Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 7: Polymnia [110]

110. These cities, I say, lying by the sea coast and belonging to Hellenes, he passed by, leaving them on the left hand; and the tribes of Thracians through whose country he marched were as follows, namely the Paitians, Kikonians, Bistonians, Sapaians, Dersaians, Edonians, Satrians. Of these they who were settled along the sea coast accompanied him with their ships, and those of them who dwelt inland and have been enumerated by me, were compelled to accompany him on land, except the Satrians: 110. [1] ἔθνεα δὲ Θρηίκων δι᾽ ὧν τῆς χώρης ὁδὸν ἐποιέετο τοσάδε, Παῖτοι Κίκονες Βίστονες Σαπαῖοι Δερσαῖοι Ἠδωνοὶ Σάτραι. τούτων οἱ μὲν παρὰ θάλασσαν κατοικημένοι ἐν τῇσι νηυσὶ εἵποντο· οἱ δὲ αὐτῶν τὴν μεσόγαιαν οἰκέοντες καταλεχθέντες τε ὑπ᾽ ἐμεῦ, πλὴν Σατρέων, οἱ ἄλλοι πάντες πεζῇ ἀναγκαζόμενοι εἵποντο.

111. the Satrians however never yet became obedient to any man, so far as we know, but they remain up to my time still free, alone of all the Thracians; for they dwell in lofty mountains, which are covered with forest of all kinds and with snow, and also they are very skilful in war. These are they who possess the Oracle of Dionysos; which Oracle is on their most lofty mountains. Of the Satrians those who act as prophets of the temple are the Bessians; it is a prophetess who utters the oracles, as at Delphi; and beyond this there is nothing further of a remarkable character.

111. [1] Σάτραι δὲ οὐδενός κω ἀνθρώπων ὑπήκοοι ἐγένοντο, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν, ἀλλὰ διατελεῦσι τὸ μέχρι ἐμεῦ αἰεὶ ἐόντες ἐλεύθεροι μοῦνοι Θρηίκων· οἰκέουσί τε γὰρ ὄρεα ὑψηλά, ἴδῃσί τε παντοίῃσι καὶ χιόνι συνηρεφέα, καὶ εἰσὶ τὰ πολέμια ἄκροι. [2] οὗτοι οἱ Διονύσου τὸ μαντήιον εἰσὶ ἐκτημένοι· τὸ δὲ μαντήιον τοῦτο ἔστι μὲν ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλοτάτων, Βησσοὶ δὲ τῶν Σατρέων εἰσὶ οἱ προφητεύοντες τοῦ ἱροῦ, πρόμαντις δὲ ἡ χρέωσα κατά περ ἐν Δελφοῖσι, καὶ οὐδὲν ποικιλώτερον.

112. Xerxes having passed over the land which has been spoken of, next after this passed the strongholds of the Pierians, of which the name of the one is Phagres and of the other Pergamos. By this way, I say, he made his march, going close by the walls of these, and keeping Mount Pangaion on the right hand, which is both great and lofty and in which are mines both of gold and of silver possessed by the Pierians and Odomantians, and especially by the Satrians. 112. [1] παραμειψάμενος δὲ ὁ Ξέρξης τὴν εἰρημένην, δεύτερα τούτων παραμείβετο τείχεα τὰ Πιέρων, τῶν ἐνὶ Φάγρης ἐστὶ οὔνομα καὶ ἑτέρῳ Πέργαμος. ταύτῃ μὲν δὴ παρ᾽ αὐτὰ τὰ τείχεα τὴν ὁδὸν ἐποιέετο, ἐκ δεξιῆς χειρὸς τὸ Πάγγαιον ὄρος ἀπέργων, ἐὸν μέγα τε καὶ ὑψηλόν, ἐν τῷ χρύσεά τε καὶ ἀργύρεα ἔνι μέταλλα, τὰ νέμονται Πίερές τε καὶ Ὀδόμαντοι καὶ μάλιστα Σάτραι.

