Ποικιλόθρον᾽ ὰθάνατ᾽ ᾽Αφροδιτα,
παῖ Δίοσ, δολόπλοκε, λίσσομαί σε
μή μ᾽ ἄσαισι μήτ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον.

ἀλλά τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴποτα κἀτέρωτα
τᾶσ ἔμασ αύδωσ αἴοισα πήλγι
ἔκλυεσ πάτροσ δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθεσ

ἄρμ᾽ ὐποζεύξαια, κάλοι δέ σ᾽ ἆγον
ὤκεεσ στροῦθοι περὶ γᾶσ μελαίνασ
πύκνα δινεῦντεσ πτέῤ ἀπ᾽ ὠράνω
αἴθεροσ διὰ μέσσω.

αῖψα δ᾽ ἐχίκοντο, σὺ δ᾽, ὦ μάσαιρα
μειδιάσαισ᾽ ἀθάνατῳ προσώπῳ,
ἤρἐ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δἦγτε κάλημι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλᾳ θύμῳ, τίνα δηὖτε πείθω
μαῖσ ἄγην ἐσ σὰν φιλότατα τίσ τ, ὦ
Πσάπφ᾽, ἀδίκηει;

καὶ γάρ αἰ φεύγει, ταχέωσ διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ ἀλλά δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει ταχέωσ φιλήσει,
κωὐκ ἐθέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμοσ ἰμμέρρει τέλεσον, σὐ δ᾽ αὔτα
σύμμαχοσ ἔσσο.

Poikilo'ðron? a`ða'nat? ?Afrodita,
pai^ Di'os, dolo'ploke, li'ssomai' se
mh' m? a?'saisi mh't? o?ni'aisi da'mna,
po'tnia, ðu^mon.

a?lla' tui'd? e?'lð?, ai?'pota ka?te'rwta
ta^s e?'mas au'dws ai?'oisa ph'lgi
e?'klues pa'tros de` do'mon li'poisa
xru'sion h?^lðes

a?'rm? u?pozeu'ksaia, ka'loi de' s? a?^gon
w?'kees strou^ðoi peri` ga^s melai'nas
pu'kna dineu^ntes pte'r? a?p? w?ra'nw
ai?'ðeros dia` me'ssw.

ai^psa d? e?xi'konto, su` d?, w?^ ma'saira
meidia'sais? a?ða'natwj prosw'pwj,
h?'re? o?'tti dhu?^te pe'ponða kw?'tti
dh?^gte ka'lhmi

kw?'tti moi ma'lista ðe'lw ge'nesðai
maino'laj ðu'mwj, ti'na dhu?^te pei'ðw
mai^s a?'ghn e?s sa`n filo'tata ti's t, w?^
Psa'pf?, a?di'khei;

kai` ga'r ai? feu'gei, taxe'ws diw'ksei,
ai? de` dw^ra mh` de'ket a?lla' dw'sei,
ai? de` mh` fi'lei taxe'ws filh'sei,
kwu?k e?ðe'loisa.

e?'lðe moi kai` nu^n, xalepa^n de` lu^son
e?k meri'mnan o?'ssa de' moi te'lessai
ðu^mos i?mme'rrei te'leson, su? d? au?'ta
su'mmaxos e?'sso.


φάινεταί μοι κῆνοσ ἴσοσ τηέοισιν
ἔμμεν ὤνερ ὄστισ ἐναντίοσ τοι
ἰζάνει καὶ πλασίον ἀδυ
     φωνεύσασ ὐπακούει

καὶ γαλαίσασ ἰμμερόεν τὸ δὴ ᾽μάν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόασεν,
ὠσ γὰρ εὔιδον βροχέωσ σε, φώνασ
     οὐδὲν ἔτ᾽ ἔικει,

ἀλλὰ κάμ μὲν γλῳσσα ϝέαγε, λέπτον
δ᾽ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδὲν ορημ᾽,
     ἐπιρρόμβεισι δ᾽ ἄκουαι.

ἀ δέ μ᾽ ί᾽δρωσ κακχέεται, τρόμοσ δὲ
παῖσαν ἄγρει χλωροτέρα δὲ ποίασ
ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλιγω ᾽πιδεύϝην
     φαίνομαι [ἄλλα].

πᾶν τόλματον [......]

fa'inetai' moi kh^nos i?'sos the'oisin
e?'mmen w?'ner o?'stis e?nanti'os toi
i?za'nei kai` plasi'on a?du
     fwneu'sas u?pakou'ei

kai` galai'sas i?mmero'en to` dh` ?ma'n
kardi'an e?n sth'ðesin e?pto'asen,
w?s ga`r eu?'idon broxe'ws se, fw'nas
     ou?de`n e?'t? e?'ikei,

a?lla` ka'm me`n glwjssa ve'age, le'pton
d? au?'tika xrw^j pu^r u?padedro'maken,
o?ppa'tessi d? ou?de`n orhm?,
     e?pirro'mbeisi d? a?'kouai.

a? de' m? i'?drws kakxe'etai, tro'mos de`
pai^san a?'grei xlwrote'ra de` poi'as
e?'mmi, teðna'khn d? o?ligw ?pideu'vhn
     fai'nomai [a?'lla].

pa^n to'lmaton [......]


Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν
ἔ]μμεναι κάλλιστον ἔγω δὲ κῆν᾽
     ὄττω τὶσ ἔπαται.

O]i? me`n i?pph'wn stro'ton oi? de` pe'sdwn
oi? de` na'wn fai^s? e?pi` ga^n me'lainan
e?']mmenai ka'lliston e?'gw de` kh^n?
     o?'ttw ti`s e?'patai.


πά]γχυ δ᾽ εὔμαρεσ σύνετον πόησαι
πά]ντι τ[οῦ]τ᾽. ἀ γὰρ πόλυ περσκόπεισα
κά]λλοσ ἀνθρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
     [κρίννεν ἄρ]ιστον,

pa']gxu d? eu?'mares su'neton po'hsai
pa']nti t[ou^]t?. a? ga`r po'lu persko'peisa
ka']llos a?nðrw'pwn E?le'na [to`]n a?'ndra
     [kri'nnen a?'r]iston,


ὂσ τὸ πὰν] σέβασ τροΐα[σ ὄ]λεσσ[ε,
κωὐδὲ πα]ῖδοσ οὔδε [φίλ]ων το[κ]ήων
μᾶλλον] ἐμνάσθη, ἀ[λλὰ] παράγαγ᾽ αὔταν
     πῆλε φίλει]σαν,

o?`s to` pa`n] se'bas troï'a[s o?']less[e,
kwu?de` pa]i^dos ou?'de [fi'l]wn to[k]h'wn
ma^llon] e?mna'sðh, a?[lla`] para'gag? au?'tan
     ph^le fi'lei]san,


Ὠροσ. εὔκ]αμπτον γαρ [ἀεὶ τὸ θῆλυ]
αἴ κέ] τισ κούφωσ τ[ὸ πάρον ν]οήσῃ.
οὐ]δὲ νῦν, Ἀνακτορί[α, τ]ὺ μέμναι
     δὴ] παρειοῖσασ,

W?ros. eu?'k]ampton gar [a?ei` to` ðh^lu]
ai?' ke'] tis kou'fws t[o` pa'ron n]oh'shj.
ou?]de` nu^n, A?naktori'[a, t]u` me'mnai
     dh`] pareioi^sas,


τᾶ]σ κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κ]αμάρυγμα λάμπρον ἴδην προσώπω
η τὰ λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
     πεσδομ]άχεντασ

ta^]s ke bolloi'man e?'rato'n te ba^ma
k]ama'rugma la'mpron i?'dhn prosw'pw
h ta` lu'dwn a?'rmata ka?n o?'ploisi
     pesdom]a'xentas


εὶ μεν ἴδ]μεν οὔ δύνατον γένεσθαι
λῷστ᾽] ὀν᾽ ἀνθρώποισ, πεδέχην δ᾽ ἄραστηαι,
[τῶν πέδειχόν ἐστι βρότοισι λῷον]
      [ἢ λελάθεσθαι.]

ei` men i?'d]men ou?' du'naton ge'nesðai
lw^jst?] o?n? a?nðrw'pois, pede'xhn d? a?'rasthai,
[tw^n pe'deixo'n e?sti bro'toisi lw^jon]
      [h?` lela'ðesðai.]


Αστερεσ μέν ἀμφι κάλαν σελάνναν
ἆιψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδοσ,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ
ἀργυρια γᾶν.

Asteres me'n a?mfi ka'lan sela'nnan
a?^ips a?pukru'ptoisi fa'ennon ei?^dos,
o?'ppota plh'ðoisa ma'lista la'mphs
a?rguria ga^n.


     αμφὶ δ᾽ ὔδωρ
ψῖχρον ὤνεμοσ κελάδει δἰ ὔσδων
μαλίνων, αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
     κῶμα κατάρρει.

     amfi` d? u?'dwr
psi^xron w?'nemos kela'dei di? u?'sdwn
mali'nwn, ai?ðussome'nwn de` fu'llwn
     kw^ma kata'rrei.


     ... Ἕλθε, Κύπρι,
Χπρυσίασιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβραισ
συμμεμιγμένον θαλίαισι νέκταρ
     οἰνοχόεισα.

     ... E?'lðe, Ku'pri,
Xprusi'asin e?n kuli'kessin a?'brais
summemigme'non ðali'aisi ne'ktar
     oi?noxo'eisa.


Ἤ σε κύπροσ καὶ Πάφοσ ἢ Πάνορμοσ

H?' se ku'pros kai` Pa'fos h?` Pa'normos


Σοί δ᾽ ἔγο δεύκασ ἔπι βῶμον ἄιγοσ
...
καπιλείψω τοι ...

Soi' d? e?'go deu'kas e?'pi bw^mon a?'igos
...
kapilei'psw toi ...


