Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 6: Erato [10]

10. They thus spoke; and the despots of Ionia sent each one by night to his own people announcing to them this. The Ionians however, that is those to whom these messages came, continued obstinate and would not accept the thought of treason to their cause; and each people thought that to them alone the Persians were sending this message.

10. [1] οἳ μὲν δὴ ἔλεγον τάδε. τῶν δὲ Ἰώνων οἱ τύραννοι διέπεμπον νυκτὸς ἕκαστος ἐς τοὺς ἑωυτοῦ ἐξαγγελλόμενος. οἱ δὲ Ἴωνες, ἐς τοὺς καὶ ἀπίκοντο αὗται αἱ ἀγγελίαι, ἀγνωμοσύνῃ τε διεχρέωντο καὶ οὐ προσίεντο τὴν προδοσίην· ἑωυτοῖσι δὲ ἕκαστοι ἐδόκεον μούνοισι ταῦτα τοὺς Πέρσας ἐξαγγέλλεσθαι. ταῦτα μέν νυν ἰθέως ἀπικομένων ἐς τὴν Μίλητον τῶν Περσέων ἐγίνετο·

11. This happened as soon as the Persians came to Miletos; and after this the Ionians being gathered together at Lade held meetings; and others no doubt also made speeches to them, but especially the Phocaian commander Dionysios, who said as follows: "Seeing that our affairs are set upon the razor's edge, Ionians, whether we shall be free or slaves, and slaves too to be dealt with as runaways, now therefore if ye shall be willing to take upon yourselves hardships, ye will have labour for the time being, but ye will be able to overcome the enemy and be free; whereas if ye continue to be self-indulgent and without discipline, I have no hope for you that ye will not pay the penalty to the king for your revolt. Nay, but do as I say, and deliver yourselves over to me; and I engage, if the gods grant equal conditions, that either the enemy will not fight with us, or that fighting he shall be greatly discomfited." 11. [1] μετὰ δὲ τῶν Ἰώνων συλλεχθέντων ἐς τὴν Λάδην ἐγίνοντο ἀγοραί, καὶ δή κού σφι καὶ ἄλλοι ἠγορόωντο, ἐν δὲ δὴ καὶ ὁ Φωκαεὺς στρατηγὸς Διονύσιος λέγων τάδε. [2] «ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρήγματα, ἄνδρες Ἴωνες, ἢ εἶναι ἐλευθέροισι ἢ δούλοισι, καὶ τούτοισι ὡς δρηπέτῃσι· νῦν ὦν ὑμεῖς ἢν μὲν βούλησθε ταλαιπωρίας ἐνδέκεσθαι, τὸ παραχρῆμα μὲν πόνος ὑμῖν ἔσται, οἷοί τε δὲ ἔσεσθε ὑπερβαλόμενοι τοὺς ἐναντίους εἶναι ἐλεύθεροι· εἰ δὲ μαλακίῃ τε καὶ ἀταξίῃ διαχρήσησθε, οὐδεμίαν ὑμέων ἔχω ἐλπίδα μὴ οὐ δώσειν ὑμέας δίκην βασιλέι τῆς ἀποστάσιος. [3] ἀλλ᾽ ἐμοί τε πείθεσθε καὶ ἐμοὶ ὑμέας αὐτοὺς ἐπιτρέψατε· καὶ ὑμῖν ἐγώ, θεῶν τὰ ἴσα νεμόντων, ὑποδέκομαι ἢ οὐ συμμίξειν τοὺς πολεμίους ἢ συμμίσγοντας πολλὸν ἐλασσωθήσεσθαι.» 

12. Hearing this the Ionians delivered themselves to Dionysios; and he used to bring the ships out every day in single file, that he might practise the rowers by making the ships break through one another's line, and that he might get the fighting-men in the ships under arms; an then for the rest of the day he would keep the ships at anchor; and thus he gave the Ionians work to do during the whole day. For seven days then they submitted and did that which he commanded; but on the day after these the Ionians, being unaccustomed to such toils and being exhausted with hard work and hot sun, spoke to one another thus: "Against which of the deities have we offended, that we thus fill up the measure of evil? for surely we have delivered ourselves to a Phocaian, an impostor, who furnishes but three ships: and he has taken us into his hands and maltreats us with evil dealing from which we can never recover; and many of us in fact have fallen into sicknesses, and many others, it may be expected, will suffer the same thing shortly; and for us it is better to endure anything else in the world rather than these ills, and to undergo the slavery which will come upon us, whatever that shall be, rather than to be oppressed by that which we have now. Come, let us not obey him after this any more." So they said, and forthwith after this every one refused to obey him, and they pitched their tents in the island like an army, and kept in the shade, and would not go on board their ships or practise any exercises.

