Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 5: Terpsichore [60]

60. Another tripod says thus in hexameter rhythm:


"Me did Scaios offer to thee, far-darting Apollo,
Victor in contest of boxing, a gift most fair in thine honour:"

now Scaios would be the son of Hippocoön (at least if it were really he who offered it, and not another with the same name as the son of Hippocoön), being of an age contemporary with Œdipus the son of Laïos:

60. [1] ἕτερος δὲ τρίπους ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει·

     Σκαῖος πυγμαχέων με ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι
     νικήσας ἀνέθηκε τεῒν περικαλλὲς ἄγαλμα.

Σκαῖος δ᾽ ἂν εἴη ὁ Ἱπποκόωντος, εἰ δὴ οὗτός γε ἐστὶ ὁ ἀναθεὶς καὶ μὴ ἄλλος τὠυτὸ οὔνομα ἔχων τῷ Ἱπποκόωντος, ἡλικίην κατὰ Οἰδίπουν τὸν Λαΐου. 

61. and the third tripod, also in hexameter rhythm, says:


"Me Laodamas offered to thee, fair-aiming Apollo,
He, of his wealth, being king, as a gift most fair in thine honor:"

now it was in the reign of this very Laodamas the son of Eteocles that the Cadmeians were driven out by the Argives and turned to go to the Enchelians; and the Gephyraians being then left behind were afterwards forced by the Bœotians to retire to Athens. Moreover they have temples established in Athens, in which the other Athenians have no part, and besides others which are different from the rest, there is especially a temple of Demeter Achaia and a celebration of her mysteries.

61. [1] τρίτος δὲ τρίπους λέγει καὶ οὗτος ἐν ἑξαμέτρῳ·

     Λαοδάμας τρίποδ᾽ αὐτὸς ἐυσκόπῳ Ἀπόλλωνι
     μουναρχέων ἀνέθηκε τεῒν περικαλλὲς ἄγαλμα.

[2] ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ Λαοδάμαντος τοῦ Ἐτεοκλέος μουναρχέοντος ἐξανιστέαται Καδμεῖοι ὑπ᾽ Ἀργείων καὶ τρέπονται ἐς τοὺς Ἐγχελέας. οἱ δὲ Γεφυραῖοι ὑπολειφθέντες ὕστερον ὑπὸ Βοιωτῶν ἀναχωρέουσι ἐς Ἀθήνας· καί σφι ἱρά ἐστι ἐν Ἀθήνῃσι ἱδρυμένα, τῶν οὐδὲν μέτα τοῖσι λοιποῖσι Ἀθηναίοισι, ἄλλα τε κεχωρισμένα τῶν ἄλλων ἱρῶν καὶ δὴ καὶ Ἀχαιίης Δήμητρος ἱρόν τε καὶ ὄργια. 

