Sacred Texts  Hinduism  Index 
English 
Rig Veda Book 7 Index  Previous  Next 

Rig Veda Book 7 Hymn 53

पर दयावा यज्ञैः पर्थिवी नमोभिः सबाध ईळे बर्हतीयजत्रे |
ते चिद धि पूर्वे कवयो गर्णन्तः पुरो मही दधिरे देवपुत्रे ||
पर पूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीर्भिः कर्णुध्वं सदने रतस्य |
आ नो दयावाप्र्थिवी दैव्येन जनेन यातं महि वां वरूथम ||
उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि दयावाप्र्थिवी सुदासे |
अस्मे धत्तं यदसदस्क्र्धोयु यूयं पात ... ||

pra dyāvā yajñaiḥ pṛthivī namobhiḥ sabādha īḷe bṛhatīyajatre |
te cid dhi pūrve kavayo ghṛṇantaḥ puro mahī dadhire devaputre ||
pra pūrvaje pitarā navyasībhirghīrbhiḥ kṛṇudhvaṃ sadane ṛtasya |
ā no dyāvāpṛthivī daivyena janena yātaṃ mahi vāṃ varūtham ||
uto hi vāṃ ratnadheyāni santi purūṇi dyāvāpṛthivī sudāse |
asme dhattaṃ yadasadaskṛdhoyu yūyaṃ pāta ... ||


Next: Hymn 54