Αἴθ᾽ ἔγο χρυσοστέφαν᾽ Ἀφρόδιτα,
τόνδε τὸν πάλον λαχόην.

Ai?'ð? e?'go xrusoste'fan? A?fro'dita,
to'nde to`n pa'lon laxo'hn.


Αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
τὰ σφὰ δοῖσαι;

Ai?' me timi'an e?po'hsan e?'rga
ta` sfa` doi^sai;


σφά

sfa'


... Τάδε νῦν ἐταίραισ
ταῖσ ἔμαισι τέρπνα κάλωσ ἀείσω.

... Ta'de nu^n e?tai'rais
tai^s e?'maisi te'rpna ka'lws a?ei'sw.


ἐταίραι

e?tai'rai


... Ὄττινασ γὰρ
εὖ θέω κῆνοί με μάλιστα σίννονται
...

... O?'ttinas ga`r
eu?^ ðe'w kh^noi' me ma'lista si'nnontai
...


Ἕγω δὲ κῆν᾽ ὄττω τισ ἔπαται.

E?'gw de` kh^n? o?'ttw tis e?'patai.


ταῖσ καλαισ ὔμμιν [τὸ] νόημα τὦμον
οἰ διάμειπτον.

tai^s kalais u?'mmin [to`] no'hma tw?^mon
oi? dia'meipton.


ὔμμιν

u?'mmin


....Ἕγων δ᾽ ἐμαύτα
     τοῦτο σύνοιδα.

....E?'gwn d? e?mau'ta
     tou^to su'noida.


ταισι [δὲ] ψῦχροσ μέν ἔγεντο θῦμοσ
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα ...

taisi [de`] psu^xros me'n e?'gento ðu^mos
pa`r d? i?'eisi ta` pte'ra ...


ψαῦκροσ

psau^kros


ψῦχροσ

psu^xros


... κατ᾽ ἔμον στάλαγμον,
τὸν δ᾽ ἐπιπλάζοντεσ ἄμοι φέροιεν
     καὶ μελεδώναισ.

... kat? e?'mon sta'lagmon,
to`n d? e?pipla'zontes a?'moi fe'roien
     kai` meledw'nais.


ζ

z


σσ

ss


ἄμοι

a?'moi


ἄνεμοι

a?'nemoi


Αρτίωσ μ᾽ ἀ χρυσοπέδιλλοσ Ἀύωσ.

Arti'ws m? a? xrusope'dillos A?u'ws.


Ἀρτίωσ

A?rti'ws


... Πὸδασ δέ
ποίκιλοσ μάσλησ ἐκάλυπτε, Λύδιον κάλον ἔργον.

... Po`das de'
poi'kilos ma'slhs e?ka'lupte, Lu'dion ka'lon e?'rgon.


... Παντοδάπαισ μεμιγμένα χροίαισιν.

... Pantoda'pais memigme'na xroi'aisin.


Ἕμεθεν δ᾽ ἔχεισθα λάθαν.

E?'meðen d? e?'xeisða la'ðan.


... Ἤ τιν᾽ ἄλλον
[μᾶλλον] ἀνθρώπων ἔμεθεν φιλησθα.

... H?' tin? a?'llon
[ma^llon] a?nðrw'pwn e?'meðen filhsða.


ἔμετηεν

e?'methen


ἔμοῦ

e?'mou^


Οὔ τι μοι ὔμμεσ.

Ou?' ti moi u?'mmes.


Ασ θελετ᾽ ὔμμεσ.

As ðelet? u?'mmes.


ὔμμεσ.

u?'mmes.


καὶ ποθήω καὶ μάομαι.

kai` poðh'w kai` ma'omai.


ποθέω

poðe'w


Σκιδναμένασ ἐν στήθεσιν ὄργασ
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφυλάχθαι.

Skidname'nas e?n sth'ðesin o?'rgas
mapsula'kan glw^ssan pefula'xðai.


Αἰ δ᾽ ἦχεσ ἔσλων ἴμερον ἤ κάλων,
καὶ μή τι ϝείπεν γλῶσσ᾽ ἐκύκα κάκον,
     αἴδωσ κέ σ᾽ οὐ κίχανεν ὄππατ᾽
     ἄλλ᾽ ἔλεγεσ περὶ τῶ δικαίωσ.

Ai? d? h?^xes e?'slwn i?'meron h?' ka'lwn,
kai` mh' ti vei'pen glw^ss? e?ku'ka ka'kon,
     ai?'dws ke' s? ou? ki'xanen o?'ppat?
     a?'ll? e?'leges peri` tw^ dikai'ws.


᾽ιόπλοκ᾽ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι
θέλω τι ϝείπεν ἄλλά με κωλύει αἴδωσ.

?io'plok? a?'gna mellixo'meide Sa'pfoi
ðe'lw ti vei'pen a?'lla' me kwlu'ei ai?'dws.


Στᾶθι κἄντα φίλοσ,....
καὶ τὰν ἔπ᾽ ὄσσοισ ἀμπέτασον χάριν.

Sta^ði ka?'nta fi'los,....
kai` ta`n e?'p? o?'ssois a?mpe'tason xa'rin.


