Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 14

GNT

1 ἐγένετο δὲ ἐν ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι ἰουδαίων τε καὶ ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.

2 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.

3 ἱκανὸν μὲν οὗν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῶ κυρίῳ τῶ μαρτυροῦντι [ἐπὶ] τῶ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.

4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.

5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,

6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς λυκαονίας λύστραν καὶ δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,

7 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.

8 καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.

9 οὖτος ἤκουσεν τοῦ παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῶ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι

10 εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ, ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει.

11 οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λυκαονιστὶ λέγοντες, οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς·

12 ἐκάλουν τε τὸν βαρναβᾶν δία, τὸν δὲ παῦλον ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

13 ὅ τε ἱερεὺς τοῦ διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι βαρναβᾶς καὶ παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες

15 καὶ λέγοντες, ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·

16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·

17 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν.

18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.

19 ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ ἀντιοχείας καὶ ἰκονίου ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.

20 κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῶ βαρναβᾷ εἰς δέρβην.

21 εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν λύστραν καὶ εἰς ἰκόνιον καὶ εἰς ἀντιόχειαν,

22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῶ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.

24 καὶ διελθόντες τὴν πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν παμφυλίαν,

25 καὶ λαλήσαντες ἐν πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς ἀττάλειαν.

26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.

27 παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.

28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.

KJV

1  And1161 it came to pass1096 in1722 Iconium,2430 that they846 went1525 both together2596 846 into1519 the3588 synagogue4864 of the3588 Jews,2453 and2532 so3779 spake,2980 that5620 a great4183 multitude4128 both5037 of the Jews2453 and2532 also of the Greeks1672 believed.4100

2  But1161 the3588 unbelieving544 Jews2453 stirred up1892 the3588 Gentiles,1484 and2532 made their minds evil affected2559 5590 against2596 the3588 brethren.80

3  Long2425 time5550 3303 therefore3767 abode1304 they speaking boldly3955 in1909 the3588 Lord,2962 which3588 gave testimony3140 unto the3588 word3056 of his848 grace,5485 and2532 granted1325 signs4592 and2532 wonders5059 to be done1096 by1223 their846 hands.5495

4  But1161 the3588 multitude4128 of the3588 city4172 was divided:4977 and2532 part3588 3303 held2258 with4862 the3588 Jews,2453 and1161 part3588 with4862 the3588 apostles.652

5  And1161 when5613 there was1096 an assault3730 made both5037 of the3588 Gentiles,1484 and2532 also of the Jews2453 with4862 their846 rulers,758 to use them despitefully,5195 and2532 to stone3036 them,846

6  They were aware of4894 it, and fled2703 unto1519 Lystra3082 and2532 Derbe,1191 cities4172 of Lycaonia,3071 and2532 into the3588 region that lieth round about:4066

7  And there2546 they preached the gospel.2258 2097

8  And2532 there sat2521 a certain5100 man435 at1722 Lystra,3082 impotent102 in his feet,4228 being5225 a cripple5560 from1537 his848 mother's3384 womb,2836 who3739 never3763 had walked:4043

9  The same3778 heard191 Paul3972 speak:2980 who3739 steadfastly beholding816 him,846 and2532 perceiving1492 that3754 he had2192 faith4102 to be healed,4982

10  Said2036 with a loud3173 voice,5456 Stand450 upright3717 on1909 thy4675 feet.4228 And he leaped242 and2532 walked.4043

11  And1161 when the3588 people3793 saw1492 what3739 Paul3972 had done,4160 they lifted up1869 their848 voices,5456 saying3004 in the speech of Lycaonia,3072 The3588 gods2316 are come down2597 to4314 us2248 in the likeness3666 of men.444

12  And5037 they called2564 Barnabas,921 3303 Jupiter;2203 and1161 Paul,3972 Mercurius,2060 because1894 he846 was2258 the3588 chief speaker.2233 3056

13  Then1161 the3588 priest2409 of Jupiter,2203 which was5607 before4253 their846 city,4172 brought5342 oxen5022 and2532 garlands4725 unto1909 the3588 gates,4440 and would2309 have done sacrifice2380 with4862 the3588 people.3793

14  Which when1161 the3588 apostles,652 Barnabas921 and2532 Paul,3972 heard191 of, they rent1284 their848 clothes,2440 and ran in1530 among1519 the3588 people,3793 crying out,2896

15  And2532 saying,3004 Sirs,435 why5101 do4160 ye these things?5023 We2249 also2532 are2070 men444 of like passions3663 with you,5213 and preach2097 unto you5209 that ye should turn1994 from575 these5130 vanities3152 unto1909 the3588 living2198 God,2316 which3739 made4160 heaven,3772 and2532 earth,1093 and2532 the3588 sea,2281 and2532 all things3956 that3588 are therein:1722 846

16  Who3739 in1722 times1074 past3944 suffered1439 all3956 nations1484 to walk4198 in their own848 ways.3598

17  Nevertheless2544 he left863 not3756 himself1438 without witness,267 in that he did good,15 and gave1325 us2254 rain5205 from heaven,3771 and2532 fruitful2593 seasons,2540 filling1705 our2257 hearts2588 with food5160 and2532 gladness.2167

18  And2532 with these5023 sayings3004 scarce3433 restrained2664 they the3588 people,3793 that they had not3361 done sacrifice2380 unto them.846

