Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 7

GNT

1 καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ ἰησοῦς ἐν τῇ γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.

2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.

3 εἶπον οὗν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς·

4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῶ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῶ κόσμῳ.

5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

6 λέγει οὗν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ.

10 ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ [ὡς] ἐν κρυπτῶ.

11 οἱ οὗν ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;

12 καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.

13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν ἰουδαίων.

14 ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.

15 ἐθαύμαζον οὗν οἱ ἰουδαῖοι λέγοντες, πῶς οὖτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;

16 ἀπεκρίθη οὗν αὐτοῖς [ὁ] ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·

17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ.

18 ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὖτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῶ οὐκ ἔστιν.

19 οὐ μωϊσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος, δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;

21 ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε.

22 διὰ τοῦτο μωϊσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν _ οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ μωϊσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων _ καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος μωϊσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;

24 μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.

25 ἔλεγον οὗν τινες ἐκ τῶν ἱεροσολυμιτῶν, οὐχ οὖτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;

26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῶ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός;

27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.

28 ἔκραξεν οὗν ἐν τῶ ἱερῶ διδάσκων ὁ ἰησοῦς καὶ λέγων, κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·

29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.

30 ἐζήτουν οὗν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

31 ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὖτος ἐποίησεν;

32 ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

33 εἶπεν οὗν ὁ ἰησοῦς, ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.

34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

35 εἶπον οὗν οἱ ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, ποῦ οὖτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ἕλληνας;

36 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὖτος ὃν εἶπεν, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

37 ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.

39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.

40 ἐκ τοῦ ὄχλου οὗν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον, οὖτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·

41 ἄλλοι ἔλεγον, οὖτός ἐστιν ὁ χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον, μὴ γὰρ ἐκ τῆς γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;

42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος δαυίδ, καὶ ἀπὸ βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν δαυίδ, ἔρχεται ὁ χριστὸς;

43 σχίσμα οὗν ἐγένετο ἐν τῶ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν.

44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.

45 ἦλθον οὗν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

47 ἀπεκρίθησαν οὗν αὐτοῖς οἱ φαρισαῖοι, μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν φαρισαίων;

49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὖτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.

50 λέγει νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν,

51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῶ τί ποιεῖ;

52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῶ, μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

53 [[καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

KJV

2532 After3326 these things5023 Jesus2424 walked4043 in1722 Galilee:1056 for1063 he would2309 not3756 walk4043 in1722 Jewry,2449 because3754 the3588 Jews2453 sought2212 to kill615 him.846

2  Now1161 the3588 Jews'2453 feast1859 of tabernacles4634 was2258 at hand.1451

3  His846 brethren80 therefore3767 said2036 unto4314 him,846 Depart3327 hence,1782 and2532 go5217 into1519 Judea,2449 that2443 thy4675 disciples3101 also2532 may see2334 the3588 works2041 that3739 thou doest.4160

4  For1063 there is no man3762 that doeth4160 any thing5100 in1722 secret,2927 and2532 he846 himself seeketh2212 to be1511 known openly.1722 3954 If1487 thou do4160 these things,5023 show5319 thyself4572 to the3588 world.2889

5  For1063 neither3761 did his846 brethren80 believe4100 in1519 him.846

6  Then3767 Jesus2424 said3004 unto them,846 My1699 time2540 is not yet3768 come:3918 but1161 your5212 time2540 is2076 always3842 ready.2092

7  The3588 world2889 cannot1410 3756 hate3404 you;5209 but1161 me1691 it hateth,3404 because3754 I1473 testify3140 of4012 it,846 that3754 the3588 works2041 thereof846 are2076 evil.4190

8  Go ye up305 5210 unto1519 this5026 feast:1859 I1473 go not up yet305 3768 unto1519 this5026 feast;1859 for3754 my1699 time2540 is not yet3768 full come.4137

9  When1161 he had said2036 these words5023 unto them,846 he abode3306 still in1722 Galilee.1056

10  But1161 when5613 his846 brethren80 were gone up,305 then5119 went he also up305 846 2532 unto1519 the3588 feast,1859 not3756 openly,5320 but235 as it were5613 in1722 secret.2927

11  Then3767 the3588 Jews2453 sought2212 him846 at1722 the3588 feast,1859 and2532 said,3004 Where4226 is2076 he?1565

12  And2532 there was2258 much4183 murmuring1112 among1722 the3588 people3793 concerning4012 him:846 for1063 some3588 3303 said,3004 He is2076 a good man:18 1161 others243 said,3004 Nay;3756 but235 he deceiveth4105 the3588 people.3793

