Sacred Texts  Bible  Index 
Ephesians Index
  Previous  Next 

Ephesians 4

GNT

1 παρακαλῶ οὗν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,

2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,

3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῶ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·

4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·

5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·

6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.

7 ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ.

8 διὸ λέγει, ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις.

9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς;

10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,

12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ,

13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ χριστοῦ,

14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης,

15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, χριστός,

16 ἐξ οὖ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.

17 τοῦτο οὗν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,

18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὗσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν,

19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν χριστόν,

21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῶ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῶ ἰησοῦ,

22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης,

23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῶ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν,

24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

25 διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῶ] παροργισμῶ ὑμῶν,

27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῶ διαβόλῳ.

28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῶ χρείαν ἔχοντι.

29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῶ χάριν τοῖς ἀκούουσιν.

30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.

31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.

32 γίνεσθε [δὲ] εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν χριστῶ ἐχαρίσατο ὑμῖν.

KJV

1  I1473 therefore,3767 the3588 prisoner1198 of1722 the Lord,2962 beseech3870 you5209 that ye walk4043 worthy516 of the3588 vocation2821 wherewith3739 ye are called,2564

2  With3326 all3956 lowliness5012 and2532 meekness,4236 with3326 longsuffering,3115 forbearing430 one another240 in1722 love;26

3  Endeavoring4704 to keep5083 the3588 unity1775 of the3588 Spirit4151 in1722 the3588 bond4886 of peace.1515

4  There is one1520 body,4983 and2532 one1520 Spirit,4151 even as2531 ye are called2564 in1722 one3391 hope1680 of your5216 calling;2821

5  One1520 Lord,2962 one3391 faith,4102 one1520 baptism,908

6  One1520 God2316 and2532 Father3962 of all,3956 who3588 is above1909 all,3956 and2532 through1223 all,3956 and2532 in1722 you5213 all.3956

7  But1161 unto every1538 one1520 of us2257 is given1325 grace5485 according2596 to the3588 measure3358 of the3588 gift1431 of Christ.5547

8  Wherefore1352 he saith,3004 When he ascended up305 on1519 high,5311 he led captivity captive,162 161 and2532 gave1325 gifts1390 unto men.444

9  (Now1161 that3588 he ascended,305 what5101 is2076 it but1508 that3754 he also2532 descended2597 first4412 into1519 the3588 lower2737 parts3313 of the3588 earth?1093

10  He that descended2597 is2076 the same846 also2532 that ascended up305 far above5231 all3956 heavens,3772 that2443 he might fill4137 all things.)3956

11  And2532 he846 gave1325 some,3588 3303 apostles;652 and1161 some,3588 prophets;4396 and1161 some,3588 evangelists;2099 and1161 some,3588 pastors4166 and2532 teachers;1320

12  For4314 the3588 perfecting2677 of the3588 saints,40 for1519 the work2041 of the ministry,1248 for1519 the edifying3619 of the3588 body4983 of Christ:5547

13  Till3360 we all3956 come2658 in1519 the3588 unity1775 of the3588 faith,4102 and2532 of the3588 knowledge1922 of the3588 Son5207 of God,2316 unto1519 a perfect5046 man,435 unto1519 the measure3358 of the stature2244 of the3588 fullness4138 of Christ:5547

14  That2443 we henceforth be5600 no more3371 children,3516 tossed to and fro,2831 and2532 carried about4064 with every3956 wind417 of doctrine,1319 by1722 the3588 sleight2940 of men,444 and1722 cunning craftiness,3834 whereby4314 they lie in wait to deceive;3180 4106

15  But1161 speaking the truth226 in1722 love,26 may grow up837 into1519 him846 in all things,3956 which3739 is2076 the3588 head,2776 even Christ:5547

16  From1537 whom3739 the3588 whole3956 body4983 fitly joined together4883 and2532 compacted4822 by1223 that which every3956 joint860 supplieth,2024 according2596 to the effectual working1753 in1722 the measure3358 of every1538 1520 part,3313 maketh4160 increase838 of the3588 body4983 unto1519 the edifying3619 of itself1438 in1722 love.26

17  This5124 I say3004 therefore,3767 and2532 testify3143 in1722 the Lord,2962 that ye5209 henceforth walk not3371 4043 as2531 2532 other3062 Gentiles1484 walk,4043 in1722 the vanity3153 of their848 mind,3563

