Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com

ARGONAUTICA BOOK 4 [833]

(4.833-841) Thus she spake, and Thetis answered with these words: "If the fury of the ravening flame and the stormy winds cease in very deed, surely will I promise boldly to save the ship, even though the waves bar the way, if only the west wind blows fresh and clear. But it is time to fare on a long and measureless path, in quest of my sisters who will aid me, and to the spot where the ship's hawsers are fastened, that at early dawn the heroes may take thought to win their home-return."

833     Ὧς φάτο: τὴν δὲ Θέτις τοίῳ προσελέξατο μύθῳ:
834 "Εἰ μὲν δὴ μαλεροῖο πυρὸς μένος ἠδὲ θύελλαι
835  ζαχρηεῖς λήξουσιν ἐτήτυμον, ἦ τ' ἂν ἔγωγε
836 θαρσαλέη φαίην, καὶ κύματος ἀντιόωντος
837 νῆα σαωσέμεναι, ζεφύρου λίγα κινυμένοιο.
838 ἀλλ' ὥρη δολιχήν τε καὶ ἄσπετον οἶμον ὁδεύειν,
839 ὄφρα κασιγνήτας μετελεύσομαι, αἵ μοι ἀρωγοὶ
840  ἔσσονται, καὶ νηὸς ὅθι πρυμνήσι' ἀνῆπται,
841 ὥς κεν ὑπηῷοι μνησαίατο νόστον ἑλέσθαι."

(4.842-855) She spake, and darting down from the sky fell amid the eddies of the dark blue sea; and she called to aid her the rest of the Nereids, her own sisters; and they heard her and gathered together; and Thetis declared to them Hera's behests, and quickly sped them all on their way to the Ausonian sea. And herself, swifter than the flash of an eye or the shafts of the sun, when it rises upwards from a far-distant land, hastened swiftly through the sea, until she reached the Aeaean beach of the Tyrrhenian mainland. And the heroes she found by the ship taking their pastime with quoits and shooting of arrows; and she drew near and just touched the hand of Aeaeus' son Peleus, for he was her husband; nor could anyone see her clearly, but she appeared to his eyes alone, and thus addressed him:

842     ̂Ἠ, καὶ ἀναΐξασα κατ' αἰθέρος ἔμπεσε δίναις
843 κυανέου πόντοιο: κάλει δ' ἐπαμυνέμεν ἄλλας
844 αὐτοκασιγνήτας Νηρηίδας: αἱ δ' ἀίουσαι
845  ἤντεον ἀλλήλῃσι: Θέτις δ' ἀγόρευεν ἐφετμὰς
846 Ἥρης: αἶψα δ' ἴαλλε μετ' Αὐσονίην ἅλα πάσας.
847 αὐτὴ δ' ὠκυτέρη ἀμαρύγματος ἠὲ βολάων
848 ἠελίου, ὅτ' ἄνεισι περαίης ὑψόθι γαίης,
849 σεύατ' ἴμεν λαιψηρὰ δι' ὕδατος, ἔστ' ἀφίκανεν
850  ἀκτὴν Αἰαίην Τυρσηνίδος ἠπείροιο.
851 τοὺς δ' εὗρεν παρὰ νηὶ σόλῳ ῥιπῇσί τ' ὀιστῶν
852 τερπομένους: ἡ δ' ἆσσον ὀρεξαμένη χερὸς ἄκρης
853 Αἰακίδεω Πηλῆος: ὁ γάρ ῥά οἱ ἦεν ἀκοίτης:
854 οὐδέ τις εἰσιδέειν δύνατ' ἔμπεδον, ἀλλ' ἄρα τῷγε
855  οἴῳ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐείσατο, φώνησέν τε:

(4.856-864) "No longer now must ye stay sitting on the Tyrrhenian beach, but at dawn loosen the hawsers of your swift ship, in obedience to Hera, your helper. For at her behest the maiden daughters of Nereus have met together to draw your ship through the midst of the rocks which are called Planctae, for that is your destined path. But do thou show my person to no one, when thou seest us come to meet time, but keep it secret in thy mind, lest thou anger me still more than thou didst anger me before so recklessly."

856     "Μηκέτι νῦν ἀκταῖς Τυρσηνίσιν ἧσθε μένοντες,
857 ἠῶθεν δὲ θοῆς πρυμνήσια λύετε νηός,
858 Ἥρῃ πειθόμενοι ἐπαρηγόνι. τῆς γὰρ ἐφετμῇς
859 πασσυδίῃ κοῦραι Νηρηίδες ἀντιόωσιν,
860  νῆα διὲκ πέτρας, αἵ τε Πλαγκταὶ καλέονται,
861 ῥυσόμεναι. κείνη γὰρ ἐναίσιμος ὔμμι κέλευθος.
862 ἀλλὰ σὺ μή τῳ ἐμὸν δείξῃς δέμας, εὖτ' ἂν ἴδηαι
863 ἀντομένην σὺν τῇσι: νόῳ δ' ἔχε, μή με χολώσῃς
864 πλεῖον ἔτ', ἢ τὸ πάροιθεν ἀπηλεγέως ἐχόλωσας."

