Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 6: Erato [60]

60. In the following point also the Lacedemonians resemble the Egyptians; that is to say, their heralds and fluteplayers and cooks inherit the crafts of their fathers, and a fluteplayer is the son of a fluteplayer, a cook of a cook, and a herald of a herald; other men do not lay hands upon the office because they have loud and clear voices, and so shut them out of it, but they practise their craft by inheritance from their fathers.

60. [1] συμφέρονται δὲ καὶ τάδε Αἰγυπτίοισι Λακεδαιμόνιοι· οἱ κήρυκες αὐτῶν καὶ αὐληταὶ καὶ μάγειροι ἐκδέκονται τὰς πατρωίας τέχνας, καὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται καὶ μάγειρος μαγείρου καὶ κῆρυξ κήρυκος· οὐ κατὰ λαμπροφωνίην ἐπιτιθέμενοι ἄλλοι σφέας παρακληίουσι, ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια ἐπιτελέουσι. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γίνεται.

61. Thus are these things done: and at this time of which we speak, while Cleomenes was in Egina doing deeds which were for the common service of Hellas, Demaratos brought charges against him, not so much because he cared for the Eginetans as because he felt envy and jealousy of him. Then Cleomenes, after he returned from Egina, planned to depose Demaratos from being king, making an attempt upon him on account of this matter which follows:--Ariston being king in Sparta and having married two wives, yet had no children born to him; and since he did not acknowledge that he himself was the cause of this, he married a third wife; and he married her thus:--he had a friend, a man of the Spartans, to whom of all the citizens Ariston was most inclined; and it chanced that this man had a wife who was of all the women in Sparta the fairest by far, and one too who had become the fairest from having been the foulest. For as she was mean in her aspect, her nurse, considering that she was the daughter of wealthy persons and was of uncomely aspect, and seeing moreover that her parents were troubled by it,--perceiving I say these things, her nurse devised as follows:--every day she bore her to the temple of Helen, which is in the place called Therapne, lying above the temple of Phoebus; and whenever the nurse bore her thither, she placed her before the image and prayed the goddess to deliver the child from her unshapeliness. And once as the nurse was going away out of the temple, it is said that a woman appeared to her, and having appeared asked her what she was bearing in her arms; and she told her that she was bearing a child; upon which the other bade her show the child to her, but she refused, for it had been forbidden to her by the parents to show it to any one: but the woman continued to urge her by all means to show it to her. So then perceiving that the woman earnestly desired to see it, the nurse showed her the child. Then the woman stroking the head of the child said that she should be the fairest of all the women in Sparta; and from that day her aspect was changed. Afterwards when she came to the age for marriage, she was married to Agetos the son of Alkeides, this friend of Ariston of whom we spoke. 61. [1] τότε δὲ τὸν Κλεομένεα ἐόντα ἐν τῇ Αἰγίνῃ καὶ κοινὰ τῇ Ἑλλάδι ἀγαθὰ προεργαζόμενον ὁ Δημάρητος διέβαλε, οὐκ Αἰγινητέων οὕτω κηδόμενος ὡς φθόνῳ καὶ ἄγῃ χρεώμενος. Κλεομένης δὲ νοστήσας ἀπ᾽ Αἰγίνης ἐβούλευε τὸν Δημάρητον παῦσαι τῆς βασιληίης, διὰ πρῆγμα τοιόνδε ἐπίβασιν ἐς αὐτὸν ποιεύμενος. Ἀρίστωνι βασιλεύοντι ἐν Σπάρτῃ καὶ γήμαντι γυναῖκας δύο παῖδες οὐκ ἐγίνοντο. [2] καὶ οὐ γὰρ συνεγινώσκετο αὐτὸς τούτων εἶναι αἴτιος, γαμέει τρίτην γυναῖκα· ὧδε δὲ γαμέει. ἦν οἱ φίλος τῶν Σπαρτιητέων ἀνήρ, τῷ προσέκειτο τῶν ἀστῶν μάλιστα ὁ Ἀρίστων. τούτῳ τῷ ἀνδρὶ ἐτύγχανε ἐοῦσα γυνὴ καλλίστη μακρῷ τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν, καὶ ταῦτα μέντοι καλλίστη ἐξ αἰσχίστης γενομένη. [3] ἐοῦσαν γάρ μιν τὸ εἶδος φλαύρην ἡ τροφὸς αὐτῆς, οἷα ἀνθρώπων τε ὀλβίων θυγατέρα καὶ δυσειδέα ἐοῦσαν, πρὸς δὲ καὶ ὁρῶσα τοὺς γονέας συμφορὴν τὸ εἶδος αὐτῆς ποιευμένους, ταῦτα ἕκαστα μαθοῦσα ἐπιφράζεται τοιάδε· ἐφόρεε αὐτὴν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην ἐς τὸ τῆς Ἑλένης ἱρόν. τὸ δ᾽ ἐστὶ ἐν τῇ Θεράπνῃ καλεομένῃ ὕπερθε τοῦ Φοιβηίου ἱροῦ. ὅκως δὲ ἐνείκειε ἡ τροφός, πρός τε τὤγαλμα ἵστα καὶ ἐλίσσετο τὴν θεὸν ἀπαλλάξαι τῆς δυσμορφίης τὸ παιδίον. [4] καὶ δή κοτε ἀπιούσῃ ἐκ τοῦ ἱροῦ τῇ τροφῷ γυναῖκα λέγεται ἐπιφανῆναι, ἐπιφανεῖσαν δὲ ἐπειρέσθαι μιν ὅ τι φέρει ἐν τῇ ἀγκάλῃ, καὶ τὴν φράσαι ὡς παιδίον φορέει, τὴν δὲ κελεῦσαί οἱ δέξαι, τὴν δὲ οὐ φάναι· ἀπειρῆσθαι γάρ οἱ ἐκ τῶν γειναμένων μηδενὶ ἐπιδεικνύναι· τὴν δὲ πάντως ἑωυτῇ κελεύειν ἐπιδέξαι. [5] ὁρῶσαν δὲ τὴν γυναῖκα περὶ πολλοῦ ποιευμένην ἰδέσθαι, οὕτω δὴ τὴν τροφὸν δέξαι τὸ παιδίον· τὴν δὲ καταψῶσαν τοῦ παιδίου τὴν κεφαλὴν εἶπαι ὡς καλλιστεύσει πασέων τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν. ἀπὸ μὲν δὴ ταύτης τῆς ἡμέρης μεταπεσεῖν τὸ εἶδος. γαμέει δὲ δή μιν ἐς γάμου ὥρην ἀπικομένην Ἄγητος ὁ Ἀλκείδεω, οὗτος δὴ ὁ τοῦ Ἀρίστωνος φίλος. 