62. I have told now of the vision of a dream seen by Hipparchos, and also whence the Gephrynians were descended, of which race were the murderers of Hipparchos; and in addition to this I must resume and continue the story which I was about to tell at first, how the Athenians were freed from despots. When Hippias was despot and was dealing harshly with the Athenians because of the death of Hipparchos, the Alcmaionidai, who were of Athenian race and were fugitives from the sons of Peisistratos, as they did not succeed in their attempt made together with the other Athenian exiles to return by force, but met with great disaster when they attempted to return and set Athens free, after they had fortified Leipsydrion which is above Paionia,-- these Alomaionidai after that, still devising every means against the sons of Peisistratos, accepted the contract to build and complete the temple at Delphi, that namely which now exists but then did not as yet: and being wealthy and men of repute already from ancient time, they completed the temple in a manner more beautiful than the plan required, and especially in this respect, that having agreed to make the temple of common limestone, they built the front parts of it in Parian marble. 62. [1] ἡ μὲν δὴ ὄψις τοῦ Ἱππάρχου ἐνυπνίου καὶ οἱ Γεφυραῖοι ὅθεν ἐγεγόνεσαν, τῶν ἦσαν οἱ Ἱππάρχου φονέες, ἀπήγηταί μοι· δεῖ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι ἀναλαβεῖν τὸν κατ᾽ ἀρχὰς ἤια λέξων λόγον, ὡς τυράννων ἐλευθερώθησαν Ἀθηναῖοι. [2] Ἱππίεω τυραννεύοντος καὶ ἐμπικραινομένου Ἀθηναίοισι διὰ τὸν Ἱππάρχου θάνατον, Ἀλκμεωνίδαι γένος ἐόντες Ἀθηναῖοι καὶ φεύγοντες Πεισιστρατίδας, ἐπείτε σφι ἅμα τοῖσι ἄλλοισι Ἀθηναίων φυγάσι πειρωμένοισι κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οὐ προεχώρεε κάτοδος, ἀλλὰ προσέπταιον μεγάλως πειρώμενοι κατιέναι τε καὶ ἐλευθεροῦν τὰς Ἀθήνας, Λειψύδριον τὸ ὑπὲρ Παιονίης τειχίσαντες, ἐνθαῦτα οἱ Ἀλκμεωνίδαι πᾶν ἐπὶ τοῖσι Πεισιστρατίδῃσι μηχανώμενοι παρ᾽ Ἀμφικτυόνων τὸν νηὸν μισθοῦνται τὸν ἐν Δελφοῖσι, τὸν νῦν ἐόντα τότε δὲ οὔκω, τοῦτον ἐξοικοδομῆσαι. [3] οἷα δὲ χρημάτων εὖ ἥκοντες καὶ ἐόντες ἄνδρες δόκιμοι ἀνέκαθεν ἔτι, τόν τε νηὸν ἐξεργάσαντο τοῦ παραδείγματος κάλλιον τά τε ἄλλα καὶ συγκειμένου σφι πωρίνου λίθου ποιέειν τὸν νηόν, Παρίου τὰ ἔμπροσθε αὐτοῦ ἐξεποίησαν. 

63. So then, as the Athenians say, these men being settled at Delphi persuaded the Pythian prophetess by gifts of money, that whenever men of the Spartans should come to inquire of the Oracle, either privately or publicly sent, she should propose to them to set Athens free. The Lacedemonians therefore, since the same utterance was delivered to them on all occasions, sent Anchimolios the son of Aster, who was of repute among their citizens, with an army to drive out the sons of Peisistratos from Athens, although these were very closely connected with them by guest-friendship; for they held that the concerns of the god should be preferred to those of men: and this force they sent by sea in ships. He therefore, having put in to shore at Phaleron, disembarked his army; but the sons of Peisistratos being informed of this beforehand called in to their aid an auxiliary force from Thessaly, for they had made an alliance with the Thessalians; and the Thessalians at their request sent by public resolution a body of a thousand horse and also their king Kineas, a man of Conion. So having obtained these as allies, the sons of Peisistratos contrived as follows:--they cut down the trees in the plain of Phaleron and made this district fit for horsemen to ride over, and after that they sent the cavalry to attack the enemy's camp, who falling upon it slew (besides many others of the Lacedemonians) Anchimolios himself also: and the survivors of them they shut up in their ships. Such was the issue of the first expedition from Lacedemon: and the burial-place of Anchimolios is at Alopecai in Attica, near the temple of Heracles which is at Kynosarges. 63. [1] ὡς ὦν δὴ οἱ Ἀθηναῖοι λέγουσι, οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐν Δελφοῖσι κατήμενοι ἀνέπειθον τὴν Πυθίην χρήμασι, ὅκως ἔλθοιεν Σπαρτιητέων ἄνδρες εἴτε ἰδίῳ στόλῳ εἴτε δημοσίῳ χρησόμενοι, προφέρειν σφι τὰς Ἀθήνας ἐλευθεροῦν. [2] Λακεδαιμόνιοι δέ, ὥς σφι αἰεὶ τὠυτὸ πρόφαντον ἐγίνετο, πέμπουσι Ἀγχιμόλιον τὸν Ἀστέρος, ἐόντα τῶν ἀστῶν ἄνδρα δόκιμον, σὺν στρατῷ ἐξελῶντα Πεισιστρατίδας ἐξ Ἀθηνέων ὅμως καὶ ξεινίους σφι ἐόντας τὰ μάλιστα· τὰ γὰρ τοῦ θεοῦ πρεσβύτερα ἐποιεῦντο ἢ τὰ τῶν ἀνδρῶν· πέμπουσι δὲ τούτους κατὰ θάλασσαν πλοίοισι. [3] ὃ μὲν δὴ προσσχὼν ἐς Φάληρον τὴν στρατιὴν ἀπέβησε, οἱ δὲ Πεισιστρατίδαι προπυνθανόμενοι ταῦτα ἐπεκαλέοντο ἐκ Θεσσαλίης ἐπικουρίην· ἐπεποίητο γάρ σφι συμμαχίη πρὸς αὐτούς. Θεσσαλοὶ δέ σφι δεομένοισι ἀπέπεμψαν κοινῇ γνώμῃ χρεώμενοι χιλίην τε ἵππον καὶ τὸν βασιλέα τὸν σφέτερον Κινέην ἄνδρα Κονιαῖον· τοὺς ἐπείτε ἔσχον συμμάχους οἱ Πεισιστρατίδαι, ἐμηχανῶντο τοιάδε· [4] κείραντες τῶν Φαληρέων τὸ πεδίον καὶ ἱππάσιμον ποιήσαντες τοῦτον τὸν χῶρον ἐπῆκαν τῷ στρατοπέδῳ τὴν ἵππον· ἐμπεσοῦσα δὲ διέφθειρε ἄλλους τε πολλοὺς τῶν Λακεδαιμονίων καὶ δὴ καὶ τὸν Ἀγχιμόλιον· τοὺς δὲ περιγενομένους αὐτῶν ἐς τὰς νέας κατεῖρξαν. ὁ μὲν δὴ πρῶτος στόλος ἐκ Λακεδαίμονος οὕτω ἀπήλλαξε, καὶ Ἀγχιμολίου εἰσὶ ταφαὶ τῆς Ἀττικῆς Ἀλωπεκῆσι, ἀγχοῦ τοῦ Ἡρακλείου τοῦ ἐν Κυνοσάργεϊ. 

