Sacred Texts  Bible  Index 
Colossians Index
  Previous  Next 

Colossians 4

GNT

1 οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῶ.

2 τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,

3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι,

4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

5 ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.

6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.

7 τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ,

8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,

9 σὺν ὀνησίμῳ τῶ πιστῶ καὶ ἀγαπητῶ ἀδελφῶ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

10 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς βαρναβᾶ περὶ οὖ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν,

11 καὶ ἰησοῦς ὁ λεγόμενος ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς οὖτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία.

12 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος χριστοῦ [ἰησοῦ], πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ.

13 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῶ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν ἱεραπόλει.

14 ἀσπάζεται ὑμᾶς λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ δημᾶς.

15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.

16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

17 καὶ εἴπατε ἀρχίππῳ, βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.

18 ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

KJV

1  Masters,2962 give3930 unto your servants1401 that which is just1342 and2532 equal;2471 knowing1492 that3754 ye5210 also2532 have2192 a Master2962 in1722 heaven.3772

2  Continue4342 in prayer,4335 and watch1127 in1722 the same846 with1722 thanksgiving;2169

3  Withal260 praying4336 also2532 for4012 us,2257 that2443 God2316 would open455 unto us2254 a door2374 of utterance,3056 to speak2980 the3588 mystery3466 of Christ,5547 for1223 which3739 I am also in bonds:1210 2532

4  That2443 I may make it manifest,5319 846 as5613 I3165 ought1163 to speak.2980

5  Walk4043 in1722 wisdom4678 toward4314 them that are without,1854 redeeming1805 the3588 time.2540

6  Let your5216 speech3056 be always3842 with1722 grace,5485 seasoned741 with salt,217 that ye may know1492 how4459 ye5209 ought1163 to answer611 every man.1520 1538

7  All3956 my state2596 1691 shall Tychicus5190 declare1107 unto you,5213 who is a beloved27 brother,80 and2532 a faithful4103 minister1249 and2532 fellow servant4889 in1722 the Lord:2962

8  Whom3739 I have sent3992 unto4314 you5209 for1519 the same purpose,846 5124 that2443 he might know1097 your estate,4012 5216 and2532 comfort3870 your5216 hearts;2588

9  With4862 Onesimus,3682 a faithful4103 and2532 beloved27 brother,80 who3739 is2076 one of1537 you.5216 They shall make known1107 unto you5213 all things3956 which are done here.5602

10  Aristarchus708 my3450 fellow prisoner4869 saluteth782 you,5209 and2532 Mark,3138 sister's son431 to Barnabas,921 (touching4012 whom3739 ye received2983 commandments:1785 if1437 he come2064 unto4314 you,5209 receive1209 him;)846

11  And2532 Jesus,2424 which is called3004 Justus,2459 who are5607 of1537 the circumcision.4061 These3778 only3441 are my fellow workers4904 unto1519 the3588 kingdom932 of God,2316 which3748 have been1096 a comfort3931 unto me.3427

12  Epaphras,1889 who3588 is one of1537 you,5216 a servant1401 of Christ,5547 saluteth782 you,5209 always3842 laboring fervently75 for5228 you5216 in1722 prayers,4335 that2443 ye may stand2476 perfect5046 and2532 complete4137 in1722 all3956 the will2307 of God.2316

13  For1063 I bear him record,3140 846 that3754 he hath2192 a great4183 zeal2205 for5228 you,5216 and2532 them3588 that are in1722 Laodicea,2993 and2532 them3588 in1722 Hierapolis.2404

14  Luke,3065 the3588 beloved27 physician,2395 and2532 Demas,1214 greet782 you.5209

15  Salute782 the3588 brethren80 which are in1722 Laodicea,2993 and2532 Nymphas,3564 and2532 the3588 church1577 which is in2596 his846 house.3624

16  And2532 when3752 this epistle1992 is read314 among3844 you,5213 cause4160 that2443 it be read314 also2532 in1722 the3588 church1577 of the Laodiceans;2994 and2532 that ye5210 likewise2532 read314 the3588 epistle from1537 Laodicea.2993

17  And2532 say2036 to Archippus,751 Take heed991 to the3588 ministry1248 which3739 thou hast received3880 in1722 the Lord,2962 that2443 thou fulfill4137 it.846

18  The3588 salutation783 by the hand5495 of me1699 Paul.3972 Remember3421 my3450 bonds.1199 Grace5485 be with3326 you.5216 Amen.281

Vul

1 Domini, quod justum est et æquum, servis præstate: scientes quod et vos Dominum habetis in cælo.

2 Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione:

3 orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi (propter quod etiam vinctus sum),

4 ut manifestem illud ita ut oportet me loqui.

5 In sapientia ambulate ad eos, qui foris sunt: tempus redimentes.

6 Sermo vester semper in gratia sale sit conditus, ut sciatis quomodo oporteat vos unicuique respondere.

7 Quæ circa me sunt, omnia vobis nota faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister, et conservus in Domino:

8 quem misi ad vos ad hoc ipsum, ut cognoscat quæ circa vos sunt, et consoletur corda vestra,

9 cum Onesimo carissimo, et fideli fratre, qui ex vobis est. Omnia, quæ hic aguntur, nota facient vobis.

10 Salutat vos Aristarchus concaptivus meus, et Marcus consobrinus Barnabæ, de quo accepistis mandata: si venerit ad vos, excipite illum:

11 et Jesus, qui dicitur Justus: qui sunt ex circumcisione: hi soli sunt adjutores mei in regno Dei, qui mihi fuerunt solatio.

12 Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est, servus Christi Jesu, semper sollicitus pro vobis in orationibus, ut stetis perfecti, et pleni in omni voluntate Dei.

13 Testimonium enim illi perhibeo quod habet multum laborem pro vobis, et pro iis qui sunt Laodiciæ, et qui Hierapoli.

14 Salutat vos Lucas, medicus carissimus, et Demas.

15 Salutate fratres, qui sunt Laodiciæ, et Nympham, et quæ in domo ejus est, ecclesiam.

16 Et cum lecta fuerit apud vos epistola hæc, facite ut et in Laodicensium ecclesia legatur: et eam, quæ Laodicensium est, vos legatis.

17 Et dicite Archippo: Vide ministerium, quod accepisti in Domino, ut illud impleas.

18 Salutatio, mea manu Pauli. Memores estote vinculorum meorum. Gratia vobiscum. Amen.


Next: 1 Thessalonians 1