Sacred Texts  Hinduism  Index 
English 
Rig Veda Book 5 Index  Previous  Next 

Rig Veda Book 5 Hymn 70

पुरूरुणा चिद धय अस्त्य अवो नूनं वां वरुण |
मित्र वंसि वां सुमतिम ||
ता वां सम्यग अद्रुह्वाणेषम अश्याम धायसे |
वयं ते रुद्रा सयाम ||
पातं नो रुद्रा पायुभिर उत तरायेथां सुत्रात्रा |
तुर्याम दस्यून तनूभिः ||
मा कस्याद्भुतक्रतू यक्षम भुजेमा तनूभिः |
मा शेषसा मा तनसा ||

purūruṇā cid dhy asty avo nūnaṃ vāṃ varuṇa |
mitra vaṃsi vāṃ sumatim ||
tā vāṃ samyagh adruhvāṇeṣam aśyāma dhāyase |
vayaṃ te rudrā syāma ||
pātaṃ no rudrā pāyubhir uta trāyethāṃ sutrātrā |
turyāma dasyūn tanūbhiḥ ||
mā kasyādbhutakratū yakṣam bhujemā tanūbhiḥ |
mā śeṣasā mā tanasā ||


Next: Hymn 71