62. Now Ariston it seems was ever stung by the desire of this woman, and accordingly he contrived as follows:--he made an engagement himself with his comrade, whose wife this woman was, that he would give him as a gift one thing of his own possessions, whatsoever he should choose, and he bade his comrade make return to him in similar fashion. He therefore, fearing nothing for his wife, because he saw that Ariston also had a wife, agreed to this; and on these terms they imposed oaths on one another. After this Ariston on his part gave that which Agetos had chosen from the treasures of Ariston, whatever the thing was; and he himself, seeking to obtain from him the like return, endeavoured then to take away the wife of his comrade from him: and he said that he consented to give anything else except this one thing only, but at length being compelled by the oath and by the treacherous deception, he allowed her to be taken away from him. 62. [1] τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἔκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ὁ ἔρως· μηχανᾶται δὴ τοιάδε· αὐτός τε τῷ ἑταίρῳ, τοῦ ἦν ἡ γυνὴ αὕτη, ὑποδέκεται δωτίνην δώσειν τῶν ἑωυτοῦ πάντων ἕν, τὸ ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος ἕληται, καὶ τὸν ἑταῖρον ἑωυτῷ ἐκέλευε ὡσαύτως τὴν ὁμοίην διδόναι· ὁ δὲ οὐδὲν φοβηθεὶς ἀμφὶ τῇ γυναικί, ὁρέων ἐοῦσαν καὶ Ἀρίστωνι γυναῖκα, καταινέει ταῦτα· ἐπὶ τούτοισι δὲ ὅρκους ἐπήλασαν. [2] μετὰ δὲ αὐτός τε ὁ Ἀρίστων ἔδωκε τοῦτο, ὅ τι δὴ ἦν, τὸ εἵλετο τῶν κειμηλίων τῶν Ἀρίστωνος ὁ Ἄγητος, καὶ αὐτὸς τὴν ὁμοίην ζητέων φέρεσθαι παρ᾽ ἐκείνου, ἐνθαῦτα δὴ τοῦ ἑταίρου τὴν γυναῖκα ἐπειρᾶτο ἀπάγεσθαι. ὁ δὲ πλὴν τούτου μούνου τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι· ἀναγκαζόμενος μέντοι τῷ τε ὅρκῳ καὶ τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ ἀπιεῖ ἀπάγεσθαι. 

