Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 8

GNT

1 ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

2 ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.

3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ

4 λέγουσιν αὐτῶ, διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·

5 ἐν δὲ τῶ νόμῳ ἡμῖν μωϊσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ οὗν τί λέγεις;

6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς κάτω κύψας τῶ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.

7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον·

8 καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὗσα.

10 ἀνακύψας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;

11 ἡ δὲ εἶπεν, οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ ἰησοῦς, οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.]]

12 πάλιν οὗν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ ἰησοῦς λέγων, ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

13 εἶπον οὗν αὐτῶ οἱ φαρισαῖοι, σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.

14 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.

15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.

16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.

17 καὶ ἐν τῶ νόμῳ δὲ τῶ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.

18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.

19 ἔλεγον οὗν αὐτῶ, ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ἰησοῦς, οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε.

20 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῶ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῶ ἱερῶ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

21 εἶπεν οὗν πάλιν αὐτοῖς, ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

22 ἔλεγον οὗν οἱ ἰουδαῖοι, μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

23 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

24 εἶπον οὗν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

25 ἔλεγον οὗν αὐτῶ, σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.

27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.

28 εἶπεν οὗν [αὐτοῖς] ὁ ἰησοῦς, ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

29 καὶ ὁ πέμψας με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῶ ποιῶ πάντοτε.

30 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

31 ἔλεγεν οὗν ὁ ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῶ ἰουδαίους, ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῶ λόγῳ τῶ ἐμῶ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,

32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, σπέρμα ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε;

34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας.

35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

36 ἐὰν οὗν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.

37 οἶδα ὅτι σπέρμα ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.

38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῶ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὗν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῶ, ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἰ τέκνα τοῦ ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ἀβραὰμ ἐποιεῖτε·

40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν [οὗν] αὐτῶ, ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν.

42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν.

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῶ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.

46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;

47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

48 ἀπεκρίθησαν οἱ ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῶ, οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

49 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

52 εἶπον [οὗν] αὐτῶ οἱ ἰουδαῖοι, νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.

53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

54 ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν·

55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

56 ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.

57 εἶπον οὗν οἱ ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ ἀβραὰμ ἑώρακας;

58 εἶπεν αὐτοῖς ἰησοῦς, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

59 ἦραν οὗν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν· ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

KJV

1161 Jesus2424 went4198 unto1519 the3588 mount3735 of Olives.1636

2  And1161 early in the morning3722 he came3854 again3825 into1519 the3588 temple,2411 and2532 all3956 the3588 people2992 came2064 unto4314 him;846 and2532 he sat down,2523 and taught1321 them.846

3  And1161 the3588 scribes1122 and2532 Pharisees5330 brought71 unto4314 him846 a woman1135 taken2638 in1722 adultery;3430 and2532 when they had set2476 her846 in1722 the midst,3319

4  They say3004 unto him,846 Master,1320 this3778 woman1135 was taken2638 in adultery,3431 in the very act.1888

5  Now1161 Moses3475 in1722 the3588 law3551 commanded1781 us,2254 that such5108 should be stoned:3036 but3767 what5101 sayest3004 thou?4771

1161 This5124 they said,3004 tempting3985 him,846 that2443 they might have2192 to accuse2723 him.846 But1161 Jesus2424 stooped2955 down,2736 and with his finger1147 wrote1125 on1519 the3588 ground,1093 as though he heard4364 them not.3361

7  So1161 when5613 they continued1961 asking2065 him,846 he lifted up352 himself, and said2036 unto4314 them,846 He that is without sin361 among you,5216 let him first4413 cast906 a stone3037 at1909 her.846

8  And2532 again3825 he stooped2955 down,2736 and wrote1125 on1519 the3588 ground.1093

9  And1161 they which heard191 it, being2532 convicted1651 by5259 their own conscience,4893 went out1831 one by one,1527 beginning756 at575 the3588 eldest,4245 even unto2193 the3588 last:2078 and2532 Jesus2424 was left2641 alone,3441 and2532 the3588 woman1135 standing2476 in1722 the midst.3319