13  Howbeit3305 no man3762 spake2980 openly3954 of4012 him846 for1223 fear5401 of the3588 Jews.2453

14  Now1161 about2235 the midst3322 of the3588 feast1859 Jesus2424 went up305 into1519 the3588 temple,2411 and2532 taught.1321

15  And2532 the3588 Jews2453 marveled,2296 saying,3004 How4459 knoweth1492 this man3778 letters,1121 having never3361 learned?3129

16  Jesus2424 answered611 them,846 and2532 said,2036 My1699 doctrine1322 is2076 not3756 mine,1699 but235 his that sent3992 me.3165

17  If1437 any man5100 will2309 do4160 his846 will,2307 he shall know1097 of4012 the3588 doctrine,1322 whether4220 it be2076 of1537 God,2316 or2228 whether I1473 speak2980 of575 myself.1683

18  He that speaketh2980 of575 himself1438 seeketh2212 his own2398 glory:1391 but1161 he that seeketh2212 his glory1391 that sent3992 him,846 the same3778 is2076 true,227 and2532 no3756 unrighteousness93 is2076 in1722 him.846

19  Did not3756 Moses3475 give1325 you5213 the3588 law,3551 and2532 yet none3762 of1537 you5216 keepeth4160 the3588 law?3551 Why5101 go ye about2212 to kill615 me?3165

20  The3588 people3793 answered611 and2532 said,2036 Thou hast2192 a devil:1140 who5101 goeth about2212 to kill615 thee?4571

21  Jesus2424 answered611 and2532 said2036 unto them,846 I have done4160 one1520 work,2041 and2532 ye all3956 marvel.2296

22  Moses3475 therefore1223 5124 gave1325 unto you5213 circumcision;4061 (not3756 because3754 it is2076 of1537 Moses,3475 but235 of1537 the3588 fathers;)3962 and2532 ye on1722 the sabbath day4521 circumcise4059 a man.444

23  If1487 a man444 on1722 the sabbath day4521 receive2983 circumcision,4061 that2443 the3588 law3551 of Moses3475 should not3361 be broken;3089 are ye angry5520 at me,1698 because3754 I have made4160 a man444 every whit3650 whole5199 on1722 the sabbath day?4521

24  Judge2919 not3361 according2596 to the appearance,3799 but235 judge2919 righteous1342 judgment.2920

25  Then3767 said3004 some5100 of1537 them of Jerusalem,2415 Is2076 not3756 this3778 he, whom3739 they seek2212 to kill?615

26  But,2532 lo,2396 he speaketh2980 boldly,3954 and2532 they say3004 nothing3762 unto him.846 Do3379 the3588 rulers758 know1097 indeed230 that3754 this3778 is2076 the3588 very230 Christ?5547

27  Howbeit235 we know1492 this man5126 whence4159 he is:2076 but1161 when3752 Christ5547 cometh,2064 no man3762 knoweth1097 whence4159 he is.2076

28  Then3767 cried2896 Jesus2424 in1722 the3588 temple2411 as he taught,1321 2532 saying,3004 Ye both know me,2504 1492 and2532 ye know1492 whence4159 I am:1510 and2532 I am not3756 come2064 of575 myself,1683 but235 he that sent3992 me3165 is2076 true,228 whom3739 ye5210 know1492 not.3756

29  But1161 I1473 know1492 him:846 for3754 I am1510 from3844 him,846 and he2548 hath sent649 me.3165

30  Then3767 they sought2212 to take4084 him:846 but2532 no man3762 laid1911 hands5495 on1909 him,846 because3754 his846 hour5610 was not yet3768 come.2064

31  And1161 many4183 of1537 the3588 people3793 believed4100 on1519 him,846 and2532 said,3004 When3752 Christ5547 cometh,2064 will he3385 do4160 more4119 miracles4592 than these5130 which3739 this3778 man hath done?4160

32  The3588 Pharisees5330 heard191 that the3588 people3793 murmured1111 such things5023 concerning4012 him;846 and2532 the3588 Pharisees5330 and2532 the3588 chief priests749 sent649 officers5257 to2443 take4084 him.846

33  Then3767 said2036 Jesus2424 unto them,846 Yet2089 a little3398 while5550 am1510 I with3326 you,5216 and2532 then I go5217 unto4314 him that sent3992 me.3165

