Sacred Texts  Africa  Index  Previous 


The Kebra Nagast, by E.A.W. Budge, [1922], at sacred-texts.com


p. 240

A LIST OF THE PASSAGES FROM THE OLD AND NEW TESTAMENTS, QUOTED OR REFERRED TO IN THE KEBRA NAGAST

Genesis i, 1, 170, 191; i, 26, 1; ii, 17, 185; iii, 16, 48; v, 9, 9; vi, 2–4, 188; vi, 14, 188; viii, 21, 7; ix, 4, 6; ix, 25–27, 6; x, 6, 8; xii ff:, 11, 144; xiii, 14–17, 11; xiv, —, 200; xv, 1, 10; xviii, 1, 196; xxii, 13, 113, 196; xxii, 17, 30; xxx, 37, 196; xxxv, 22, 12; xlvii, 29, 221; xlvii, 31, 196; xlix, 4, 12; xlix, 8–12, 210; l, 25, 221.

Exodus iii, 2, 174; vii, 10, 180; vii, 19, 181; viii,—, 181; x, 21, 22, 180; xv, 25, 182; xvi, 35, 178; xvii, 4, 176; xvii, 6, 179; xvii, 11, 12, 181; xix, —, 171; xxv, 10, 13, 178; xxxiii, 18–23, 172; xxxiv, 33, 172.

Leviticus xviii, 18, 32; xxvi, 12, 202.

Numbers xi, 16, 171; xii, 2, 171; xvi,—, 175; xvi, 41, 176; xvii, 8, 176; xxi, 7, 170.

Deuteronomy iv, 1, 156; vi, 4, 208; xviii, 15, 170; xix, 15, 223; xxvii, 15, 158; xxvii, 25, 213; xxix, 20, 212; xxxii, 21, 28, 194; xxxii, 44, 205.

Judges vi, 37, 205.

1 Samuel ii, 29–34, 96; vi, 4, 75, 97; vi, 7, 97; xv, —, 65.

2 Samuel vi, 3, 196; vii, 12, 40, 120.

1 Kings 1, 3, 105; ii, 5, 104.; ii, 35, 43; x, 1, xli; xi, 1, 34.; xvii,—, 65.

2 Kings i, 2, 74.

1 Chronicles ii, 25, 12; v, 1, 12; xxii, 8, 9, 90.

2 Chronicles ix, 1, xli.

Job ix, 8, 204; xviii, 16, 212.

Psalm ii, —, 106; ii, 7, 204; vii, 16, 211; viii, 2, 209; viii, 6, 6; ix, 11, 16; ix, 15, 16, 211; xii, 5, 216; xiii, —, 206; xvi, 10, 216; xviii, 9, 204; xviii, 10, 217; xviii, 43, 205; xviii, 45, 46, 205; xxi, 13, 217; xxii, 16, 182, 214; xxii, 20, 21, 210; xxiii, 8, 213; xxiv, 7, 8, 217; xxviii, 3, 4, 130; xxxiii, 6, 192; xxxiii, 9, 192; xxxiii, 13, 205; xxxv, 12, 215; xxxvi, 1, 212; xl, 7, 169; xli, 9, 211; xliv, 26, 216; xlv, —, 193; xlviii, 2, 3, 203; l, 2, 143, 203; l, 3, 202; l, 7, 208; lviii, 7, 192; lxii, 11, 12, 218; lxviii, 1, 216; lxviii, 18, 216; lxviii, 21, 31; lxviii, 31, 74, 223; lxviii, 32, 35, 217; lxix, 21, 183, 204.; lxxii, 1 ff., 106; lxxii, 5, 17, 207; lxxii, 6, 205; lxxii, 6, 7, 203; lxxii, 9, 10, 74.; lxxii, 11, 95; lxxii, 15, 204; lxxiii, 8, 9, 164; lxxv, 10,