113. Thus passing by the Paionians, Doberians and Paioplians, who dwell beyond Pangaion towards the North Wind, he went on Westwards, until at last he came to the river Strymon and the city of Eïon, of which, so long as he lived, Boges was commander, the same about whom I was speaking a short time back. This country about Mount Pangaion is called Phyllis, and it extends Westwards to the river Angites, which flows into the Strymon, and Southwards it stretches to the Strymon itself; and at this river the Magians sacrificed for good omens, slaying white horses. 113. [1] ὑπεροικέοντας δὲ τὸ Πάγγαιον πρὸς βορέω ἀνέμου Παίονας Δόβηράς τε καὶ Παιόπλας παρεξιὼν ἤιε πρὸς ἑσπέρην, ἐς ὃ ἀπίκετο ἐπὶ ποταμόν τε Στρυμόνα καὶ πόλιν Ἠιόνα, τῆς ἔτι ζωὸς ἐὼν ἦρχε Βόγης τοῦ περ ὀλίγῳ πρότερον τούτων λόγον ἐποιεύμην. [2] ἡ δὲ γῆ αὕτη ἡ περὶ τὸ Πάγγαιον ὄρος καλέεται Φυλλίς, κατατείνουσα τὰ μὲν πρὸς ἑσπέρην ἐπὶ ποταμὸν Ἀγγίτην ἐκδιδόντα ἐς τὸν Στρυμόνα, τὰ δὲ πρὸς μεσαμβρίην τείνουσα ἐς αὐτὸν τὸν Στρυμόνα· ἐς τὸν οἱ Μάγοι ἐκαλλιερέοντο σφάζοντες ἵππους λευκούς.

114. Having done this and many other things in addition to this, as charms for the river, at the Nine Ways in the land of the Edonians, they proceeded by the bridges, for they had found the Strymon already yoked with bridges; and being informed that this place was called the Nine Ways, they buried alive in it that number of boys and maidens, children of the natives of the place. Now burying alive is a Persian custom; for I am informed that Amestris also, the wife of Xerxes, when she had grown old, made return for her own life to the god who is said to be beneath the earth by burying twice seven children of Persians who were men of renown.

114. [1] φαρμακεύσαντες δὲ ταῦτα ἐς τὸν ποταμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοισι ἐν Ἐννέα ὁδοῖσι τῇσι Ἠδωνῶν ἐπορεύοντο κατὰ τὰς γεφύρας, τὸν Στρυμόνα εὑρόντες ἐζευγμένον. Ἐννέα δὲ ὁδοὺς πυνθανόμενοι τὸν χῶρον τοῦτον καλέεσθαι, τοσούτους ἐν αὐτῷ παῖδάς τε καὶ παρθένους ἀνδρῶν τῶν ἐπιχωρίων ζώοντας κατώρυσσον. [2] Περσικὸν δὲ τὸ ζώοντας κατορύσσειν, ἐπεὶ καὶ Ἄμηστριν τὴν Ξέρξεω γυναῖκα πυνθάνομαι γηράσασαν δὶς ἑπτὰ Περσέων παῖδας ἐόντων ἐπιφανέων ἀνδρῶν ὑπὲρ ἑωυτῆς τῷ ὑπὸ γῆν λεγομένῳ εἶναι θεῷ ἀντιχαρίζεσθαι κατορύσσουσαν.

115. As the army proceeded on its march from the Strymon, it found after this a sea-beach stretching towards the setting of the sun, and passed by the Hellenic city, Argilos, which was there placed. This region and that which lies above it is called Bisaltia. Thence, keeping on the left hand the gulf which lies of Posideion, he went through the plain which is called the plain of Syleus, passing by Stageiros a Hellenic city, and so came to Acanthos, taking with him as he went each one of these tribes and also of those who dwell about Mount Pangaion, just as he did those whom I enumerated before, having the men who dwelt along the sea coast to serve in the ships and those who dwelt inland to accompany him on foot. This road by which Xerxes the king marched his army, the Thracians do not disturb nor sow crops over, but pay very great reverence to it down to my own time. 115. [1] ὡς δὲ ἀπὸ τοῦ Στρυμόνος ἐπορεύετο ὁ στρατός, ἐνθαῦτα πρὸς ἡλίου δυσμέων ἐστὶ αἰγιαλὸς ἐν τῷ οἰκημένην Ἄργιλον πόλιν Ἑλλάδα παρεξήιε· αὕτη δὲ καὶ ἡ κατύπερθε ταύτης καλέεται Βισαλτίη. [2] ἐνθεῦτεν δὲ κόλπον τὸν ἐπὶ Ποσιδηίου ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ἔχων ἤιε διὰ Συλέος πεδίου καλεομένου, Στάγειρον πόλιν Ἑλλάδα παραμειβόμενος, καὶ ἀπίκετο ἐς Ἄκανθον, ἅμα ἀγόμενος τούτων ἕκαστον τῶν ἐθνέων καὶ τῶν περὶ τὸ Πάγγαιον ὄρος οἰκεόντων, ὁμοίως καὶ τῶν πρότερον κατέλεξα, τοὺς μὲν παρὰ θάλασσαν ἔχων οἰκημένους ἐκ νηυσὶ στρατευομένους, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ θαλάσσης πεζῇ ἑπομένους. [3] τὴν δὲ ὁδὸν ταύτην, τῇ βασιλεὺς Ξέρξης τὸν στρατὸν ἤλασε, οὔτε συγχέουσι Θρήικες οὔτ᾽ ἐπισπείρουσι σέβονταί τε μεγάλως τὸ μέχρι ἐμεῦ.

