Sacred Texts  Pacific  Index  Chant Index  Previous  Next 

APPENDIXES

APPENDIX I

The Kalakaua Text

THE PULE HO'OLA'A ALI'I

HE KUMULIPO,
NO
KA-'I-'I-MAMAO
A IA
ALAPAI WAHINE

KA WA AKAHI

1. O ke au i kahuli wela ka honua
2. O ke au i kahuli lole ka lani
3. O ke au i kuka'iaka ka la.
4. E ho'omalamalama i ka malama
5. O ke au o Makali'i ka po
6. O ka walewale ho'okumu honua ia
7. O ke kumu o ka lipo, i lipo ai
8. O ke kumu o ka Po, i po ai
9. O ka lipolipo, o ka lipolipo
10. O ka lipo o ka la, o ka lipo o ka po
11.    Po wale ho--'i
12. Hanau ka po
13. Hanau Kumulipo i ka po, he kane
14. Hanau Po'ele i ka po, he wahine
15. Hanau ka 'Uku-ko'ako'a, hanau kana, he 'Ako'ako'a, puka
16. Hanau ke Ko'e-enuhe 'eli ho'opu'u honua
17. Hanau kana, he Ko'e, puka
18. Hanau ka Pe'a, ka Pe'ape'a kana keiki puka
19. Hanau ka Weli, he Weliweli kana keiki, puka
20. Hanau ka 'Ina, ka 'Ina
21. Hanau kana, he Halula, puka

{p. 187}

22. Hanau ka Hawa'e, o ka Wana-ku kana keiki, puka
23. Hanau ka Ha'uke'uke, o ka 'Uhalula kana keiki, puka
24. Hanau ka Pi'oe, o ka Pipi kana keiki, puka
25. Hanau ka Papaua, o ka 'Olepe kana keiki, puka
26. Hanau ka Nahawele, o ka Unauna kana keiki, puka
27. Hanau ka Makaiauli, o ka 'Opihi kana keiki, puka
28. Hanau ka Leho, o ka Puleholeho kana keiki, puka
29. Hanau ka Naka, o ke Kupekala kana keiki, puka
30. Hanau ka Makaloa, o ka Pupu'awa kana keiki, puka
31. Hanau ka 'Ole, o ka 'Ole'ole kana keiki, puka
32. Hanau ka Pipipi, o ke Kupe'e kana keiki, puka
33. Hanau ka Wi, o ke Kiki kana keiki, puka

34. Hanau kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
35. Hanau ka Ekaha noho i kai
36. Kia'i ia e ka Ekahakaha noho i uka
37. He po uhe'e i ka wawa
38. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
39. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

40. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
41. Hanau ka 'Aki'aki noho i kai
42. Kia'i ia e ka Manienie-'aki'aki noho i uka
43. He po uhe'e i ka wawa
44. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
45. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

46. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
47. Hanau ka 'A'ala'ula noho i kai
48. Kia'i ia e ka 'Ala'ala-wai-nui noho i uka
49. He po uhe'e i ka wawa
50. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
51. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

52. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
53. Hanau ka Manauea noho i kai
54. Kia'i ia e ke Kalo-manauea noho i uka
55. He po uhe'e i ka wawa
56. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
57. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

58. O kane, ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
59. Hanau ke Ko'ele'ele noho i kai
60. Kia'i ia e ke ko Punapuna, ko 'ele'ele, noho i uka

{p. 189}

61. He po uhe'e i ka wawa
62. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
63. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

64. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
65. Hanau ka Puaki noho i kai
66. Kia'i ia e ka Lauaki noho i uka
67. He po uhe'e i ka wawa
68. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
69. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

70. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
71. Hanau ka Kakalamoa noho i kai
72. Kia'i ia e ka Moamoa noho i uka
73. He po uhe'e i ka wawa
74. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
75. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

76. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
77. Hanau ka limu Kele noho i kai
78. Kia'i ia e ka Ekele noho i uka
79. He po uhe'e i ka wawa
80. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
81. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

82. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
83. Hanau ka limu Kala noho i kai
84. Kia'i ia e ka 'Akala noho i uka
85. He po uhe'e i ka wawa
86. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
87. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

88. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
89. Hanau ka Lipu'upu'u noho i kai
90. Kia'i ia e ka Lipu'u, noho i uka
91. He po uhe'e i ka wawa
92. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
93. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

94. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
95. Hanau ka Loloa, noho i kai
96. Kia'i ia e ka Kalamaloloa, noho i uka
97. He po uhe'e i ka wawa
98. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
99. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

{p. 190}

100. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
101. Hanau ka Ne, noho i kai
102. Kia'i ia e ka Neneleau noho i uka
103. He po uhe'e i ka wawa
104. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
105. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

106. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
107. Hanau ka Huluwaena, noho i kai
108. Kia'i ia e ka Huluhulu-'ie'ie noho i uka
109. He po uhe'e i ka wawa
110. He nuku, he wai ka 'ai a ka la'au
111. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka
112. O ke kane huawai, Akua kena
113. O kalina a ka wai i ho'oulu ai
114. O ka huli ho'okawowo honua
115. O paia ['a] i ke auau ka manawa
116. O he'e au loloa ka po
117. O piha, o pihapiha
118. O piha-u, o piha-a
119. O piha-e, o piha-o
120. O ke ko'o honua pa'a ka lani
121. O lewa ke au, ia Kumulipo ka po
122.   Po--no

KA WA ELUA

123. Hanau kama a ka Powehiwehi
124. Ho'oleilei ka lana a ka Pouliuli
125. O Mahiuma, o Ma'apuia
126. O noho i ka 'aina o Pohomiluamea
127. Kukala mai ka Haipu-aalamea
128. O naha wilu ke au o Uliuli
129. O ho'ohewahewa a kumalamala
130. O pohouli a poho'ele'ele
131. O na wai ehiku e lana wale
132. Hanau kama a hilu, a holo
133. O ka hilu ia pewa Iala kau
134. O kau[l]ana a Pouliuli
135. O kuemiemi a Powehiwehi
136. O Pouliuli ke kane
137. O Powehiwehi ka wahine

{p. 191}

138. Hanau ka i'a, hanau ka Nai'a i ke kai la holo
139. Hanau ka Mano, hanau ka Moano, i ke kai la holo,
140. Hanau ka Mau, hanau ka Maumau i ke kai la holo
141. Hanau ka Nana, hanau ka Mana i ke kai la holo
142. Hanau ka Nake, hanau ka Make i ke kai la holo
143. Hanau ka Napa, hanau ka Nala i ke kai la holo
144. Hanau ka Pala, hanau ke Kala i ke kai la holo
145. Hanau ka Paka, hanau ka Papa i ke kai la holo
146. Hanau ke Kalakala, hanau ka Huluhulu i ke kai la holo
147. Hanau ka Halahala, hanau ka Palapala i ke kai la holo
148. Hanau ka Pe'a, hanau ka Lupe i ke kai la holo
149. Hanau ke Ao, hanau ke Awa i ke kai la holo
150. Hanau ke Aku, hanau ke 'Ahi i ke kai la holo,
151. Hanau ka Opelu, hanau ke Akule i ke kai la holo
152. Hanau ka 'Ama'ama, hanau ka 'Anae i ke kai la holo
153. Hanau ka Ehu, hanau ka Nehu i ke kai la holo
154. Hanau ka 'Iao, hanau ka 'Ao'ao i ke kai la holo
155. Hanau ka 'Ono, hanau ke Omo i ke kai la holo
156. Hanau ka Pahau, hanau ka Lauhau i ke kai la holo
157. Hanau ka Moi, hanau ka Lo'ilo'i i ke kai la holo
158. Hanau ka Mao, hanau ka Maomao, i ke kai la holo
159. Hanau ke Kaku, hanau ke A'ua'u i ke kai la holo
160. Hanau ke Kupou, hanau ke Kupoupou i ke kai la holo
161. Hanau ka Weke, hanau ka Lele i ke kai la holo
162. Hanau ka Palani, hanau ka Nukumomi i ke kai la holo
163. Hanau ka Ulua, hanau ka Hahalua i ke kai la holo
164. Hanau ka 'Ao'aonui, hanau ka Paku'iku'i i ke kai la holo
165. Hanau ka Ma'i'i'i, hanau ka Ala'ihi i ke kai la holo
166. Hanau ka 'O'o, hanau ka 'Akilolo i ke kai la holo

167. Hanau ka Nenue, noho i kai
168. Kia'i ia e ka Lauhue noho i uka
169. He po uhe'e i ka wawa
170. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
171. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

172. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
173. Hanau ka Pahaha noho i kai
174. Kia'i ia e ka Puhala noho i uka
175. He po uhe'e i ka wawa
176. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
177. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

{p. 192}

178. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
179. Hanau ka Pahau noho i kai
180. Kia'i ia e ka Lauhau noho i uka
181. He po uhe'e i ka wawa
182. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
183. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

184. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
185. Hanau ka He'e noho i kai
186. Kia'i ia e ka Walahe'e noho i uka
187. He po uhe'e i ka wawa
188. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
189. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

190. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
191. Hanau ka 'O'opukai noho i kai
192. Kia'i ia e ka 'O'opuwai noho i uka
193. He po uhe'e i ka wawa
194. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
195. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

196. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
197. Hanau ka puhi Kauwila noho i kai
198. Kia'i ia e ka Uwila noho i uka
199. He po uhe'e i ka wawa
200. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
201. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

202. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
203. Hanau ka Umaumalei noho i kai
204. Kia'i ia e ka 'Ulei noho i uka
205. He po uhe'e i ka wawa
206. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
207. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

208. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
209. Hanau ka Paku'iku'i noho i kai
210. Kia'i ia e ka la'au Kukui noho i uka
211. He po uhe'e i ka wawa
212. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
213. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

214. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
215. Hanau ka Laumilo noho i kai

{p. 193}

216. Kia'i ia e ka [la'au] Milo noho i uka
217. He po uhe'e i ka wawa
218. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
219. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

220. O kane ia, Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
221. Hanau ke Kupoupou noho i kai
222. Kia'i ia e ke Kou noho i uka
223. He po uhe'e i ka wawa
224. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
225. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

226. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
227. Hanau ka Hauliuli noho i kai
228. Kia'i ia e ka Uhi noho i uka
229. He po uhe'e i ka wawa
230. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
231. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

232. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
233. Hanau ka Weke noho i kai
234. Kia'i ia e ka Wauke noho i uka
235. He po uhe'e i ka wawa
236. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
237. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

238. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
239. Hanau ka 'A'awa noho i kai
240. Kia'i ia e ka 'Awa noho i uka
241. He po uhe'e i ka wawa
242. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
243. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

244. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
245. Hanau ka Ulae noho i kai
246. Kia'i ia e ka Mokae noho i uka
247. He po uhe'e i ka wawa
248. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
249. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

250. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
251. Hanau ka Palaoa noho i kai
252. Kia'i ia e ka Aoa noho i uka
253. He po uhe'e i ka wawa

{p. 194}

254. He nuku, he kai ka 'ai a ka i'a
255. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

256. O ke ka'ina a palaoa e ka'i nei
257. E kuwili o ha'aha'a i ka moana
258. O ka opule ka'i loloa
259. Manoa wale ke kai ia lakou
260. O kumimi, o ka lohelohe a pa'a
261. O ka'a monimoni i ke ala
262. O ke ala o Kolomio o miomio i hele ai
263. Loa'a Pimoe i ke polikua
264. O Hikawainui, o Hikawaina
265. O pulehulehu hako'ako'a
266. Ka mene 'a'ahu wa'awa'a
267. O holi ka poki'i i ke au ia uliuli
268. Po'ele wale ka moana powehiwehi
269. He kai ko'ako'a no ka uli o Paliuli
270. O he'e wale ka 'aina ia lakou
271. O kaha uliuli wale i ka po--la
272.   Po--no