64. After this the Lacedemonians equipped a larger expedition and sent it forth against Athens; and they appointed to be commander of the army their king Cleomenes the son of Anaxandrides, and sent it this time not by sea but by land. With these, when they had invaded the land of Attica, first the Thessalian horse engaged battle; and in no long time they were routed and there fell of them more than forty men; so the survivors departed without more ado and went straight back to Thessaly. Then Cleomenes came to the city together with those of the Athenians who desired to be free, and began to besiege the despots shut up in the Pelasgian wall. 64. [1] μετὰ δὲ Λακεδαιμόνιοι μέζω στόλον στείλαντες ἀπέπεμψαν ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, στρατηγὸν τῆς στρατιῆς ἀποδέξαντες βασιλέα Κλεομένεα τὸν Ἀναξανδρίδεω, οὐκέτι κατὰ θάλασσαν στείλαντες ἀλλὰ κατ᾽ ἤπειρον· [2] τοῖσι ἐσβαλοῦσι ἐς τὴν Ἀττικὴν χώρην ἡ τῶν Θεσσαλῶν ἵππος πρώτη προσέμιξε καὶ οὐ μετὰ πολλὸν ἐτράπετο, καὶ σφεων ἔπεσον ὑπὲρ τεσσεράκοντα ἄνδρας· οἱ δὲ περιγενόμενοι ἀπαλλάσσοντο ὡς εἶχον εὐθὺς ἐπὶ Θεσσαλίης. Κλεομένης δὲ ἀπικόμενος ἐς τὸ ἄστυ ἅμα Ἀθηναίων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευθέροισι ἐπολιόρκεε τοὺς τυράννους ἀπεργμένους ἐν τῷ Πελασγικῷ τείχεϊ. 