116. Then when he had come to Acanthos, Xerxes proclaimed a guest- friendship with the people of Acanthos and also presented them with the Median dress and commended them, perceiving that they were zealous to serve him in the war and hearing of that which had been dug. 116. [1] ὡς δὲ ἄρα ἐς τὴν Ἄκανθον ἀπίκετο, ξεινίην τε ὁ Ξέρξης τοῖσι Ἀκανθίοισι προεῖπε καὶ ἐδωρήσατο σφέας ἐσθῆτι Μηδικῇ ἐπαίνεέ τε, ὁρέων καὶ αὐτοὺς προθύμους ἐόντας ἐς τὸν πόλεμον καὶ τὸ ὄρυγμα ἀκούων.

117. And while Xerxes was in Acanthos, it happened that he who had been set over the making of the channel, Artachaies by name, died of sickness, a man who was highly esteemed by Xerxes and belonged to the Achaimenid family; also he was in stature the tallest of all the Persians, falling short by only four fingers of being five royal cubits in height, and he had a voice the loudest of all men; so that Xerxes was greatly grieved at the loss of him, and carried him forth and buried him with great honour, and the whole army joined in throwing up a mound for him. To this Artachaies the Acanthians by the bidding of an oracle do sacrifice as a hero, calling upon his name in worship.

117. [1] ἐν Ἀκάνθῳ δὲ ἐόντος Ξέρξεω συνήνεικε ὑπὸ νούσου ἀποθανεῖν τὸν ἐπεστεῶτα τῆς διώρυχος Ἀρταχαίην, δόκιμον ἐόντα παρὰ Ξέρξῃ καὶ γένος Ἀχαιμενίδην, μεγάθεΐ τε μέγιστον ἐόντα Περσέων (ἀπὸ γὰρ πέντε πηχέων βασιληίων ἀπέλειπε τέσσερας δακτύλους ) φωνέοντά τε μέγιστον ἀνθρώπων, ὥστε Ξέρξην συμφορὴν ποιησάμενον μεγάλην ἐξενεῖκαί τε αὐτὸν κάλλιστα καὶ θάψαι· ἐτυμβοχόεε δὲ πᾶσα ἡ στρατιή. [2] τούτῳ δὲ τῷ Ἀρταχαίῃ θύουσι Ἀκάνθιοι ἐκ θεοπροπίου ὡς ἥρωι, ἐπονομάζοντες τὸ οὔνομα. βασιλεὺς μὲν δὴ Ξέρξης ἀπολομένου Ἀρταχαίεω ἐποιέετο συμφορήν.

118. King Xerxes, I say, was greatly grieved at the loss of Artachaies: and meanwhile the Hellenes who were entertaining his army and providing Xerxes with dinners had been brought to utter ruin, so that they were being driven from house and home; seeing that when the Thasians, for example, entertained the army of Xerxes and provided him with a dinner on behalf of their towns upon the mainland, Antipater the son of Orgeus, who had been appointed for this purpose, a man of repute among the citizens equal to the best, reported that four hundred talents of silver had been spent upon the dinner. 118. [1] οἱ δὲ ὑποδεκόμενοι Ἑλλήνων τὴν στρατιὴν καὶ δειπνίζοντες Ξέρξην ἐς πᾶν κακοῦ ἀπίκατο, οὕτω ὥστε ἀνάστατοι ἐκ τῶν οἴκων ἐγίνοντο· ὅκου Θασίοισι ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίων τῶν σφετερέων δεξαμένοισι τὴν Ξέρξεω στρατιὴν καὶ δειπνίσασι Ἀντίπατρος ὁ Ὀργέος ἀραιρημένος, τῶν ἀστῶν ἀνὴρ δόκιμος ὅμοια τῷ μάλιστα, ἀπέδεξε ἐς τὸ δεῖπνον τετρακόσια τάλαντα ἀργυρίου τετελεσμένα.