p. 241

[paragraph continues] 211; lxxviii, 65, 216; lxxxi, 3, 209; lxxxii, 8, 216; lxxxiii, 7, 74; lxxxvii, 2, 3, 178; lxxxvii, 2–4, 75; 5, 6, 203; lxxxix, 3, 4, 95; lxxxix, 35, 120; lxxxix, 37, 120; lxxxix, 27, 29, 95; xc, 3, 191; xcii, 10, 210; xcv, 1, 2, 206; xcv, 10, xlv, 52; xcvi, 5, 52, 196; xcvi, 10, 206; xcviii, 9, 206; civ, 35, 212; cix, 5, 193; cix, 6–8, 213; cix, 17, 212; cx, 3, 204; cx, 4, 106; cxii, 10, 213; cxviii, 26, 202, 209; cxxix, 8, 202; cxxxii, 11, xli, 42, 120; cxxxii, 11–13, 95; cxxxii, 17, 205.

Proverbs i, 10 ff., 214; vi, 13, 211; viii, 22, 207; viii, 30, 207; xi, 1, 213; xi, 11, 212; xxx, 4, 208; xxx, 18, 131.

Song of Solomon iii, 7 ff., 105; iii, 9, 106.

Isaiah ii, 3, 208; vi, 10, 200; vii, 14, 204; ix, 6, 201; x, 1, 2, 212; x, 33, 206; xi, 10, 206; xxvi, 19, 223; xxix, 13, 194; xxxv, 3, 202, 207; xl, 12, 208; xlii, 1, 201; xliii, 20, 207; xliv, 16, 196; xliv, 18, 200; xlv, 12, 193; xlv, 14, 206; li, 16, 75; liii, 1–3, 214; liii, 2 ff., 193; liii; 4 ff., 215, 216; liii, 12, 215; liv, 4, 205; liv, 13, 209; lix, 20, 203; lx, 1, 209; lx, 2, 3, 201; lxii, 11, 209; lxiii, 1, 206; lxv, 1, 74; lxvi, 1, 82.

Jeremiah xxx, 6–9, 201; xxxi, 11, 12, 203; xxxi, 31, 203; xxxii, 38, 202.

Ezekiel xi, 17, 20, 202; xviii, 12, 31, 212; xxxvi, 27, 28, 202; xliii, 1, 174; xliii, 2, 207.

Daniel vii, 13 ff., 218.

Hosea iv, 1, 2, 213.

Amos, iv, 13, 217.

Micah, iv, 2, 203, 208.

Habakkuk iii, 3, 202; iii, 4, 211; iv, 213.

Haggai ii, 7, 9, 206.

Zechariah i, 17, 204; ii, 10, 202, 203; iv, 5, 217; viii, 3, 203; ix, 9, 204, 209; xi, 12, 213; xi, 13, 213; xii, 10, 215; xiv, 4, 217.

Malachi i, 10, 11, 208; iii, 1, 204; iv, 2, 204; iv, 2, 216.

Wisdom ii, 12, 204.

St. Matthew i, 4, 12; i, 20, 121; vii, 15, 222; vii, 24, 2, 5, 179; x, 8, 127; x, 15, 222; xii, 42, 17; xii, 49, 198; xvi, 18, 180; xvii, 4, 82; xviii, 16, 223; xix, 28, 127; xxii, 32, 219; xxiii, 13, 187; xxiv, 35, 7; xxv 22, 159; xxvi, 26, 195.

St. Mark i, 1, 191; iii, 34, 198; xvi, 16, 200.

St. Luke iii, 33, 12; ix, 33, 82; x, 19, 127; xi, 31, xli, 17; xviii, 9, 187; xxiii, 34, 193.

St. John i, 1, 191; 1, 1–3, 191; ii, 19, 105; viii, 17, 223; x, 7, 9, 180; x, 17, 14, 180; xv, 5, 16, 180; xxi, 17, 180; xxi, 25, 167.

Acts of the Apostles i, —, 191; 3, 194; vii, 31, 55, 194; viii, 27, 40; xxx, 20 ff., 215.

1 Corinthians i, 20, 42; vii, —, 31.

2 Corinthians vi, 16, 202, 203; xiii, 1, 223.

Galatians iii, 28, 105; v, 16, 17, 126.

Hebrews xi, 21, 196, 199.

2 Peter ii, 4, 188.

1 John i, 1, 191; iii; 5, 8, 203.