64. And the Lacedemonians would never have captured the sons of Peisistratos at all; for they on their side had no design to make a long blockade, and the others were well provided with food and drink; so that they would have gone away back to Sparta after besieging them for a few days only: but as it was, a thing happened just at this time which was unfortunate for those, and at the same time of assistance to these; for the children of the sons of Peisistratos were captured, while being secretly removed out of the country: and when this happened, all their matters were thereby cast into confusion, and they surrendered receiving back their children on the terms which the Athenians desired, namely that they should depart out of Attica within five days. After this they departed out of the country and went to Sigeion on the Scamander, after their family had ruled over the Athenians for six-and-thirty years. These also were originally Pylians and sons of Neleus, descended from the same ancestors as the family of Codros and Melanthos, who had formerly become kings of Athens being settlers from abroad. Hence too Hippocrates had given to his son the name of Peisistratos as a memorial, calling him after Peisistratos the son of Nestor.

Thus the Athenians were freed from despots; and the things worthy to be narrated which they did or suffered after they were liberated, up to the time when Ionia revolted from Dareios and Aristagoras the Milesian came to Athens and asked them to help him, these I will set forth first before I proceed further.

65. [1] καὶ οὐδέν τι πάντως ἂν ἐξεῖλον Πεισιστρατίδας οἱ Λακεδαιμόνιοι· οὔτε γὰρ ἐπέδρην ἐπενόεον ποιήσασθαι, οἵ τε Πεισιστρατίδαι σίτοισι καὶ ποτοῖσι εὖ παρεσκευάδατο, πολιορκήσαντές τε ἂν ἡμέρας ὀλίγας ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Σπάρτην. νῦν δὲ συντυχίη τοῖσι μὲν κακὴ ἐπεγένετο, τοῖσι δὲ ἡ αὐτὴ αὕτη σύμμαχος· ὑπεκτιθέμενοι γὰρ ἔξω τῆς χώρης οἱ παῖδες τῶν Πεισιστρατιδέων ἥλωσαν. [2] τοῦτο δὲ ὡς ἐγένετο, πάντα αὐτῶν τὰ πρήγματα συνετετάρακτο, παρέστησαν δὲ ἐπὶ μισθῷ τοῖσι τέκνοισι, ἐπ᾽ οἷσι ἐβούλοντο οἱ Ἀθηναῖοι, ὥστε ἐν πέντε ἡμέρῃσι ἐκχωρῆσαι ἐκ τῆς Ἀττικῆς. [3] μετὰ δὲ ἐξεχώρησαν ἐς Σίγειον τὸ ἐπὶ τῷ Σκαμάνδρῳ, ἄρξαντες μὲν Ἀθηναίων ἐπ᾽ ἔτεα ἕξ τε καὶ τριήκοντα, ἐόντες δὲ καὶ οὗτοι ἀνέκαθεν Πύλιοί τε καὶ Νηλεῖδαι, ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότες καὶ οἱ ἀμφὶ Κόδρον τε καὶ Μέλανθον, οἳ πρότερον ἐπήλυδες ἐόντες ἐγένοντο Ἀθηναίων βασιλέες. [4] ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὠυτὸ οὔνομα ἀπεμνημόνευσε Ἱπποκράτης τῷ παιδὶ θέσθαι τὸν Πεισίστρατον, ἐπὶ τοῦ Νέστορος Πεισιστράτου ποιεύμενος τὴν ἐπωνυμίην. [5] οὕτω μὲν Ἀθηναῖοι τυράννων ἀπαλλάχθησαν· ὅσα δὲ ἐλευθερωθέντες ἔρξαν ἢ ἔπαθον ἀξιόχρεα ἀπηγήσιος, πρὶν ἢ Ἰωνίην τε ἀποστῆναι ἀπὸ Δαρείου καὶ Ἀρισταγόρεα τὸν Μιλήσιον ἀπικόμενον ἐς Ἀθήνας χρηίσαι σφέων βοηθέειν, ταῦτα πρῶτα φράσω. 

66. Athens, which even before that time was great, then, after having been freed from despots, became gradually yet greater; and in it two men exercised power, namely Cleisthenes a descendant of Alcmaion, the same who is reported to have bribed the Pythian prophetess, and Isagoras, the son of Tisander, of a family which was highly reputed, but of his original descent I am not able to declare; his kinsmen however offer sacrifices to the Carian Zeus. These men came to party strife for power; and then Cleisthenes was being worsted in the struggle, he made common cause with the people. After this he caused the Athenians to be in ten tribes, who were formerly in four; and he changed the names by which they were called after the sons of Ion, namely Geleon, Aigicoreus, Argades, and Hoples, and invented for them names taken from other heroes, all native Athenians except Ajax, whom he added as a neighbour and ally, although he was no Athenian.