Χρύσεοι δ᾽ ἐρέβινθοι ἐπ᾽ αἰόνων ἐφύοντο.

Xru'seoi d? e?re'binðoi e?p? ai?o'nwn e?fu'onto.


Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.

La'tw kai` Nio'ba ma'la me`n fi'lai h?^san e?'tairai.


Μνάσεσθαί τινά φαμι καὶ ὔστερον ἀμμέων.

Mna'sesðai' tina' fami kai` u?'steron a?mme'wn.


Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.

H?ra'man me`n e?'gw se'ðen, A?'tði, pa'lai po'ta.


Σμίκρα μοὶ παῖσ ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρισ.

Smi'kra moi` pai^s e?'mmen e?fai'neo ka?'xaris.


Ἄλλ᾽ ὄνμὴ μαγαλύννεο δακτυλίω πέρι.

A?'ll? o?'nmh` magalu'nneo daktuli'w pe'ri.


Οὐκ οἶδ᾽ ὄττι θέω, δύο μοι τὰ νοήματα.

Ou?k oi?^d? o?'tti ðe'w, du'o moi ta` noh'mata.


Πσαύην δ᾽ οὐ δοκίμοιμ᾽ ὀράνω δύσι πάχεσιν.

Psau'hn d? ou? doki'moim? o?ra'nw du'si pa'xesin.


Ὤσ δὲ παῖσ πέδα μάτερα πεπτερύτωμαι.

W?'s de` pai^s pe'da ma'tera pepteru'twmai.


Ἦροσ ἄγγελοσ ἰμερόφωνοσ ἄήδων.

H?^ros a?'ggelos i?mero'fwnos a?'h'dwn.


Ἕροσ δαὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλεσ δόνει,
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

E?'ros dau?^te' m? o? lusime'les do'nei,
gluku'pikron a?ma'xanon o?'rpeton.


Ἄτθι σοὶ δ ἔμεθέν μεν άπήχθετο
φροντίσδεν, ἔπι δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότῃ.

A?'tði soi` d e?'meðe'n men a'ph'xðeto
fronti'sden, e?'pi d? A?ndrome'dan po'thj.


Ἕροσ δαὖτ᾽ ὲτίναξεν ἔμοι φρένασ,
ἄνεμοσ κατ ὄροσ δρύσιν ἐμπέσων.

E?'ros dau?^t? e`ti'naksen e?'moi fre'nas,
a?'nemos kat o?'ros dru'sin e?mpe'swn.


Ὄτα πάννυχοσ ἄσφι κατάγρει.

O?'ta pa'nnuxos a?'sfi kata'grei.


ὄππατ᾽ ἄωροσ

o?'ppat? a?'wros


Ἄγε δὴ χέλυ δῖά μοι φωνάεσσα γένοιο.

A?'ge dh` xe'lu di^a' moi fwna'essa ge'noio.


Κἀπάλαισ ὐποθύμιδασ
πλέκταισ ἀμπ᾽ ἀπαλᾳ δέρᾳ

Ka?pa'lais u?poðu'midas
ple'ktais a?mp? a?palaj de'raj


Γέλλωσ παιδοφιλωτέρα.

Ge'llws paidofilwte'ra.


Μάλα δὴ κεκορημένασ Γόργωσ.

Ma'la dh` kekorhme'nas Go'rgws.


-ωσ

-ws


Ἕγω δ᾽ ἐπὶ μαλθάκαν τύλαν σπολέω μέλεα.

E?'gw d? e?pi` malða'kan tu'lan spole'w me'lea.


Κῆ δ᾽ ἀμβροσίασ μὲν κράτηρ ἐκέκρατο,
᾽Ερμᾶσ δ᾽ ἔλεν ὄλπιν θέοισ οἰνοχόησαι.
κῆνοι δ᾽ ἄπα πάντεσ καρχήσια τ᾽ ἦχον
κάλειβον ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῳ γάμβρῳ.

Kh^ d? a?mbrosi'as me`n kra'thr e?ke'krato,
?Erma^s d? e?'len o?'lpin ðe'ois oi?noxo'hsai.
kh^noi d? a?'pa pa'ntes karxh'sia t? h?^xon
ka'leibon a?ra'santo de` pa'mpan e?'sla
twj ga'mbrwj.


Δέδυκε μεν ἀ σελάννα
καὶ Πληΐαδεσ, μέσαι δὲ
νύκτεσ πάρα δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

De'duke men a? sela'nna
kai` Plhï'ades, me'sai de`
nu'ktes pa'ra d? e?'rxet? w?'ra,
e?'gw de` mo'na kateu'dw.


Πλήρησ μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σελάννα
αἰ δ᾽ ὠσ περὶ Βῶμον ἐσταθησαν.

Plh'rhs me`n e?fai'net? a? sela'nna
ai? d? w?s peri` Bw^mon e?staðhsan.


Κρήσσαι νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέωσ πόδεσσιν
ὠρχεῦντ᾽ ἀπάλοισ ἀμφ᾽ επόεντα Βῶμον
πόασ τέπεν ἄνθοσ μάλακον μάτεισαι.