63. Thus had Ariston brought into his house the third wife, having dismissed the second: and this wife, not having fulfilled the ten months but in a shorter period of time, bore him that Demaratos of whom we were speaking; and one of his servants reported to him as he was sitting in council with the Ephors, that a son had been born to him. He then, knowing the time when he took to him his wife, and reckoning the months upon his fingers, said, denying with an oath, "The child would not be mine." This the Ephors heard, but they thought it a matter of no importance at the moment; and the child grew up and Ariston repented of that which he had said, for he thought Demaratos was certainly his own son; and he gave him the name "Demaratos" for this reason, namely because before these things took place the Spartan people all in a body had made a vow praying that a son might be born to Ariston, as one who was pre-eminent in renown over all the kings who had ever arisen in Sparta. 63. [1] οὕτω μὲν δὴ τὴν τρίτην ἐσηγάγετο γυναῖκα ὁ Ἀρίστων, τὴν δευτέρην ἀποπεμψάμενος. ἐν δέ οἱ χρόνῳ ἐλάσσονι καὶ οὐ πληρώσασα τοὺς δέκα μῆνας ἡ γυνὴ αὕτη τίκτει τοῦτον δὴ τὸν Δημάρητον. [2] καί τίς οἱ τῶν οἰκετέων ἐν θώκῳ κατημένῳ μετὰ τῶν ἐφόρων ἐξαγγέλλει ὥς οἱ παῖς γέγονε. ὁ δὲ ἐπιστάμενός τε τὸν χρόνον τῷ ἠγάγετο τὴν γυναῖκα καὶ ἐπὶ δακτύλων συμβαλλόμενος τοὺς μῆνας, εἶπε ἀπομόσας «οὐκ ἂν ἐμὸς εἴη.» τοῦτο ἤκουσαν μὲν οἱ ἔφοροι, πρῆγμα μέντοι οὐδὲν ἐποιήσαντο τὸ παραυτίκα. ὁ δὲ παῖς ηὔξετο, καὶ τῷ Ἀρίστωνι τὸ εἰρημένον μετέμελε· παῖδα γὰρ τὸν Δημάρητον ἐς τὰ μάλιστά οἱ ἐνόμισε εἶναι. [3] Δημάρητον δὲ αὐτῷ οὔνομα ἔθετο διὰ τόδε· πρότερον τούτων πανδημεὶ Σπαρτιῆται Ἀρίστωνι, ὡς ἀνδρὶ εὐδοκιμέοντι διὰ πάντων δὴ τῶν βασιλέων τῶν ἐν Σπάρτῃ γενομένων, ἀρὴν ἐποιήσαντο παῖδα γενέσθαι. διὰ τοῦτο μέν οἱ τὸ οὔνομα Δημάρητος ἐτέθη·

64. For this reason the name Demaratos was given to him. And as time went on Ariston died, and Demaratos obtained the kingdom: but it was fated apparently that these things should become known and should cause Demaratos to be deposed from the kingdom; and therefore Demaratos came to be at variance greatly with Cleomenes both at the former time when he withdrew his army from Eleusis, and also now especially, when Cleomenes had crossed over to take those of the Eginetans who had gone over to the Medes. 64. [1] χρόνου δὲ προϊόντος Ἀρίστων μὲν ἀπέθανε, Δημάρητος δὲ ἔσχε τὴν βασιληίην. ἔδεε δέ, ὡς ἔοικε, ἀνάπυστα γενόμενα ταῦτα καταπαῦσαι Δημάρητον τῆς βασιληίης διὰ τὰ .. Κλεομένεϊ διεβλήθη μεγάλως πρότερόν τε ὁ Δημάρητος ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὴν ἐξ Ἐλευσῖνος, καὶ δὴ καὶ τότε ἐπ᾽ Αἰγινητέων τοὺς μηδίσαντας διαβάντος Κλεομένεος. 