34  Ye shall seek2212 me,3165 and2532 shall not3756 find2147 me: and2532 where3699 I1473 am,1510 thither ye5210 cannot1410 3756 come.2064

35  Then3767 said2036 the3588 Jews2453 among4314 themselves,1438 Whither4226 will3195 he3778 go,4198 that3754 we2249 shall not3756 find2147 him?846 will3195 he3361 go4198 unto1519 the3588 dispersed1290 among the3588 Gentiles,1672 and2532 teach1321 the3588 Gentiles?1672

36  What5101 manner of saying3056 is2076 this3778 that3739 he said,2036 Ye shall seek2212 me,3165 and2532 shall not3756 find2147 me: and2532 where3699 I1473 am,1510 thither ye5210 cannot1410 3756 come?2064

37  In1722 the3588 last2078 day,2250 that great3173 day of the3588 feast,1859 Jesus2424 stood2476 and2532 cried,2896 saying,3004 If1437 any man5100 thirst,1372 let him come2064 unto4314 me,3165 and2532 drink.4095

38  He that believeth4100 on1519 me,1691 as2531 the3588 Scripture1124 hath said,2036 out of1537 his846 belly2836 shall flow4482 rivers4215 of living2198 water.5204

39  (But1161 this5124 spake2036 he of4012 the3588 Spirit,4151 which3739 they that believe4100 on1519 him846 should3195 receive:2983 for1063 the Holy40 Ghost4151 was2258 not yet3768 given; because3754 that Jesus2424 was not yet3764 glorified.)1392

40  Many4183 of1537 the3588 people3793 therefore,3767 when they heard191 this saying,3056 said,3004 Of a truth230 this3778 is2076 the3588 Prophet.4396

41  Others243 said,3004 This3778 is2076 the3588 Christ.5547 But1161 some243 said,3004 Shall1063 3361 Christ5547 come2064 out of1537 Galilee?1056

42  Hath not3780 the3588 Scripture1124 said,2036 That3754 Christ5547 cometh2064 of1537 the3588 seed4690 of David,1138 and2532 out of575 the3588 town2968 of Bethlehem,965 where3699 David1138 was?2258

43  So3767 there was1096 a division4978 among1722 the3588 people3793 because1223 of him.846

44  And1161 some5100 of1537 them846 would2309 have taken4084 him;846 but235 no man3762 laid1911 hands5495 on1909 him.846

45  Then3767 came2064 the3588 officers5257 to4314 the3588 chief priests749 and2532 Pharisees;5330 and2532 they1565 said2036 unto them,846 Why1302 have ye not3756 brought71 him?846

46  The3588 officers5257 answered,611 Never3763 man444 spake2980 like5613 this3778 man.444

47  Then3767 answered611 them846 the3588 Pharisees,5330 Are3361 ye5210 also2532 deceived?4105

48  Have any3387 of1537 the3588 rulers758 or2228 of1537 the3588 Pharisees5330 believed4100 on1519 him?846

49  But235 this3778 people3793 who knoweth1097 not3361 the3588 law3551 are1526 cursed.1944

50  Nicodemus3530 saith3004 unto4314 them,846 (he that came2064 to4314 Jesus846 by night,3571 being5607 one1520 of1537 them,)846

51  Doth our2257 law3551 3361 judge2919 any man,444 before4386 3362 it hear191 him,846 and2532 know1097 what5101 he doeth?4160

52  They answered611 and2532 said2036 unto him,846 Art1488 3361 thou4771 also2532 of1537 Galilee?1056 Search,2045 and2532 look:1492 for3754 out of1537 Galilee1056 ariseth1453 no3756 prophet.4396

53  And2532 every man1538 went4198 unto1519 his own848 house.3624

Vul

1 Post hæc autem ambulabat Jesus in Galilæam: non enim volebat in Judæam ambulare, quia quærebant eum Judæi interficere.

2 Erat autem in proximo dies festus Judæorum, Scenopegia.

3 Dixerunt autem ad eum fratres ejus: Transi hinc, et vade in Judæam, ut et discipuli tui videant opera tua, quæ facis.

4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit ipse in palam esse: si hæc facis, manifesta teipsum mundo.