10  When1161 Jesus2424 had lifted up352 himself, and2532 saw2300 none3367 but4133 the3588 woman,1135 he said2036 unto her,846 Woman,1135 where4226 are1526 those1565 thine4675 accusers?2725 hath no man3762 condemned2632 thee?4571

11  1161 She3588 said,2036 No man,3762 Lord.2962 And1161 Jesus2424 said2036 unto her,846 Neither3761 do I1473 condemn2632 thee:4571 go,4198 and2532 sin264 no more.3371

12  Then3767 spake2980 Jesus2424 again3825 unto them,846 saying,3004 I1473 am1510 the3588 light5457 of the3588 world:2889 he that followeth190 me1698 shall not3364 walk4043 in1722 darkness,4653 but235 shall have2192 the3588 light5457 of life.2222

13  The3588 Pharisees5330 therefore3767 said2036 unto him,846 Thou4771 bearest record3140 of4012 thyself;4572 thy4675 record3141 is2076 not3756 true.227

14  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto them,846 Though2579 I1473 bear record3140 of4012 myself,1683 yet my3450 record3141 is2076 true:227 for3754 I know1492 whence4159 I came,2064 and2532 whither4226 I go;5217 but1161 ye5210 cannot tell1492 3756 whence4159 I come,2064 and2532 whither4226 I go.5217

15  Ye5210 judge2919 after2596 the3588 flesh;4561 I1473 judge2919 no man.3762

16  And2532 yet1161 if1437 I1473 judge,2919 my1699 judgment2920 is2076 true:227 for3754 I am1510 not3756 alone,3441 but235 I1473 and2532 the3588 Father3962 that sent3992 me.3165

17  It is2532 also1161 written1125 in1722 your5212 law,3551 that3754 the3588 testimony3141 of two1417 men444 is2076 true.227

18  I1473 am1510 one that bear witness3140 of4012 myself,1683 and2532 the3588 Father3962 that3588 sent3992 me3165 beareth witness3140 of4012 me.1700

19  Then3767 said3004 they unto him,846 Where4226 is2076 thy4675 Father?3962 Jesus2424 answered,611 Ye neither3777 know1492 me,1691 nor3777 my3450 Father:3962 if1487 ye had known1492 me,1691 ye should have known1492 302 my3450 Father3962 also.2532

20  These5023 words4487 spake2980 Jesus2424 in1722 the3588 treasury,1049 as he taught1321 in1722 the3588 temple:2411 and2532 no man3762 laid hands on4084 him;846 for3754 his846 hour5610 was not yet3768 come.2064

21  Then3767 said2036 Jesus2424 again3825 unto them,846 I1473 go my way,5217 and2532 ye shall seek2212 me,3165 and2532 shall die599 in1722 your5216 sins:266 whither3699 I1473 go,5217 ye5210 cannot1410 3756 come.2064

22  Then3767 said3004 the3588 Jews,2453 Will3385 he kill615 himself?1438 because3754 he saith,3004 Whither3699 I1473 go,5217 ye5210 cannot1410 3756 come.2064

23  And2532 he said2036 unto them,846 Ye5210 are2075 from1537 beneath;2736 I1473 am1510 from1537 above:507 ye5210 are2075 of1537 this5127 world;2889 I1473 am1510 not3756 of1537 this5127 world.2889

24  I said2036 therefore3767 unto you,5213 that3754 ye shall die599 in1722 your5216 sins:266 for1063 if1437 ye believe4100 not3361 that3754 I1473 am1510 he, ye shall die599 in1722 your5216 sins.266

25  Then3767 said3004 they unto him,846 Who5101 art1488 thou?4771 And2532 Jesus2424 saith2036 unto them,846 Even2532 the same that3748 I said2980 unto you5213 from the3588 beginning.746