KA WA EKOLU

273. O kane ia, o ka wahine kela
274. O kane hanau i ke auau po-'ele'ele
275. O ka wahine hanau i ke auau po-haha
276. Ho'ohaha ke kai, ho'ohaha ka uka
277. Ho'ohaha ka wai, ho'ohaha ka mauna
278. Ho'ohaha ka po-niuauae'ae'a
279. Ulu ka Haha na lau eiwa
280. Ulu nioniolo ka lau pahiwa
281. O ho'oulu i ka lau palaiali'i
282. Hanau o Po-'ele'ele ke kane
283. Noho ia e Pohaha he wahine
284. Hanau ka pua a ka Haha
      Hanau ka Haha

285. Hanau ka Huhu he makua
286. Puka kana keiki he Huhulele, lele
287. Hanau ka Pe'elua ka makua
288. Puka kana keiki he Pulelehua, lele
289. Hanau ka Naonao ka makua
290. Puka kana keiki he Pinao, lele

{p. 195}

291. Hanau ka Unia ka makua
292. Puka kana keiki he Uhini, lele
293. Hanau ka Naio ka makua
294. Puka kana keiki he Nalo, lele
295. Hanau ka Hualua ka makua
296. Puka kana keiki he Manu, lele
297. Hanau ka Ulili ka makua
298. Puka kana keiki he Kolea, lele
299. Hanau ke A'o ka makua
300. Puka kana keiki he A'u, lele
301. Hanau ka Akekeke ka makua
302. Puka kana keiki he Elepaio, lele
303. Hanau ka Alae ka makua
304. Puka kana keiki ka Apapane, lele
305. Hanau ka Alala ka makua
306. Puka kana keiki he Alawi, lele
307. Hanau ka 'E'ea ka makua
308. Puka kana keiki he Alaiaha, lele
309. Hanau ka Mamo ka makua
310. Puka kana keiki he 'O'o, lele
311. Hanau ka Moho he makua
312. Puka kana keiki he Moli, lele
313. Hanau ke Kikiki ka makua
314. Puka kana keiki he Ukihi, lele
315. Hanau ke Kioea ka makua
316. Puka kana keiki he Kukuluae'o, lele
317. Hanau ka 'Iwa ka makua
318. Puka kana keiki he Koa'a, lele
319. Hanau ke Kala ka makua
320. Puka kana keiki he Kaula, lele
321. Hanau ka Unana ka makua
322. Puka kana keiki he Auku'u, lele
323.   O ka lele anei auna
324.   O kahaka'i a lalani
325.   O ho'onohonoho a pa'a ka pae
326. Pa'a ka aina o Kanehunamoku
327. Hanau manu ka 'aina
328. Hanau manu ke kai

329. Hanau kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
330. Hanau ka Lupe noho i kai

{p. 196}

331. Kia'i ia e ka Lupeakeke noho i uka
332. He po uhe'e i ka wawa
333. He hua, he'i'o ka 'ai a ka manu
334. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

335. Hanau kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola.
336. Hanau ka Noio noho i kai
337. Kia'i ia e ka 'Io noho i uka
338. He po uhe'e i ka wawa
339. He hua, he 'i'o ka 'ai a ka manu
340. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

341. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
342. Hanau ke Kolea-a-moku noho i kai
343. Kia'i ia e ke Kolea-lele noho i uka
344. He po uhe'e i ka wawa
345. He hua, he 'i'o ka 'ai a ka manu
346. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

347. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
348. Hanau ka Hehe noho i kai
349. Kia'i ia e ka Nene noho i uka
350. He po uhe'e i ka wawa
351. He hua, he 'i'o ka 'ai a ka manu
352. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

353. O kane, ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola,
354. Hanau ka Auku'u noho i kai
355. Kia'i ia e ka 'Ekupu'u noho i uka
356. He po uhe'e i ka wawa
357. He hua, he i'o ka 'ai a ka manu
358. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

359. O kane, ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
360. Hanau ka Noio noho i kai
361. Kia'i ia e ka Pueo noho i uka
362. He po uhe'e i ka wawa
363. He hua, he 'i'o ka 'ai a ka manu
364. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

365. O ka leina keia a ka manu o Halulu
366. O Kiwa'a, o ka manu kani halau
367. O ka manu lele auna a pa'a ka La
368. Pa'a ka honua i na keiki manu a ka pohaha

{p. 197}

369. He au pohaha wale i ka mu-ká
370. O ka hahu 'ape manewanewa
371. O ka holili ha'ape lau manamana
372. O ka manamana o ka hanau po
373. O po wale kela
374. O po wale keia
375. O po wale ke au ia Po'ele'ele
376. O poni wale ke au ia Pohaha, ka po
377.   Po--no

KA WA EHA

378. E kukulu i ke 'ahi'a a la'a la
379. O ka 'ape aumoa ka hiwa uli
380. O ho'okaha ke kai i ka 'aina
381. O kolo aku, o kolo mai
382. O ho'ohua ka ohana o kolo
383. O kolo kua, o kolo alo
384. O pane['e] ke alo, o ho'ohonua ke kua
385. O ke alo o ku'u milimili nanea
386. O panoia, o panopano
387. O kane o ka Popanopano i hanau
388. O ka Popanopano ke kane
389. O Polalowehi ka wahine
390. Hanau kanaka ho'olu'a hua
391. Ho'ohua a lau i ka po a'e nei
392. la nei la ho'oku'uku'u
393. Ia nei la ho'oka'aka'a
394. Kaka'a kamali'i he'e pu'eone
395. O kama a ka Popanopano i hanau

396. Hanau ka po
397. Hanau ka po ia milinanea
398. Kuka'a ka po ia ki'i nana'a
399. Hanau ka po ia honu kua nanaka
400. Kulia ka po ia 'ea kua neneke
401. Hanau ka po ia ka 'ula maku'e
402. Kula'a ka po ia ka 'ula li'i
403. Hanau ka po ia mo'onanea
404. Kukele ka po ia mo'oni[a]nia
405. Hanau ka po ia pilipili
406. Kukala ka po ia kalakala

{p. 198}

407. Hanau ka po ia ka'uka'u
408. Kuemi ka po ia palaka
409. Hanau ka po ia ka ihu kunini
410. Kueli ka po ia kupelepele
411. Hanau ka po ia kele
412. Kali ka po ia mehe[u]he[u]

413. Hanau kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
414. Hanau ka Honua noho i kai
415. Kia'i ia e ke Kuhonua noho i uka
416. He po uhe'e i ka wawa
417. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
418. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

419. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
420. Hanau ka Wili noho i kai
421. Kia'i ia e ka Wiliwili noho i uka
422. He po uhe'e i ka wawa
423. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
424. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

425. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
426. Hanau ka Aio noho i kai
427. Kia'i ia e ka Naio noho i uka
428. He po uhe'e i ka wawa
429. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
430. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

431. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
432. Hanau ka Okea noho i kai
433. Kia'i ia e ka Ahakea noho i uka
434. He po uhe'e i ka wawa
435. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
436. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

437. O kane ia, Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
438. Hanau ka Wana noho i kai
439. Kia'i ia e ka Wanawana noho i uka
440. He po uhe'e i ka wawa
441. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
442. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

443. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
444. Hanau ka Nene noho i kai
445. Kia'i ia e ka Manene noho i uka

{p. 199}

446. He po uhe'e i ka wawa
447. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
448. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

449. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
450. Hanau ka Liko noho i kai
451. Kia'i ia e ka Piko noho i uka
452. He po uhe'e i ka wawa
453. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
454. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

455. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
456. Hanau ka Opeope noho i kai
457. Kia'i ia e ka Oheohe noho i uka
458. He po uhe'e i ka wawa
459. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
460. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

461. O kane ia Wai'ololi, o ka wahine ia Wai'olola
462. Hanau ka Nananana noho i kai
463. Kia'i ia, e ka Nonanona noho i uka
464. He po uhe'e i ka wawa
465. He nuku, he la'i ka 'ai a kolo
466. O ke Akua ke komo, 'a'oe komo kanaka

467. O hulahula wale ka ne'e [a]na a kolo
468. O ka maewa huelo ka loloa
469. O kukonakona o kukonakona
470. Hele lu wale i ki'o [a]na
471. O ka lepo hune ka 'ai, 'ai--a
472. 'Ai a kau, 'ai a mu-a
473. Ka 'ai [a] na a kauwa hewahewa
474. A pilihua wale ka 'ai [a]na
475. O kele a hana ha-ná
476. O hana mai ulu kunewanewa
477. Ke newa nei ka hele
478. O hele i ka 'aina o Kolo
479. Hanau ka ohana o Kolo i ka po
480.   Po--no

KA WA ELIMA

481. O kuhele ke au ia Kapokanokano
482. O ho'omau i ke ahu o Polalouli

{p. 200}

483. O ka uli 'iliuli makamaka hou
484, 'Iliuli o ka hiwahiwa Polalouli
485. Moe a wahine ia Kapokanokano
486. O ke kanokano o ka ihu nuku 'eli honua
487. E'eku i ka moku e kupu a pu'u
488. E ho'opalipali [a]na ke kua
489. Ho'opalipali ke alo
490. O ke kama a pua'a i hanau
491. Ho'ohale uka i ka nahelehele
492. Ho'omaha i ka lo'ilo'i o Lo'iloa
493. O 'umi he au ka moku
494. O 'umi he au ka 'aina
495. Ka 'aina a Kapokanokano i noho ai
496. Oliuliu ke ala i ma'awe nei
497. O ka ma'awe hulu hiwa o ka pua'a
498. Hanau ka pua'a hiwahiwa i ke au
499. Ke au a Kapokanokano i noho ai
500. Moe a po ia Polalouli
501.   Hanau ka po

502. Hanau ke Po'owa'awa'a, he wa'awa'a kona
503. Hanau ke Po'opahapaha, he pahapaha laha
504. Hanau ke Po'ohiwahiwa, he hiwahiwa luna
505. Hanau ke Po'ohaole, he haole kela
506. Hanau ke Po'omahakea, he keakea ka 'ili
507. Hanau ke Po'oapahu, he huluhulu kala
508. Hanau ke Po'omeumeu, he meumeu kona
509. Hanau ke Po'oauli, he uliuli kona
510. Hanau ka Hewahewa, he hewahewa kona
511. Hanau ka Lawalawa, he lawalawa kela
512. Hanau ka Ho'oipo, he ho'oipoipo kona
513. Hanau ka Hulu, a he 'a'aia kona
514. Hanau ka Hulupi'i, he pi'ipi'i kona
515. Hanau ka Meleoli, he melamela kona
516. Hanau ka Ha'upa, he ha'upa nuinui
517. Hanau ka Hilahila, he hilahila kona
518. Hanau ke Kenakena, he kenakena ia
519. Hanau ka Luheluhe, he luheluhe kona
520. Hanau ka Pi'i'awa'awa, he 'awa'awa kona
521. Hanau ka Li'ili'i, he li'ili'i kona
522. Hanau ka Makuakua, he kuakua kona
523. Hanau ka Halahala, he lei hala kona