Krh'ssai nu' pot? w?^d? e?mmele'ws po'dessin
w?rxeu^nt? a?pa'lois a?mf? epo'enta Bw^mon
po'as te'pen a?'nðos ma'lakon ma'teisai.


Ἄβρα δηὖτε παχήᾳ σπόλᾳ ἀλλόμαν.

A?'bra dhu?^te paxh'aj spo'laj a?llo'man.


Φαῖσι δὴ ποτα Λήδαν ὐακινθίνων
[ὐπ᾽ ἀνθέων] πεπυκαδμένον
εὔρην ὤιον.

Fai^si dh` pota Lh'dan u?akinði'nwn
[u?p? a?nðe'wn] pepukadme'non
eu?'rhn w?'ion.


Ὀφθάλμοισ δὲ μέλαισ νύκτοσ ἄωροσ.

O?fða'lmois de` me'lais nu'ktos a?'wros.


Χρυσοφάη θεράπαιναν Άφροδίτασ.

Xrusofa'h ðera'painan A'frodi'tas.


Ἕχει μὲν Ανδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν.

E?'xei me`n Androme'da ka'lan a?moi'ban.


Πσάπφοι τί τὰν πολύολβον Ἀφρόδιταν;

Psa'pfoi ti' ta`n polu'olbon A?fro'ditan;


Δεῦτέ νυν ἄβραι Χάριτεσ, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.

Deu^te' nun a?'brai Xa'rites, kalli'komoi' te Moi^sai.


Πάρθενον ἀδύφωνον.

Pa'rðenon a?du'fwnon.


Κατθνάσκει Κυθέρἠ, ἄβροσ Ἄδωνισ, τί κε θεῖμεν,
Καττύπτεσθε κόραι καὶ κατερείκεσθε χίτωνασ.

Katðna'skei Kuðe'rh?, a?'bros A?'dwnis, ti' ke ðei^men,
Kattu'ptesðe ko'rai kai` katerei'kesðe xi'twnas.


Ὄ τὸν Ἄδωνιν.

O?' to`n A?'dwnin.


Ἕλθοντ᾽ ἐξ ὀράνω πορφυρίαν [ἔχοντα]
     περθέμενον χλάμυν.

E?'lðont? e?ks o?ra'nw porfuri'an [e?'xonta]
     perðe'menon xla'mun.


Βροδοπάχεεσ ἄγναι Χάριτεσ, δεῦτε Διοσ κόραι.

Brodopa'xees a?'gnai Xa'rites, deu^te Dios ko'rai.


...Ὀ δ᾽ Ἄρευσ φαῖσι κεν Ἄφαιστον ἄγνη Βίᾳ.

...O? d? A?'reus fai^si ken A?'faiston a?'gnh Bi'aj.


---- Πολλὰ δ᾽ ἀνάριθμα
ποτήρια καλαίφισ.

---- Polla` d? a?na'riðma
poth'ria kalai'fis.


Κατθάνοισα δὲ κείσεαι πότα, κωὐ μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾽ οὔτε τότ᾽ οὔτ᾽ ύ᾽στερον. οὐ γὰρ πεδέχεισ βρόδοων
τῶν ἐκ Πιερίασ ἀλλ᾽ ἀφάνησ κἠν᾽ ᾽Αῖδα δόμοισ
φοιτάσεισ πεδ᾽ ἀμαύρων νέκυων ἐκπεποταμένα.

Katða'noisa de` kei'seai po'ta, kwu? mnamosu'na se'ðen
e?'sset? ou?'te to't? ou?'t? u'?steron. ou? ga`r pede'xeis bro'down
tw^n e?k Pieri'as a?ll? a?fa'nhs kh?n? ?Ai^da do'mois
foita'seis ped? a?mau'rwn ne'kuwn e?kpepotame'na.


Οὐδ᾽ ἴαν δοκίμοιμι προσίδοισαν φάοσ ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον ἐισ οὐδένα πω χρόνον τοιαύταν.

Ou?d? i?'an doki'moimi prosi'doisan fa'os a?li'w
e?'ssesðai sofi'an pa'rðenon e?is ou?de'na pw xro'non toiau'tan.


Τίσ δ᾽ ἀγροιῶτίσ τοι θέλγει νόον,
οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκἐ ἔλκην
     ἐπί τῶν σφύρων;

Ti's d? a?groiw^ti's toi ðe'lgei no'on,
ou?k e?pistame'na ta` bra'ke? e?'lkhn
     e?pi' tw^n sfu'rwn;


Ἤρων ἐξεδίδαξ᾽ εκ Γυάρων τὰν τανυσίδρομον.

H?'rwn e?ksedi'daks? ek Gua'rwn ta`n tanusi'dromon.


Ἄλλά τισ οὐκ ἔμμι παλιγκότων
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω.

A?'lla' tis ou?k e?'mmi paligko'twn
o?'rgan, a?ll? a?ba'khn ta`n fre'n? e?'xw.


