Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 15

GNT

1 καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῶ ἔθει τῶ μωϊσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.

2 γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῶ παύλῳ καὶ τῶ βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν παῦλον καὶ βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.

3 οἱ μὲν οὗν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε φοινίκην καὶ σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.

4 παραγενόμενοι δὲ εἰς ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν.

5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον μωϊσέως.

6 συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.

7 πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι·

8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν,

9 καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν.

10 νῦν οὗν τί πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι;

11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.

12 ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον βαρναβᾶ καὶ παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν.

13 μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη ἰάκωβος λέγων, ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου.

14 συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῶ ὀνόματι αὐτοῦ.

15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται,

16 μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς, λέγει κύριος ποιῶν ταῦτα

18 γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος.

19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν,

20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος·

21 μωϊσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.

22 τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς ἀντιόχειαν σὺν τῶ παύλῳ καὶ βαρναβᾷ, ἰούδαν τὸν καλούμενον βαρσαββᾶν καὶ σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,

23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν, οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν ἀντιόχειαν καὶ συρίαν καὶ κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.

24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν [ἐξελθόντες] ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, οἷς οὐ διεστειλάμεθα,

25 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν βαρναβᾷ καὶ παύλῳ,

26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ.

27 ἀπεστάλκαμεν οὗν ἰούδαν καὶ σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

28 ἔδοξεν γὰρ τῶ πνεύματι τῶ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες,

29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὗ πράξετε. ἔρρωσθε.

30 οἱ μὲν οὗν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν·

31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.

32 ἰούδας τε καὶ σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν·

33 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς.

34 

35 παῦλος δὲ καὶ βαρναβᾶς διέτριβον ἐν ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου.

36 μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς βαρναβᾶν παῦλος, ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν.

37 βαρναβᾶς δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν ἰωάννην τὸν καλούμενον μᾶρκον·

38 παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον.

39 ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τόν τε βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς κύπρον.

40 παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν,

41 διήρχετο δὲ τὴν συρίαν καὶ [τὴν] κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.

KJV

1  And2532 certain men5100 which came down2718 from575 Judea2449 taught1321 the3588 brethren,80 and said, Except3362 ye be circumcised4059 after the3588 manner1485 of Moses,3475 ye cannot1410 3756 be saved.4982

2  When therefore3767 Paul3972 and2532 Barnabas921 had1096 no3756 small3641 dissension4714 and2532 disputation4803 with4314 them,846 they determined5021 that Paul3972 and2532 Barnabas,921 and2532 certain5100 other243 of1537 them,846 should go up305 to1519 Jerusalem2419 unto4314 the3588 apostles652 and2532 elders4245 about4012 this5127 question.2213

3  And3767 being3303 brought on their way4311 by5259 the3588 church,1577 they3588 passed through1330 Phoenicia5403 and2532 Samaria,4540 declaring1555 the3588 conversion1995 of the3588 Gentiles:1484 and2532 they caused4160 great3173 joy5479 unto all3956 the3588 brethren.80

4  And1161 when they were come3854 to1519 Jerusalem,2419 they were received588 of5259 the3588 church,1577 and2532 of the3588 apostles652 and2532 elders,4245 and5037 they declared312 all things that3745 God2316 had done4160 with3326 them.846

5  But1161 there rose up1817 certain5100 of575 the3588 sect139 of the3588 Pharisees5330 which believed,4100 saying,3004 That3754 it was needful1163 to circumcise4059 them,846 and5037 to command3853 them to keep5083 the3588 law3551 of Moses.3475

6  And1161 the3588 apostles652 and2532 elders4245 came together4863 for to consider1492 of4012 this5127 matter.3056

7  And1161 when there had been1096 much4183 disputing,4803 Peter4074 rose up,450 and said2036 unto4314 them,846 Men435 and brethren,80 ye5210 know1987 how that3754 a good while ago575 744 2250 God2316 made choice1586 among1722 us,2254 that the3588 Gentiles1484 by1223 my3450 mouth4750 should hear191 the3588 word3056 of the3588 gospel,2098 and2532 believe.4100