65. Cleomenes then, being anxious to take vengeance on him, concerted matters with Leotychides the son of Menares, the son of Agis, who was of the same house as Demaratos, under condition that if he should set him up as king instead of Demaratos, he would go with him against the Eginetans. Now Leotychides had become a bitter foe of Demaratos on account of this matter which follows:--Leotychides had betrothed himself to Percalos the daughter of Chilon son of Demarmenos; and Demaratos plotted against him and deprived Leotychides of his marriage, carrying off Percalos himself beforehand, and getting her for his wife. Thus had arisen the enmity of Leotychides against Demaratos; and now by the instigation of Cleomenes Leotychides deposed against Demaratos, saying that he was not rightfully reigning over the Spartans, not being a son of Ariston: and after this deposition he prosecuted a suit against him, recalling the old saying which Ariston uttered at the time when his servant reported to him that a son was born to him, and he reckoning up the months denied with an oath, saying that it was not his. Taking his stand upon this utterance, Leotychides proceeded to prove that Demaratos was not born of Ariston nor was rightfully reigning over Sparta; and he produced as witnesses those Ephors who chanced then to have been sitting with Ariston in council and to have heard him say this. 65. [1] ὁρμηθεὶς ὦν ἀποτίνυσθαι ὁ Κλεομένης συντίθεται Λευτυχίδῃ τῷ Μενάρεος τοῦ Ἄγιος, ἐόντι οἰκίης τῆς αὐτῆς Δημαρήτῳ, ἐπ᾽ ᾧ τε, ἢν αὐτὸν καταστήσῃ βασιλέα ἀντὶ Δημαρήτου, ἕψεταί οἱ ἐπ᾽ Αἰγινήτας. [2] ὁ δὲ Λευτυχίδης ἦν ἐχθρὸς τῷ Δημαρήτῳ μάλιστα γεγονὼς διὰ πρῆγμα τοιόνδε· ἁρμοσαμένου Λευτυχίδεω Πέρκαλον τὴν Χίλωνος τοῦ Δημαρμένου θυγατέρα, ὁ Δημάρητος ἐπιβουλεύσας ἀποστερέει Λευτυχίδεα τοῦ γάμου, φθάσας αὐτὸς τὴν Πέρκαλον ἁρπάσας καὶ σχὼν γυναῖκα. [3] κατὰ τοῦτο μὲν τῷ Λευτυχίδῃ ἡ ἔχθρη ἡ ἐς τὸν Δημάρητον ἐγεγόνεε, τότε δὲ ἐκ τῆς Κλεομένεος προθυμίης ὁ Λευτυχίδης κατόμνυται Δημαρήτῳ, φὰς αὐτὸν οὐκ ἱκνεομένως βασιλεύειν Σπαρτιητέων οὐκ ἐόντα παῖδα Ἀρίστωνος· μετὰ δὲ τὴν κατωμοσίην ἐδίωκε, ἀνασώζων ἐκεῖνο τὸ ἔπος τὸ εἶπε Ἀρίστων τότε ὅτε οἱ ἐξήγγειλε ὁ οἰκέτης παῖδα γεγονέναι, ὁ δὲ συμβαλόμενος τοὺς μῆνας ἀπώμοσε φὰς οὐκ ἑωυτοῦ μιν εἶναι. [4] τούτου δὴ ἐπιβατεύων τοῦ ῥήματος ὁ Λευτυχίδης ἀπέφαινε τὸν Δημάρητον οὔτε ἐξ Ἀρίστωνος γεγονότα οὔτε ἱκνευμένως βασιλεύοντα Σπάρτης, τοὺς ἐφόρους μάρτυρας παρεχόμενος κείνους οἳ τότε ἐτύγχανον πάρεδροί τε ἐόντες καὶ ἀκούσαντες ταῦτα Ἀρίστωνος. 