66. [1] Ἀθῆναι, ἐοῦσαι καὶ πρὶν μεγάλαι, τότε ἀπαλλαχθεῖσαι τυράννων ἐγίνοντο μέζονες· ἐν δὲ αὐτῇσι δύο ἄνδρες ἐδυνάστευον, Κλεισθένης τε ἀνὴρ Ἀλκμεωνίδης, ὅς περ δὴ λόγον ἔχει τὴν Πυθίην ἀναπεῖσαι, καὶ Ἰσαγόρης Τισάνδρου οἰκίης μὲν ἐὼν δοκίμου, ἀτὰρ τὰ ἀνέκαθεν οὐκ ἔχω φράσαι· θύουσι δὲ οἱ συγγενέες αὐτοῦ Διὶ Καρίῳ. [2] οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐστασίασαν περὶ δυνάμιος, ἑσσούμενος δὲ ὁ Κλεισθένης τὸν δῆμον προσεταιρίζεται. μετὰ δὲ τετραφύλους ἐόντας Ἀθηναίους δεκαφύλους ἐποίησε, τῶν Ἴωνος παίδων Γελέοντος καὶ Αἰγικόρεος καὶ Ἀργάδεω καὶ Ὅπλητος ἀπαλλάξας τὰς ἐπωνυμίας, ἐξευρὼν δὲ ἑτέρων ἡρώων ἐπωνυμίας ἐπιχωρίων, πάρεξ Αἴαντος· τοῦτον δὲ ἅτε ἀστυγείτονα καὶ σύμμαχον, ξεῖνον ἐόντα προσέθετο. 