119. Just so or nearly so in the other cities also those who were set over the business reported the reckoning to be: for the dinner was given as follows, having been ordered a long time beforehand, and being counted by them a matter of great importance:--In the first place, so soon as they heard of it from the heralds who carried round the proclamation, the citizens in the various cities distributed corn among their several households, and all continued to make wheat and barley meal for many months; then they fed cattle, finding out and obtaining the finest animals for a high price; and they kept birds both of the land and of the water, in cages or in pools, all for the entertainment of the army. Then again they had drinking-cups and mixing-bowls made of gold and of silver, and all the other things which are placed upon the table: these were made for the king himself and for those who ate at his table; but for the rest of the army only the things appointed for food were provided. Then whenever the army came to any place, there was a tent pitched ready wherein Xerxes himself made his stay, while the rest of the army remained out in the open air; and when it came to be time for dinner, then the entertainers had labour; but the others, after they had been satiated with food and had spent the night there, on the next day tore up the tent and taking with them all the movable furniture proceeded on their march, leaving nothing, but carrying all away with them. 119. [1] ὣς δὲ παραπλησίως καὶ ἐν τῇσι ἄλλῃσι πόλισι οἱ ἐπεστεῶτες ἀπεδείκνυσαν τὸν λόγον. τὸ γὰρ δεῖπνον τοιόνδε τι ἐγίνετο, οἷα ἐκ πολλοῦ χρόνου προειρημένον καὶ περὶ πολλοῦ ποιευμένων· [2] τοῦτο μέν, ὡς ἐπύθοντο τάχιστα τῶν κηρύκων τῶν περιαγγελλόντων, δασάμενοι σῖτον ἐν τῇσι πόλισι οἱ ἀστοὶ ἄλευρά τε καὶ ἄλφιτα ἐποίευν πάντες ἐπὶ μῆνας συχνούς· τοῦτο δὲ κτήνεα ἐσίτευον ἐξευρίσκοντες τιμῆς τὰ κάλλιστα, ἔτρεφόν τε ὄρνιθας χερσαίους καὶ λιμναίους ἔν τε οἰκήμασι καὶ λάκκοισι, ἐς ὑποδοχὰς τοῦ στρατοῦ· τοῦτο δὲ χρύσεά τε καὶ ἀργύρεα ποτήριά τε καὶ κρητῆρας ἐποιεῦντο καὶ τἆλλα ὅσα ἐπὶ τράπεζαν τιθέαται πάντα. [3] ταῦτα μὲν αὐτῷ τε βασιλέι καὶ τοῖσι ὁμοσίτοισι μετ᾽ ἐκείνου ἐπεποίητο, τῇ δὲ ἄλλῃ στρατιῇ τὰ ἐς φορβὴν μοῦνα τασσόμενα. ὅκως δὲ ἀπίκοιτο ἡ στρατιή, σκηνὴ μὲν ἔσκε πεπηγυῖα ἑτοίμη ἐς τὴν αὐτὸς σταθμὸν ποιεέσκετο Ξέρξης, ἡ δὲ ἄλλη στρατιὴ ἔσκε ὑπαίθριος. [4] ὡς δὲ δείπνου ἐγίνετο ὥρη, οἱ μὲν δεκόμενοι ἔχεσκον πόνον, οἳ δὲ ὅκως πλησθέντες νύκτα αὐτοῦ ἀγάγοιεν, τῇ ὑστεραίῃ τήν τε σκηνὴν ἀνασπάσαντες καὶ τὰ ἔπιπλα πάντα λαβόντες οὕτω ἀπελαύνεσκον, λείποντες οὐδὲν ἀλλὰ φερόμενοι.


Next: 120