5 Neque enim fratres ejus credebant in eum.

6 Dicit ergo eis Jesus: Tempus meum nondum advenit: tempus autem vestrum semper est paratum.

7 Non potest mundus odisse vos: me autem odit, quia ego testimonium perhibeo de illo quod opera ejus mala sunt.

8 Vos ascendite ad diem festum hunc, ego autem non ascendo ad diem festum istum: quia meum tempus nondum impletum est.

9 Hæc cum dixisset, ipse mansit in Galilæa.

10 Ut autem ascenderunt fratres ejus, tunc et ipse ascendit ad diem festum non manifeste, sed quasi in occulto.

11 Judæi ergo quærebant eum in die festo, et dicebant: Ubi est ille?

12 Et murmur multum erat in turba de eo. Quidam enim dicebant: Quia bonus est. Alii autem dicebant: Non, sed seducit turbas.

13 Nemo tamen palam loquebatur de illo propter metum Judæorum.

14 Jam autem die festo mediante, ascendit Jesus in templum, et docebat.

15 Et mirabantur Judæi, dicentes: Quomodo hic litteras scit, cum non didicerit?

16 Respondit eis Jesus, et dixit: Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me.

17 Si quis voluerit voluntatem ejus facere, cognoscet de doctrina, utrum ex Deo sit, an ego a meipso loquar.

18 Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit; qui autem quærit gloriam ejus qui misit eum, hic verax est, et injustitia in illo non est.

19 Nonne Moyses dedit vobis legem: et nemo ex vobis facit legem?

20 Quid me quæritis interficere? Respondit turba, et dixit: Dæmonium habes: quis te quæret interficere?

21 Respondit Jesus et dixit eis: Unum opus feci, et omnes miramini:

22 propterea Moyses dedit vobis circumcisionem (non quia ex Moyse est, sed ex patribus), et in sabbato circumciditis hominem.

23 Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvatur lex Moysi: mihi indignamini quia totum hominem sanum feci in sabbato?

24 Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate.

25 Dicebant ergo quidam ex Jerosolymis: Nonne hic est, quem quærunt interficere?

26 et ecce palam loquitur, et nihil ei dicunt. Numquid vere cognoverunt principes quia hic est Christus?

27 Sed hunc scimus unde sit: Christus autem cum venerit, nemo scit unde sit.

28 Clamabat ergo Jesus in templo docens, et dicens: Et me scitis, et unde sim scitis: et a meipso non veni, sed est verus qui misit me, quem vos nescitis.

29 Ego scio eum: quia ab ipso sum, et ipse me misit.

30 Quærebant ergo eum apprehendere: et nemo misit in illum manus, quia nondum venit hora ejus.

31 De turba autem multi crediderunt in eum, et dicebant: Christus cum venerit, numquid plura signa faciet quam quæ hic facit?

32 Audierunt pharisæi turbam murmurantem de illo hæc: et miserunt principes et pharisæi ministros ut apprehenderent eum.

33 Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum tempus vobiscum sum: et vado ad eum qui me misit.

34 Quæretis me, et non invenietis: et ubi ego sum, vos non potestis venire.

35 Dixerunt ergo Judæi ad semetipsos: Quo hic iturus est, quia non inveniemus eum? numquid in dispersionem gentium iturus est, et docturus gentes?

36 quis est hic sermo, quem dixit: Quæretis me, et non invenietis: et ubi sum ego, vos non potestis venire?

37 In novissimo autem die magno festivitatis stabat Jesus, et clamabat dicens: Si quis sitit, veniat ad me et bibat.

38 Qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumina de ventre ejus fluent aquæ vivæ.

39 Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum: nondum enim erat Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus.

40 Ex illa ergo turba cum audissent hos sermones ejus, dicebant: Hic est vere propheta.

41 Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilæa venit Christus?

42 nonne Scriptura dicit: Quia ex semine David, et de Bethlehem castello, ubi erat David, venit Christus?

43 Dissensio itaque facta est in turba propter eum.

44 Quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum: sed nemo misit super eum manus.

45 Venerunt ergo ministri ad pontifices et pharisæos. Et dixerunt eis illi: Quare non adduxistis illum?

46 Responderunt ministri: Numquam sic locutus est homo, sicut hic homo.

47 Responderunt ergo eis pharisæi: Numquid et vos seducti estis?

48 numquid ex principibus aliquis credidit in eum, aut ex pharisæis?

49 sed turba hæc, quæ non novit legem, maledicti sunt.

50 Dixit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum nocte, qui unus erat ex ipsis:

51 Numquid lex nostra judicat hominem, nisi prius audierit ab ipso, et cognoverit quid faciat?

52 Responderunt, et dixerunt ei: Numquid et tu Galilæus es? scrutare Scripturas, et vide quia a Galilæa propheta non surgit.

53 Et reversi sunt unusquisque in domum suam.


Next: John 8