66. At last, as there was contention about those matters, the Spartans resolved to ask the Oracle at Delphi whether Demaratos was the son of Ariston. The question then having been referred by the arrangement of Cleomenes to the Pythian prophetess, thereupon Cleomenes gained over to his side Cobon the son of Aristophantos, who had most power among the Delphians, and Cobin persuaded Perialla the prophetess of the Oracle to say that which Cleomenes desired to have said. Thus the Pythian prophetess, when those who were sent to consult the god asked her their question, gave decision that Demaratos was not the son of Ariston. Afterwards however these things became known, and both Cobon went into exile from Delphi and Perialla the prophetess of the Oracle was removed from her office.

66. [1] τέλος δὲ ἐόντων περὶ αὐτῶν νεικέων, ἔδοξε Σπαρτιήτῃσι ἐπειρέσθαι τὸ χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖσι εἰ Ἀρίστωνος εἴη παῖς ὁ Δημάρητος. [2] ἀνοίστου δὲ γενομένου ἐκ προνοίης τῆς Κλεομένεος ἐς τὴν Πυθίην, ἐνθαῦτα προσποιέεται Κλεομένης Κόβωνα τὸν Ἀριστοφάντου, ἄνδρα ἐν Δελφοῖσι δυναστεύοντα μέγιστον, ὁ δὲ Κόβων Περίαλλαν τὴν πρόμαντιν ἀναπείθει τὰ Κλεομένης ἐβούλετο λέγεσθαι λέγειν. [3] οὕτω δὴ ἡ Πυθίη ἐπειρωτώντων τῶν θεοπρόπων ἔκρινε μὴ Ἀρίστωνος εἶναι Δημάρητον παῖδα. ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ ἀνάπυστα ἐγένετο ταῦτα, καὶ Κόβων τε ἔφυγε ἐκ Δελφῶν καὶ Περίαλλα ἡ πρόμαντις ἐπαύσθη τῆς τιμῆς. 

67. With regard to the deposing of Demaratos from the kingdom it happened thus: but Demaratos became an exile from Sparta to the Medes on account of a reproach which here follows:--After he had been deposed from the kingdom Demaratos was holding a public office to which he had been elected. Now it was the time of the Gymnopaidiai; and as Demaratos was a spectator of them, Leotychides, who had now become king himself instead of Demaratos, sent his attendant and asked Demaratos in mockery and insult what kind of a thing it was to be a magistrate after having been king; and he vexed at the question made answer and said that he himself had now had experience of both, but Leotychides had not; this question however, he said, would be the beginning either of countless evil or countless good fortune for the Lacedemonians. Having thus said, he veiled his head and went forth out of the theatre to his own house; and forthwith he made preparations and sacrificed an ox to Zeus, and after having sacrificed he called his mother. 67. [1] κατὰ μὲν δὴ Δημαρήτου τὴν κατάπαυσιν τῆς βασιληίης οὕτω ἐγένετο, ἔφυγε δὲ Δημάρητος ἐκ Σπάρτης ἐς Μήδους ἐκ τοιοῦδε ὀνείδεος. μετὰ τῆς βασιληίης τὴν κατάπαυσιν ὁ Δημάρητος ἦρχε αἱρεθεὶς ἀρχήν. [2] ἦσαν μὲν δὴ γυμνοπαιδίαι, θεωμένου δὲ τοῦ Δημαρήτου ὁ Λευτυχίδης γεγονὼς ἤδη βασιλεὺς αὐτὸς ἀντ᾽ ἐκείνου, πέμψας τὸν θεράποντα ἐπὶ γέλωτί τε καὶ λάσθῃ εἰρώτα τὸν Δημάρητον ὁκοῖόν τι εἴη τὸ ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν. [3] ὁ δὲ ἀλγήσας τῷ ἐπειρωτήματι εἶπε φὰς αὐτὸς μὲν ἀμφοτέρων ἤδη πεπειρῆσθαι, κεῖνον δὲ οὔ, τὴν μέντοι ἐπειρώτησιν ταύτην ἄρξειν Λακεδαιμονίοισι ἢ μυρίης κακότητος ἢ μυρίης εὐδαιμονίης. ταῦτα δὲ εἴπας καὶ κατακαλυψάμενος ἤιε ἐκ τοῦ θεήτρου ἐς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία, αὐτίκα δὲ παρασκευασάμενος ἔθυε τῷ Διὶ βοῦν, θύσας δὲ τὴν μητέρα ἐκάλεσε. 

