὐτούς, τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον.

8 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὗν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·

9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

10 σίμων οὗν πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῶ δούλῳ μάλχος.

11 εἶπεν οὗν ὁ ἰησοῦς τῶ πέτρῳ, βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;

12 ἡ οὗν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ἰουδαίων συνέλαβον τὸν ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν

13 καὶ ἤγαγον πρὸς ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

14 ἦν δὲ καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

15 ἠκολούθει δὲ τῶ ἰησοῦ σίμων πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῶ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῶ ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,

16 ὁ δὲ πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὗν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῶ καὶ εἰσήγαγεν τὸν πέτρον.

17 λέγει οὗν τῶ πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός, μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, οὐκ εἰμί.

18 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

19 ὁ οὗν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

20 ἀπεκρίθη αὐτῶ ἰησοῦς, ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῶ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῶ ἱερῶ, ὅπου πάντες οἱ ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῶ ἐλάλησα οὐδέν.

21 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὖτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῶ ἰησοῦ εἰπών, οὕτως ἀποκρίνῃ τῶ ἀρχιερεῖ;

23 ἀπεκρίθη αὐτῶ ἰησοῦς, εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;

24 ἀπέστειλεν οὗν αὐτὸν ὁ ἅννας δεδεμένον πρὸς καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

25 ἦν δὲ σίμων πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὗν αὐτῶ, μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, οὐκ εἰμί.

26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὖ ἀπέκοψεν πέτρος τὸ ὠτίον, οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῶ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ;

27 πάλιν οὗν ἠρνήσατο πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

28 ἄγουσιν οὗν τὸν ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα.

29 ἐξῆλθεν οὗν ὁ πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν, τίνα κατηγορίαν φέρετε [κατὰ] τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῶ, εἰ μὴ ἦν οὖτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

31 εἶπεν οὗν αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῶ οἱ ἰουδαῖοι, ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα·

32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

33 εἰσῆλθεν οὗν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῶ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων;

34 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

35 ἀπεκρίθη ὁ πιλᾶτος, μήτι ἐγὼ ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

36 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἄν], ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

37 εἶπεν οὗν αὐτῶ ὁ πιλᾶτος, οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς, σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

38 λέγει αὐτῶ ὁ πιλᾶτος, τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῶ αἰτίαν.

39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῶ πάσχα· βούλεσθε οὗν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν ἰουδαίων;

40 ἐκραύγασαν οὗν πάλιν λέγοντες, μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ βαραββᾶς λῃστής.

KJV

1  When Jesus2424 had spoken2036 these words,5023 he went forth1831 with4862 his846 disciples3101 over4008 the3588 brook5493 Cedron,2748 where3699 was2258 a garden,2779 into1519 the which3739 he846 entered,1525 and2532 his846 disciples.3101

2  And1161 Judas2455 also,2532 which betrayed3860 him,846 knew1492 the3588 place:5117 for3754 Jesus2424 ofttimes4178 resorted4863 thither1563 with3326 his846 disciples.3101

3  Judas2455 then,3767 having received2983 a band4686 of men and2532 officers5257 from1537 the3588 chief priests749 and2532 Pharisees,5330 cometh2064 thither1563 with3326 lanterns5322 and2532 torches2985 and2532 weapons.3696

4  Jesus2424 therefore,3767 knowing1492 all things3956 that should come2064 upon1909 him,848 went forth,1831 and said2036 unto them,846 Whom5101 seek2212 ye?