67. Now in these things it seems to me that this Cleisthenes was imitating his mother's father Cleisthenes the despot of Sikyon: for Cleisthenes when he went to war with Argos first caused to cease in Sikyon the contests of rhapsodists, which were concerned with the poems of Homer, because Argives and Argos are celebrated in them almost everywhere; then secondly, since there was (as still there is) in the market-place itself of the Sikyonians a hero-temple of Adrastos the son of Talaos, Cleisthenes had a desire to cast him forth out of the land, because he was an Argive. So having come to Delphi he consulted the Oracle as to whether he should cast out Adrastos; and the Pythian prophetess answered him saying that Adrastos was king of the Sikyonians, whereas he was a stoner of them. So since the god did not permit him to do this, he went away home and considered means by which Adrastos should be brought to depart of his own accord: and when he thought that he had discovered them, he sent to Thebes in Bœotia and said that he desired to introduce into his city Melanippos the son of Astacos, and the Thebans gave him leave. So Cleisthenes introduced Melanippos into his city, and appointed for him a sacred enclosure within the precincts of the City Hall itself, and established him there in the strongest position. Now Cleisthenes introduced Melanippos (for I must relate this also) because he was the greatest enemy of Adrastos, seeing that he had killed both his brother Mekisteus and his son-in-law Tydeus: and when he had appointed the sacred enclosure for him, he took away the sacrifices and festivals of Adrastos and gave them to Melanippos. Now the Sikyonians were accustomed to honour Adrastos with very great honours; for this land was formerly the land of Polybos, and Adrastos was daughter's son to Polybos, and Polybos dying without sons gave his kingdom to Adrastos: the Sikyonians then not only gave other honours to Adrastos, but also with reference to his sufferings they specially honoured him with tragic choruses, not paying the honour to Dionysos but to Adrastos. Cleisthenes however gave back the choruses to Dionysos, and the other rites besides this he gave to Melannipos. 67. [1] ταῦτα δέ, δοκέειν ἐμοί, ἐμιμέετο ὁ Κλεισθένης οὗτος τὸν ἑωυτοῦ μητροπάτορα Κλεισθένεα τὸν Σικυῶνος τύραννον. Κλεισθένης γὰρ Ἀργείοισι πολεμήσας τοῦτο μὲν ῥαψῳδοὺς ἔπαυσε ἐν Σικυῶνι ἀγωνίζεσθαι τῶν Ὁμηρείων ἐπέων εἵνεκα, ὅτι Ἀργεῖοί τε καὶ Ἄργος τὰ πολλὰ πάντα ὑμνέαται· τοῦτο δέ, ἡρώιον γὰρ ἦν καὶ ἔστι ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορῇ τῶν Σικυωνίων Ἀδρήστου τοῦ Ταλαοῦ, τοῦτον ἐπεθύμησε ὁ Κλεισθένης ἐόντα Ἀργεῖον ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς χώρης. [2] ἐλθὼν δὲ ἐς Δελφοὺς ἐχρηστηριάζετο εἰ ἐκβάλοι τὸν Ἄδρηστον· ἡ δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ φᾶσα Ἄδρηστον μὲν εἶναι Σικυωνίων βασιλέα, κεῖνον δὲ λευστῆρα. ἐπεὶ δὲ ὁ θεὸς τοῦτό γε οὐ παρεδίδου, ἀπελθὼν ὀπίσω ἐφρόντιζε μηχανὴν τῇ αὐτὸς ὁ Ἄδρηστος ἀπαλλάξεται. ὡς δέ οἱ ἐξευρῆσθαι ἐδόκεε, πέμψας ἐς Θήβας τὰς Βοιωτίας ἔφη θέλειν ἐπαγαγέσθαι Μελάνιππον τὸν Ἀστακοῦ· οἱ δὲ Θηβαῖοι ἔδοσαν. [3] ἐπαγαγόμενος δὲ ὁ Κλεισθένης τὸν Μελάνιππον τέμενός οἱ ἀπέδεξε ἐν αὐτῷ τῷ πρυτανηίῳ καί μιν ἵδρυσε ἐνθαῦτα ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ. ἐπηγάγετο δὲ τὸν Μελάνιππον ὁ Κλεισθένης ( καὶ γὰρ τοῦτο δεῖ ἀπηγήσασθαι) ὡς ἔχθιστον ἐόντα Ἀδρήστῳ, ὃς τόν τε ἀδελφεόν οἱ Μηκιστέα ἀπεκτόνεε καὶ τὸν γαμβρὸν Τυδέα. [4] ἐπείτε δέ οἱ τὸ τέμενος ἀπέδεξε, θυσίας τε καὶ ὁρτὰς Ἀδρήστου ἀπελόμενος ἔδωκε τῷ Μελανίππῳ. οἱ δὲ Σικυώνιοι ἐώθεσαν μεγαλωστὶ κάρτα τιμᾶν τὸν Ἄδρηστον· ἡ γὰρ χώρη ἦν αὕτη Πολύβου, ὁ δὲ Ἄδρηστος ἦν Πολύβου θυγατριδέος, ἄπαις δὲ Πόλυβος τελευτῶν διδοῖ Ἀδρήστῳ τὴν ἀρχήν. [5] τά τε δὴ ἄλλα οἱ Σικυώνιοι ἐτίμων τὸν Ἄδρηστον καὶ δὴ πρὸς τὰ πάθεα αὐτοῦ τραγικοῖσι χοροῖσι ἐγέραιρον, τὸν μὲν Διόνυσον οὐ τιμῶντες, τὸν δὲ Ἄδρηστον. Κλεισθένης δὲ χοροὺς μὲν τῷ Διονύσῳ ἀπέδωκε, τὴν δὲ ἄλλην θυσίην Μελανίππῳ. 

68. Thus he had done to Adrastos; and he also changed the names of the Dorian tribes, in order that the Sikyonians might not have the same tribes as the Argives; in which matter he showed great contempt of the Sikyonians, for the names he gave were taken from the names of a pig and an ass by changing only the endings, except in the case of his own tribe, to which he gave a name from his own rule. These last then were called Archelaoi, while of the rest those of one tribe were called Hyatai, of another Oneatai, and of the remaining tribe Choireatai. These names of tribes were used by the men of Sikyon not only in the reign of Cleisthenes, but also beyond that for sixty years after his death; then however they considered the matter and changed them into Hylleis, Pamphyloi, and Dymanatai, adding to these a fourth, to which they gave the name Aigialeis after Aigialeus the son of Adrastos.