12. [1] ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Ἴωνες ἐπιτρέπουσι σφέας αὐτοὺς τῷ Διονυσίῳ. ὁ δὲ ἀνάγων ἑκάστοτε ἐπὶ κέρας τὰς νέας, ὅκως τοῖσι ἐρέτῃσι χρήσαιτο διέκπλοον ποιεύμενος τῇσι νηυσὶ δι᾽ ἀλληλέων καὶ τοὺς ἐπιβάτας ὁπλίσειε, τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρης τὰς νέας ἔχεσκε ἐπ᾽ ἀγκυρέων, παρεῖχέ τε τοῖσι Ἴωσι πόνον δι᾽ ἡμέρης. [2] μέχρι μέν νυν ἡμερέων ἑπτὰ ἐπείθοντό τε καὶ ἐποίευν τὸ κελευόμενον· τῇ δὲ ἐπὶ ταύτῃσι οἱ Ἴωνες, οἷα ἀπαθέες ἐόντες πόνων τοιούτων τετρυμένοι τε ταλαιπωρίῃσί τε καὶ ἡλίῳ, ἔλεξαν πρὸς ἑωυτοὺς τάδε. [3] «τίνα δαιμόνων παραβάντες τάδε ἀναπίμπλαμεν; οἵτινες παραφρονήσαντες καὶ ἐκπλώσαντες ἐκ τοῦ νόου ἀνδρὶ Φωκαέι ἀλαζόνι, παρεχομένῳ νέας τρεῖς, ἐπιτρέψαντες ἡμέας αὐτοὺς ἔχομεν· ὁ δὲ παραλαβὼν ἡμέας λυμαίνεται λύμῃσι ἀνηκέστοισι, καὶ δὴ πολλοὶ μὲν ἡμέων ἐς νούσους πεπτώκασι, πολλοὶ δὲ ἐπίδοξοι τὠυτὸ τοῦτο πείσεσθαι εἰσί, πρό τε τούτων τῶν κακῶν ἡμῖν γε κρέσσον καὶ ὅ τι ὦν ἄλλο παθεῖν ἐστι καὶ τὴν μέλλουσαν δουληίην ὑπομεῖναι ἥτις ἔσται, μᾶλλον ἢ τῇ παρεούσῃ συνέχεσθαι. φέρετε, τοῦ λοιποῦ μὴ πειθώμεθα αὐτοῦ.» [4] ταῦτα ἔλεξαν, καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα πείθεσθαι οὐδεὶς ἤθελε, ἀλλ᾽ οἷα στρατιὴ σκηνάς τε πηξάμενοι ἐν τῇ νήσῳ ἐσκιητροφέοντο καὶ ἐσβαίνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐς τὰς νέας οὐδ᾽ ἀναπειρᾶσθαι. 