19  And1161 there came thither1904 certain Jews2453 from575 Antioch490 and2532 Iconium,2430 who2532 persuaded3982 the3588 people,3793 and,2532 having stoned3034 Paul,3972 drew4951 him out1854 of the3588 city,4172 supposing3543 he846 had been dead.2348

20  Howbeit,1161 as the3588 disciples3101 stood round about2944 him,846 he rose up,450 and came1525 into1519 the3588 city:4172 and2532 the3588 next day1887 he departed1831 with4862 Barnabas921 to1519 Derbe.1191

21  And5037 when they had preached the gospel2097 to that1565 city,4172 and2532 had taught3100 many,2425 they returned again5290 to1519 Lystra,3082 and2532 to Iconium,2430 and2532 Antioch,490

22  Confirming1991 the3588 souls5590 of the3588 disciples,3101 and exhorting3870 them to continue1696 in the3588 faith,4102 and2532 that3754 we2248 must1163 through1223 much4183 tribulation2347 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of God.2316

23  And1161 when they had ordained5500 them846 elders4245 in every church,2596 1577 and had prayed4336 with3326 fasting,3521 they commended3908 them846 to the3588 Lord,2962 on1519 whom3739 they believed.4100

24  And2532 after they had passed throughout1330 Pisidia,4099 they came2064 to1519 Pamphylia.3828

25  And2532 when they had preached2980 the3588 word3056 in1722 Perga,4011 they went down2597 into1519 Attalia:825

26  And thence2547 sailed636 to1519 Antioch,490 from whence3606 they had been2258 recommended3860 to the3588 grace5485 of God2316 for1519 the3588 work2041 which3739 they fulfilled.4137

27  And1161 when they were come,3854 and2532 had gathered the church together,4863 3588 1577 they rehearsed312 all that3745 God2316 had done4160 with3326 them,846 and2532 how3754 he had opened455 the door2374 of faith4102 unto the3588 Gentiles.1484

28  And1161 there1563 they abode1304 long3756 3641 time5550 with4862 the3588 disciples.3101

Vul

1 Factum est autem Iconii, ut simul introirent in synagogam Judæorum, et loquerentur, ita ut crederet Judæorum et Græcorum copiosa multitudo.

2 Qui vero increduli fuerunt Judæi, suscitaverunt et ad iracundiam concitaverunt animas gentium adversus fratres.

3 Multo igitur tempore demorati sunt, fiducialiter agentes in Domino, testimonium perhibente verbo gratiæ suæ, dante signa et prodigia fieri per manus eorum.

4 Divisa est autem multitudo civitatis: et quidam quidem erant cum Judæis, quidam vero cum Apostolis.

5 Cum autem factus esset impetus gentilium et Judæorum cum principibus suis, ut contumeliis afficerent, et lapidarent eos,

6 intelligentes confugerunt ad civitates Lycaoniæ Lystram et Derben, et universam in circuitu regionem, et ibi evangelizantes erant.

7 Et quidam vir Lystris infirmus pedibus sedebat, claudus ex utero matris suæ, qui numquam ambulaverat.

8 Hic audivit Paulum loquentem. Qui intuitus eum, et videns quia fidem haberet ut salvus fieret,

9 dixit magna voce: Surge super pedes tuos rectus. Et exilivit, et ambulabat.

10 Turbæ autem cum vidissent quod fecerat Paulus, levaverunt vocem suam lycaonice, dicentes: Dii similes facti hominibus descenderunt ad nos.

11 Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercurium: quoniam ipse erat dux verbi.

12 Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civitatem, tauros et coronas ante januas afferens, cum populis volebat sacrificare.

13 Quod ubi audierunt Apostoli, Barnabas et Paulus, conscissis tunicis suis exilierunt in turbas, clamantes

14 et dicentes: Viri, quid hæc facitis? et nos mortales sumus, similes vobis homines, annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit cælum, et terram, et mare, et omnia quæ in eis sunt:

15 qui in præteritis generationibus dimisit omnes gentes ingredi vias suas.

16 Et quidem non sine testimonio semetipsum reliquit benefaciens de cælo, dans pluvias et tempora fructifera, implens cibo et lætitia corda nostra.

17 Et hæc dicentes, vix sedaverunt turbas ne sibi immolarent.

18 Supervenerunt autem quidam ab Antiochia et Iconio Judæi: et persuasis turbis, lapidantesque Paulum, traxerunt extra civitatem, existimantes eum mortuum esse.

19 Circumdantibus autem eum discipulis, surgens intravit civitatem, et postera die profectus est cum Barnaba in Derben.

20 Cumque evangelizassent civitati illi, et docuissent multos, reversi sunt Lystram, et Iconium, et Antiochiam,

21 confirmantes animas discipulorum, exhortantesque ut permanerent in fide: et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei.

22 Et cum constituissent illis per singulas ecclesias presbyteros, et orassent cum jejunationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderunt.

23 Transeuntesque Pisidiam, venerunt in Pamphyliam,

24 et loquentes verbum Domini in Perge, descenderunt in Attaliam:

25 et inde navigaverunt Antiochiam, unde erant traditi gratiæ Dei in opus quod compleverunt.

26 Cum autem venissent, et congregassent ecclesiam, retulerunt quanta fecisset Deus cum illis, et quia aperuisset gentibus ostium fidei.

27 Morati sunt autem tempus non modicum cum discipulis.


Next: Acts 15