Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 1: Clio [40]

40. Crœsus made answer: "My son, thou dost partly prevail with me by declaring thy judgment about the dream; therefore, having been prevailed upon by thee, I change my resolution and allow thee to go to the chase."

40. [1] ἀμείβεται Κροῖσος «ὦ παῖ, ἔστι τῇ με νικᾷς γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὦν νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω, μετίημί τε σὲ ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην.» 

41. Having thus said Crœsus went to summon Adrastos the Phrygian; and when he came, he addressed him thus: "Adrastos, when thou wast struck with a grievous misfortune (with which I reproach thee not), I cleansed thee, and I have received thee into my house supplying all thy costs. Now therefore, since having first received kindness from me thou art bound to requite me with kindness, I ask of thee to be the protector of my son who goes forth to the chase, lest any evil robbers come upon you by the way to do you harm; and besides this thou too oughtest to go where thou mayest become famous by thy deeds, for it belongs to thee as an inheritance from thy fathers so to do, and moreover thou hast strength for it." 41. [1] εἴπας δὲ ταῦτα ὁ Κροῖσος μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει τάδε. «Ἄδρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ, πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάθηρα καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην. [2] νῦν ὤν (ὀφείλεις γὰρ ἐμοῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ χρηστοῖσί με ἀμείβεσθαι) φύλακα παιδός σε τοῦ ἐμοῦ χρηίζω γενέσθαι ἐς ἄγρην ὁρμωμένου, μή τινες κατ᾽ ὁδὸν κλῶπες κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσι φανέωσι ὑμῖν. [3] πρὸς δὲ τούτῳ καὶ σέ τοι χρεόν ἐστι ἰέναι ἔνθα ἀπολαμπρυνέαι τοῖσι χρεόν πατρώιόν τε γάρ τοι ἐστὶ καὶ προσέτι ῥώμη ὑπάρχει.» 

42. Adrastos made answer: "O king, but for this I should not have been going to any such contest of valour; for first it is not fitting that one who is suffering such a great misfortune as mine should seek the company of his fellows who are in prosperity, and secondly I have no desire for it; and for many reasons I should have kept myself away. But now, since thou art urgent with me, and I ought to gratify thee (for I am bound to requite thee with kindness), I am ready to do this: expect therefore that thy son, whom thou commandest me to protect, will return home to thee unhurt, so far as his protector may avail to keep him safe." 42. [1] ἀμείβεται ὁ Ἄδρηστος «ὦ βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε· οὔτε γὰρ συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός ἐστι ἐς ὁμήλικας εὖ πρήσσοντας ἰέναι, οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ τε ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. [2] νῦν δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις καὶ δεῖ τοί χαρίζεσθαι (ὀφείλω γάρ σε ἀμείβεσθαι χρηστοῖσι), ποιέειν εἰμὶ ἕτοιμος ταῦτα, παῖδα τε σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν.» 

43. When he had made answer to Crœsus in words like these, they afterwards set forth provided with chosen young men and with dogs. And when they were come to Mount Olympos, they tracked the animal; and having found it and taken their stand round in a circle, they were hurling against it their spears. Then the guest, he who had been cleansed of manslaughter, whose name was Adrastos, hurling a spear at it missed the boar and struck the son of Crœsus. So he being struck by the spear-point fulfilled the saying of the dream. And one ran to report to Crœsus that which had come to pass, and having come to Sardis he signified to him of the combat and of the fate of his son. 43. [1] τοιούτοισι ἐπείτε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίῃσι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ ὄρος ἐζήτεον τὸ θηρίον, εὑρόντες δὲ καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ ἐσηκόντιζον. [2] ἔνθα δὴ ὁ ξεῖνος, οὗτος δὴ ὁ καθαρθεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ Ἄδρηστος, ἀκοντίζων τὸν ὗν τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. [3] ὃ μὲν δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῇ ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην, ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τὴν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ. 

44. And Crœsus was very greatly disturbed by the death of his son, and was much the more moved to complaining by this, namely that his son was slain by the man whom he had himself cleansed of manslaughter. And being grievously troubled by the misfortune he called upon Zeus the Cleanser, protesting to him that which he had suffered from his guest, and he called moreover upon the Protector of Suppliants and the Guardian of Friendship, naming still the same god, and calling upon him as the Protector of Suppliants because when he received the guest into his house he had been fostering ignorantly the slayer of his son, and as the Guardian of Friendship because having sent him as a protector he had found him the worst of foes. 44. [1] ὁ δὲ Κροῖσος τῳ θανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος μᾶλλον τι ἐδεινολογέετο ὅτι μιν ἀπέκτεινε τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε· [2] περιημεκτέων δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε μὲν Δία καθάρσιον μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν τε καὶ ἑταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν, τὸν μὲν ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων, τὸν δὲ ἑταιρήιον, ὡς φύλακα συμπέμψας αὐτὸν εὑρήκοι πολεμιώτατον. 