68. Then when his mother had come, he put into her hands some of the inner parts of the victim, and besought her, saying as follows: "Mother, I beseech thee, appealing to the other gods and above all to this Zeus the guardian of the household, to tell me the truth, who is really and truly my father. For Leotychides spoke in his contention with me, saying that thou didst come to Ariston with child by thy former husband; and others besides, reporting that which is doubtless an idle tale, say that thou didst go in to one of the servants, namely the keeper of the asses, and that I am his son. I therefore entreat thee by the gods to tell me the truth; for if thou hast done any of these things which are reported, thou hast not done them alone, but with many other women; and the report is commonly believed in Sparta that there was not in Ariston seed which should beget children; for if so, then his former wives also would have borne children." 68. [1] ἀπικομένῃ δὲ τῇ μητρὶ ἐσθεὶς ἐς τὰς χεῖράς οἱ τῶν σπλάγχνων κατικέτευε, τοιάδε λέγων. «ὦ μῆτερ, θεῶν σε τῶν τε ἄλλων καταπτόμενος ἱκετεύω καὶ τοῦ ἑρκείου Διὸς τοῦδε φράσαι μοι τὴν ἀληθείην, τίς μευ ἐστὶ πατὴρ ὀρθῷ λόγῳ. [2] Λευτυχίδης μὲν γὰρ ἔφη ἐν τοῖσι νείκεσι λέγων κυέουσάν σε ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς οὕτω ἐλθεῖν παρὰ Ἀρίστωνα· οἱ δὲ καὶ τὸν ματαιότερον λόγον λέγοντες φασί σε ἐλθεῖν παρὰ τῶν οἰκετέων τὸν ὀνοφορβόν, καὶ ἐμὲ ἐκείνου εἶναι παῖδα. [3] ἐγώ σε ὦν μετέρχομαι τῶν θεῶν εἰπεῖν τὠληθές· οὔτε γάρ, εἴ περ πεποίηκάς τι τῶν λεγομένων, μούνη δὴ πεποίηκας, μετὰ πολλέων δέ· ὅ τε λόγος πολλὸς ἐν Σπάρτῃ ὡς Ἀρίστωνι σπέρμα παιδοποιὸν οὐκ ἐνῆν· τεκεῖν γὰρ ἄν οἱ καὶ τὰς προτέρας γυναῖκας.» 