13. Perceiving this which was being done by the Ionians, the commanders of the Samians then at length accepted from Aiakes the son of Syloson those proposals which Aiakes sent before at the bidding of the Persians, asking them to leave the alliance of the Ionians; the Samians, I say, accepted these proposals, perceiving that there was great want of discipline on the part of the Ionians, while at the same time it was clear to them that it was impossible to overcome the power of the king; and they well knew also that even if they should overcome the present naval force of Dareios, another would be upon them five times as large. Having found an occasion then, so soon as they saw that the Ionians refused to be serviceable, they counted it gain for themselves to save their temples and their private property. Now Aiakes, from whom the Samians accepted the proposals, was the son of Syloson, the son of Aiakes, and being despot of Samos he had been deprived of his rule by Aristagoras the Milesian, like the other despots of Ionia. 13. [1] μαθόντες δὲ ταῦτα τὰ γινόμενα ἐκ τῶν Ἰώνων οἱ στρατηγοὶ τῶν Σαμίων ἐνθαῦτα δὴ παρ᾽ Αἰάκεος τοῦ Συλοσῶντος κείνους τοὺς πρότερον ἔπεμπε λόγους ὁ Αἰάκης κελευόντων τῶν Περσέων, δεόμενος σφέων ἐκλιπεῖν τὴν Ἰώνων συμμαχίην· οἱ Σάμιοι ὦν ὁρῶντες ἐοῦσαν ἅμα μὲν ἀταξίην πολλὴν ἐκ τῶν Ἰώνων ἐδέκοντο τοὺς λόγους, ἅμα δὲ κατεφαίνετό σφι εἶναι ἀδύνατα τὰ βασιλέος πρήγματα ὑπερβαλέσθαι, εὖ δὲ ἐπιστάμενοι ὡς εἰ καὶ τὸ παρεὸν ναυτικὸν ὑπερβαλοίατο τὸν Δαρεῖον, ἄλλο σφι παρέσται πενταπλήσιον. [2] προφάσιος ὦν ἐπιλαβόμενοι, ἐπείτε τάχιστα εἶδον τοὺς Ἴωνας οὐ βουλομένους εἶναι χρηστούς, ἐν κέρδεϊ ἐποιεῦντο περιποιῆσαι τά τε ἱρὰ τὰ σφέτερα καὶ τὰ ἴδια. ὁ δὲ Αἰάκης, παρ᾽ ὅτευ τοὺς λόγους ἐδέκοντο οἱ Σάμιοι, παῖς μὲν ἦν Συλοσῶντος τοῦ Αἰάκεος, τύραννος δὲ ἐὼν Σάμου ὑπὸ τοὺ Μιλησίου Ἀρισταγόρεω ἀπεστέρητο τὴν ἀρχὴν κατά περ οἱ ἄλλοι τῆς Ἰωνίης τύραννοι. 

14. So when the Phenicians sailed to the attack, the Ionians also put out their ships from shore against them, sailing in single file: and when they came near and engaged battle with one another, as regards what followed I am not able exactly to record which of the Ionians showed themselves cowards or good men in this sea-fight, for they throw blame upon one another. The Samians however, it is said, according to their agreement with Aiakes put up their sails then and set forth from their place in the line to sail back to Samos, excepting only eleven ships: of these the captains stayed in their places and took part in the sea-fight, refusing to obey the commanders of their division; and the public authority of the Samians granted them on account of this to have their names written up on a pillar with their fathers' names also, as having proved themselves good men; and this pillar exists still in the market-place. Then the Lesbians also, when they saw that those next them in order were taking to flight, did the same things as the Samians had done, and so also most of the Ionians did the very same thing. 14. [1] τότε ὦν ἐπεὶ ἐπέπλεον οἱ Φοίνικες, οἱ Ἴωνες ἀντανῆγον καὶ αὐτοὶ τὰς νέας ἐπὶ κέρας. ὡς δὲ καὶ ἀγχοῦ ἐγίνοντο καὶ συνέμισγον ἀλλήλοισι, τὸ ἐνθεῦτεν οὐκ ἔχω ἀτρεκέως συγγράψαι οἵτινες τῶν Ἰώνων ἐγίνοντο ἄνδρες κακοὶ ἢ ἀγαθοὶ ἐν τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ· ἀλλήλους γὰρ καταιτιῶνται. [2] λέγονται δὲ Σάμιοι ἐνθαῦτα κατὰ τὰ συγκείμενα πρὸς τὸν Αἰάκεα ἀειράμενοι τὰ ἱστία ἀποπλῶσαι ἐκ τῆς τάξιος ἐς τὴν Σάμον, πλὴν ἕνδεκα νεῶν· τουτέων δὲ οἱ τριήραρχοι παρέμενον καὶ ἐναυμάχεον ἀνηκουστήσαντες τοῖσι στρατηγοῖσι· [3] καί σφι τὸ κοινὸν τῶν Σαμίων ἔδωκε διὰ τοῦτο τὸ πρῆγμα ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι πατρόθεν ὡς ἀνδράσι ἀγαθοῖσι γενομένοισι, καὶ ἔστι αὕτη ἡ στήλη ἐν τῇ ἀγορῇ. ἰδόμενοι δὲ καὶ Λέσβιοι τοὺς προσεχέας φεύγοντας τὠυτὸ ἐποίευν τοῖσι Σαμίοισι· ὣς δὲ καὶ οἱ πλεῦνες τῶν Ἰώνων ἐποίευν τὰ αὐτὰ ταῦτα. 