ἀβάκησ

a?ba'khs


Αὐτὰρ ὀραῖαι στεφανηπλόκευν.

Au?ta`r o?rai^ai stefanhplo'keun.


----- Σύ τε κἄμοσ θερόπων Ἕροσ.

----- Su' te ka?'mos ðero'pwn E?'ros.


᾽Αλλ᾽ ἔων φίλοσ ἄμμιν [ἄλλο]
λέχοσ ἄρνυσω νεώτερον
οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω ξυνοίκην
νεῳ γ᾽ ἔσσα γεραιτερα.

?All? e?'wn fi'los a?'mmin [a?'llo]
le'xos a?'rnusw new'teron
ou? ga`r tla'som? e?'gw ksunoi'khn
newj g? e?'ssa geraitera.


Εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τᾶσ ἀπάλασ Γυρίννωσ.

Eu?morfote'ra Mnasidi'ka ta^s a?pa'las Guri'nnws.


Ασαροτέρασ οὔγδαμ᾽ ἐπ ὦ π᾽άννα σεθεν τύχοισα.

Asarote'ras ou?'gdam? e?p w?^ p?a'nna seðen tu'xoisa.


Σὺ δὲ στεφάνοισ, α Δίκα περθέσαθ᾽ ἐράταισ φόβαισιν,
ὄρπακασ ἀνήτοιο συν ῤραισ᾽ ἀπάλαισι χέψιν,
ἐγάνθεσιν ἔκ γὰρ πέλεται καὶ χάριτοσ μακαιρᾶν
μᾶλλον προτέρην, ἀστερφανώτοισι δ᾽ ἀπυστερέφονται.

Su` de` stefa'nois, a Di'ka perðe'sað? e?ra'tais fo'baisin,
o?'rpakas a?nh'toio sun r?rais? a?pa'laisi xe'psin,
e?ga'nðesin e?'k ga`r pe'letai kai` xa'ritos makaira^n
ma^llon prote'rhn, a?sterfanw'toisi d? a?pustere'fontai.


Ἕγω δὲ φίλημ᾽ ἀβροσύναν, καὶ μοι τὸ λάμπρον
ἔροσ ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχεν.

E?'gw de` fi'lhm? a?brosu'nan, kai` moi to` la'mpron
e?'ros a?eli'w kai` to` ka'lon le'logxen.


Κὰμ μέν τε τύλαν κασπολέω.

Ka`m me'n te tu'lan kaspole'w.


Ὀ πλοῦτοσ ἄνευ σεῦ γ᾽ ἀρέτα ᾽στ᾽ οὐκ ἀσίνησ πάροικοσ,
[ὴ δ ἐξ ἀμφοτέρων κρᾶσισ εὐδαιμονίασ ἔχει το ἄκρον.]

O? plou^tos a?'neu seu^ g? a?re'ta ?st? ou?k a?si'nhs pa'roikos,
[h` d e?ks a?mfote'rwn kra^sis eu?daimoni'as e?'xei to a?'kron.]


Αυτα δὲ σύ Καλλιόπα.

Auta de` su' Kallio'pa.


Δαύοισ ἀπάλασ ἐτάρασ ἐν στήθεσιν.

Dau'ois a?pa'las e?ta'ras e?n sth'ðesin.


Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι χρύσιον λίποισαι.

Deu^ro dhu?^te Moi^sai xru'sion li'poisai.


Ἕστι μοι κάλα πάισ χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρην ἔχοισα μόρφαν, Κλῆισ ἀγαπάτα,
ἀντι τᾶσ ἔγω οὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ᾽ ἔρανναν.

E?'sti moi ka'la pa'is xrusi'oisin a?nðe'moisin
e?mfe'rhn e?'xoisa mo'rfan, Klh^is a?gapa'ta,
a?nti ta^s e?'gw ou?de` Ludi'an pai^san ou?d? e?'rannan.


     Πόλλα μοι τὰν
Πωλυανάκτιδα παῖδα χᾶιρην.

     Po'lla moi ta`n
Pwluana'ktida pai^da xa^irhn.


Ζὰ δ᾽ ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Za` d? e?leksa'man o?'nar Kuprogenh'aj.


Τί με Πανδίονισ ὦ ῎ραννα χελίδων;

Ti' me Pandi'onis w?^ ?'ranna xeli'dwn;


ὠράνα

w?ra'na


Ἀμφὶ δ᾽ ἄβροισ λασίοισ εὖ ϝε πύκασσεν.

A?mfi` d? a?'brois lasi'ois eu?^ ve pu'kassen.


Γλύκεια μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον,
πόθῳ δάμεισα παῖδοσ βραδίναν δἰ Ἀφρόδιταν.

Glu'keia ma^ter, ou?' toi du'namai kre'khn to`n i?'ston,
po'ðwj da'meisa pai^dos bradi'nan di? A?fro'ditan.


Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
     Υ᾽μήναον
ἀέρρετε τέκτονεσ ἄνδρεσ,
     Υ᾽μήναον
γάμβροσ ἔρχεται ἶσοσ Ά᾽ρευϊ,
     [Υ᾽μήναον]
ανδροσ μεγάλο πόλυ μείζων
     [Υ᾽μήναον]

I?'psoi dh` to` me'laðron,
     U?mh'naon
a?e'rrete te'ktones a?'ndres,
     U?mh'naon
ga'mbros e?'rxetai i?^sos A'?reuï,
     [U?mh'naon]
andros mega'lo po'lu mei'zwn
     [U?mh'naon]


Πέρροχοσ ὠσ ὄτ᾽ ἄοιδοσ ὀ Λέσβοισ ἀλλοδάποισιν.

Pe'rroxos w?s o?'t? a?'oidos o? Le'sbois a?lloda'poisin.


Οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾽ ὔσδῳ
ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ λελάθοντο δὲ μαλοδρόπνεσ,
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐπίκεσθαι.

Oi?^on to` gluku'malon e?reu'ðetai a?'krwj e?p? u?'sdwj
a?'kron e?p? a?krota'twj lela'ðonto de` malodro'pnes,
ou? ma`n e?klela'ðont?, a?ll? ou?k e?du'nant? e?pi'kesðai.


Οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν οὔρεσι ποίμενεσ ἄνδρεσ.
πόσσι καταστείβοισι, χαμαι δ᾽ ἐπιπορφύρει ἄνθοσ.

Oi?'an ta`n u?a'kinðon e?n ou?'resi poi'menes a?'ndres.
po'ssi katastei'boisi, xamai d? e?piporfu'rei a?'nðos.


ὐάκινθοσ

u?a'kinðos


Ϝέσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολισ ἐσκέδασ᾽ αγωσ,
φέρεισ οἴν, φέρεισ αἶγα, φέρεισ ἄπυ ματέρι παῖδα.

Ve'spere, pa'nta fe'rwn, o?'sa fai'nolis e?ske'das? agws,
fe'reis oi?'n, fe'reis ai?^ga, fe'reis a?'pu mate'ri pai^da.


αὔωσ

au?'ws


Ἀϊπάρθενοσ ἔσσομαι.

A?ïpa'rðenos e?'ssomai.


Δώσομεν, ἦσι πάτερ.

Dw'somen, h?^si pa'ter.


Θυρώρῳ πόδεσ ἐπτορόγυιοι
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόνα,
πίσυγγοι δὲ δέκ᾽ ἐξεπόνασαν.

Ðurw'rwj po'des e?ptoro'guioi
ta` de` sa'mbala pempebo'na,
pi'suggoi de` de'k? e?ksepo'nasan.


Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμοσ, ὠσ ἄραο
ἐκτετέλεστ᾽ ἔχεισ δὲ πάρθενον, ἄν ἄραο.

O?'lbie ga'mbre, soi` me`n dh` ga'mos, w?s a?'rao
e?ktete'lest? e?'xeis de` pa'rðenon, a?'n a?'rao.


Μελλίχιοσ δ᾽ ἐπ᾽ ἰμμέρτῳ κέχυται προσώποῳ.

Melli'xios d? e?p? i?mme'rtwj ke'xutai prosw'powj.


Ὀ μὲν γὰρ κάλοσ, ὄσσον ἴδην, πέλεται [ἄγαθοσ]
ὀ δὲ κἄγαθοσ αὔτικα καὶ κάλοσ ἔσσεται.

O? me`n ga`r ka'los, o?'sson i?'dhn, pe'letai [a?'gaðos]
o? de` ka?'gaðos au?'tika kai` ka'los e?'ssetai.


Ἦῤ ἔτι παρθενίασ επιβάλλομαι;

H?^r? e?'ti parðeni'as epiba'llomai;


ἦρα

h?^ra


ἆρα

a?^ra


Χαίροισα ηύμφα, χαιρέτω δ᾽ ὀ γάμβροσ.

Xai'roisa hu'mfa, xaire'tw d? o? ga'mbros.


Τίῳ, σ᾽, ὦ φίλε γάμβρε, κάλωσ ἔικάσω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε κάλιστ᾽ ἔικάσδω.

Ti'wj, s?, w?^ fi'le ga'mbre, ka'lws e?'ika'sw;
o?'rpaki bradi'nwj se ka'list? e?'ika'sdw.


...Χαῖρε, νύμφα,
Χαῖρε, τίμιε γαμβε, πόλλα.

...Xai^re, nu'mfa,
Xai^re, ti'mie gambe, po'lla.


Οὐ γὰρ ἦν ἀτέρα παῖσ, ὦ γάμβρε, τοαύτα.

Ou? ga`r h?^n a?te'ra pai^s, w?^ ga'mbre, toau'ta.


Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ᾽ ἀποίχῃ;

Parðeni'a, parðeni'a, poi^ me li'pois? a?poi'xhj;


Οὐκέτι ἤξω πρὸσ σέ, οὐκέτι ἤξω.

Ou?ke'ti h?'ksw pro`s se', ou?ke'ti h?'ksw.


