Sacred Texts  Hinduism  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Vedic Hymns, Part II (SBE46), by Hermann Oldenberg [1897], at sacred-texts.com


 RI

ri, to go, &c.: rinvati, he procures, I, 128, 6; he hastens, I, 144, 5; arta tmánâ diváh, arose, V, 25, 8:2;—abhí âruh, they ran up to, III, 1, 4;—ut-â´ritha, thou hast sprung, II, 9, 3; út iyarti vâ´kam, he raises his voice, III, 8, 5:3; út arta, it rose up, IV, 1, 17; út aram, IV, 15, 7;—prá ârúh, they have risen, III, 7, 1; prá iyarmi, I stretch forth, III, 19, 2; prá ârta, it came forth, IV, 1, 12;—ví rinvati, he discloses, I, 58, 3; ví rinvan, they opened, I, 69, 10; ví rinvati, he opens, I, 128, 6; V, 16, 2;—sam-â´rata, he has come together, I, 145, 4:1; sám rinvati, it accomplishes, III, 2, 1; he sets himself in motion, III, 11, 2:2; sám-ritah, erected, IV, 13, 5.

kvan, singer, III, 13, 5.

rigmíya, praiseworthy, III, 2, 4.

rik, see ark.

k, hymn, (sacrificial) verse, I, 36, 11; II, 3, 7; V, 6, 5; 27, 4.

rig, riñg, to press on, strive forward: riñgasâná, I, 58, 3; 96, 3; riñgán, I, 95, 7; riñgate, I, 141, 6; 143, 7; II, 1, 8; 2, 5; riñgase, I press on, IV, 8, 1;—abhí rigyate, I, 140, 2;—â´ riñgase. V, 13, 6:1;—ni riñgate, he throws down, I, 143, 5; ní riñge, I catch hold, III, 4, 7.

rigîka (I, 44, 3:1).

rigú, rightly, II, 3, 7; right deeds, IV, 1, 17.

rigu-áñk, going straight forward, IV, 6, 9.

rigu-mushká, puissant, IV, 2, 2; 6, 9.

rigu-yát, righteous, V, 12, 5.

riná, debt, IV, 3, 13:2.

ritá, the Rita, Right, I, 1, 8; 75, 5:1; 79, 3; 141, 1; 11; III, 4, 7; 6, 6; IV, 1, 13:2; 2, 3:1; 14:3; 16; 19:1; 3, 4:2; 9–12; 5, 11; V, 1, 7; 12, 1:1; 6:1; 15, 2; 20, 4; ritâ´t ádhi, on behalf of Rita, I, 36, 11:1; ritásya vratâ´, I, 65, 3; ritásya yóni, I, 65, 4; III, 1, 11; IV, 1, 12; V, 21, 4; dhâ´râm ritásya, I, 67, 7:1; V, 12, 2; ritâ´ sápantah, I, 67, 8; 68, 4; ritásya préshâh ritásya dhîtíh, I, 68, 5:1; dádhan ritám, I, 71, 3:1; ritásya dhenávah, I, 73, 6: ritásya pathâ´, I, 128, 2; yahvî´ íti ritásya, mâtárâ, I, 142, 7; V, 5, 6; ritásya dhûh-sádam, I, 143, 7; ritásya dohánâh, streams of Rita, I, 144, 2:1; rathî´h ritásya, III, 2, 8; IV, 10, 2; ritásya sâ´man, I, 147, p. 437 1:4; ritám yaté, I, 188, 2; pûrvî´h ritásya sam-dsah, III, 5, 2; ritásya sádasi, III, 7, 2; gopâ´h ritásya, III. 10, 2; ritásya pathyầh ánu, III, 12, 7; ritásya yóge vanúshah, eager to set to work the Rita, III, 27, 11:1; .riténa ritám ní-yatam, IV, 3, 9:[1, 2]; ritásya padé, IV, 5, 9; ritásya dhâ´man, IV, 7, 7:3; ritásya rasmím, V, 7, 3; riténa, in the right way, III, 4, 5; 5, 3;—adj., righteous, IV, 3, 8:1.

rita-kít, intent upon Rita (Right), I, 145, 5; IV, 3, 4; V, 3, 9.

ritá-gâta, born in or from the Rita: ritá-gâtah, I, 36, 19; 144, 7; 189, 6; III, 6, 10; 20, 2.

rita-gñá, knowing the right way, I, 72, 8.

rita-pâ´, protecting the Rita, (III, 20, 4:1; V, 12, 3:2).

ritá-pragâta, born from Rita, I, 65, 10.

ritá-pravîta, penetrated by Rita, I, 70, 7.

ritay, to perform the Rita: ritáyan riténa, V, 12, 3.

rita-yát, righteous, II, 1, 2; IV, 8, 3; V. 27, 4.

rita-yú, loving Rita, V, 8, 1.

ritá-van, righteous, I, 77, 1; 2; 5; III, 2, 13; 6, 10; 13, 2; 14, 2; 20, 4; IV, 1, 2; 2, 1; 6, 5; 7, 3; 7; 10, 7; V, 1, 6; 25, 1.

rita-vdh, increaser of Rita, I, 13, 6; 44, 14; 142, 6; III, 2, 1.

ritú, season, I, 95, 3:3; V, 12, 3:2.

ritu-thâ´, observing the right time, II, 3, 7.

ritu-pâ´, guardian of the seasons, III, 20, 4:1; V, 12, 3:2.

ritvíg, ministrant, priest, I, 1, 1; 44, 11; 45, 7; 60, 3; II, 5, 7:1; III, 10, 2; V, 22, 2; 26, 7.

ritvíya, at the appointed season, I, 143, 1; II, 1, 2; III, 29, 10.

ridh, to accomplish: ridhyâ´ma, I, 31, 8; IV, 10, 1:1.

dhak, in one's peculiar way, III, 25, 1:1.

Ribhú, II, 1, 10:1; III, 5, 6:1; V, 7, 7.

shi, a Rishi, I, 1, 2; 31, 1; 66, 4; III, 21, 3; sahásram shibhih, I, 189, 8.

rishi-kt, making (one) a Rishi, I, 31, 16:3.

rishú, pl., dawns (?), I, 127, 10:5; V, 25, 1:2.

rishvá, tall, I, 146, 2; III, 5, 5; 7; 10; IV, 2, 2.


Next: E