Sacred Texts  Native American  Northwest  Index  Previous  Next 

SL!êña lâ'nas.

83.

HawA'nô qô'godAñ Skî'lsîs l'nagâ'-i.
Still | stands | Skî'lsîs's | town.
GAm l dî'gu ku'ñgîñañAñ.
Not | upon me (my knees) | cry.

Skî'lsîs's town still stands.
Do not cry upon my knees!


Next: 84.