45. After this the Lydians came bearing the corpse, and behind it followed the slayer: and he taking his stand before the corpse delivered himself up to Crœsus, holding forth his hands and bidding the king slay him over the corpse, speaking of his former misfortune and saying that in addition to this he had now been the destroyer of the man who had cleansed him of it; and that life for him was no more worth living. But Crœsus hearing this pitied Adrastos, although he was himself suffering so great an evil of his own, and said to him: "Guest, I have already received from thee all the satisfaction that is due, seeing that thou dost condemn thyself to suffer death; and not thou alone art the cause of this evil, except in so far as thou wert the instrument of it against thine own will, but some one, as I suppose, of the gods, who also long ago signified to me that which was about to be." So Crœsus buried his son as was fitting: but Adrastos the son of Gordias, the son of Midas, he who had been the slayer of his own brother and the slayer also of the man who had cleansed him, when silence came of all men round about the tomb, recognising that he was more grievously burdened by misfortune than all men of whom he knew, slew himself upon the grave.

45. [1] παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν, ὄπισθε δὲ εἵπετό οἱ ὁ φονεύς. στὰς δὲ οὗτος πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ προτείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς ἐπ᾽ ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον. [2] Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν τε Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ καὶ λέγει πρὸς αὐτόν «ἔχω ὦ ξεῖνε παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις θάνατον. εἶς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι.» [3] Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς ἦν τὸν ἑωυτοῦ παῖδα· Ἄδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, οὗτος δὴ ὁ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος, ἐπείτε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι τῶν αὐτὸς ᾔδεε βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν. 

46. For two years then Crœsus remained quiet in his mourning, because he was deprived of his son: but after this period of time the overthrowing of the rule of Astyages the son of Kyaxares by Cyrus the son of Cambyses, and the growing greatness of the Persians caused Crœsus to cease from his mourning, and led him to a care of cutting short the power of the Persians, if by any means he might, while yet it was in growth and before they should have become great.

So having formed this design he began forthwith to make trial of the Oracles, both those of the Hellenes and that in Libya, sending messengers some to one place and some to another, some to go to Delphi, others to Abai of the Phokians, and others to Dodona; and some were sent to the shrine of Amphiaraos and to that of Trophonios, others to Branchidai in the land of Miletos: these are the Oracles of the Hellenes to which Crœsus sent messengers to seek divination; and others he sent to the shrine of Ammon in Libya to inquire there. Now he was sending the messengers abroad to the end that he might try the Oracles and find out what knowledge they had, so that if they should be found to have knowledge of the truth, he might send and ask them secondly whether he should attempt to march against the Persians.

46. [1] Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένθεϊ μεγάλῳ κατῆστο τοῦ παιδὸς ἐστερημένος. μετὰ δὲ ἡ Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα ὑπὸ Κύρου τοῦ Καμβύσεω καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα πένθεος μὲν Κροῖσον ἀπέπαυσε, ἐνέβησε δὲ ἐς φροντίδα, εἴ κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους γενέσθαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. [2] μετὰ ὦν τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντείων τῶν τε ἐν Ἕλλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύῃ, διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ, τοὺς μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ ἐς Ἄβας τὰς Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην· οἳ δὲ τινὲς ἐπέμποντο παρὰ τε Ἀμφιάρεων καὶ παρὰ Τροφώνιον, οἳ δὲ τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας. [3] ταῦτα μέν νυν τὰ Ἑλληνικὰ μαντήια ἐς τὰ ἀπέπεμψε μαντευσόμενος Κροῖσος· Λιβύης δὲ παρὰ Ἄμμωνα ἀπέστελλε ἄλλους χρησομένους. διέπεμπε δὲ πειρώμενος τῶν μαντηίων ὅ τι φρονέοιεν, ὡς εἰ φρονέοντα τὴν ἀληθείην εὑρεθείη, ἐπείρηται σφέα δεύτερα πέμπων εἰ ἐπιχειρέοι ἐπὶ Πέρσας στρατεύεσθαι. 