Φαίνεταί ϝοι κῆνοσ...

Fai'netai' voi kh^nos...


Ὠΐω πόλυ λευκότερον.

W?ï'w po'lu leuko'teron.


Μήτ᾽ ἔμοι μέλι μήτε μέλισσα.

Mh't? e?'moi me'li mh'te me'lissa.


Μὴ κίνη χέραδασ.

Mh` ki'nh xe'radas.


Χεράδεσ

Xera'des


Ὄπτιασ ἄμμε.

O?'ptias a?'mme.


ημᾶσ

hma^s


Ἠμιτύβιον σταλάσσον.

H?mitu'bion stala'sson.


ἠμιτύβιον

h?mitu'bion


Τὸν ϝὸν παιδα καλει.

To`n vo`n paida kalei.


Παιδεσ, ἄφωνοσ ἐοῖσα τόδ᾽ ἐννέπω, αἴ τισ ἔρνται,
     Φωνὰν ἀκαμάταν κατθέμενα πρὸ ποδῶν,
Ἀιθοπίᾳ με κόρᾳ Λατοῦσ ἀνέθηκεν Ἀρίστα
     Ἐρμοκλειδαία τῶ Σαοναϊάδα,
σὰ πρόπολοσ, δέσποινα γυναικῶν, ᾆ σὺ χαρεῖσα
     πρόφρων ἁμετέρον εἰκκλέϊσον γενεάν.

Paides, a?'fwnos e?oi^sa to'd? e?nne'pw, ai?' tis e?'rntai,
     Fwna`n a?kama'tan katðe'mena pro` podw^n,
A?iðopi'aj me ko'raj Latou^s a?ne'ðhken A?ri'sta
     E?rmokleidai'a tw^ Saonaïa'da,
sa` pro'polos, de'spoina gunaikw^n, a?^j su` xarei^sa
     pro'frwn a!mete'ron ei?kkle'ïson genea'n.


Τιμάδοσ ἄδε κόνισ, τὰν δὴ ρπὸ γάμοιο θανοῦσαν
     δέξατο φερσεφόνασ κύανεοσ θάλαμοσ,
ασ καὶ ἐποφθιμένασ πᾶσαι νεοθᾶγι σιδάρῳ
     ἄλικεσ ιμμερτὰν κρᾶτοσ ἔθεντο κόμαν.

Tima'dos a?'de ko'nis, ta`n dh` rpo` ga'moio ðanou^san
     de'ksato fersefo'nas ku'aneos ða'lamos,
as kai` e?pofðime'nas pa^sai neoða^gi sida'rwj
     a?'likes immerta`n kra^tos e?'ðento ko'man.


Ἄνθἐ ἀμέργουσαν παῖδ᾽ ἄγαν ἀπαλάν.

A?'nðe? a?me'rgousan pai^d? a?'gan a?pala'n.


Πόλυ πάκιδοσ ᾽αδυμελεστέρα, χρύσω χρυσοτέρα.

Po'lu pa'kidos ?adumeleste'ra, xru'sw xrusote'ra.


μυθοπλόκοσ

muðoplo'kos


τὸ γάνοσ ... οὐ διαφθεῖρον τὰσ ὄψεισ

to` ga'nos ... ou? diafðei^ron ta`s o?'pseis


Ρ᾽οδοπτήχεισ και ἐλικώπιδεσ καὶ καλλιπάρῃοι
καὶ μειλιχοφωνοι.

R?odopth'xeis kai e?likw'pides kai` kallipa'rhjoi
kai` meilixofwnoi.


μειλιχόφωνοι

meilixo'fwnoi


Ἀφροδιτησ θυγατέρα

A?frodiths ðugate'ra


Βάρωμοσ

Ba'rwmos


σάρβιτοσ

sa'rbitos


Βάρμοσ

Ba'rmos


καλὸν δημόσιον

kalo`n dhmo'sion


Ἄκακοσ

A?'kakos


Ἀμαμαξύσ

A?mamaksu's


ἀμαμάξυδεσ

a?mama'ksudes


αὔωσ

au?'ws


ἤωσ

h?'ws


Βεῦδοσ

Beu^dos


γρύτη

gru'th


ζ

z


δ

d


ζαβατον

zabaton


διάβατον

dia'baton


κίνδυνοσ

ki'ndunos


κίνδυν

ki'ndun


κίνδυνα

ki'nduna


θάψοσ

ða'psos


ξύλον Σκυθικόν

ksu'lon Skuðiko'n


Κεῖνον ἆ χρυσόθρονε Μοῦσ᾽, ἔνισπεσ
ὔμνον ἐκ τᾶσ καλλιγύναικοσ ἐσθλᾶσ
Τηιοσ χώρασ ὄν ἀείδε τερπνῶσ πρέσβυσ ἀγαυὸσ.

Kei^non a?^ xruso'ðrone Mou^s?, e?'nispes
u?'mnon e?k ta^s kalligu'naikos e?sðla^s
Thios xw'ras o?'n a?ei'de terpnw^s pre'sbus a?gauo`s.