68. [1] ταῦτα μὲν ἐς Ἄδρηστόν οἱ ἐπεποίητο, φυλὰς δὲ τὰς Δωριέων, ἵνα δὴ μὴ αἱ αὐταὶ ἔωσι τοῖσι Σικυωνίοισι καὶ τοῖσι Ἀργείοισι, μετέβαλε ἐς ἄλλα οὐνόματα. ἔνθα καὶ πλεῖστον κατεγέλασε τῶν Σικυωνίων· ἐπὶ γὰρ ὑός τε καὶ ὄνου τὰς ἐπωνυμίας μετατιθεὶς αὐτὰ τὰ τελευταῖα ἐπέθηκε, πλὴν τῆς ἑωυτοῦ φυλῆς· ταύτῃ δὲ τὸ οὔνομα ἀπὸ τῆς ἑωυτοῦ ἀρχῆς ἔθετο. οὗτοι μὲν δὴ Ἀρχέλαοι ἐκαλέοντο, ἕτεροι δὲ Ὑᾶται, ἄλλοι δὲ Ὀνεᾶται, ἕτεροι δὲ Χοιρεᾶται. [2] τούτοισι τοῖσι οὐνόμασι τῶν φυλέων ἐχρέωντο οἱ Σικυώνιοι καὶ ἐπὶ Κλεισθένεος ἄρχοντος καὶ ἐκείνου τεθνεῶτος ἔτι ἐπ᾽ ἔτεα ἑξήκοντα· μετέπειτα μέντοι λόγον σφίσι δόντες μετέβαλον ἐς τοὺς Ὑλλέας καὶ Παμφύλους καὶ Δυμανάτας, τετάρτους δὲ αὐτοῖσι προσέθεντο ἐπὶ τοῦ Ἀδρήστου παιδὸς Αἰγιαλέος τὴν ἐπωνυμίην ποιεύμενοι κεκλῆσθαι Αἰγιαλέας. 

69. Thus had the Cleisthenes of Sikyon done: and the Athenian Cleisthenes, who was his daughter's son and was called after him, despising, as I suppose, the Ionians, as he the Dorians, imitated his namesake Cleisthenes in order that the Athenians might not have the same tribes as the Ionians: for when at the time of which we speak he added to his own party the whole body of the common people of the Athenians, which in former time he had despised, he changed the names of the tribes and made them more in number than they had been; he made in fact ten rulers of tribes instead of four, and by tens also he distributed the demes in the tribes; and having added the common people to his party he was much superior to his opponents. 69. [1] ταῦτα μέν νυν ὁ Σικυώνιος Κλεισθένης ἐπεποιήκεε· ὁ δὲ δὴ Ἀθηναῖος Κλεισθένης ἐὼν τοῦ Σικυωνίου τούτου θυγατριδέος καὶ τὸ οὔνομα ἐπὶ τούτου ἔχων, δοκέειν ἐμοὶ καὶ οὗτος ὑπεριδὼν Ἴωνας, ἵνα μὴ σφίσι αἱ αὐταὶ ἔωσι φυλαὶ καὶ Ἴωσι, τὸν ὁμώνυμον Κλεισθένεα ἐμιμήσατο. [2] ὡς γὰρ δὴ τὸν Ἀθηναίων δῆμον πρότερον ἀπωσμένον τότε πάντων πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν προσεθήκατο, τὰς φυλὰς μετωνόμασε καὶ ἐποίησε πλεῦνας ἐξ ἐλασσόνων· δέκα τε δὴ φυλάρχους ἀντὶ τεσσέρων ἐποίησε, δέκαχα δὲ καὶ τοὺς δήμους κατένειμε ἐς τὰς φυλάς· ἦν τε τὸν δῆμον προσθέμενος πολλῷ κατύπερθε τῶν ἀντιστασιωτέων. 


Next: 70