Sacred Texts  Hinduism  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Vedic Hymns, Part II (SBE46), by Hermann Oldenberg [1897], at sacred-texts.com


 Î

î: prá îmahe vah, we entreat for you, I, 36, 1:1;—â´ îmahe, we implore, III, 26, 5.

îd, to magnify: île, I, 1, 1:2; 44, 4; III, 1, 15; 27, 2; 12; IV, 3, 3; 9:1; î´late, I, 36, 1; 128, 8; III, 6, 3; 10, 2; 13, 2; 27, 14; V, 1, 7; 8, 3; 9, 1; 14, 2; 3; 21, 3; îlata, I, 96, 3:1; îtte, V, 12, 6; îlîta, V, 17, 1; 21, 4; îlâna, II, 6, 6; 28, 1; îlitá, I. 13, 4:1; 142, 4:1; II, 3, 3; V, 5, 3; 7.

îlénya, to be magnified, I, 79, 5; 146, 5; III, 27, 13; V, 1, 9; 14, 5.

î´dya, worthy of being magnified: î´dyah, I, 1, 2; 12, 3:2; 75, 4; 188, 3; II, 1, 4; III, 2, 2; 5, 6; 9; 9, 8; 17, 4; 27, 4; 29, 2; 7; IV, 7, 1; 2; V, 22, 1.

îr: îratâm, may they arise, IV, 8, 7; îrayádhyai, he shall rise up, IV, 2, 1:1;—â-îriré, they have raised, set to work, I, 143, 4; III, 11, 9; 29, 15;—ní erire, they have roused, I, 128, 8; II, 2, 3; IV, 1, 1.

î´vat, like this, IV, 4, 6; 25, 5.

îs, to rule: îsata, I, 36, 16; II, 7, 2; vásvah îse, I, 71, 9; yâ´vat î´se, as far as I have power, III, 18, 3.

îsâná, master, lord, I, 73, 9; 79, 4; 141, 3.

îsh: îshate, they flee, I, 141, 8;—â´ îshate, he advances, I, 149, 1:2.


Next: U