8  And2532 God,2316 which knoweth the hearts,2589 bare them witness,3140 846 giving1325 them846 the3588 Holy40 Ghost,4151 even as2531 he did2532 unto us;2254

9  And2532 put no difference1252 3762 between3342 5037 us2257 and2532 them,846 purifying2511 their846 hearts2588 by faith.4102

10  Now3568 therefore3767 why5101 tempt3985 ye God,2316 to put2007 a yoke2218 upon1909 the3588 neck5137 of the3588 disciples,3101 which3739 neither3777 our2257 fathers3962 nor3777 we2249 were able2480 to bear?941

11  But235 we believe4100 that through1223 the3588 grace5485 of the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 we shall be saved,4982 even as they.2596 3739 5158 2548

12  Then1161 all3956 the3588 multitude4128 kept silence,4601 and2532 gave audience191 to Barnabas921 and2532 Paul,3972 declaring1834 what3745 miracles4592 and2532 wonders5059 God2316 had wrought4160 among1722 the3588 Gentiles1484 by1223 them.846

13  And1161 after they846 had held their peace,4601 James2385 answered,611 saying,3004 Men435 and brethren,80 hearken191 unto me:3450

14  Simeon4826 hath declared1834 how2531 God2316 at the first4412 did visit1980 the Gentiles,1484 to take2983 out of1537 them a people2992 for1909 his848 name.3686

15  And2532 to this5129 agree4856 the3588 words3056 of the3588 prophets;4396 as2531 it is written,1125

16  After3326 this5023 I will return,390 and2532 will build again456 the3588 tabernacle4633 of David,1138 which is fallen down;4098 and2532 I will build again456 the3588 ruins2679 thereof,846 and2532 I will set it up:461 846

17  That3704 the3588 residue2645 of men444 might seek after1567 302 the3588 Lord,2962 and2532 all3956 the3588 Gentiles,1484 upon1909 whom3739 my3450 name3686 is called,1941 saith3004 846 the Lord,2962 who doeth4160 all3956 these things.5023

18  Known1110 unto God2316 are2076 all3956 his848 works2041 from575 the beginning of the world.165

19  Wherefore1352 my1473 sentence is,2919 that we trouble3926 not3361 them, which from575 among the3588 Gentiles1484 are turned1994 to1909 God:2316

20  But235 that we write1989 unto them,846 that they abstain567 from575 pollutions234 of idols,1497 and2532 from fornication,4202 and2532 from things strangled,4156 and2532 from blood.129

21  For1063 Moses3475 of old time1537 744 1074 hath2192 in every city2596 4172 them that preach2784 him,846 being read314 in1722 the3588 synagogues4864 every2596 3956 sabbath day.4521

22  Then5119 pleased1380 it the3588 apostles652 and2532 elders,4245 with4862 the3588 whole3650 church,1577 to send3992 chosen1586 men435 of1537 their own company846 to1519 Antioch490 with4862 Paul3972 and2532 Barnabas:921 namely, Judas2455 surnamed1941 Barsabas,923 and2532 Silas,4609 chief2233 men435 among1722 the3588 brethren:80

23  And they wrote1125 letters by1223 them848 after this manner;3592 The3588 apostles652 and elders4245 and2532 brethren80 send greeting5463 unto the3588 brethren80 which3588 are of1537 the Gentiles1484 in2596 Antioch490 and2532 Syria4947 and2532 Cilicia.2791

24  Forasmuch as1894 we have heard,191 that3754 certain5100 which went out1831 from1537 us2257 have troubled5015 you5209 with words,3056 subverting384 your5216 souls,5590 saying,3004 Ye must be circumcised,4059 and2532 keep5083 the3588 law:3551 to whom3739 we gave no such commandment:1291 3756