5  They answered611 him,846 Jesus2424 of Nazareth.3480 Jesus2424 saith3004 unto them,846 I1473 am1510 he. And1161 Judas2455 also,2532 which betrayed3860 him,846 stood2476 with3326 them.846

6  As soon then as5613 3767 he had said2036 unto them,846 I1473 am1510 he, they went565 backward,1519 3694 and2532 fell4098 to the ground.5476

7  Then3767 asked1905 he them846 again,3825 Whom5101 seek2212 ye? And1161 they3588 said,2036 Jesus2424 of Nazareth.3480

8  Jesus2424 answered,611 I have told2036 you5213 that3754 I1473 am1510 he: if1487 therefore3767 ye seek2212 me,1691 let863 these5128 go their way:5217

9  That2443 the3588 saying3056 might be fulfilled,4137 which3739 he spake,2036 Of1537 them846 which3739 thou gavest1325 me3427 have3756 I lost622 none.3762

10  Then3767 Simon4613 Peter4074 having2192 a sword3162 drew1670 it,846 and2532 smote3817 the3588 high priest's749 servant,1401 and2532 cut off609 his846 right1188 ear.5621 1161 The3588 servant's1401 name3686 was2258 Malchus.3124

11  Then3767 said2036 Jesus2424 unto Peter,4074 Put up906 thy4675 sword3162 into1519 the3588 sheath:2336 the3588 cup4221 which3739 my Father3962 hath given1325 me,3427 shall I not3364 drink4095 it?846

12  Then3767 the3588 band4686 and2532 the3588 captain5506 and2532 officers5257 of the3588 Jews2453 took4815 Jesus,2424 and2532 bound1210 him,846

13  And2532 led him away520 846 to4314 Annas452 first;4412 for1063 he was2258 father in law3995 to Caiaphas,2533 which3739 was2258 the high priest749 that same1565 year.1763

14  Now1161 Caiaphas2533 was2258 he,3588 which gave counsel4823 to the3588 Jews,2453 that3754 it was expedient4851 that one1520 man444 should die622 for5228 the3588 people.2992

15  And1161 Simon4613 Peter4074 followed190 Jesus,2424 and2532 so did another243 disciple:3101 1161 that1565 disciple3101 was2258 known1110 unto the3588 high priest,749 and2532 went in with4897 Jesus2424 into1519 the3588 palace833 of the3588 high priest.749

16  But1161 Peter4074 stood2476 at4314 the3588 door2374 without.1854 Then3767 went out1831 that other243 disciple,3101 which3739 was2258 known1110 unto the3588 high priest,749 and2532 spake2036 unto her that kept the door,2377 and2532 brought in1521 Peter.4074

17  Then3767 saith3004 the3588 damsel3814 that kept the door2377 unto Peter,4074 Art1488 not3361 thou4771 also2532 one of1537 this5127 man's444 disciples?3101 He1565 saith,3004 I am1510 not.3756

18  And1161 the3588 servants1401 and2532 officers5257 stood2476 there, who had made4160 a fire of coals;439 for3754 it was2258 cold:5592 and2532 they warmed2328 themselves: and1161 Peter4074 stood2258 2476 with3326 them,846 and2532 warmed2328 himself.

19  The3588 high priest749 then3767 asked2065 Jesus2424 of4012 his846 disciples,3101 and2532 of4012 his846 doctrine.1322

20  Jesus2424 answered611 him,846 I1473 spake2980 openly3954 to the3588 world;2889 I1473 ever3842 taught1321 in1722 the3588 synagogue,4864 and2532 in1722 the3588 temple,2411 whither3699 the3588 Jews2453 always3842 resort;4905 and2532 in1722 secret2927 have I said2980 nothing.3752

21  Why5101 askest1905 thou me?1905 ask1905 them which heard191 me, what5101 I have said2980 unto them:846 behold,2396 they3778 know1492 what3739 I1473 said.2036

22  And1161 when he846 had thus5023 spoken,2036 one1520 of the3588 officers5257 which stood by3936 struck Jesus with the palm of his hand,1325 2424 4475 saying,2036 Answerest611 thou the3588 high priest749 so?3779

23  Jesus2424 answered611 him,846 If1487 I have spoken2980 evil,2560 bear witness3140 of4012 the3588 evil:2556 but1161 if1487 well,2573 why5101 smitest1194 thou me?3165

