Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 4: Melpomene [170]

170. Next to the Giligamai on the West are the Asbystai: these dwell above Kyrene, and the Asbystai do not reach down the sea, for the region along the sea is occupied by Kyrenians. These most of all the Libyans are drivers of four-horse chariots, and in the greater number of their customs they endeavour to imitate the Kyrenians. 170. [1] Γιλιγαμέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Ἀσβύσται. οὗτοι ὑπὲρ Κυρήνης οἰκέουσι. ἐπὶ θάλασσαν δὲ οὐ κατήκουσι Ἀσβύσται τὸ γὰρ παρὰ θάλασσαν Κυρηναῖοι νέμονται. τεθριπποβάται δὲ οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα Λιβύων εἰσί, νόμους δὲ τοὺς πλεῦνας μιμέεσθαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίων.

171. Next after the Asbystai on the West come the Auchisai: these dwell above Barca and reach down to the sea by Euesperides: and in the middle of the country of the Auchisai dwell the Bacales, a small tribe, who reach down to the sea by the city of Taucheira in the territory of Barca: these practise the same customs as those above Kyrene. 171. [1] Ἀσβυστέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Αὐσχίσαι· οὗτοι ὑπὲρ Βάρκης οἰκέουσι, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατ᾽ Εὐεσπερίδας. Αὐσχισέων δὲ κατὰ μέσον τῆς χώρης οἰκέουσι Βάκαλες, ὀλίγον ἔθνος, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατὰ Ταύχειρα πόλιν τῆς Βαρκαίης· νόμοισι δὲ τοῖσι αὐτοῖσι χρέωνται τοῖσι καὶ οἱ ὑπὲρ Κυρήνης.

172. Next after these Auschisai towards the West come the Nasamonians, a numerous race, who in the summer leave their flocks behind by the sea and go up to the region of Augila to gather the fruit of the date- palms, which grow in great numbers and very large and are all fruit- bearing: these hunt the wingless locusts, and they dry them in the sun and then pound them up, and after that they sprinkle them upon milk and drink them. Their custom is for each man to have many wives, and they make their intercourse with them common in nearly the same manner as the Massagetai, that is they set up a staff in front of the door and so have intercourse. When a Nasamonian man marries his first wife, the custom is for the bride on the first night to go through the whole number of the guests having intercourse with them, and each man when he has lain with her gives a gift, whatsoever he has brought with him from his house. The forms of oath and of divination which they use are as follows:--they swear by the men among themselves who are reported to have been the most righteous and brave, by these, I say, laying hands upon their tombs; and they divine by visiting the sepulchral mounds of their ancestors and lying down to sleep upon them after having prayed; and whatsoever thing the man sees in his dream, this he accepts. They practise also the exchange of pledges in the following manner, that is to say, one gives the other to drink from his hand, and drinks himself from the hand of the other; and if they have no liquid, they take of the dust from the ground and lick it.

172. [1] Αὐσχισέων δὲ τούτων τὸ πρὸς ἑσπέρης ἔχονται Νασαμῶνες, ἔθνος ἐὸν πολλόν, οἳ τὸ θέρος καταλείποντες ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ τὰ πρόβατα ἀναβαίνουσι ἐς Αὔγιλα χῶρον ὀπωριεῦντες τοὺς φοίνικας. οἳ δὲ πολλοὶ καὶ ἀμφιλαφέες πεφύκασι, πάντες ἐόντες καρποφόροι. τοὺς δὲ ἀττελέβους ἐπεὰν θηρεύσωσι, αὐήναντες πρὸς τὸν ἥλιον καταλέουσι καὶ ἔπειτα ἐπὶ γάλα ἐπιπάσσοντες πίνουσι. [2] γυναῖκας δὲ νομίζοντες πολλὰς ἔχειν ἕκαστος ἐπίκοινον αὐτέων τὴν μῖξιν ποιεῦνται τρόπῳ παραπλησίῳ τῷ καὶ Μασσαγέται· ἐπεὰν σκίπωνα προστήσωνται, μίσγονται. πρῶτον δὲ γαμέοντος Νασαμῶνος ἀνδρὸς νόμος ἐστὶ τὴν νύμφην νυκτὶ τῇ πρώτῃ διὰ πάντων διεξελθεῖν τῶν δαιτυμόνων μισγομένην· τῶν δὲ ὡς ἕκαστος οἱ μιχθῇ, διδοῖ δῶρον τὸ ἂν ἔχῃ φερόμενος ἐξ οἴκου. [3] ὁρκίοισι δὲ καὶ μαντικῇ χρέωνται τοιῇδε· ὀμνύουσι μὲν τοὺς παρὰ σφίσι ἄνδρας δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους λεγομένους γενέσθαι, τούτους, τῶν τύμβων ἁπτόμενοι· μαντεύονται δὲ ἐπὶ τῶν προγόνων φοιτέοντες τὰ σήματα, καὶ κατευξάμενοι ἐπικατακοιμῶνται· τὸ δ᾽ ἂν ἴδη ἐν τῇ, ὄψι ἐνύπνιον, τούτῳ χρᾶται. [4] πίστισι δὲ τοιῇσιδε χρέωνται· ἐκ τῆς χειρὸς διδοῖ πιεῖν καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς τοῦ ἑτέρου πίνει. ἢν δὲ μὴ ἔχωσι ὑγρὸν μηδέν, οἳ δὲ τῆς χαμᾶθεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι.

