Sacred Texts  Native American  Northwest  Index  Previous  Next 

p. 51

Lî'êlAñ kun l'nagâ'-i.

77.

Â'gua nâ'nAñ Lga gut dî'nañ ku-i-ê'ndalane.
It was | his grand-mother's | land | upon | my child | walks (a proud word).
Wa'gan st!a'ga kudja'oanê.
For it | his foot | is dear.
GAm la ku'ñgîñañ Añ.
Not | you | cry (excl.)!

My child walks proudly upon his grandmother's land.
His dear foot is for that (i. e., to walk on it).
Do not cry!


Next: 78.