24  Now Annas452 had sent649 him846 bound1210 unto4314 Caiaphas2533 the3588 high priest.749

25  And Simon4613 Peter4074 stood2258 2476 and2532 warmed2328 himself. They said2036 therefore3767 unto him,846 Art1488 not3361 thou4771 also2532 one of1537 his846 disciples?3101 He1565 denied720 it, and2532 said,2036 I am1510 not.3756

26  One1520 of1537 the3588 servants1401 of the3588 high priest,749 being5607 his kinsman4773 whose3739 ear5621 Peter4074 cut off,609 saith,3004 Did not3756 I1473 see1492 thee4571 in1722 the3588 garden2779 with3326 him?846

27  Peter4074 then3767 denied720 again:3825 and2532 immediately2112 the cock220 crew.5455

28  Then3767 led71 they Jesus2424 from575 Caiaphas2533 unto1519 the3588 hall of judgment:4232 and1161 it was2258 early;4405 and2532 they846 themselves went1525 not3756 into1519 the3588 judgment hall,4232 lest3363 they should be defiled;3392 but235 that2443 they might eat5315 the3588 passover.3957

29  Pilate4091 then3767 went out1831 unto4314 them,846 and2532 said,2036 What5101 accusation2724 bring5342 ye against2596 this5127 man?444

30  They answered611 and2532 said2036 unto him,846 If1487 he3778 were2258 not3361 a malefactor,2555 we would not3756 have302 delivered him up3860 846 unto thee.4671

31  Then3767 said2036 Pilate4091 unto them,846 Take2983 ye5210 him,846 and2532 judge2919 him846 according2596 to your5216 law.3551 The3588 Jews2453 therefore3767 said2036 unto him,846 It is not lawful1832 3756 for us2254 to put any man to death:615 3762

32  That2443 the3588 saying3056 of Jesus2424 might be fulfilled,4137 which3739 he spake,2036 signifying4591 what4169 death2288 he should3195 die.599

33  Then3767 Pilate4091 entered1525 into1519 the3588 judgment hall4232 again,3825 and2532 called5455 Jesus,2424 and2532 said2036 unto him,846 Art1488 thou4771 the3588 King935 of the3588 Jews?2453

34  Jesus2424 answered611 him,846 Sayest3004 thou4771 this thing5124 of575 thyself,1438 or2228 did others243 tell2036 it thee4671 of4012 me?1700

35  Pilate4091 answered,611 3385 Am1510 I1473 a Jew?2453 Thine own4674 nation1484 and2532 the3588 chief priests749 have delivered3860 thee4571 unto me:1698 what5101 hast thou done?4160

36  Jesus2424 answered,611 My1699 kingdom932 is2076 not3756 of1537 this5127 world:2889 if1487 my1699 kingdom932 were2258 of1537 this5127 world,2889 then would my1699 servants5257 fight,75 302 that2443 I should not3361 be delivered3860 to the3588 Jews:2453 but1161 now3568 is2076 my1699 kingdom932 not3756 from hence.1782

37  Pilate4091 therefore3767 said2036 unto him,846 Art1488 thou4771 a king935 then?3766 Jesus2424 answered,611 Thou4771 sayest3004 that3754 I1473 am1510 a king.935 To1519 this end5124 was I1473 born,1080 and2532 for1519 this cause5124 came2064 I into1519 the3588 world,2889 that2443 I should bear witness3140 unto the3588 truth.225 Every one3956 that is5607 of1537 the3588 truth225 heareth191 my3450 voice.5456

38  Pilate4091 saith3004 unto him,846 What5101 is2076 truth?225 And2532 when he had said2036 this,5124 he went out1831 again3825 unto4314 the3588 Jews,2453 and2532 saith3004 unto them,846 I1473 find2147 in1722 him846 no3762 fault156 at all.

39  But1161 ye5213 have2076 a custom,4914 that2443 I should release630 unto you5213 one1520 at1722 the3588 passover:3957 will1014 ye therefore3767 that I release630 unto you5213 the3588 King935 of the3588 Jews?2453

40  Then3767 cried2905 they all3956 again,3825 saying,3004 Not3361 this man,5126 but235 Barabbas.912 Now1161 Barabbas912 was2258 a robber.3027

Vul

1 Hæc cum dixisset Jesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus, in quem introivit ipse, et discipuli ejus.