173. Adjoining the Nasamonians is the country of the Psylloi. These have perished utterly in the following manner:--The South Wind blowing upon them dried up all their cisterns of water, and their land was waterless, lying all within the Syrtis. They then having taken a resolve by common consent, marched in arms against the South Wind (I report that which is reported by the Libyans), and when they had arrived at the sandy tract, the South Wind blew and buried them in the sand. These then having utterly perished, the Nasamonians from that time forward possess their land. 173. [1] Νασαμῶσι δὲ προσόμουροι εἰσὶ Ψύλλοι. οὗτοι ἐξαπολώλασι τρόπῳ τοιῷδε· ὁ νότος σφι πνέων ἄνεμος τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων ἐξηύηνε, ἡ δὲ χώρη σφι ἅπασα ἐντὸς ἐοῦσα τῆς Σύρτιος ἦν ἄνυδρος. οἳ δὲ βουλευσάμενοι κοινῷ λόγῳ ἐστρατεύοντο ἐπὶ τὸν νότον (λέγω δὲ ταῦτα τὰ λέγουσι Λίβυες), καὶ ἐπείτε ἐγίνοντο ἐν τῇ ψάμμῳ, πνεύσας ὁ νότος κατέχωσε σφέας. ἐξαπολομένων δὲ τούτων ἔχουσι τὴν χώρην οἱ Νασαμῶνες.

174. Above these towards the South Wind in the region of wild beasts dwell the Garamantians, who fly from every man and avoid the company of all; and they neither possess any weapon of war, nor know how to defend themselves against enemies. 174. [1] τούτων δὲ κατύπερθε πρὸς νότον ἄνεμον ἐν τῇ, θηριώδεϊ οἰκέουσι Γαράμαντες, οἳ πάντα ἄνθρωπον φεύγουσι καὶ παντὸς ὁμιλίην, καὶ οὔτε ὅπλον ἐκτέαται ἀρήιον οὐδὲν οὔτε ἀμύνεσθαι ἐπιστέαται.

175. These dwell above the Nasamonians; and next to the Nasamonians along the sea coast towards the West come the Macai, who shave their hair so as to leave tufts, letting the middle of their hair grow long, but round this on all sides shaving it close to the skin; and for fighting they carry shields made of ostrich skins. Through their land the river Kinyps runs out into the sea, flowing from a hill called the "Hill of the Charites." This Hill of the Charites is overgrown thickly with wood, while the rest of Libya which has been spoken of before is bare of trees; and the distance from the sea to this hill is two hundred furlongs. 175. [1] οὗτοι μὲν δὴ κατύπερθε οἰκέουσι Νασαμώνων· τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Μάκαι, οἳ λόφους κείρονται, τὸ μὲν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσθαι, τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροΐ, ἐς δὲ τὸν πόλεμον στρουθῶν καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα. [2] διὰ δὲ αὐτῶν Κῖνυψ ποταμὸς ῥέων ἐκ λόφου καλευμένου Χαρίτων ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ. ὁ δὲ λόφος οὗτος ὁ Χαρίτων δασὺς ἴδῃσι ἐστί, ἐούσης τῆς ἄλλης τῆς προκαταλεχθείσης Λιβύης ψιλῆς· ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἐς αὐτὸν στάδιοι διηκόσιοι εἰσί.

176. Next to these Macai are the Gindanes, whose women wear each of them a number of anklets made of the skins of animals, for the following reason, as it is said:--for every man who has commerce with her she binds on an anklet, and the woman who has most is esteemed the best, since she has been loved by the greatest number of men. 176. [1] Μακέων δὲ τούτων ἐχόμενοι Γινδᾶνες εἰσί, τῶν αἱ γυναῖκες περισφύρια δερμάτων πολλὰ ἑκάστη φορέει κατὰ τοιόνδε τι, ὡς λέγεται· κατ᾽ ἄνδρα ἕκαστον μιχθέντα περισφύριον περιδέεται· ἣ δὲ ἂν πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη δέδοκται εἶναι ὡς ὑπὸ πλείστων ἀνδρῶν φιληθεῖσα.