{p. 201}

524. Hanau ka Eweewe, he eweewe kona
575. Hanau ka Huelo-maewa, he aewe kona
526. Hanau ka Hululiha, he lihelihe kona
527. Hanau ka Pukaua, he kaua hope kona
528. Hanau ka Mehe'ula, he 'ula'ula ia
529. Hanau ka Pu'uwelu, he weluwelu kona

530. O kana ia welu keia
531. Laha ai kama o Lo'iloa
532. O ululoa ka 'aina o Mohala
533. E ku'u mai ana i ka ipu makemake
534. O makemake kini peleleu
535. O mele ke amo a Oma kini
536. A pili ka hanauna a Kapokanokano
537. I ka po nei la--
538.   Po--no

KA WA EONE

539. O kupukupu kahili o Kua-ka-mano
540. O kuku ka mahimahi, o ka pihapiha kapu
541. O ka holo [a]na kuwaluwalu ka linalina
542. Holi [a]na, ho'omaka, ho'omakamaka ka 'ai
543. Ka 'ai ana ka pi'ipi'i wai
544. Ka 'ai ana ka pi'ipi'i kai
545. Ka henehene a lualua
546. Noho po'opo'o ka 'iole makua
547. Noho pupi'i ka 'iole li'ili'i
548. O ka hulu ai malama
549. 'Uku li'i o ka 'aina
550. 'Uku li'i o ka wai
551. O mehe[u] ka 'aki'aki a nei[a] ha'ula
552. O lihilihi kuku
553. O pe'epe'e a uma
554. He 'iole ko uka, he 'iole ko kai
555. He 'iole holo i ka uaua
556. Hanau laua a ka Pohiolo
557. Hanau laua a ka Pone'eaku
558. He nene'e ka holo a ka 'iole 'uku
559. He mahimahi ka lele a ka 'iole 'uku
560. He lalama i ka 'ili'ili
561. Ka 'ili'ili hua 'ohi'a, hua 'ole o ka uka
562. He pepe kama a ka po, hiolo i hanau

{p. 202}

563. He lele kama a laua o ka po ne'e aku
564. O kama a uli a kama i ka po, nei la
565.   Po--no

KA WA EHIKU

566. O kau ke anoano, ia'u kualono
567. He ano no ka po hane'e aku
568. He ano no ka po hane'e mai
569. He ano, no ka po, pihapiha
570. He ano no ka ha'ihai
571. He weliweli ka nu'u a ho'omoali
572. He weliweli ka 'ai a ke'e koe koena
573. He weliweli a ka po hane'e aku
574. He 'ili'ilihia na ka po he'e mai
575. He 'ili[hia] 'ilio kama a ka po h[an]e'e aku
576. He 'ilio kama a ka po he'e mai
577. He 'ilio 'i'i, he 'ilio, 'a'a
578. He 'ilio 'olohe na ka lohelohe
579. He 'ilio alana na ka 'a'alua
580. He manu ke ha'i o Pulepule
581. O mihi i ke anuanu, huluhulu 'ole
582. O mihi i ka welawela i ke 'a'ahu 'ole
583. Hele wale i ke ala o Malama
584. Kanaha'i a ka po i na kama
585. Mai ka uluulu a ka welewele--a
586. Mai ka nahu [a]na a ka nenehe
587. O Hula ka makani kona hoa
588. O ke kaikaina muli o ka Lohelohe no
589. Puka ka pe'ape'a lohelohe
590. Puka ka pe'ape'a huluhulu
591. Puka ka pe'ape'a lau manamana
592. Puka ka pe'ape'a hane'e aku
593. A ka po he'enalu mai i hanau
594.   Po--no

KA WA EWALU

595. O kama auli['i], auli['i] anei
596. O kama i ke au o ka po kinikini
597. O kama i ke au o ka po he'enalu mamao
598. Hanau kanaka o mehelau
599. Hanau kanaka ia Wai'ololi
600. Hanau ka wahine ia Wai'olola

{p. 203}

601. Hanau ka po Akua
602. O kanaka i kukuku
603. O kanaka i momoe
604. Momoe laua i ka po mamao
605. Ahinahina wale kanaka e kaka'i nei
606. Ha'ula'ula wale ka lae o ke akua
607. Ha'ele'ele ko ke kanaka
608. Hakeakea wale ka 'auwae
609. Ho'omalino ke au ia ka po kinikini
610. Ho'ola'ila'i mehe ka po he'enalu mamao
611. I kapaia La'ila'i ilaila
612. Hanau La'ila'i he wahine
613. Hanau Ki'i he kane
614. Hanau Kane he akua
615. Hanau o Kanaloa, o ka he'e-haunawela ia
       A--o

616. Hanau ka pahu
617. O Moanaliha
618. Kawaoma'aukele ko laua hope mai
619. Ku-polo-li'ili-ali'i-mua-o-lo'i-po kona muli
620. O ke kanaka ola loa o lau a lau ali'i
621. O kupo, o kupo
622. O kupa, o kupa, kupakupa, ku--pa
623. O kupa kupa, keke'e ka noho a ka wahine
624. O La'ila'i wahine o ka po he'e[nalu] mamao
625. O La'ila'i wahine [o] ka po kinikini
626. Noho i kanaka o ka po kinikini
627. Hanau o Hahapo'ele he wahine
628. Hanau o Hapopo he wahine
629. Hanau o Maila i kapa o Lopalapala
630. O 'Olohe kekahi inoa
631. Noho i ka 'aina o Lua
632. Kapa ai ia wahi o 'Olohelohe Lua
633. 'Olohelohe kane hanau i ke ao
634. 'Olohelohe ka wahine hanau i ke au
635. Noho mai la ia kane
636. Hanau La'i'olo ia kane
637. Hanau Kapopo he wahine
638. Hanau Po'ele-i, hanau Po-'ele-a
639. Ko laua hope mai o Wehiloa
640. Na lakou nei i hanau mai

{p. 204}

641. Ka kikiki, ka makakaka
642. Ku nu'u muiona ka muimui ana
643. O kanaka lele wale, o kanaka nei la
       Ua a--o--

KA WA EIWA

644. O La'ila'i, o Ola'i-ku-honua
645. O Wela, o Owe, o owa ka lani
646. Oia wahine pi'ilani a pi'ilani no
647. Pi'iaoa lani i ka nahelehele
648. Onehenehe lele kulani ka honua
649. O kama ho'i a Ki'i i 'o'ili ma ka lolo
650. Puka lele, lele pu i ka lani
651. Kau ka 'omea ke aka 'ula ha'iha'ilona
652. Kau i ka lae, he hua ulu 'i'i
653. Kau i ka 'auwae, he huluhulu 'a
654. Ka hanauna a ia wahine ho'opaha'oha'o
655. Ka wahine no 'Iliponi, no loko o 'I'ipakalani
656. No ka 'aunaki kuku wela ahi kanaka
657. Oia wahine noho i Nu'umealani
658. 'Aina a ka aoa i noho ai
659. I hohole pahiwa ka lau koa
660. He wahine kino paha'oha'o wale keia
661. Me ia ia Ki'i, me ia ia Kane
662. Me ia i Kane a ka po kinikini
663. Moe wale ke au o ia kini
664. He kini ka mamo ka po inaina-u
665. Oia no ke ho'i iluna
666. O ka la'a la'au aoa o Nu'umealani noho mai
667. Ho'okauhua ilaila, ho'owa i ka honua
668. Hanau Hahapo'ele ka wahine
669. Hanau Hapopo ilaila
670. Hanau 'Olohelohe i muli nei
671. O ka 'apana hanauna ia wahine la
672.  Ua--ao--

KA WA UMI

673. O mai la, o La'ila'i ka paia
674. O Kane a Kapokinikini ka pou, o Ki'i ka. mahu
675. Hanau La'i'olo'olo i noho ia Kapapa
676. Hanau Kamaha'ina he kane
677. Hanau Kamamule he kane

{p. 205}

678. O Kamakalua he wahine
679. O Po'ele-i e-holo, kama
680. O Po'ele-a a-holo, kama
681. O Wehi-wela-wehi-loa
682. Ho'i hou La'ila'i noho ia Kane
683. Hanau o Ha'i he wahine
684. Hanau o Hali'a he wahine
685. Hanau Hakea he kane
686. Hanau ka muki, muka, mukekeke
687. Mulea, kukuku, kunenewa
688. Moku, monu, mumule ana
689. Mumule wale ana Kane i ka mule
690. I mule, i ke'eo, i ka maua
691. I ka wahine weweli wale
692. Pe'e e kane ia e ho'ohanau kama
693. E ho'ohanau kama i kana keiki
694. Ho'ole ka lani iaia muli wale
695. Ha'awi i ka 'ape kapu ia Ki'i
696. E Ki'i no ke moe iaia
697. Ha'ili Kane i ka mua, heleu wale
698. Ha'ili o Ki'i o La'ila'i i ka muli lae punia
699. Pehi i ka pohaku hailuku ia Kane
700. O kani ka pahu ke wawa nei ka leo
701. O ka'u ho'ailona ia, ka ka muli
702. Huhu lili Kane moe muli ia mai la
703. O ka ewe o kana muli i muli ai
704. Haku ai kama hanau mua
705. Imua ia La'iia'i, imua ia Ki'i
706. Ka laua kama hanau lani la
707.   Puka--

KA WA UMIKUMAMAKAHI

708. Oia wahine noho lani a pi'o lani no
709. Oia wahine haulani a noho lani no
710. Noho no iluna a iho pi'o ia Ki'i
711. Weli ai ka honua i na keiki
712. Hanau o Kamaha'ina, he kane
713. Hanau o Kamamule, kona muli
714. Hanau o Kamamainau, o kona waena
715. Hanau o Kamakulua kona poki'i, he wahine
716. Noho Kamaha'ina he kane ia Hali'a
717. Hanau o Loa'a ke kane

{p. 206}

718. Loa'a ke kane
719. Le
720. Kalawe
Kulou
Na'u
'A'a
Pulepule
725. Nahu.
Pono
Kalau
Kulewa
Po'u
730. Po'ulua
Pae
Paeheunui
Hewa
Maku
735. Wala
Piha
Mu
Nawai
Wawa
Kua'i
Lu'u
Mai
Mai'a
Lana
745. Lanalana
Pulu
Puluka
Pulukene
Pulumakau
750. Pulukea
Nekue
Nakai
Kuleha
'Ike
755. Mala
Malama
Eho

Nakelea ka wahine[1]
Kanu
Kamau
Haliau
Ka-le
Hehe
Ma'i
Luke
Pono'i
Ma-ina
Kune
Kala'i
Kukulukulu
Ha'a'a
Ki'eki'e
Kulu
Niau
Kunewa
Pihapiha
Kuku
Hele
Hanehane
'A'anai
Lu'ule'a
Mai'a
Paua
Kilo
Paepae
Lepea
Lelepe
Lelekau
Lelemau
'Umala
Mahili
Napo'o
Ma-ka
'Ao'ao
Hu'i
Puiki
Pulama

 

[1. In text the o meaning "of" here is not repeated. The line reads: "Loa'a the husband (or man) of Nakelea the wife," and so on.]