2 Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum, locum: quia frequenter Jesus convenerat illuc cum discipulis suis.

3 Judas ergo cum accepisset cohortem, et a pontificibus et pharisæis ministros, venit illuc cum laternis, et facibus, et armis.

4 Jesus itaque sciens omnia quæ ventura erant super eum, processit, et dixit eis: Quem quæritis?

5 Responderunt ei: Jesum Nazarenum. Dicit eis Jesus: Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradebat eum, cum ipsis.

6 Ut ergo dixit eis: Ego sum: abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram.

7 Iterum ergo interrogavit eos: Quem quæritis? Illi autem dixerunt: Jesum Nazarenum.

8 Respondit Jesus: Dixi vobis, quia ego sum: si ergo me quæritis, sinite hos abire.

9 Ut impleretur sermo, quem dixit: Quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam.

10 Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum: et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus.

11 Dixit ergo Jesus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum?

12 Cohors ergo, et tribunus, et ministri Judæorum comprehenderunt Jesum, et ligaverunt eum.

13 Et adduxerunt eum ad Annam primum: erat enim socer Caiphæ, qui erat pontifex anni illius.

14 Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Judæis: Quia expedit unum hominem mori pro populo.

15 Sequebatur autem Jesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Jesu in atrium pontificis.

16 Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiariæ: et introduxit Petrum.

17 Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Numquid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille: Non sum.

18 Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se: erat autem cum eis et Petrus stans, et calefaciens se.

19 Pontifex ergo interrogavit Jesum de discipulis suis, et de doctrina ejus.

20 Respondit ei Jesus: Ego palam locutus sum mundo: ego semper docui in synagoga, et in templo, quo omnes Judæi conveniunt, et in occulto locutus sum nihil.

21 Quid me interrogas? interroga eos qui audierunt quid locutus sim ipsis: ecce hi sciunt quæ dixerim ego.

22 Hæc autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Jesu, dicens: Sic respondes pontifici?

23 Respondit ei Jesus: Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo: si autem bene, quid me cædis?

24 Et misit eum Annas ligatum ad Caipham pontificem.

25 Erat autem Simon Petrus stans, et calefaciens se. Dixerunt ergo ei: Numquid et tu ex discipulis ejus es? Negavit ille, et dixit: Non sum.

26 Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus ejus, cujus abscidit Petrus auriculam: Nonne ego te vidi in horto cum illo?

27 Iterum ergo negavit Petrus: et statim gallus cantavit.

28 Adducunt ergo Jesum a Caipha in prætorium. Erat autem mane: et ipsi non introierunt in prætorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha.

29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit: Quam accusationem affertis adversus hominem hunc?

30 Responderunt, et dixerunt ei: Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum.

31 Dixit ergo eis Pilatus: Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ergo ei Judæi: Nobis non licet interficere quemquam.

32 Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit, significans qua morte esset moriturus.

33 Introivit ergo iterum in prætorium Pilatus: et vocavit Jesum, et dixit ei: Tu es rex Judæorum?

34 Respondit Jesus: A temetipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi de me?

35 Respondit Pilatus: Numquid ego Judæus sum? gens tua et pontifices tradiderunt te mihi: quid fecisti?

36 Respondit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Judæis: nunc autem regnum meum non est hinc.

37 Dixit itaque ei Pilatus: Ergo rex es tu? Respondit Jesus: Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati: omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.

38 Dicit ei Pilatus: Quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exivit ad Judæos, et dicit eis: Ego nullam invenio in eo causam.

39 Est autem consuetudo vobis ut unum dimittam vobis in Pascha: vultis ergo dimittam vobis regem Judæorum?

40 Clamaverunt ergo rursum omnes, dicentes: Non hunc, sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro.


Next: John 19