25  It seemed good1380 unto us,2254 being assembled1096 with one accord,3661 to send3992 chosen1586 men435 unto4314 you5209 with4862 our2257 beloved27 Barnabas921 and2532 Paul,3972

26  Men444 that have hazarded3860 their848 lives5590 for5228 the3588 name3686 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

27  We have sent649 therefore3767 Judas2455 and2532 Silas,4609 who846 shall also2532 tell518 you the3588 same things846 by mouth.1223 3056

28  For1063 it seemed good1380 to the3588 Holy40 Ghost,4151 and2532 to us,2254 to lay2007 upon you5213 no3367 greater4119 burden922 than4133 these5130 necessary things;1876

29  That ye abstain567 from meats offered to idols,1494 and2532 from blood,129 and2532 from things strangled,4156 and2532 from fornication:4202 from1537 which3739 if ye keep1301 yourselves,1438 ye shall do4238 well,2095 Fare ye well.4517

30  So3767 when they3588 were3303 dismissed,630 they came2064 to1519 Antioch:490 and2532 when they had gathered the multitude together,4863 3588 4128 they delivered1929 the3588 epistle:1992

31  Which when1161 they had read,314 they rejoiced5463 for1909 the3588 consolation.3874

32  And5037 Judas2455 and2532 Silas,4609 being5607 prophets4396 also2532 themselves,848 exhorted3870 the3588 brethren80 with1223 many4183 words,3056 and2532 confirmed1991 them.

33  And1161 after they had tarried4160 there a space,5550 they were let go630 in3326 peace1515 from575 the3588 brethren80 unto4314 the3588 apostles.652

34  Notwithstanding1161 it pleased1380 Silas4609 to abide1961 there847 still.

35  Paul3972 also1161 and2532 Barnabas921 continued1304 in1722 Antioch,490 teaching1321 and2532 preaching2097 the3588 word3056 of the3588 Lord,2962 with3326 many4183 others2087 also.2532

36  And1161 some5100 days2250 after3326 Paul3972 said2036 unto4314 Barnabas,921 Let us go again1994 1211 and visit1980 our2257 brethren80 in2596 every3956 city4172 where1722 3739 we have preached2605 the3588 word3056 of the3588 Lord,2962 and see how4459 they do.2192

37  And1161 Barnabas921 determined1011 to take with4838 them John,2491 whose surname was2564 Mark.3138

38  But1161 Paul3972 thought not good515 3361 to take him with4838 5126 them, who departed868 from575 them846 from575 Pamphylia,3828 and2532 went not with4905 3361 them846 to1519 the3588 work.2041

39  And3767 the contention was so sharp between3948 1096 them, that5620 they846 departed asunder673 one from the other:575 240 and5037 so Barnabas921 took3880 Mark,3138 and sailed1602 unto1519 Cyprus;2954

40  And1161 Paul3972 chose1951 Silas,4609 and departed,1831 being recommended3860 by5259 the3588 brethren80 unto the3588 grace5485 of God.2316

41  And1161 he went through1330 Syria4947 and2532 Cilicia,2791 confirming1991 the3588 churches.1577

Vul

1 Et quidam descendentes de Judæa docebant fratres: Quia nisi circumcidamini secundum morem Moysi, non potestis salvari.

2 Facta ergo seditione non minima Paulo et Barnabæ adversus illos, statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas, et quidam alii ex aliis ad Apostolos et presbyteros in Jerusalem super hac quæstione.

3 Illi ergo deducti ab ecclesia pertransibant Phœnicen et Samariam, narrantes conversionem gentium: et faciebant gaudium magnum omnibus fratribus.

4 Cum autem venissent Jerosolymam, suscepti sunt ab ecclesia, et ab Apostolis et senioribus, annuntiantes quanta Deus fecisset cum illis.

5 Surrexerunt autem quidam de hæresi pharisæorum, qui crediderunt, dicentes quia oportet circumcidi eos, præcipere quoque servare legem Moysi.