15. Of those which remained in their places in the sea-fight the Chians suffered very severely, since they displayed brilliant deeds of valour and refused to play the coward. These furnished, as was before said, a hundred ships and in each of them forty picked men of their citizens served as fighting-men; and when they saw the greater number of their allies deserting them, they did not think fit to behave like the cowards among them, but left along with a few only of their allies they continued to fight and kept breaking through the enemy's line; until at last, after they had conquered many ships of the enemy, they lost the greater number of their own. 15. [1] τῶν δὲ παραμεινάντων ἐν τῇ ναυμαχίῃ περιέφθησαν τρηχύτατα Χῖοι ὡς ἀποδεικνύμενοί τε ἔργα λαμπρὰ καὶ οὐκ ἐθελοκακέοντες. παρείχοντο μὲν γάρ, ὥσπερ καὶ πρότερον εἰρέθη, νέας ἑκατόν, καὶ ἐπ᾽ ἑκάστης αὐτέων ἄνδρας τεσσεράκοντα τῶν ἀστῶν λογάδας ἐπιβατεύοντας. [2] ὁρέοντες δὲ τοὺς πολλοὺς τῶν συμμάχων προδιδόντας οὐκ ἐδικαίευν γίνεσθαι τοῖσι κακοῖσι αὐτῶν ὅμοιοι, ἀλλὰ μετ᾽ ὀλίγων συμμάχων μεμουνωμένοι διεκπλέοντες ἐναυμάχεον, ἐς ὃ τῶν πολεμίων ἑλόντες νέας συχνὰς ἀπέβαλον τῶν σφετερέων τὰς πλεῦνας. 

16. The Chians then with the remainder of their ships fled away to their own land; but those of the Chians whose ships were disabled by the damage which they had received, being pursued fled for refuge to Mycale; and their ships they ran ashore there and left them behind, while the men proceeded over the mainland on foot: and when the Chians had entered the Ephesian territory on their way, then since they came into it by night and at a time when a festival of Thesmophoria was being celebrated by the women of the place, the Ephesians, not having heard beforehand how it was with the Chians and seeing that an armed body had entered their land, supposed certainly that they were robbers and had a design upon the women; so they came out to the rescue in a body and slew the Chians.

16. [1] Χῖοι μὲν δὴ τῇσι λοιπῇσι τῶν νεῶν ἀποφεύγουσι ἐς τὴν ἑωυτῶν· ὅσοισι δὲ τῶν Χίων ἀδύνατοι ἦσαν αἱ νέες ὑπὸ τρωμάτων, οὗτοι δὲ ὡς ἐδιώκοντο καταφυγγάνουσι πρὸς τὴν Μυκάλην. νέας μὲν δὴ αὐτοῦ ταύτῃ ἐποκείλαντες κατέλιπον, οἳ δὲ πεζῇ ἐκομίζοντο διὰ τῆς ἠπείρου. [2] ἐπειδὴ δὲ ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἐφεσίην κομιζόμενοι οἱ Χῖοι, νυκτός τε γὰρ ἀπίκατο ἐς αὐτὴν καὶ ἐόντων τῇσι γυναιξὶ αὐτόθι θεσμοφορίων, ἐνθαῦτα δὴ οἱ Ἐφέσιοι, οὔτε προακηκοότες ὡς εἶχε περὶ τῶν Χίων ἰδόντες τε στρατὸν ἐς τὴν χώρην ἐσβεβληκότα, πάγχυ σφέας καταδόξαντες εἶναι κλῶπας καὶ ἰέναι ἐπὶ τὰς γυναῖκας, ἐξεβοήθεον πανδημεὶ καὶ ἔκτεινον τοὺς Χίους. 

17. Such was the fortune which befell these men: but Dionysios the Phocaian, when he perceived that the cause of the Ionians was ruined, after having taken three ships of the enemy sailed away, not to Pocaia any more, for he knew well that it would be reduced to slavery together with the rest of Ionia, and he sailed forthwith straight to Phenicia; and having there sunk merchant ships and taken a great quantity of goods, he sailed thence to Sicily. Then with that for his starting-point he became a freebooter, not plundering any Hellenes, but Carthaginians and Tyrsenians only.