{p. 207}

Ehoaka
Ehoku
760. Keoma
Kinohi
Ponia
Meu'a
Meu'alua
765. Ho'olana
Ho'omeha
Pula
Kuamu
Ko'u
770. Meia
Kawala
Huli
Loa'a
Huhu
775. Makuma
Manomano
Kini
Leha
Pu'a
780. Pu'a'ena
Wela
Maiko
Maikokahi
Maikolua
785. Hilahila
Kelau
Paio
Paia
Keala
790. Pi'ao
Niau
Launie
Mono
Hekau
795. Ho'opa'a
Kalama
Helu
Paila

Pulanaia
Malaia
Haho'oili
Mu'ala
Luka
Mamau
Maukele
Ho'ohuli
Memeha
Kua
Kuawa
Ko'uko'u
Pekau
Mahuli
'Imi
'Oli'oli
Le'awale
Manoa
Lauahi
Mau
Maua
'Ena
'Ena'ena
Ahi
Kulewa
Kuakahi
Pahila
Ho'ohila
Lukau
Haluku
Kalaku
Keala'ula
Nai'a
Kekumu
Huluhe
Pa'a
Ka'ili
Ha
Kapala
Namu
Opuopu

 

{p. 208}

Halale
800. Malie
Ma'oki
Kaiwi
Kulea
Makou
805. Ia'u
Iaka
Makili
Heamo
Heamokau.
810. Pu'ili
Pu'ili'ili
Pu'iliaku
Mokukapewa
Mokukai'a
815. Pi'ala
Kiamo
Koikua
Koi'ele
Pa'ele
820. Keomo
Hulimakani
Nanaikala
Kalawela
Kealakau
825. Kamau
'Opala
Hali
Haliluna
Halimau
830. Halipau
Nunua
Nananaka
Oamio
Omiomio
835. Aila
Ailamua
Ailakau
Ailapau
Manu

Malu
Kalino
Hulahe
Iwi'a
Kulia
Koulu
Mahea
Meia
Lulu
Lou
Makea
Apomai
Li'ili'i
Heleihea
Na'alo
Naele
Heleua
Komo
Keaho
Kauhi
Peleiomo
Omoomo
Nanailuna
Haipule
Kalahuiwale
Hoku
Meu
Wene
Halima
Halilalo
Halelo
Muakau
Nene'e
Lele'io
Ololi
Wiwini
Kukala
Heia
Hele
Kaiwi
Hele'upa

 

{p. 209}

840. Lilio
Leheluhe
Kelemau
Kaumau
Kaukahi
845. Mauka
Ohi
Ikamu
Kalu
Kalukalu
850. Lipo
Lipowao
Pili
Pilimau
Kahale
855. Kahale'ai
Lawai'a
Mauaka
Wana
Wanawana
860. Wanakaulani
Wanamelu
Kaulua
Wala'au
Hanehane
865. Hawane
Heleau
Hulimea
Hulimua
'Ewa
870. Omali
Huelo
Niolo
Pilimai
Keanu
875. Ka'io
Haluaka
Kapuhi
Ehio
Kakai
880. Amo

Makini
'Aina
Hinapu
Puoho
Ma'ele
Kai
Laulau
Namu
Moena
Hilipo
Na'o
Naele
'Aiku
Maumaua
Mua
Nu'u
Ka'i'o
Lehu
Kala
Wanakau
Melu
Hulili
Kaohi
Eiaau
Hahane
Kuamu
Ma'aku
'Aiko
Newa
'Ewa'ewa
Malimali
Kakai
Eiaku
Kona
Peleau
Pueo
Kaolo
Mula
Emio
Alakai
Koikoi

 

{p. 210}

Amoaku
Helemai
Onaho
Piliko'a
885. Mahinahina
Po'opo'o
Omana
Omana'io
Mana'ina'i
890. Huluemau
Kaluli
Nakino
Nakinolua
Ukiki
Uli
Mele
Lanai
Ha'o
Pakaikai
Moana
Hulu
He
Makilo
Naua
905. Ua
Pele'u
Mahina
Mahinale
Mahinale'a
910. Pipika
Mahele
Kaohi
Kona
Iho
915. Kula'a
Kuamau'u
Pahili
Keia
Maki'oi
920. Helehele

Kuwala
Heleaku
Keanali'i
Ukuli'i
Halepo'i
Nawai
Manamana
Huluheu
Malana'i
Ka'alo
Pau
Kinohi
Ewalu
Eau
Uliuli
Melemele
Po'i
Au
Puehu
Hilo
Makali
Ho'eue
Moi
'Upa
Hama
Hamahuna
Hina
Ulukua
Palemo[2]
Kuhinu
Pu'unaue
Kaohiohi
Konakona
Pelu
Mailu
Holehole
Halulu
Luluka
Meihiolo
Pineha

 

[2. "The sea that made the chiefs fall down," Ke kai o Kahinali'i.]

{p. 211}

'Aukai
Moekau
Huluau
Melemele
925. Kumuniu
Amoi
Kunewa
Pahilo
Napo'i
930. Kulana
Kakau
Holeha.
Pa'ani
Lewa
935. Pihaulu
Kelewa'a
Kaki'o
Hulipena
Mokiweo
940. Kapalama.
Kapalamalama
Wikani
Kapehi
Hiwa
945. Pano
Opelau
Mahilu
Ho'olewa
Kumau
950. Papalele
Haole
Makua
Leho
Opikana
955. Helemaka
Kukuhale
Pohakukau
Helua
Komokomo
960. Po'ele'ele
Nuku'ele'ele

Milo
Helemau
Pulama
Milokua
Pilia
Akua
Hulema
Pili'aiku
Ka'ale
Na-wa
Po'ipo'i
Hulupehu
Malana'opi
Kukelemio
Hoiha
Kinohili
Hiliha.
Miko
Pakala
Kepo'oha
Kepo'olimaha
Kamakolu
Kaluku'u
Kahiwahiwa
Kekaliholiho
Maha
Kaene
Waiau
Kahaka
Kukala
Kuwahine
Kaluakekane
Holomau
Nahenahe
Liko
Hinaulu
Hinamai
Kalani
Malie
Ho'olua
Papakele

 

{p. 212}

Mama
Hamama
Kuemi
965. Opiliwale
Ahulimai
Ma'ikomo,
Hununu
Ho'olohe
970. Kumaua
Koikoi
Mau'awa
Kelelua
Mukana
975. Mahili
Kukona
Kanawai
Lohilohi
Apikili
980. Ho'omaku
Olepe
Kala
Hulipau
Makohi
985. 'O'opuola
Niuhuli
Ohao
Nu'u
Lena
990. Ahiahi
Ahiahihia
Ahiakane
Ahiakapoloa
Ahiakapokau
995. Ahiakulumau
Ahiakamake
Ahiaka'olu
Pohinakau
Moulikaina
1000. Ho'oku
Manaweulani
Ho'omailu

Papakapa
Malele
Kulua
Kapoulena
Mahinu'ele
Pelemau
Kamanu
Nawaikaua
Kulukaua.
Hau
Kolokolo,
'A'a
Mahi'opu
Wili
Naka
Hapele
Hapeleau
Nohilo
Nohalau
Makau
Heleana
Hulimakeau
Hulimakele
Nahalau
Nakuli'i
Nakumau
Helemai
Palemo
Opihi
Ounauna,
Wanaku
Kikala
Hapu'u
Makani
Kilau
Honika
Hilahea
Ho'omaka
Nanana
Laukunu
Puluea

 

{p. 213}

Mailu
Polehua
1005. Pu'ulele
Hamohulu
I'amama
Kuinewa
Holopulau
1010. Makanewanewa
Melia
Humuhumu
Ukianu
Ukinala
1015. Ukikamau
Ukilelewa
Ukinahina
Ho'opulu
Nahiole
1020. Mukiki
Kiola
Mulemulea
Kukawa
Kamio,
1025. Ho'omu
Hailau
Ho'omauke'a
Pulune
Kuaua
1030. Moeiho
Manu'ala.
Kolealea
Hilohilo
Maluipo
1035. 'Awaia
Ho'ohinu
Eapu
lalo
Heiau
1040. Hei'aumana
Pulemo
Kaukeoa
Helemua

Lehuane
Keahu
Noelo
Noe'ula
Noenoe
Pilimau'u
Hinakona,
Helepuau
Melemele
Palamau
Nenue
Ilimaka
Keohoko
Laumeki
Nilea
'Olo'olohu
Kealapi'i
Makino
I'ai'a
Helelu
Maika'iwa
Molemole
Unauna
Pamakani
Muli
Kahe
Wailuhi
'Imihia
Kawele
Kauwewe
Hokelona
Hoki'i
Milo
Ohouma
Uluoha
Makalewa
Pi'ioha
Ho'ohiwa
Maluolua
Hi'ileia
Puainea

 

{p. 214}

Kalele
1045. Paepae
Keoa
Kapouhina
Kapouhinaha
Ho'opi'opi'o
1050. Ho'opi'oaka
Ho'olahalaha
Ho'omahilu
Nanewa
Nanawa'a
1055. Ho'okilo
Kumeheu
Leleiluna
Halekumu
Halepaio
1060. Halemoeanu
Haleluakini
Halekuamu
Ha'iola
Kalelemauliaka
1065. Ko'iniho
Po'oku
Hale'imiloea
Pani'oni'o
Kealakike'e
1070. Oiaku
Huini
Pa
Pana
Panakahi
1075. Pa'ikekalua
Pu'ukolukolu
Napu'ueha
Palimakahana
Waiakea
1080. Kaeamauli
Kokoi'ele
Kaholookalwa
Kalelenohinalea
Pana'akahiahinalea

Wamakona
Lima'auki
Puameli
Kuamaulu
Hoku'a'ala
Pi'onu'u
Pi'oanuenue
Pulau
Makua
Peleuwao
Oma
Pilikamau
Leleawa
Mainahu
Kimonaue
Holio
Ke'oke'o
Mali'i
Noio
Laulaha
Miloha
Naku
Paleamakau
Hilohilo
Liho
Maiau
Kaniho
Naihu
'Ai'ano
Koliau
Alia'oe
Piliwale
Hele'iamai
Ho'okonokono
Helemaia
Hepahuno
'Eleiku
Maumau
Heoioi
Aluaku
Helule

 

{p. 215}

1085. Panaikaluakahinalea
Pu'ukoluakukahinalea
Napu'uikahakahinalea
Palimawaleahinalea
Akahiakaea'akilolo
1090. Paluaakaea'akilolo
Pu'ukoluakaea'akilolo
Pu'uhakahaa'akilolo
Pu'ulimakaeaaka'akilolo
Akahikeewe
1095. Paluakeewe
Paukolu
Pu'uhakeewe
Pulimakaewe
Waiakaeakaewe
1100. Kamauliakaewe
Koieleakaewe
Kuaiwaakaewe
Henahuno
Panakahikenahu
1105. Panaluakenahu
Panakolukenahu
Panahakenahu
Lewelimakenahu
Paakaeakenahu
1110. Omaulikenahu
Ko'ielehakenahu
Kuaiwakelekenahu
Hekaunano
Papio
115. Manu'akele
Kaunuka
Maki'i
Kupololi'ili[4]
Kupoka
Kupokanaha
Kupone'e
Kupohaha

Painaina
Noakawalu
Piliamoa
Manu
Lekeamo
Kelekeau
'Umikaua
Mailo
Nihohoe
Paliiuka
Paliikai
Makaimoimo
Lauohokena
Piu
Nahinahi
Kamehai
Ulupo
Newaiku
Puhemo
Lahilahi
Kaukeahu
'Ulalena
Eiawale
Konukonu
Uli
Na'ina'i
Pilomoku
Nahae
Welawela
Lo'ilo'i[3]
Kealo
Kukamaka
Auhe'e
Ha'ihae
Milio
Hamunu
Naia
Pakau

 

[3. "The second sea that made the chiefs fall down," Ka lua o ke kai o Kahinali'i.