6 Conveneruntque Apostoli et seniores videre de verbo hoc.

7 Cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos: Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere.

8 Et qui novit corda Deus, testimonium perhibuit, dans illis Spiritum Sanctum, sicut et nobis,

9 et nihil discrevit inter nos et illos, fide purificans corda eorum.

10 Nunc ergo quid tentatis Deum, imponere jugum super cervices discipulorum quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus?

11 sed per gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari, quemadmodum et illi.

12 Tacuit autem omnis multitudo: et audiebant Barnabam et Paulum narrantes quanta Deus fecisset signa et prodigia per eos.

13 Et postquam tacuerunt, respondit Jacobus, dicens: Viri fratres, audite me.

14 Simon narravit quemadmodum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo.

15 Et huic concordant verba prophetarum: sicut scriptum est:

16 [Post hæc revertar,
et reædificabo tabernaculum David quod decidit:
et diruta ejus reædificabo,
et erigam illud:

17 ut requirant ceteri hominum Dominum,
et omnes gentes super quas invocatum est nomen meum,
dicit Dominus faciens hæc.

18 Notum a sæculo est Domino opus suum.]

19 Propter quod ego judico non inquietari eos qui ex gentibus convertuntur ad Deum,

20 sed scribere ad eos ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum, et fornicatione, et suffocatis, et sanguine.

21 Moyses enim a temporibus antiquis habet in singulis civitatibus qui eum prædicent in synagogis, ubi per omne sabbatum legitur.

22 Tunc placuit Apostolis et senioribus cum omni ecclesia eligere viros ex eis, et mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba: Judam, qui cognominabatur Barsabas, et Silam, viros primos in fratribus:

23 scribentes per manus eorum: Apostoli et seniores fratres, his qui sunt Antiochiæ, et Syriæ, et Ciliciæ, fratribus ex gentibus, salutem.

24 Quoniam audivimus quia quidam ex nobis exeuntes, turbaverunt vos verbis, evertentes animas vestras, quibus non mandavimus,

25 placuit nobis collectis in unum eligere viros, et mittere ad vos cum carissimis nostris Barnaba et Paulo,

26 hominibus qui tradiderunt animas suas pro nomine Domini nostri Jesu Christi.

27 Misimus ergo Judam et Silam, qui et ipsi vobis verbis referent eadem.

28 Visum est enim Spiritui Sancto et nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam hæc necessaria:

29 ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione: a quibus custodientes vos, bene agetis. Valete.

30 Illi ergo dimissi, descenderunt Antiochiam: et congregata multitudine tradiderunt epistolam.

31 Quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione.

32 Judas autem et Silas, et ipsi cum essent prophetæ, verbo plurimo consolati sunt fratres, et confirmaverunt.

33 Facto autem ibi aliquanto tempore, dimissi sunt cum pace a fratribus ad eos qui miserant illos.

34 Visum est autem Silæ ibi remanere: Judas autem solus abiit Jerusalem.

35 Paulus autem et Barnabas demorabantur Antiochiæ, docentes et evangelizantes cum aliis pluribus verbum Domini.

36 Post aliquot autem dies, dixit ad Barnabam Paulus: Revertentes visitemus fratres per universas civitates in quibus prædicavimus verbum Domini, quomodo se habeant.

37 Barnabas autem volebat secum assumere et Joannem, qui cognominabatur Marcus.

38 Paulus autem rogabat eum (ut qui discessisset ab eis de Pamphylia, et non isset cum eis in opus) non debere recipi.

39 Facta est autem dissensio, ita ut discederent ab invicem, et Barnabas quidem, assumpto Marco, navigaret Cyprum.

40 Paulus vero, electo Sila, profectus est, traditus gratiæ Dei a fratribus.

41 Perambulabat autem Syriam et Ciliciam, confirmans ecclesias: præcipiens custodire præcepta Apostolorum et seniorum.


Next: Acts 16