17. [1] οὗτοι μὲν τοίνυν τοιαύτῃσι περιέπιπτον τύχῃσι. Διονύσιος δὲ ὁ Φωκαεὺς ἐπείτε ἔμαθε τῶν Ἰώνων τὰ πρήγματα διεφθαρμένα, νέας ἑλὼν τρεῖς τῶν πολεμίων ἀπέπλεε ἐς μὲν Φώκαιαν οὐκέτι, εὖ εἰδὼς ὡς ἀνδραποδιεῖται σὺν τῇ ἄλλῃ Ἰωνίῃ· ὁ δὲ ἰθέως ὡς εἶχε ἔπλεε ἐς Φοινίκην, γαύλους δὲ ἐνθαῦτα καταδύσας καὶ χρήματα λαβὼν πολλὰ ἔπλεε ἐς Σικελίην, ὁρμώμενος δὲ ἐνθεῦτεν ληιστὴς κατεστήκεε Ἑλλήνων μὲν οὐδενός, Καρχηδονίων δὲ καὶ Τυρσηνῶν. 

18. The Persians, then, being conquerors of the Ionians in the sea- fight, besieged Miletos by land and sea, undermining the walls and bringing against it all manner of engines; and they took it completely in the sixth year from the revolt of Aristagoras, and reduced the people to slavery; so that the disaster agreed with the oracle which had been uttered with reference to Miletos. 18. [1] οἱ δὲ Πέρσαι ἐπείτε τῇ ναυμαχίῃ ἐνίκων τοὺς Ἴωνας, τὴν Μίλητον πολιορκέοντες ἐκ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ ὑπορύσσοντες τὰ τείχεα καὶ παντοίας μηχανὰς προσφέροντες, αἱρέουσι κατ᾽ ἄκρης ἕκτῳ ἔτεϊ ἀπὸ τῆς ἀποστάσιος τῆς Ἀρισταγόρεω καὶ ἠνδραποδίσαντο τὴν πόλιν, ὥστε συμπεσεῖν τὸ πάθος τῷ χρηστηρίῳ τῷ ἐς Μίλητον γενομένῳ. 

19. For when the Argives were inquiring at Delphi about the safety of their city, there was given to them an oracle which applied to both, that is to say, part of it had reference to the Argives themselves, while that which was added afterwards referred to the Milesians. The part of it which had reference to the Argives I will record when I reach that place in the history, but that which the Oracle uttered with reference to the Milesians, who were not there present, is as follows:


"And at that time, O Miletos, of evil deeds the contriver,
Thou shalt be made for many a glorious gift and a banquet:
Then shall thy wives be compelled to wash the feet of the long-haired,
And in Didyma then my shrine shall be tended by others."

At the time of which I speak these things came upon the Milesians, since most of the men were killed by the Persians, who are long- haired, and the women and children were dealt with as slaves; and the temple at Didyma, with the sacred building and the sanctuary of the Oracle, was first plundered and then burnt. Of the things in this temple I have made mention frequently in other parts of the history.

19. [1] χρεωμένοισι γὰρ Ἀργείοισι ἐν Δελφοῖσι περὶ σωτηρίης τῆς πόλιος τῆς σφετέρης ἐχρήσθη ἐπίκοινον χρηστήριον, τὸ μὲν ἐς αὐτοὺς τοὺς Ἀργείους φέρον, τὴν δὲ παρενθήκην ἔχρησε ἐς Μιλησίους. τὸ μέν νυν ἐς τοὺς Ἀργείους ἔχον, [2] ἐπεὰν κατὰ τοῦτο γένωμαι τοῦ λόγου, τότε μνησθήσομαι· τὰ δὲ τοῖσι Μιλησίοισι οὐ παρεοῦσι ἔχρησε, ἔχει ὧδε·

     καὶ τότε δή, Μίλητε κακῶν ἐπιμήχανε ἔργων,
     πολλοῖσιν δεῖπνόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρα γενήσῃ,
     σαὶ δ᾽ ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας νίψουσι κομήταις,
     νηοῦ δ᾽ ἡμετέρου Διδύμοις ἄλλοισι μελήσει.

[3] τότε δὴ ταῦτα τοὺς Μιλησίους κατελάμβανε, ὁκότε ἄνδρες μὲν οἱ πλεῦνες ἐκτείνοντο ὑπὸ τῶν Περσέων ἐόντων κομητέων, γυναῖκες δὲ καὶ τέκνα ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ἐγίνοντο, ἱρὸν δὲ τὸ ἐν Διδύμοισι καὶ ὁ νηός τε καὶ τὸ χρηστήριον. συληθέντα ἐνεπίμπρατο. τῶν δ᾽ ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ χρημάτων πολλάκις μνήμην ἑτέρωθι τοῦ λόγου ἐποιησάμην. 


Next: 20