69. Thus he spoke, and she made answer as follows: "My son, since thou dost beseech me with entreaties to speak the truth, the whole truth shall be told to thee. When Ariston had brought me into his house, on the third night there came to me an apparition in the likeness of Ariston, and having lain with me it put upon me the garlands which it had on; and the apparition straitway departed, and after this Ariston came; and when he saw me with garlands, he asked who it was who had given me them; and I said that he had given them, but he did not admit it; and I began to take oath of it, saying that he did not well to deny it, for he had come (I said) a short time before and had lain with me and given me the garlands. Then Ariston, seeing that I made oath of it, perceived that the matter was of the gods; and first the garlands were found to be from the hero-temple which stands by the outer door of the house, which they call the temple of Astrabacos, and secondly the diviners gave answer that it was this same hero. Thus, my son, thou hast all, as much as thou desirest to learn; for either thou art begotten of this hero and the hero Astrabacos is thy father, or Ariston is thy father, for on that night I conceived thee: but as to that wherein thy foes most take hold of thee, saying that Ariston himself, when thy birth was announced to him, in the hearing of many declared that thou wert not his son, because the time, the ten months namely, had not yet been fulfilled, in ignorance of such matters he cast forth that saying; for women bring forth children both at the ninth month and also at the seventh, and not all after they have completed ten months; and I bore thee, my son, at the seventh month: and Ariston himself also perceived after no long time that he had uttered this saying in folly. Do not thou then accept any other reports about thy begetting, for thou hast heard in all the full truth; but to Leotychides and to those who report these things may their wives bear children by keepers of asses!" 69. [1] ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔλεγε, ἣ δὲ ἀμείβετο τοῖσιδε. «ὦ παῖ, ἐπείτε με λιτῇσι μετέρχεαι εἰπεῖν τὴν ἀληθείην, πᾶν ἐς σὲ κατειρήσεται τὠληθές. ὥς με ἠγάγετο Ἀρίστων ἐς ἑωυτοῦ, νυκτὶ τρίτῃ ἀπὸ τῆς πρώτης ἦλθέ μοι φάσμα εἰδόμενον Ἀρίστωνι, συνευνηθὲν δὲ τοὺς στεφάνους τοὺς εἶχε ἐμοὶ περιετίθεε. [2] καὶ τὸ μὲν οἰχώκεε, ἧκε δὲ μετὰ ταῦτα Ἀρίστων. ὡς δέ με εἶδε ἔχουσαν στεφάνους, εἰρώτα τίς εἴη μοι ὁ δούς· ἐγὼ δὲ ἐφάμην ἐκεῖνον, ὁ δὲ οὐκ ὑπεδέκετο. ἐγὼ δὲ κατωμνύμην φαμένη αὐτὸν οὐ ποιέειν καλῶς ἀπαρνεόμενον· ὀλίγῳ γὰρ τι πρότερον ἐλθόντα καὶ συνευνηθέντα δοῦναί μοι τοὺς στεφάνους. [3] ὁρέων δέ με κατομνυμένην ὁ Ἀρίστων ἔμαθε ὡς θεῖον εἴη τὸ πρῆγμα. καὶ τοῦτο μὲν οἱ στέφανοι ἐφάνησαν ἐόντες ἐκ τοῦ ἡρωίου τοῦ παρὰ τῇσι θύρῃσι τῇσι αὐλείῃσι ἱδρυμένου, τὸ καλέουσι Ἀστροβάκου, τοῦτο δὲ οἱ μάντιες τὸν αὐτὸν τοῦτον ἥρωα ἀναίρεον εἶναι. [4] οὕτω ὦ παῖ ἔχεις πᾶν, ὅσον τι καὶ βούλεαι πυθέσθαι· ἢ γὰρ ἐκ τοῦ ἥρωος τούτου γέγονας, καί τοι πατήρ ἐστι Ἀστρόβακος ὁ ἥρως, ἢ Ἀρίστων· ἐν γάρ σε τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι. τῇ δέ σευ μάλιστα κατάπτονται οἱ ἐχθροί, λέγοντες ὡς αὐτὸς ὁ Ἀρίστων, ὅτε αὐτῷ σὺ ἠγγέλθης γεγενημένος, πολλῶν ἀκουόντων οὐ φήσειέ σε ἑωυτοῦ εἶναι (τὸν χρόνον γάρ, τοὺς δέκα μῆνας, οὐδέκω ἐξήκειν), ἀιδρείῃ τῶν τοιούτων κεῖνος τοῦτο ἀπέρριψε τὸ ἔπος. [5] τίκτουσι γὰρ γυναῖκες καὶ ἐννεάμηνα καὶ ἑπτάμηνα, καὶ οὐ πᾶσαι δέκα μῆνας ἐκτελέσασαι· ἐγὼ δὲ σὲ ὦ παῖ ἑπτάμηνον ἔτεκον. ἔγνω δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀρίστων οὐ μετὰ πολλὸν χρόνον ὡς ἀνοίῃ τὸ ἔπος ἐκβάλοι τοῦτο. λόγους δὲ ἄλλους περὶ γενέσιος τῆς σεωυτοῦ μὴ δέκεο· τὰ γὰρ ἀληθέστατα πάντα ἀκήκοας. ἐκ δὲ ὀνοφορβῶν αὐτῷ τε Λευτυχίδῃ καὶ τοῖσι ταῦτα λέγουσι τίκτοιεν αἱ γυναῖκες παῖδας.» 


Next: 70