26  I have2192 many things4183 to say2980 and2532 to judge2919 of4012 you:5216 but235 he that sent3992 me3165 is2076 true;227 and I2504 speak3004 to1519 the3588 world2889 those things5023 which3739 I have heard191 of3844 him.846

27  They understood1097 not3756 that3754 he spake3004 to them846 of the3588 Father.3962

28  Then3767 said2036 Jesus2424 unto them,846 When3752 ye have lifted up5312 the3588 Son5207 of man,444 then5119 shall ye know1097 that3754 I1473 am1510 he, and2532 that I do4160 nothing3762 of575 myself;1683 but235 as2531 my3450 Father3962 hath taught1321 me,3165 I speak2980 these things.5023

29  And2532 he that sent3992 me3165 is2076 with3326 me:1700 the3588 Father3962 hath not3756 left863 me3165 alone;3441 for3754 I1473 do4160 always3842 those things that please701 him.846

30  As he846 spake2980 these words,5023 many4183 believed4100 on1519 him.846

31  Then3767 said3004 Jesus2424 to4314 those Jews2453 which believed4100 on him,846 If1437 ye5210 continue3306 in1722 my1699 word,3056 then are2075 ye my3450 disciples3101 indeed;230

32  And2532 ye shall know1097 the3588 truth,225 and2532 the3588 truth225 shall make you free.1659 5209

33  They answered611 him,846 We be2070 Abraham's11 seed,4690 and2532 were never in bondage1398 4455 to any man:3762 how4459 sayest3004 thou,4771 Ye shall be made1096 free?1658

34  Jesus2424 answered611 them,846 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 Whosoever3956 committeth4160 sin266 is2076 the servant1401 of sin.266

35  And1161 the3588 servant1401 abideth3306 not3756 in1722 the3588 house3614 forever:1519 165 but the3588 Son5207 abideth3306 ever.1519 165

36  If1437 the3588 Son5207 therefore3767 shall make you free,1659 5209 ye shall be2071 free1658 indeed.3689

37  I know1492 that3754 ye are2075 Abraham's11 seed;4690 but235 ye seek2212 to kill615 me,3165 because3754 my1699 word3056 hath no place5562 3756 in1722 you.5213

38  I1473 speak2980 that which3739 I have seen3708 with3844 my3450 Father:3962 and2532 ye5210 do4160 that which3739 ye have3767 seen3708 with3844 your5216 father.3962

39  They answered611 and2532 said2036 unto him,846 Abraham11 is2076 our2257 father.3962 Jesus2424 saith3004 unto them,846 If1487 ye were2258 Abraham's11 children,5043 ye would do4160 302 the3588 works2041 of Abraham.11

40  But1161 now3568 ye seek2212 to kill615 me,3165 a man444 that3739 hath told2980 you5213 the3588 truth,225 which3739 I have heard191 of3844 God:2316 this5124 did4160 not3756 Abraham.11

41  Ye5210 do4160 the3588 deeds2041 of your5216 father. Then3962 3767 said2036 they to him,846 We2249 be not3756 born1080 of1537 fornication;4202 we have2192 one1520 Father,3962 even God.2316

42  Jesus2424 said2036 unto them,846 If1487 God2316 were2258 your5216 Father,3962 ye would love25 302 me:1691 for1063 I1473 proceeded forth1831 and2532 came2240 from1537 God;2316 1063 neither3761 came2064 I of575 myself,1683 but235 he1565 sent649 me.3165

43  Why1302 do ye not3756 understand1097 my1699 speech?2981 even because3754 ye cannot1410 3756 hear191 my1699 word.3056

44  Ye5210 are2075 of1537 your father3962 the3588 devil,1228 and2532 the3588 lusts1939 of your5216 father3962 ye will2309 do.4160 He1565 was2258 a murderer443 from575 the beginning,746 and2532 abode2476 not3756 in1722 the3588 truth,225 because3754 there is2076 no3756 truth225 in1722 him.846 When3752 he speaketh2980 a lie,5579 he speaketh2980 of1537 his own:2398 for3754 he is2076 a liar,5583 and2532 the3588 father3962 of it.846