4. See 1. 619.]

{p. 216}

Kupoko
Kupo-e
1125. Kupou
Kupolele
Kupololo
Kupolili
Kuponakanaka
1130. Kupohilili
Kupohalalu
Kupohelemai
Kupokalalau
Kupolahauma,
1135. Kupoli'ili'i
Kupolona'ana'a
Kupolomaikau
Kupolohelele
Kupolopa'iuma.
1140. Kupoloha'iha'i
Kupolokeleau
Kupolonaunau
Kupoloahilo
Kupolomakanui
1145. Kupolomaiana
Kupolokahuli
Kupololili
Kupololililili
Kupololalala
1150. Kupolohalala
Kupololuana
Kupolola'ila'i
Kupolola'iolo
Kupolola'imai
1155. Kupolola'iaku
Kupolohilihili
Kupolomalimali
Kupolo'ale
Kupolo'imo
1160. Kupolokalili
Kupolomene
Kupolohulu
Kupolohulilau

Hemolua
Naio
Kelekele
Hapulu
Napulu
Kuamo'o
Mu'umu'u
Mo'onawe
Helua
Poiwa
Nana
Nakulu
Eiamae
Lelehewa.
Kimopu
Holi
Kupolupa'iuma
Luli
Makeamo
'Imo
Lua
Hulili
Manu
Hulu
Namaka
Pulupuli
Naku
Ahi
Hoaka
Lelea
Hanau
Ilimai
Ho'oilo
Makanalau
Hulipumai
Leleiluna
Holo'oko'a
Uliuli
Hiwauli
Kinopu
Makiao

 

{p. 217}

Kupolohulimai
1165. Kupolokamana'o
Kupolokeweka
Kupolokulu
Kupolonehea
Kupolohaliu
1170. Kupolonakunaku
Kupolo'ololo
Kupolo'ololi
O Polo
Polohili
1175. Polokau
Polouli
Polopolo
Polohamu
Polonini
1180. Poloha'iha'i
Poloheihei
Polohanu'ai
Polomahimahi
Poloaku
1185. Polomai
Eliakapolo
Ekukukapolo
Halimaikapolo
Ho'opoloiho
1190. Poloku
Polokane
Polohiwa,
Polomua
Popolomea,
1195. Popolohuamea
Popolokai'a
Polonananana
Polomakiawa
Poloanewa
1200. Polohauhau
Polohehewa
Polomehewa
Poloula'a
Poloahiwa

Makiaoea
'Ewa
Lukona
Eapa'ipa'i
Hulihele
Maliu
Uliau
Kio'io
Holeaku
Nolu
Kau
Uli
Polo
Hamu
Nini
Ha'iha'i
Hei
Hanu'ai
'Ewa
Kolo
Malu'ape
Pelepele
Pua'a
Pua'akame
Uluea
Hiamanu
Paka
Leleamia
Halu
Menea
Miomio
Omo
Lanaki
Manahulu
La'ohe
Peleaku
Nanale
Huamua
Hewa
Makolu
Hiwa

 

{p. 218}

1205. Polo'ula
Polowena
Poloimu
Polokakahia
Polo'i
1210. Polo'i'i
Polohi-pa
Polohi-pakeke
Polohi-pakaka
Polohi-helehele-lahiki
1215. Polohi-paukahiki
Polohilele
Poloahaumea
Poloahiluna
Polokaumai
1220. Polokaulani
Poloikamakani
Poloikai
Poloikamehani
Poloimaumau.
1225. Poloimauna
Poloila'au
Poloikanahele
Poloikukulu.
Poloiho'omoe
1230. Poloihanahana
Polokahiau
Poloikalua
Poloahiko
Poloikaha
1235. Poloihilima
Poloioaiku
Polomauli
Polokokoiele
Polokuaiwa
1240. Polohemo
Polokina'u
Poloki'i
Pololi'i
Polowaikaua
1245. Li'ili

'Ula
We-na
Mohalu
Kanakau
'I'i
Hipa
Pe-pa
Meao
Lahiki
Kahiki
Ka'ahiki
Haumea
Ahiluna
Kaumai
Kaulani
Kamakani
Ikai
Kamehani
Maumau
Mauna
La'au
Kanahele
Kukulu
Ho'omoe
Hanahana
Ka-haiau
Luahiko
Hiko
Kahá
Lima
Waiku
Mauli
Koiele
'I'iwa
Hemo
Nahunahu
Oli'iloa
Mano
Halula
Pomea
Auau

 

{p. 219}

Li'iliauau
Li'ilikamau
Li'ilili'ili
Li'ilihalula
1250. Li'ilimama
Li'ilimanua
Li'ilihakahaka
Li'iliha
Li'ilihemoaku
1255. Li'ilikaumai
Li'iliaolo
Li'ilipihapiha
Li'ilinu'unu'u
Li'ilihelelima
1260. Li'iliau
Li'ilimiha
Li'ilinania
Li'ilipelu'a
Li'ilimahimahi
1265. Li'ilikaliaka
Li'ilimeleau
Li'ilileoleo
Li'ililimanu
Li'ilikapili
1270. Li'iliholowa'a
Li'iliholomau
Li'ilikalele
Li'ilikaili
Li'ilipoipo
Li'iliwalewale
Li'ilihanahana
Li'ilihuliana
Li'iliwahipali
Li'ilinohopali
1280. Li'ilinohoana
Li'ilikauhale
Li'ilipulepule
Li'ili-la
Li'ili-hou
1285. Li'ili-kaki'i
Li'lli-kahuli

Kamau
Holiholi
Nanaahu
Hole
Holehole
Pilimau
Ho'ohene
Iwiaku
Lanikama
'lliuli
'Olo'olo
Nu'unu'u
Helelima
Auli
Nolunolu
Haleakeaka
Puluka
Maluli
Makauma
Nahili
Poloa
Popoko
Po'imo'imo
Poiauwale
Poilumai
Poinanaia
Nanana
Nanaue
Nahuila
Meia
Kulaimoku
Pihi
Pililau
Ma'ele'ele
Kauhale
Palia
Pule
Halawai
Leleipaoa
Miliamau
Kulana

 

{p. 220}

Li'ili-homole
Li'ili-pukaua
Li'ilililolilo
1290. Li'ililanalana
Li'ililanakila
Li'ililana-au
Li'ilimalana
Li'iliahula
1295. Li'ilipukiu
Li'ilipaluku
Li'ilima'ema'e
Li'i'oki'oki
Li'iali'ili'i
1300. Li'iakauli'ili'i
Li'iakamama
Li'iamama
Li'ipaepae
Li'iumu
1305. Li'iluaki'i
Li'iluakini
Li'imolohi
Li'ikau'unahele
Li'ia'upa
1310. Li'imuli'awa
Li'inewaku
Li'ihomali
Li'ipulama
Li'ipalama
1315. Li'i'ohinu
Li'i'omaka
Li'ipau
O 'A
Ali'i
1320. Ali'ila'a
Ali'iaka
Ali'imau
Ali'iali'i
Ali'ipo'i
1325. Ali'ikono

'Iwa'iwa
Luna
Kaua
Lilo
Kila
Kilaua
Mana
Lana
Piko
Hulikau
Pakapaka
Li'ili'i
Lilioma
Manukele
Mama
Paepae
Umu
Ki'i
Kini
Lohi
Nahele
Upa
Li'awa
Newaku
Mali
Pulama
Palama
'Ohinu.
'Omaka
'Olua
Kaneiwa[5]
O Li'i
La'a
Aka
Mau
Ali'i
Pohea
Mi'i
Pahu

 

[5. "The third sea that made the chiefs fall," Ke kolu o ke kai o Kahinali'i.]

{p. 221}

Ali'ipahu
Ali'i'ume
Ali'ihala
Ali'iponi
1330. Ali'ilanahu
Ali'ikaea

'Ume
Hala
Poniponi
Kelenanahu
Ka'eka'ea
Hohonupu'u

Ali'ihonupu'u
Opu'upu'u

Kaeahonu

Ali'ilehelehe
1335. Ali'imakolu
Ali'inohouka
Ali'ihimuhani
Ali'ileleiona
Ali'iwala'au
1340. Ali'ikuwala
Ali'ikomokomo
Ali'iaku
Ali'inewa
Ali'ikuhikuhi
1345. Ali'ikilo
Ali'ikiloloa
Ali'ikilopoko
Ali'iemi
Ali'ikolo
1350. Ali'ihelu
Ali'iheluone
Ali'ipu'uone
Ali'ikamanomano
Ali'ihukeakea
1355. Ali'ipauku
Ali'inana
Ali'ikilokilo
Ali'ikuloluna
Ali'ikilolono
1360. Ali'ikiloau
Ali'ikilohonua
Ali'ikilouli
Ali'ikilokai
Ali'ikilonalu
1365. Ali'ikilohulu
Ali'ikiloahu

Lehelehe
Hinakolu
Mauka
Haui
Lopiana
Kukeleau
Mana'a'ala
Lupuhi
Ikuwa
Mania
Lahulahu
Loa
Pokopoko
Anana
'Ami'ami
Lepau
Lepeake
Malamu
Nahakea
Ho'ouli
Pololani
Kalakala
Huli
Kelea
Halululu
Kalahai
Kanamu
Heanaipu
Ho'owili
'Ume
'Ohi
Pelapela
Oheohe

 

{p. 222}

Ali'ikilomakani
Ali'ikilola
Ali'ikilohoku
1370. Ali'ikilomalama
Ali'ikilomakali'i
Ali'ikilokau
Ali'ikiloho'oilo
Ali'ika'ana'au
1375. Ali'ika'anamalama
Ali'ika'anaua
Ali'ikilomo'o
Ali'ikilokua
Ali'ikiloalo
1380. Ali'ikilohope
Ali'ikilomua
Mua
Muapo
Muahaka
1385. Mualele
Muakaukeha
Muahale
Muahalekapu
Muaanoano
1390. Muakekele
Muahaipu
Muakahiko
Muawa'a
Muapo'ipo'i
1395. Muakamalulu
Muahele'i
Muakohukohu
Muakahukahu
Muaoma
1400. Muanalu
Muanaluhaki
Muanalupopo'i
Muanalukalohe
Muanaluha'ikakala
1405. Mualala
Muahaipu
Muapule

Malumalu
Lipoa
Kanulau
Nahele
Ho'opulu
Kakeli'i
Hulu
Lono
Kea
Papahuli
Mo'olio
Kilohi
Anapu
A-aa
Pehe
Wanaku
Haina
Kulamau
Hilipo
Keanukapu
La'apilo
Ho'ohali
Nauia
Ipu
Kahiko
Wa'awa'a
Po'i
Helenaku
Kaukahi
Lulu
Mo'olelo
Kapili
Kahu
Anoano
Nalu
Poki'i
Nanaku
Moku
Ho'onahu
'Api'api
Mahoa

 

{p. 223}

Muahanu'ala
Muaikekele
1410. Muaipoipo
Muakalaiki'i
Muakawa'a
Muaiopele
Muaiopola
1415. Muapali
Muaho'opo
Muaunu
Muaha'i
Mualupe
1420. Muakala
Muawekea
Muahilo
Muakahu
Muakahukahu
1425. Mua'ama'ama
Muaahilo
Muaanoa
Muaale'ale'a
Muainakalo
1430. Muaohupu
Muaikauka
Muaikumuka
Muaikaunukukanaka
Muaokalele
1435. Muaokahaiku
Muaokahanu'u
Muaokalani
Muamamao
Muanu'unu'u
1440. Muaokamoi
Muaokaha'i
Muaokeoma
Muaokekahai
Muaoka'oliko
1445. Muaokapahu
Muaokahana
Muaokahanai
Muaokaipu

