Sacred Texts  Bible  Index 
Ephesians Index
  Previous  Next 

Ephesians 3

GNT

1 τούτου χάριν ἐγὼ παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ [ἰησοῦ] ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν _

2 εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,

3 [ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,

4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῶ μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ,

5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,

6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν χριστῶ ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

7 οὖ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

8 ἐμοὶ τῶ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ χριστοῦ,

9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῶ θεῶ τῶ τὰ πάντα κτίσαντι,

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,

11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῶ χριστῶ ἰησοῦ τῶ κυρίῳ ἡμῶν,

12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.

13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.

14 τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα,

15 ἐξ οὖ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,

16 ἵνα δῶ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,

17 κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,

18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος,

19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.

20 τῶ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,

21 αὐτῶ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν χριστῶ ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

KJV

1  For this cause5484 5127 I1473 Paul,3972 the3588 prisoner1198 of Jesus2424 Christ5547 for5228 you5216 Gentiles,1484

2  If1489 ye have heard191 of the3588 dispensation3622 of the3588 grace5485 of God2316 which is given1325 me3427 to1519 you-ward:5209

3  How that3754 by2596 revelation602 he made known1107 unto me3427 the3588 mystery;3466 (as2531 I wrote afore4270 in1722 few words,3641

4  Whereby,4314 3739 when ye read,314 ye may1410 understand3539 my3450 knowledge4907 in1722 the3588 mystery3466 of Christ)5547

5  Which3739 in1722 other2087 ages1074 was not3756 made known1107 unto the3588 sons5207 of men,444 as5613 it is now3568 revealed601 unto his846 holy40 apostles652 and2532 prophets4396 by1722 the Spirit;4151

6  That the3588 Gentiles1484 should be1511 fellow heirs,4789 and2532 of the same body,4954 and2532 partakers4830 of his846 promise1860 in1722 Christ5547 by1223 the3588 gospel:2098

7  Whereof3739 I was made1096 a minister,1249 according2596 to the3588 gift1431 of the3588 grace5485 of God2316 given1325 unto me3427 by2596 the3588 effectual working1753 of his846 power.1411

8  Unto me,1698 who am less than the least1647 of all3956 saints,40 is this3778 grace5485 given,1325 that I should preach2097 among1722 the3588 Gentiles1484 the3588 unsearchable421 riches4149 of Christ;5547

9  And2532 to make all men see5461 3956 what5101 is the3588 fellowship2842 of the3588 mystery,3466 which from575 the3588 beginning of the world165 hath been hid613 in1722 God,2316 who created2936 all things3956 by1223 Jesus2424 Christ:5547

10  To the intent that2443 now3568 unto the3588 principalities746 and2532 powers1849 in1722 heavenly2032 places might be known1107 by1223 the3588 church1577 the3588 manifold4182 wisdom4678 of God,2316

11  According2596 to the3588 eternal165 purpose4286 which3739 he purposed4160 in1722 Christ5547 Jesus2424 our2257 Lord:2962

12  In1722 whom3739 we have2192 boldness3954 and2532 access4318 with1722 confidence4006 by1223 the3588 faith4102 of him.846

13  Wherefore1352 I desire154 that ye faint1573 not3361 at1722 my3450 tribulations2347 for5228 you,5216 which3748 is2076 your5216 glory.1391

14  For this cause5484 5127 I bow2578 my3450 knees1119 unto4314 the3588 Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547

15  Of1537 whom3739 the whole3956 family3965 in1722 heaven3772 and2532 earth1093 is named,3687

16  That2443 he would grant1325 you,5213 according2596 to the3588 riches4149 of his848 glory,1391 to be strengthened2901 with might1411 by1223 his848 Spirit4151 in1519 the3588 inner2080 man;444

17  That Christ5547 may dwell2730 in1722 your5216 hearts2588 by1223 faith;4102 that2443 ye, being rooted4492 and2532 grounded2311 in1722 love,26

18  May be able1840 to comprehend2638 with4862 all3956 saints40 what5101 is the3588 breadth,4114 and2532 length,3372 and2532 depth,899 and2532 height;5311

19  And5037 to know1097 the3588 love26 of Christ,5547 which passeth5235 knowledge,1108 that2443 ye might be filled4137 with1519 all3956 the3588 fullness4138 of God.2316

20  Now1161 unto him that is able1410 to do4160 exceeding abundantly5228 1537 4053 above5228 all3956 that3739 we ask154 or2228 think,3539 according2596 to the3588 power1411 that worketh1754 in1722 us,2254

21  Unto him846 be glory1391 in1722 the3588 church1577 by1722 Christ5547 Jesus2424 throughout1519 all3956 ages,1074 world without end.165 165 Amen.281

Vul

1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi Jesu, pro vobis gentibus,

2 si tamen audistis dispensationem gratiæ Dei, quæ data est mihi in vobis:

3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum, sicut supra scripsi in brevi,

4 prout potestis legentes intelligere prudentiam meam in mysterio Christi:

5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum, sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis ejus et prophetis in Spiritu,

6 gentes esse cohæredes, et concorporales, et comparticipes promissionis ejus in Christo Jesu per Evangelium:

7 cujus factus sum minister secundum donum gratiæ Dei, quæ data est mihi secundum operationem virtutis ejus.

8 Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hæc, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi,

9 et illuminare omnes, quæ sit dispensatio sacramenti absconditi a sæculis in Deo, qui omnia creavit:

10 ut innotescat principatibus et potestatibus in cælestibus per Ecclesiam, multiformis sapientia Dei,

11 secundum præfinitionem sæculorum, quam fecit in Christo Jesu Domino nostro:

12 in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem ejus.

13 Propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis: quæ est gloria vestra.

14 Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi,

15 ex quo omnis paternitas in cælis et in terra nominatur,

16 ut det vobis secundum divitias gloriæ suæ, virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem,

17 Christum habitare per fidem in cordibus vestris: in caritate radicati, et fundati,

18 ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quæ sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum:

19 scire etiam supereminentem scientiæ caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei.

20 Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem, quæ operatur in nobis:

21 ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu, in omnes generationes sæculi sæculorum. Amen.


Next: Ephesians 4