45  And1161 because3754 I1473 tell3004 you the3588 truth,225 ye believe4100 me3427 not.3756

46  Which5101 of1537 you5216 convinceth1651 me3165 of4012 sin?266 And1161 if1487 I say3004 the truth,225 why1302 do ye5210 not3756 believe4100 me?3427

47  He that is5607 of1537 God2316 heareth191 God's2316 words:4487 ye5210 therefore1223 5124 hear191 them not,3756 because3754 ye are2075 not3756 of1537 God.2316

48  Then3767 answered611 the3588 Jews,2453 and2532 said2036 unto him,846 Say3004 we2249 not3756 well2573 that3754 thou4771 art1488 a Samaritan,4541 and2532 hast2192 a devil?1140

49  Jesus2424 answered,611 I1473 have2192 not3756 a devil;1140 but235 I honor5091 my3450 Father,3962 and2532 ye5210 do dishonor818 me.3165

50  And1161 I1473 seek2212 not3756 mine own3450 glory:1391 there is2076 one that seeketh2212 and2532 judgeth.2919

51  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 If1437 a man5100 keep5083 my1699 saying,3056 he shall never3364 1519 165 see2334 death.2288

52  Then3767 said2036 the3588 Jews2453 unto him,846 Now3568 we know1097 that3754 thou hast2192 a devil.1140 Abraham11 is dead,599 and2532 the3588 prophets;4396 and2532 thou4771 sayest,3004 If1437 a man5100 keep5083 my3450 saying,3056 he shall never3364 1519 165 taste1089 of death.2288

53  Art1488 3361 thou4771 greater3187 than our2257 father3962 Abraham,11 which3748 is dead?599 and2532 the3588 prophets4396 are dead:599 whom5101 makest4160 thou4771 thyself?4572

54  Jesus2424 answered,611 If1437 I1473 honor1392 myself,1683 my3450 honor1391 is2076 nothing:3762 it is2076 my3450 Father3962 that honoreth1392 me;3165 of whom3739 ye5210 say,3004 that3754 he is2076 your5216 God:2316

55  Yet2532 ye have not3756 known1097 him;846 but1161 I know1492 him:846 and2532 if1437 I should say,2036 I3754 know1492 him846 not,3756 I shall be2071 a liar5583 like unto3664 you:5216 but235 I know1492 him,846 and2532 keep5083 his846 saying.3056

56  Your5216 father3962 Abraham11 rejoiced21 to2443 see1492 my1699 day:2250 and2532 he saw1492 it, and2532 was glad.5463

57  Then3767 said2036 the3588 Jews2453 unto4314 him,846 Thou art2192 not yet3768 fifty4004 years old,2094 and2532 hast thou seen3708 Abraham?11

58  Jesus2424 said2036 unto them,846 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 Before4250 Abraham11 was,1096 I1473 am.1510

59  Then3767 took they up142 stones3037 to2443 cast906 at1909 him:846 but1161 Jesus2424 hid2928 himself, and2532 went1831 out of1537 the3588 temple,2411 going1330 through1223 the midst3319 of them,846 and2532 so3779 passed by.3855

Vul

1 Jesus autem perrexit in montem Oliveti:

2 et diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos.

3 Adducunt autem scribæ et pharisæi mulierem in adulterio deprehensam: et statuerunt eam in medio,

4 et dixerunt ei: Magister, hæc mulier modo deprehensa est in adulterio.

5 In lege autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?

6 Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra.

7 Cum ergo perseverarent interrogantes eum, erexit se, et dixit eis: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.

8 Et iterum se inclinans, scribebat in terra.

9 Audientes autem unus post unum exibant, incipientes a senioribus: et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.