Ahia
Mulemule
'Akia
Lena
'Auhuhu
La'aumele
La'ala'au
Wahine
Kikana
Ui-a
Kahuli
'Eli'eli
Mo'omo'o
Kapu
Lau
Eiwa
Hiliahu
Kaomi
Auwe
Olopule
Ka'imai
Kinika
Niniha
Niniahu
Moemole
Mokukaha
Opilopilo
Meheia
Kamanuha'aha'a
Lele'amio
Aumalani
Kahakaua
Holi
Haehae
Mano
Opelele
Ehu
Kapilipili
Hapoe
Hunu
Ohekele

 

{p. 224}

Mua'ume'umeke
1450. Muapo'i
Muaahuliau
Muaipapio
Muailoiloi
Lo'imua
1455. Lo'ikahi
Lo'ilua
Lo'ilo'i
Lo'ikalakala
Lo'iloloi
Lo'ilolohi
Lo'inuilo'i
Lo'ilo'ikaka
Lo'iakama
Lo'iiopoe
1465. Lo'ilo'inui
Lo'ipouli
Lo'imia
Lo'iapele
Lo'iahemahema
1470. Lo'iakio
Lo'ialuluka
Lo'iahamahamau
Lo'i'olo'olo
Lo'ikolohonua
1475. Lo'iipulau
Lo'ianomeha
Lo'ikinikini
Lo'imanomano
Lo'ilo'imai
1480. Lo'ilo'ikapu
Lo'ilo'ikala
Lo'ilo'inahu
Lo'ilo'ipili
Lo'iahuahu
1485. Lo'ikulukulu
Lo'ipilipa
Lo'ipilipili
Lo'ihalalu
Lo'ihalululu

Pukapu
Ponouli
Lehiwa
Keleauma
Pohopoho
Nanio
Pae
Pililauhea
Manukoha
Kanaia
Naio
Puhimaka
Kalino
Kalaniahu
Poepoe
Hiloauama
Uhuau
Moku
Leleiona
Haikala
Nakulu
Kukala
Hi'ipoi
Olo
Papa'a
Hano
Mahoe
Kaloa
Pokipoki
Kinikahi
Holiolio
Alohi
Aheaka
Niao
Wali
Waleho'oke
Nohopali
Nohinohi
Mahealani
Palimu
Kahiona

 

{p. 225}

1490. Lo'ilo'ilele
Lo'ilo'ipa
Lo'ipakeke
Lo'iloipo
Lo'ilo'ipololo
1495. Lo'iipololo
Lo'ikamakele
Lo'ihi'aloa
Lo'imanuwa
Lo'ikalokalo
1500. Lo'i'ihi'ihi
Lo'ihilimau
Lo'imoemoe
Lo'ipilopilo
Lo'iko'iko'i
1505. Lo'iko'i'i'i
Lo'iloloilo
Lo'iloloilo[?]
Lo'iloloikapu
Lo'ilalolo
1510. Lo'ilo'inaka
Lo'ilo'ila
Lo'ilo'ikopea
Lo'iimauamaua
Lo'iikuki'i
1515. Lo'iimanini
Lo'iipukapuka
Lo'iomilu
Lo'iomiliapo
Lo'iomakana
1520. Lo'iokanaloa
Lo'ioki'iki'i
Lo'iihi'ikua
Lo'iihi'ialo
Lo'iokanaha
1525. Lo'iikeluea
Lo'iopilihala
Lo'iomalelewa'a
Lo'ii'ele'ele
Lo'ipo
1530.  Pola'a--

Lukama
Kahikahi
Waikeha
Manini
Hinalo
Oamaamaku
Lahi
Keleakaku
Lahipoko
Pauha
Kaheka
Pi'opi'o
Ho'okaukau
Ho'oiloli
Puapua
Mahiapo
Kulukau
Kupe'e
Kealanu'u
Kinana
Pulelehu
Milimili
Apoapoahi
Pola
Houpo
Kakiwi
Polinahe
Ipulau
Nahawiliea
Ho'olaumiki
Palahalaha
Hulikahikeoma
Kahiliapoapo
Kaheihei
Hilipalahalaha
Apuwaiolika
Ohiohikahanu
Palakeaka
Mimika
Kilika, hanau o

 

{p. 226}

1531. Hanau ka 'ino, hanau ke au
1532. Hanau ka pahupahu, kapohaha
1533. Hanau ka haluku, ka haloke, ka nakulu, ka honua naueue
1534. Ho'iloli ke kai, pi'i ka mauna
1535. Ho'omu ka wai, pi'i kua a hale
1536. Pi'i konikonihi'a, pi'i na pou o Kanikawá
1537. Lele na ihe a Kauikahó
1538. Apu'epu'e ia Kanaloa, Kanikahoe
1539. Hanau o Poelua i ke alo o Wakea
1540. Hanau ka po'ino
1541. Hanau ka, pomaika'i
1542. Hanau. ka moa i ke kua o Wakea
1543. Make Kupolo-li'ili-ali'i-mua-o-lo'ipo
1544. Make ke au kaha o piko-ka-honua; oia pukaua
1545. Hua na lau la nalo, nalo i ka po liolio

KA WA UMIKUMAMALUA

Opu'upu'u ke kane
Opu'upe
Opu'umauna
Opu'uhaha
1550. Opu'ukalaua
Opu'uhanahana
Opu'uhamahamau
Opu'ukalauli
Opu'ukalakea
1555. Opu'ukalahiwa
Opu'ukalalele
Maunanui
Maunane'e
Maunapapapa
1560. Maunaha'aha'a
Maunahiolo
Pu'ukahonua
Ha'akuku
Ha'apipili
1565. Kanioi
Puanue
Kepo'o
A-'a'a
Piowai

La'aniha ka wahine
Pepe
Kapu'u
Leleiao
Mauka-o
Kilokau
Halalai
Makele
Opu'u'ele
Opu'umakaua
Lelepau
Makelewa'a
Hulipu
Kanaua
Ha'alepo
Hane'ene'e
Lalohana
Wa'awa'a
Ha'amomoe
Ha'akauwila
Lalomai
Kau-a-wana
Ho'oanu
'A'amoa

 

{p. 227}

1570. Nauanu'u
Ha'ulanuiiakea
Mahikoha
'O'opukoha
Hawai'i
1575. Kekihe-i
Makuaikawaokapu
Makaukau
Kalolomauna
Kalolopiko
1580. 'A'a
Kauwila
Palipali
Punalauka
Pihe'eluna
1585. Malana'opi'opi
Malanaopiha-e

Makohilani
Huku
Hinaho'oka'ea
Kumananaiea
Ulunui
Kekila'au
Ikawaoelilo
Hahalua
Kaloloamoana
Kalolo'a'a
Waka'au
Uhiuhi
Palimoe
Punalakai
Pihe'elalo
Hika'ulunui
Pihaehae

  Hanau Kihala'aupoe he Wauke
  Hanau o 'Ulu he 'Ulu
  Hanau ko laua muli o

 

Kepo'o
Oliua
Kikona.
1590. Ho'opulupulu
Ho'olehu
Ka'ulunokalani
Ho'ouka
Kanalu
1595. Po'i
Paepaemalama
Kaulana
Pala'au
Nuku'ono
1600. Pouhana
Kaiwiloko
Leua
Ho'okahua
Kuiau
1605. Kapawaolani
Manamanaokalea
'Auku'u

Halulu
Kauikau
Ka'imai
Auna
Lapa'i
Kahele
'Aluka
Hakihua
Lenawale
Kaumai
Kaulalo
Paweo
Hopulani
Hanaku
Kamaka
Ka'oiwi
Ho'omalae
Ku'iaeonaka
Kaini'o
Kaukaha
Koha

 

{p. 228}

Kakahiaka
Kapoli
1610. Kimana
Polohilani
Kahilinaokalani
Kapaia
Kakai
1615. 'O'ili
Kapaeniho
Kaupeku
Ka'ope'ope
Nakia
1620. Ko'ele
Huakalani
Nu'uko'i'ula
Kaioia
Kalalomaiao
1625. Hakalaoa
Kekoha
Pipili
Ka'ulamaokoke
Ka'ulakelemoana
1630. Hi'ikalaulau
Hainu'awa
Laukohakohai
Opa'iakalani
Opa'ikumulani
1635. Liahu
Kanikumuhele
Ho'opililani
Ohemokukalani
Pilihona
1640. Ho'omahinukala
La'iohopawa
Kuliaimua
La'aumenea
Ho'opiliha'i
1645. Kiamanu
Ho'opa'ilimua
Nakukalani
Naholokauihiku

Ku'ua
Ho'opumehana
Kalimalimalimalau
Kalanimakuaka'apu
Hemua
Ho'olawakua
Manawahua
Mohala
'Oke'a
Kapua
Kuka'ailani
Ho'omaua
Lohelau
Kaunu'u'ula
Meheaka
Meheau
Ho'oliu
Kulukau
Mahikona
Ulukau'u
Kapiko
Ho'omau
Hamaku
'Ulahuanu
Ho'olilihia
Kumukanikeka'a
Kauikaiakea
Kapohele-i
Ho'omauolani
Nawihio'ililani
Kauhoaka
Mahinakea
Paliho'omoe
Kuaiwalono
Ho'opi'alu
Mahiliaka
Holiliakea
Pu'unaueakea
Ho'opi'imoana
Kaukealani
'Apo'apoakea

 

{p. 229}

Pepepekaua
Ho'omaopulani
Kukulani
Kukauhalela'a
Kukaimukanaka
Kukamokia
1655. Kukahauli
Kukamoi
Kukaluakini
Ho'opilimoena
Ho'opailani
1660. Lohalohai
Kelekauikaui
Kanikania'ula
Keleikanu'ulani
Keleikanu'upia
1665. Keleikapouli
Kelemalamahiku
Ho'ohiolokalani
Ho'opihapiha
Ho'opalipali
1670. Mihikulani
Maunaku
Ho'oholihae
Pi'ipi'iwa'a
Kakelekaipu
1675. Nakiau'a'awa
Nanue
Napolohi
Ho'ohewahewa
Milimilipo
1680. Ku'emakaokalani
Po'opo'olani
Ka'iliokalani
Ho'oipomalama
Kunikunihia
1685. Paniokaukea
Polomailani
Polohiua
Kukukalani
Ho'olepau

Puhiliakea
Ahuahuakea
Awekeau
Waka'aumai
Hiliapale
Hauli
Lele'imo'imo
Ho'oahu
Pu'epu'e
Kahiolo
Mahikona
Lauhohola
Mokumokalani
Meimeikalani
Palimaka
Pihana
Opi'opuaka
Ku'uku'u
Ho'opalaha
Ho'onu'anu'a
Kuka'alani
Poupehiwa
Kalelewa'a
Hinapahilani
Naukelemauna
Laulaulani
Po'iao
Kuhimakani
Lonoaakaikai
Ho'opalepale
Miliho'opo
'Ohuku
Heanalani
Kiloahipe'a
Kaikainakea
Mali'iluna
Pokaukahi
Nakao
Heiheiao,
Pani'oni'o
Holoalani

 

{p. 230}

1690. Nu'ualani
Lanipahiolo
Ho'omukulani
Ho'onewa
Lanuku'a'a'ala
1695. Ho'opilimeha-e
Maninikalani
Ho'onakuku
Lanipuke
Ahukele
1700. Pi'oalani
Miahulu
Minialani
Kumakumalani
Ho'opilipilikane
1705. Nu'akeapaka
Palela'a
Palimoe
Paliho'olapa
Palipalihia