18  Having the3588 understanding1271 darkened,4654 being5607 alienated526 from the3588 life2222 of God2316 through1223 the3588 ignorance52 that is5607 in1722 them,846 because1223 of the3588 blindness4457 of their846 heart:2588

19  Who3748 being past feeling524 have given themselves over3860 1438 unto lasciviousness,766 to1519 work2039 all3956 uncleanness167 with1722 greediness.4124

20  But1161 ye5210 have not3756 so3779 learned3129 Christ;5547

21  If so be1489 that ye have heard191 him,846 and2532 have been taught1321 by1722 him,846 as2531 the truth225 is2076 in1722 Jesus:2424

22  That ye5209 put off659 concerning2596 the3588 former4387 conversation391 the3588 old3820 man,444 which is corrupt5351 according2596 to the3588 deceitful539 lusts;1939

23  And1161 be renewed365 in the3588 spirit4151 of your5216 mind;3563

24  And2532 that ye put on1746 the3588 new2537 man,444 which after2596 God2316 is created2936 in1722 righteousness1343 and2532 true225 holiness.3742

25  Wherefore1352 putting away659 lying,5579 speak2980 every man1538 truth225 with3326 his848 neighbor:4139 for3754 we are2070 members3196 one of another.240

26  Be ye angry,3710 and2532 sin264 not: let3361 not3361 the3588 sun2246 go down1931 upon1909 your5216 wrath:3950

27  Neither3383 give1325 place5117 to the3588 devil.1228

28  Let him that stole2813 steal2813 no more:3371 but1161 rather3123 let him labor,2872 working2038 with his hands5495 the thing which is good,18 that2443 he may have2192 to give3330 to him that needeth.2192 5532

29  Let no3361 3956 corrupt4550 communication3056 proceed1607 out of1537 your5216 mouth,4750 but235 that1536 which is good18 to4314 the3588 use5532 of edifying,3619 that2443 it may minister1325 grace5485 unto the3588 hearers.191

30  And2532 grieve3076 not3361 the3588 Holy40 Spirit4151 of God,2316 whereby1722 3739 ye are sealed4972 unto1519 the day2250 of redemption.629

31  Let all3956 bitterness,4088 and2532 wrath,2372 and2532 anger,3709 and2532 clamor,2906 and2532 evil speaking,988 be put away142 from575 you,5216 with4862 all3956 malice:2549

32  And1161 be1096 ye kind5543 one to another,240 1519 tenderhearted,2155 forgiving5483 one another,1438 even2532 as2531 God2316 for Christ's sake1722 5547 hath forgiven5483 you.5213

Vul

1 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis,

2 cum omni humilitate, et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in caritate,

3 solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis.

4 Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestræ.

5 Unus Dominus, una fides, unum baptisma.

6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis.

7 Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi.

8 Propter quod dicit: Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem: dedit dona hominibus.

9 Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum in inferiores partes terræ?

10 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes cælos, ut impleret omnia.

11 Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores,

12 ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in ædificationem corporis Christi:

13 donec occurramus omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi:

14 ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinæ in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris.

15 Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus:

16 ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem juncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corporis facit in ædificationem sui in caritate.

17 Hoc igitur dico, et testificor in Domino, ut jam non ambuletis, sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui,

18 tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei per ignorantiam, quæ est in illis, propter cæcitatem cordis ipsorum,

19 qui desperantes, semetipsos tradiderunt impudicitiæ, in operationem immunditiæ omnis in avaritiam.

20 Vos autem non ita didicistis Christum,

21 si tamen illum audistis, et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu,

22 deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris.

23 Renovamini autem spiritu mentis vestræ,

24 et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis.

25 Propter quod deponentes mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo: quoniam sumus invicem membra.

26 Irascimini, et nolite peccare: sol non occidat super iracundiam vestram.

27 Nolite locum dare diabolo:

28 qui furabatur, jam non furetur: magis autem laboret, operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti.

29 Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat: sed si quis bonus ad ædificationem fidei ut det gratiam audientibus.

30 Et nolite contristare Spiritum Sanctum Dei: in quo signati estis in diem redemptionis.

31 Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a vobis cum omni malitia.

32 Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit vobis.


Next: Ephesians 5