10 Erigens autem se Jesus, dixit ei: Mulier, ubi sunt qui te accusabant? nemo te condemnavit?

11 Quæ dixit: Nemo, Domine. Dixit autem Jesus: Nec ego te condemnabo: vade, et jam amplius noli peccare.

12 Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitæ.

13 Dixerunt ergo ei pharisæi: Tu de teipso testimonium perhibes; testimonium tuum non est verum.

14 Respondit Jesus, et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de meipso, verum est testimonium meum: quia scio unde veni et quo vado; vos autem nescitis unde venio aut quo vado.

15 Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam;

16 et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum: sed ego et qui misit me, Pater.

17 Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est.

18 Ego sum qui testimonium perhibeo de meipso, et testimonium perhibet de me qui misit me, Pater.

19 Dicebant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respondit Jesus: Neque me scitis, neque Patrem meum: si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis.

20 Hæc verba locutus est Jesus in gazophylacio, docens in templo: et nemo apprehendit eum, quia necdum venerat hora ejus.

21 Dixit ergo iterum eis Jesus: Ego vado, et quæretis me, et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.

22 Dicebant ergo Judæi: Numquid interficiet semetipsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potestis venire?

23 Et dicebat eis: Vos de deorsum estis, ego de supernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.

24 Dixi ergo vobis quia moriemini in peccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato vestro.

25 Dicebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Jesus: Principium, qui et loquor vobis.

26 Multa habeo de vobis loqui, et judicare; sed qui me misit, verax est; et ego quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo.

27 Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum.

28 Dixit ergo eis Jesus: Cum exaltaveritis Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a meipso facio nihil, sed sicut docuit me Pater, hæc loquor:

29 et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum: quia ego quæ placita sunt ei, facio semper.

30 Hæc illo loquente, multi crediderunt in eum.

31 Dicebat ergo Jesus ad eos, qui crediderunt ei, Judæos: Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,

32 et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.

33 Responderunt ei: Semen Abrahæ sumus, et nemini servivimus umquam: quomodo tu dicis: Liberi eritis?

34 Respondit eis Jesus: Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum, servus est peccati.

35 Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum.

36 Si ergo vos filius liberaverit, vere liberi eritis.

37 Scio quia filii Abrahæ estis: sed quæritis me interficere, quia sermo meus non capit in vobis.

38 Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor: et vos quæ vidistis apud patrem vestrum, facitis.

39 Responderunt, et dixerunt ei: Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite.

40 Nunc autem quæritis me interficere, hominem, qui veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo: hoc Abraham non fecit.

41 Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei: Nos ex fornicatione non sumus nati: unum patrem habemus Deum.

42 Dixit ergo eis Jesus: Si Deus pater vester esset, diligeretis utique et me; ego enim ex Deo processi, et veni: neque enim a meipso veni, sed ille me misit.

43 Quare loquelam meam non cognoscitis? Quia non potestis audire sermonem meum.

44 Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit: quia non est veritas in eo: cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

45 Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi.

46 Quis ex vobis arguet me de peccato? si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?

47 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.

48 Responderunt ergo Judæi, et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, et dæmonium habes?

49 Respondit Jesus: Ego dæmonium non habeo: sed honorifico Patrem meum, et vos inhonorastis me.

50 Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.

51 Amen, amen dico vobis: si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in æternum.

52 Dixerunt ergo Judæi: Nunc cognovimus quia dæmonium habes. Abraham mortuus est, et prophetæ; et tu dicis: Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in æternum.

53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetæ mortui sunt. Quem teipsum facis?

54 Respondit Jesus: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est: est Pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus vester est,

55 et non cognovistis eum: ego autem novi eum. Et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermonem ejus servo.

56 Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum: vidit, et gavisus est.

57 Dixerunt ergo Judæi ad eum: Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti?

58 Dixit eis Jesus: Amen, amen dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum.

59 Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum: Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.


Next: John 9