47. And to the Lydians whom he sent to make trial of the Oracles he gave charge as follows,--that from the day on which they set out from Sardis they should reckon up the number of the days following and on the hundredth day they should consult the Oracles, asking what Crœsus the son of Alyattes king of the Lydians chanced then to be doing: and whatever the Oracles severally should prophesy, this they should cause to be written down and bear it back to him. Now what the other Oracles prophesied is not by any reported, but at Delphi, so soon as the Lydians entered the sanctuary of the temple to consult the god and asked that which they were commanded to ask, the Pythian prophetess spoke thus in hexameter measure:


"But the number of sand I know, and the measure of drops in the ocean;
The dumb man I understand, and I hear the speech of the speechless:
And there hath come to my soul the smell of a strong-shelled tortoise
Boiling in caldron of bronze, and the flesh of a lamb mingled with it;
Under it bronze is laid, it hath bronze as a clothing upon it."

47. [1] ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι Λυδοῖσι τάδε ἀπέπεμπε ἐς τὴν διάπειραν τῶν χρηστηρίων, ἀπ᾽ ἧς ἂν ἡμέρης ὁρμηθέωσι ἐκ Σαρδίων, ἀπὸ ταύτης ἡμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον ἑκατοστῇ ἡμέρῃ χρᾶσθαι τοῖσι χρηστηρίοισι, ἐπειρωτῶντας ὅ τι ποιέων τυγχάνοι ὁ Λυδῶν βασιλεὺς Κροῖσος ὁ Ἀλυάττεω· ἅσσα δ᾽ ἂν ἕκαστα τῶν χρηστηρίων θεσπίσῃ, συγγραψαμένους ἀναφέρειν παρ᾽ ἑωυτόν. [2] ὅ τι μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν χρηστηρίων ἐθέσπισε, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν· ἐν δὲ Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ καὶ ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυθίη ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε·

     [3] οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης,
     καὶ κωφοῦ συνίημι, καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω.
     ὀδμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης
     ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ᾽ ἀρνείοισι κρέεσσιν,
     ᾗ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ᾽ ἐπιέσται.

48. When the Pythian prophetess had uttered this oracle, the Lydians caused the prophecy to be written down, and went away at once to Sardis. And when the rest also who had been sent round were there arrived with the answers of the Oracles, then Crœsus unfolded the writings one by one and looked upon them: and at first none of them pleased him, but when he heard that from Delphi, forthwith he did worship to the god and accepted the answer, judging that the Oracle at Delphi was the only true one, because it had found out what he himself had done. For when he had sent to the several Oracles his messengers to consult the gods, keeping well in mind the appointed day he contrived the following device,--he thought of something which it would be impossible to discover or to conceive of, and cutting up a tortoise and a lamb he boiled them together himself in a caldron of bronze, laying a cover of bronze over them. 48. [1] ταῦτα οἱ Λυδοὶ θεσπισάσης τῆς Πυθίης συγγραψάμενοι οἴχοντο ἀπιόντες ἐς τὰς Σάρδις. ὡς δὲ καὶ ὧλλοι οἱ περιπεμφθέντες παρῆσαν φέροντες τοὺς χρησμούς, ἐνθαῦτα ὁ Κροῖσος ἕκαστα ἀναπτύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμμάτων, τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό μιν· ὁ δὲ ὡς τὸ ἐκ Δελφῶν ἤκουσε, αὐτίκα προσεύχετό τε καὶ προσεδέξατο, νομίσας μοῦνον εἶναι μαντήιον τὸ ἐν Δελφοῖσι, ὅτι οἱ ἐξευρήκεε τὰ αὐτὸς ἐποίησε. [2] ἐπείτε γὰρ δὴ διέπεμψε παρὰ τὰ χρηστήρια τοὺς θεοπρόπους, φυλάξας τὴν κυρίην τῶν ἡμερέων ἐμηχανᾶτο τοιάδε· ἐπινοήσας τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε καὶ ἐπιφράσασθαι, χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας ὁμοῦ ἧψε αὐτὸς ἐν λέβητι χαλκέῳ, χάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς. 

49. This then was the answer given to Crœsus from Delphi; and as regards the answer of Amphiaraos, I cannot tell what he replied to the Lydians after they had done the things customary in his temple, for there is no record of this any more than of the others, except only that Crœsus thought that he also possessed a true Oracle.

49. [1] τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω τῷ, Κροίσῳ ἐχρήσθη· κατὰ δὲ τὴν Ἀμφιάρεω τοῦ μαντηίου ὑπόκρισιν, οὐκ ἔχω εἰπεῖν ὅ τι τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι περὶ τὸ ἱρὸν τὰ νομιζόμενα (οὐ γὰρ ὦν οὐδὲ τοῦτο λέγεται), ἄλλο γε ἢ ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε μαντήιον ἀψευδὲς ἐκτῆσθαι. 


Next: 50