Pahiolo
Mukumulani
Newa'a
Kua'a'ala
Pilimeha-e
Niniaulani
Kalaniku
Nahunahupuakea
Kalolo
'O'ilialolo
Pi'oalewa
Pahulu
Ki'ihalani
Ho'ouna
Pilikana
Holiakea
Palikomokomo
Palialiku
Palimau'ua
Paliomahilo

1710.     Hanau Paliku

 

    Hanau Ololo
    Hanau Ololohonua
    Hanau Kumuhonua

Ololonu'u
Olalohana
Haloiho

1715.    O Kane [k] he mau mahoe
    O Kanaloa he mau mahoe
    O Ahukai [ka muli loa]

Holehana

Kapili
Kawakupua
Kawakahiko
Kahikolupa
1720. Kahikoleikau
Kahikoleiulu
Kahikoleihonua
Ha'ako'ako'alauleia
Kupo
1725. Nahaeikekaua
Keakenui
Kahianaki'iakea
Koluanahinaki'iakea
Limaanahinaki'iakea

Kealona'ina'i
Helea'eìluna
Kaha'ulaia
Lukaua
Kupomaka'ika'eleue
Kanemakaika'eleue
Ha'ako'ako'aikeaukahonua
Kaneiako'akahonua
Lanikupo
Hane'eiluna
Laheamanu
Luaanahinaki'ipapa
Ha'anahinaki'ipapa
Onoanahinaki'ipapa

 

{p. 231}

1730. Hikuanahinaki'iakea
Iwaanahinaki'iakea
Welaahilaninui
Kahikoluamea

Waluanahinaki'ipapa
Lohanahanahinaki'ipapa
Owe
Kupulanakehau

1734. Wakea i noho ia Haumea, ia Papa, ia Haohokakalani, hanau o Haloa
  O Haloa--no

{p. 231}

KA WA UMIKUMAMAKOLU

(HE LALA NO KA WA UMIKUMAMALUA)

1735. Paliku ke kane
1736. Palika'a
1737. Lakaunihau
1738. Nalaunu'u
1739. Kapapanuinuiauakea
1740. Kapapaku
1741. Kapapaluna
1742. 'Olekailuna
1743. Kapapanuialeka
1744. Kapapanuikahulipali
1745. Kapapanuiakalaula
1746. Kapapaki'ilaula
1747. Kapapai'aoa
1748. Kapapauli

Paliha'i ka wahine
Palihiolo
Keaona
Pu'ukahalelo
Ka'ina'inakea
Kapapamoe
Kapapailalo
Kapapapa'a
Kapapahanauua
Kapapai'anapa
Kapapaholahola
Kapapaiakea
Kapapapoukahi
Kapapapoha

1749. [Hanau] o Kapapa-pahu ka mua, Ka-po-he'enalu mai kona hope noho

1750. Ka-po-he'enalu ke kane
1751. Kaho'okokohipapa
1752. Papa'iao
1753. Papahe'enalu

Kamaulika'ina'ina ka wahine
Mehakuakoko
Mauluikonanui
Hanauna

1754. Hanau a iloko o Pu'ukahonualani o Li'aikuhonua, o kona muli mai, o Ohomaila

1755. Ohomaili ke kane
1756. Kehaukea
1757. Mohala
1758. Kahakuiaweaukelekele
1759. Kahokukelemoana
1760. Mulinaha

Honuakau ka wahine
Kualeikahu
Lu'ukaualani
Hinawainonolo
Hinawai'oki
'Ipo'i

1761. Hanau o Laumiha he wahine, i noho ia Kekahakualani
1762. Hanau o Kaha'ula he wahine, i noho ia Kuhulionua

 

{p. 232}

1763. Hanau o Kahakauakoko he wahine, i noho ia Kulani'ehu
1764. Hanau o Haumea he wahine, i noho ia Kanaloa-akua
1765. Hanau o Kuleauakahi he kane, i noho ia Kuaimehani he wahine
1766. Hanau o Kauahulihonua
1767. Hanau o Hinamanoulua'e he wahine
1768. Hanau o Huhune he wahine
1769. Hanau o Haunu'u he wahine
1770. Hanau o Haulani he wahine
1771. Hanau o Hikapuanaiea he wahine, ike [i]a Haumea, o Haumea no ia
1772. O Haumea kino paha'oha'o, o Haumea kino papawalu
1773. O Haumea kino papalehu, o Haumea kino papamano
1774. I manomano i ka lehulehu o na kino
1775. Ia Hikapuanaiea pa umauma ka lani
1776. Pa ilio ia wahine o Nu'umea
1777. O Nu'umea ka 'aina, o Nu'upapakini lea honua
1778. Laha Haumea i na mo'opuna
1779. I'o Ki'o pale ka ma'i, ka'a ka lolo
1780. Oia wahine hanau manawa i na keiki
1781. Hanau keiki puka ma ka lolo
1782. Oia wahine no o 'I'ilipo o Nu'umea
1783. I noho io Mulinaha
1784. Hanau Laumiha hanau ma ka lolo
1785. O Kaha'ula wahine hanau ma ka lolo
1786. O Kahakauakoko hanau ma ka lolo
1787. O Haumea o ua wahine la no ia
1788. Noho ia Kanaloa-akua
1789. O Kauakahi-akua no a ka lolo
1790. Ho'ololo ka hanauna a ia wahine
1791. Ha'ae wale ka hanauna lolo
1792. O Papa-huli-honua
1793. O Papa-huli-lani
1794. O Papa-nui-hanau-moku
1795. O Papa i noho ia Wakea
1796. Hanau Ha'alolo ka wahine
1797. Hanau inaina ke ke'u
1798. Ho'opunini ia Papa e Wakea
1799. Kauoha i ka la i ka malama
1800. O ka po io Kane no muli nei
1801. O ka po io Hilo no mua ia

{p. 233}

1802. Kapu kipaepae ka hanu'u
1803. Ka hale io Wakea i noho ai
1804. Kapu ka 'ai lani makua
1805. Kapu ka 'ape ka mane'one'o
1806. Kapu ka 'akia ka 'awa'awa
1807. Kapu ka 'auhuhu ka mulemulea
1808. Kapu ka 'uhaloa no ke ola loa
1809. Kapu ka la'alo ka manewanewa
1810. Kapu ka haloa ku ma ka pe'a
1811. Kanu ia Haloa ulu hahaloa
1812. O ka lau o Haloa i ke ao la
1813.   Pu--ka--

KA WA UMIKUMAMAHA

1814. Li'aikuhonua ke kane
1815. Laka
1816. Kamo'oalewa
1817. Maluapo
1818. Kinilauemano
1819. Halo
1820. Kamanookalani
1821. Kamakaokalani
1822. Keohookalani
1823. Kaleiokalani
1824. Kalali'i
1825. Malakupua
1826. Ha'ule
1827. Namea
1828. Nananu'u
1829. Lalokona
1830. Honuapoiluna
1831. Pokinikini
1832. Pomanomano
1833. Kupukupuanu'u
1834. Kamoleokahonua
1835. Paiaalani
1836. Hemoku
1837. Makulu
1838. Milipomea
1839. Ho'okumukapo
1840. Lukahakona

Ke'akahulihonua ka wahine
Kapapaialaka
Lepu'ukahonua
Laweakeao
Upalu
Kinilauewalu
Kalanianoho
Kahuaokalani
Kamaookalani
Kapu'ohiki
Keaomele
Ke'ao'aoalani
Loa'a
Walea
Lalohana
Laloho'onniani
Honuailalo
Polelehu
Pohako'iko'i
Kupukupualani
Ke'a'aokahonua
Kanikekoa
Pana'ina'i
Hi'ona
Hanahanaiau
Ho'ao
Niaulani

 

{p. 234}

1841. Hanau o Kupulanakehau he wahine
1842. Hanau o Kulani'ehu he kane
1843. Hanau o Koi'aakalani
1844. O Kupulanakehau wahine
1845. I noho ia Kahiko, o Kahiko-luamea
1846. Hanau o Paupaniakea
1847. O Wakea no ia, o Lehu'ula, o Makulukulukalani
1848. O ko laua hope, o kanaka 'ope'ope nui
1849. Huihui a kau io Makali'i, pa--'a
1850. Pa'a na hoku kau i ka lewa
1851. Lewa Ka'awela, lewa Kupoilaniua
1852. Lewa Ha'i aku, lewa Ha'i mai
1853. Lewa Kaha'i, lewa Kaha'iha'i
1854. Lewa Kaua, ka pu'uhoku Wahilaninui
1855. Lewa ka pua o ka lani, Kaulua-i-ha'imohai
1856. Lewa Puanene, ka hoku ha'i haku
1857. Lewa Nu'u, lewa Kaha'ilono
1858. Lewa Wainaku, lewa Ikapa'a.
1859. Lewa Kihula, lewa Keho'oea
1860. Lewa Pouhanu'u, lewa Ka'ili'ula
1861. Lewa Kapakapaka, lewa Mananalo
1862. Lewa Kona, lewa Wailea
1863. Lewa ke Auhaku, lewa Ka-maka-Unulau
1864. Lewa Hinalani, lewa Keoea
1865. Lewa Ka'aka'a, lewa Polo'ula
1866. Lewa Kanikania'ula, lewa Kauamea
1867. Lewa Kalalani, lewa Kekepue
1868. Lewa Ka'alolo, lewa Kaulana-a-ka-la
1869. Lewa Hua, lewa 'Au'a
1870. Lewa Lena, lewa Lanikuhana
1871. Lewa Ho'oleia, lewa Makeaupe'a
1872. Lewa Kaniha'alilo, lewa 'U'u
1873. Lewa 'A'a, lewa 'Ololu
1874. Lewa Kamaio, lewa Kaulu[a]lena
1875. Lewa o Ihu-ku, lewa o Ihu-moa
1876. Lewa o Pipa, lewa Ho'eu
1877. Lewa Malana, lewa Kaka'e
1878. Lewa Mali'u, lewa Kaulua
1879. Lewa Lanakamalama, lewa Naua
1880. Lewa Welo, lewa Ikiiki
1881. Lewa Ka'aona, lewa Hinaia'ele'ele

{p. 235}

1882. Lewa Puanakau, lewa Le'ale'a
1883. Lewa Hikikauelia, lewa Ka'elo
1884. Lewa Kapawa, lewa Hikikaulonomeha
1885. Lewa Hoku'ula, lewa Poloahilani
1886. Lewa Ka'awela, lewa Hanakalanai
1887. Lewa Uliuli, lewa Melemele
1888. Lewa Makali'i, lewa Na-huihui
1889. Lewa Kokoiki, lewa Humu
1890. Lewa Moha'i, lewa Kauluokaoka
1891. Lewa Kukui, lewa Konamaukuku
1892. Lewa Kamalie, lewa Kamalie-mua
1893. Lewa Kamalie-hope
1894. Lewa Hina-o-na-lailena
1895. Lewa na Hiku, lewa Hiku-kahi
1896. Lewa Hiku-alua, lewa Hiku-kolu
1897. Lewa Hiku-aha, lewa Hiku-lima
1898. Lewa Hiku-ono, lewa Hiku-pau
1899. Lewa Mahapili, lewa ka Huihui
1900. Lewa Na Kao
1901. Lu ka 'ano'ano Makali'i, 'ano'ano ka lani
1902. Lu ka 'ano'ano akua, he akua ka la
1903. Lu ka 'ano'ano a Hina, he walewale o Lonomuku
1904. Ka 'ai a Hina-ia-ka-malama o Waka
1905. I ki'i [i]a e Wakea a Kaiuli
1906. A kai ko'ako'a, kai ehuehu
1907. Lana Hina-ia-ka-malama he ka
1908. Kaulia a'e i na wa'a, kapa ia Hina-ke-ka ilaila
1909. Lawe [i]a uka, puholuholu ia
1910. Hanau ko'ako'a, hanau ka puhi
1911. Hanau ka inaina, hanau ka wana
1912. Hanau ka 'eleku, hanau ke 'a
1913. Kapa ia Hina-halako'a ilaila
1914. 'Ono Hina i ka 'ai, ki'i o Wakea
1915. Kukulu i ki'i a paepae
1916. Kukulu kala'ihi a lalani
1917. Ki'i Wakea. moe ia Hina-kaweo'a
1918. Hanau ka moa, kau i ke kua o Wakea
1919. 'Alina ka moa i ke kua o Wakea
1920. Lili Wakea, kahilihili
1921. Lili Wakea inaina uluhua
1922. Papale i ka moa lele i kaupaku