177. In a peninsula which stands out into the sea from the land of these Gindanes dwell the Lotophagoi, who live by eating the fruit of the lotos only. Now the fruit of the lotos is in size like that of the mastich-tree, and in flavour it resembles that of the date-palm. Of this fruit the Lotophagoi even make for themselves wine. 177. [1] ἀκτὴν δὲ προέχουσαν ἐς τὸν πόντον τούτων τῶν Γινδάνων νέμονται Λωτοφάγοι, οἳ τὸν καρπὸν μοῦνον τοῦ λωτοῦ τρώγοντες ζώουσι. ὁ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπὸς ἐστὶ μέγαθος ὅσον τε τῆς σχίνου, γλυκύτητα δὲ τοῦ φοίνικος τῷ καρπῷ προσείκελος. ποιεῦνται δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου οἱ Λωτοφάγοι καὶ οἶνον.

178. Next after the Lotophagoi along the sea-coast are the Machlyans, who also make use of the lotos, but less than those above mentioned. These extend to a great river named the river Triton, and this runs out into a great lake called Tritonis, in which there is an island named Phla. About this island they say there was an oracle given to the Lacedemonians that they should make a settlement in it. 178. [1] Λωτοφάγων δὲ τὸ παρὰ θάλασσαν ἔχονται Μάχλυες, τῷ λωτῷ μὲν καὶ οὗτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ ἧσσον γε τῶν πρότερον λεχθέντων, κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποταμὸν μέγαν τῷ οὔνομα Τρίτων ἐστί· ἐκδιδοῖ δὲ οὗτος ἐς λίμνην μεγάλην Τριτωνίδα. ἐν δὲ αὐτῇ, νῆσος ἔνι τῇ, οὔνομα Φλά. ταύτην δὲ τὴν νῆσον Λακεδαιμονίοισι φασὶ λόγιον εἶναι κτίσαι. 

179. The following moreover is also told, namely that Jason, when the Argo had been completed by him under Mount Pelion, put into it a hecatomb and with it also a tripod of bronze, and sailed round Pelopponese, desiring to come to Delphi; and when in sailing he got near Malea, a North Wind seized his ship and carried it off to Libya, and before he caught sight of land he had come to be in the shoals of the lake Tritonis. Then as he was at a loss how he should bring his ship forth, the story goes that Triton appeared to him and bade Jason give him the tripod, saying that he would show them the right course and let them go away without hurt: and when Jason consented to it, then Triton showed them the passage out between the shoals and set the tripod in his own temple, after having first uttered a prophecy over the tripod and having declared to Jason and his company the whole matter, namely that whensoever one of the descendants of those who sailed with him in the Argo should carry away this tripod, then it was determined by fate that a hundred cities of Hellenes should be established about the lake Tritonis. Having heard this the native Libyans concealed the tripod.

179. [1] ἔστι δὲ καὶ ὅδε λόγος λεγόμενος. Ἰήσονα, ἐπείτε οἱ ἐξεργάσθη ὑπὸ τῷ Πηλίῳ ἡ Ἀργώ, ἐσθέμενον ἐς αὐτὴν ἄλλην τε ἑκατόμβην καὶ δὴ καὶ τρίποδα χάλκεον περιπλώειν Πελοπόννησον, βουλόμενον ἐς Δελφοὺς ἀπικέσθαι. [2] καί μιν, ὡς πλέοντα γενέσθαι κατὰ Μαλέην, ὑπολαβεῖν ἄνεμον βορέην καὶ ἀποφέρειν πρὸς τὴν Λιβύην· πρὶν δὲ κατιδέσθαι γῆν, ἐν τοῖσι βράχεσι γενέσθαι λίμνης τῆς Τριτωνίδος. καί οἱ ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγὴν λόγος ἐστὶ φανῆναι Τρίτωνα καὶ κελεύειν τὸν Ἰήσονα ἑωυτῷ δοῦναι τὸν τρίποδα, φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον δέξειν καὶ ἀπήμονας ἀποστελέειν. [3] πειθομένου δὲ τοῦ Ἰήσονος, οὕτω δὴ τόν τε διέκπλοον τῶν βραχέων δεικνύναι τὸν Τρίτωνά σφι καὶ τὸν τρίποδα θεῖναι ἐν τῷ ἑωυτοῦ ἱρῷ, ἐπιθεσπίσαντά τε τῷ τρίποδι καὶ τοῖσι σὺν Ἰήσονι σημήναντα τὸν πάντα λόγον, ὡς ἐπεὰν τὸν τρίποδα κομίσηται τῶν ἐκγόνων τις τῶν ἐν τῇ Ἀργοῖ συμπλεόντων, τότε ἑκατὸν πόλιας οἰκῆσαι περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην Ἑλληνίδας πᾶσαν εἶναι ἀνάγκην. ταῦτα ἀκούσαντας τοὺς ἐπιχωρίους τῶν Λιβύων κρύψαι τὸν τρίποδα. 


Next: 180