{p. 236}

1923. O ka moa i kaupaku
1924. O ka moa i ka haku
1925. O ka 'ano'ano ia a Ka'eo'eo
1926. E halakau nei i ka lewa
1927. Ua lewa ka lani
1928. Ua lewa ka honua
1929.   I ka Nu'u no

KA WA UMIKUMAMALIMA

1930. O Haumea wahine o Nu'umea i Kukuiha'a
1931. O Mehani, nu'u manoanoa o Kuaihealani i Paliuli
1932. Liholiho, 'ele'ele, panopano lani 'ele
1933. Kamehanolani, o Kameha'ikaua
1934. Kameha'ikaua, akua o Kauakahi
1935. I ke oki nu'u i ke oki lani o Haiuli
1936. Ha'alele i ka houpo huhu lili punalua
1937. Kau i ka moku o Lua, o Ahu a Lua, noho i Wawau
1938. Wahine akua wahine o Makea
1939. O Haumea wahine o Kalihi o Ko'olau
1940. Noho no i Kalihi i kapa i ka lihilihi o Laumiha
1941. Komo i ka 'ulu, he 'ulu ia
1942. O kino 'ulu, o pahu 'ulu, o lau 'ulu ia nei
1943. He lau kino o ia wahine o Haumea
1944. O Haumea nui aiwaiwa
1945. I aiwaiwa no Haumea i ka noho
1946. Nonoho i na mo'opuna
1947. I ka moemoe i na keiki
1948. Moe keiki ia Kau[a]kahi, o Kuaimehani ka wahine
1949. Moe mo'opuna ia Kauahulihonua
1950. O Hulihonua ka wahine
1951. Moe mo'opuna ia Haloa
1952. O Hina-mano'ulua'e ka wahine
1953. Moe mo'opuna ia Waia, o Huhune ka wahine
1954. Moe mo'opuna ia Hinanalo, o Haunu'u ka wahine
1955. Moe mo'opuna ia Nanakahili, o Haulani ka wahine
1956. Moe mo'opuna ia Wailoa, o Hikopuaneiea ka wahine
1957. Hanau o Ki'o, ike [i]a Haumea
1958. Ike [i]a o Haumea he pi'alu'alu
1959. He konahau, he konakona
1960. He 'awa'awa iná ka wahine
1961. 'Awa'awahia a mulemulea

{p. 237}

1962. I hainá, eu, ai'a, he wahine pi'i-keakea-e
1963. Ua pi'alu ke kua, pi'alu ke alo
1964. Ke'ehina ka umauma, pa hiolo Nu'umea
1965. Nauau papa pa umauma 'ilio ka wahine
1966. la Ki'o laha na li'i
1967. Moe ia Kamole i ka wahine o ka nahelehele
1968. Hanau o Ole ke kane o Ha'i ka wahine

1969. Pupue ke kane
1970. Manaku
1971. Kahiko
1972. Lukahakona
1973. Luanu'u
1974. Ki'i

Kamahele ka wahine
Hikoho'ale
Kaea
Ko'ulamaikalani
Kawaoma'aukele
Hinako'ula

1975. Hanau o 'Ulu, hanau O Nana'ulu

1976. 'Ulu ke kane
1977. Nana
1978. Nanaie
1979. Nanaielani
1980. Waikalani
1981. Kuheleimoana
1982. Konohiki
1983. Waolena
1984. Akalana

Kapunu'u ka wahine
Kapulani
Kahaumokuleia
Hinakina'u
Kekauilani
Mapu'uaia'a'ala
Hakaululena
Mahui'e
Hina-a-ke-ahi

1985. Hanau Maui mua, hanau Maui waena.
1986. Hanau Maui-kiki'i, hanau Maui-a-ka-malo
1987. O ka malo o Akalana i humea
1988. Ho'okauhua Hina-a-ke-ahi, hanau he moa
1889. He huamoa ke keiki a Hina. i ho'okauhua
1990. 'A'ohe ho'i he moa o ka moe ana
1991. He moa ka ka hanau ana
1992. Alala ke keiki, ninau Hina
1993. 'A'ohe ho'i he kanaka o ka moe ana he keiki ka
1994. He keiki aiwaiwa na Hina-a-ke-ahi
1995. Ukiuki Kia['i]-loa ma laua o Kia['i]-a-ka-poko
1996. O na kaikunane ia o Hina
1997. O na kia['i] elua iloko o ke ana ha
1998. Paio haká Maui, hina ua kia['i]
1999. Kahe ka wai 'ula i ka lae o Maui
2000. O ka ua mua ia a Maui
2001. Ki'i i ka pu 'awa hiwa a Kane ma laua o Kanaloa

{p. 238}

2002. O ka ua alua ia a Maui
2003. O ka ua akolu ke ku'eku'e o ka 'ahu'awa
2004. O ka ua aha o ka 'ohe a Kane ma laua o Kanaloa
2005. O ka ua alima o ka paehumu[?]
2006. O ka ua aono o ka anu'u
2007. Nu[n]u Maui, ninau i ka makuakane
2008. Ho'ole Hina, "'A'ole au makua
2009. O ka malo o Kalana o ka makua ia"
2010. 'Ono i ka i'a na Hina-a-ke-ahi
2011. A'o i ka lawai'a, kena Hina-a-ke-ahi
2012. "E ki'i oe i ko makuakane
2013. Aia ilaila ke aho, ka makau
2014. O Manai-a-ka-lani o ka makau ia
2015. O ka lou [a]na o na moku e hui ka moana kahiko"
2016. Ki'i [a]na ka ala'e nui a Hina
2017. Ke kaikuahine manu
2018. O ka ua ahiku [o] na ua a Maui
2019. O ke kupua e'u nana i ho'olou
2020. Ke 'a, ka waha, ka opina o Pimoe
2021. O ka i'a 'Aimoku e halulu ai ka moana
2022. Lilo Pimoe moe i kaina a Maui
2023. Ulu aloha o Mahanaulu'ehu
2024. O kama a Pimoe
2025. Lawena uka ai Maui i na i'a koe ka pewa
2026. I ho'ohalulu a'e Kane ma laua o Kanaloa
2027. O ka ua a hikilele 'iwa a Maui
2028. Ola Pimoe ma ka pewa
2029. Ola Mahanaulu'ehu ma ka hi'u
2030. Lilo Hina-ke-ka ia Pe'ape'a
2031. O ke akua pe'ape'a o Pe'ape'a
2032. O ka ua ho'olawa ia a Maui
2033. I waluhia ka maka o Pe'ape'a-makawalu
2034. Kikeke ka ua ia Moemoe
2035. Kilika ke kaua a Maui i ka La
2036. I kipuka 'ahele a Maui
2037. Lilo makali'i i ka La
2038. Lilo ke kau ia Maui
2039. Inu i ka wailena ma ke kuna
2040. O Kane ma laua o Kanaloa
2041. O kaua i ka ho'upa'upa
2042. Puni Hawaii, puni Maui

{p. 239}

2043. Puni Kauai, puni Oahu
2044. I Kahulu'u ka ewe i Waikane ka piko
2045. Ha'ule i Hakipu'u i Kualoa
2046. O Maui-a-ka-malo
2047. O ka ho'okala kupua o ka moku
2048.  He moku--no

KA WA UMIKUMAMAONO

2049. Maui ke kane
2050. Nanamaoa
2051. Kula'i
2052. Nanakua'e
2053 Kapawa
2054. Heleipawa
2055 Hulumalailena
2056. 'Aikanaka

Hinakealohaila ka wahine
Hinakapa'ikua
Hinaho'opa'ia
Keaukuhonua
Kukuluhiokalani
Ko'oko'okumaikalani
Hinamaikalani
Hina'aiakamalama

2057. Hanau o Punaimua, o Hema, o Puna i muli
2058. 'Aha'i Hema i ke apuela o Luamahaheau

2059. Hanau Kaha'i-nui-a-Hema
2060. Wahieloa ke kane
2061. Laka
2062. Luanu'u
2063. Kamea
2064. Pohukaina
2065. Hua
2066. Paunuikaikeanaina
2067. Huanuiekalaia'ila'ikai
2068. Paunuikuakaolokea
2069. Haho
2070. Palena

Hinaulu'ohi'a
Ho'olaukahili ka wahine
Hikawaolena
Kapokulei'ula
Popomaile
Huahuakapolei
Hikiiluna
Manokalililani
Kapoea
Kapuho'okia
Kauwilai'anapu
Hikawainui

2071. Hanau Hanala'anui, hanau Hanala'aiki

2072. Hanala'aiki ke kane
2073. Mauiloa
2074. Alau
2075. Kanunokokuheli'i
2076. Lonomai
2077. Wakalana
2078. 'Alo
2079. Kaheka
2080. Mapuleo
2081. Paukei

Kapukapu ka wahine
Kauhua
Moeikeana
Keikauhale
Kolu
Kawai
Puia
Ma'ilou
Kama'eokalani
Pa'inale'a

 

{p. 240}

2082. Luakoa ke kane
2083. Kuhimau
2084. Kamaluohua
2085. Lo'e
2086. Kahokuohua
2087. Kaka'e
2088. Kaulahea
2089. Kahekili

Hina'apo'apo ka wahine
Kaumana
Kapu
Waoha'akuna
Hikakauwila
Kapohanaupuni
Kapohauola,
Hauanuihoni'ala

2090. Hanau o Kawauka'ohele, o Kelea-nui-noho-ana-'api'api, he wahine
2091. Noho [Kelea] ia Kalamakua
2092. Hanau La'ielohelohe, noho ia Pi'ilani, [hanau Pi'ikea]
2093. O Pi'ikea noho ia 'Umi, [hanau] o Kumalae-nui-a-Umi
2094. Nona ka Pali haili kauwa
2095. Kumalaenui-a-'Umi ke kane, o Kumunuipuawale ka wahine
2096. Makua ke kane, ka wohi kukahi o ka moku
2097. Kapohelemai ka wahine, he wohi ali'i kapu, ka ho'ano
2098. O 'I, ia 'I ka moku, ka haina kanaka
2099. Ke kaulana 'aina i Pakini
2100. Ka 'ohi'a ko, ke ku'ina o ka moku o Hawaii
2101. Ia Ahu, ia Ahu-a-'I, ia Lono
2102.  Ia Lono-i-ka-makahiki ho'i

 

{p. 241}


Next: Textual Notes