(4.865-884) She spake, and vanished into the depths of the sea; but sharp pain smote Peleus, for never before had he seen her come, since first she left her bridal chamber and bed in anger, on account of noble Achilles, then a babe. For she ever encompassed the child's mortal flesh in the night with the flame of fire; and day by day she anointed with ambrosia his tender frame, so that he might become immortal and that she might keep off from his body loathsome old age. But Peleus leapt up from his bed and saw his dear son gasping in the flame; and at the sight he uttered a terrible cry, fool that he was; and she heard it, and catching up the child threw him screaming to the ground, and herself like a breath of wind passed swiftly from the hall as a dream and leapt into the sea, exceeding wroth, and thereafter returned not again. Wherefore blank amazement fettered his soul; nevertheless he declared to his comrades all the bidding of Thetis. And they broke off in the midst and hurriedly ceased their contests, and prepared their meal and earth-strewn beds, whereon after supper they slept through the night as aforetime.

865      ̂Ἠ, καὶ ἔπειτ' ἀίδηλος ἐδύσατο βένθεα πόντου:
866 τὸν δ' ἄχος αἰνὸν ἔτυψεν, ἐπεὶ πάρος οὐκέτ' ἰοῦσαν
867 ἔδρακεν, ἐξότε πρῶτα λίπεν θάλαμόν τε καὶ εὐνὴν
868 χωσαμένη Ἀχιλῆος ἀγαυοῦ νηπιάχοντος.
869 ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
870  νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός: ἤματα δ' αὖτε
871 ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
872 ἀθάνατος, καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.
873 αὐτὰρ ὅγ' ἐξ εὐνῆς ἀνεπάλμενος εἰσενόησεν
874 παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός: ἧκε δ' ἀυτὴν
875  σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος: ἡ δ' ἀίουσα
876 τὸν μὲν ἄρ' ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
877 αὐτὴ δὲ πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ' ὄνειρος,
878 βῆ ῥ' ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς, καὶ ἐσήλατο πόντον
879 χωσαμένη: μετὰ δ' οὔτι παλίσσυτος ἵκετ' ὀπίσσω.
880  τῶ μιν ἀμηχανίη δῆσεν φρένας: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
881 πᾶσαν ἐφημοσύνην Θέτιδος μετέειπεν ἑταίροις.
882 οἱ δ' ἄρα μεσσηγὺς λῆξαν καὶ ἔπαυσαν ἀέθλους
883 ἐσσυμένως, δόρπον τε χαμεύνας τ' ἀμφεπένοντο,
884 τῇς ἔνι δαισάμενοι νύκτ' ἄεσαν, ὡς τὸ πάροιθεν.

(4.885-921) Now when dawn the light-bringer was touching the edge of heaven, then at the coming of the swift west wind they went to their thwarts from the land; and gladly did they draw up the anchors from the deep and made the tackling ready in due order; and above spread the sail, stretching it taut with the sheets from the yard-arm. And a fresh breeze wafted the ship on. And soon they saw a fair island, Anthemoessa, where the clear- voiced Sirens, daughters of Achelous, used to beguile with their sweet songs whoever cast anchor there, and then destroy him. Them lovely Terpsichore, one of the Muses, bare, united with Achelous; and once they tended Demeter's noble daughter still unwed, and sang to her in chorus; and at that time they were fashioned in part like birds and in part like maidens to behold. And ever on the watch from their place of prospect with its fair haven, often from many had they taken away their sweet return, consuming them with wasting desire; and suddenly to the heroes, too, they sent forth from their lips a lily-like voice. And they were already about to cast from the ship the hawsers to the shore, had not Thracian Orpheus, son of Oeagrus, stringing in his hands his Bistonian lyre, rung forth the hasty snatch of a rippling melody so that their ears might be filled with the sound of his twanging; and the lyre overcame the maidens' voice. And the west wind and the sounding wave rushing astern bore the ship on; and the Sirens kept uttering their ceaseless song. But even so the goodly son of Teleon alone of the comrades leapt before them all from the polished bench into the sea, even Butes, his soul melted by the clear ringing voice of the Sirens; and he swam through the dark surge to mount the beach, poor wretch. Quickly would they have robbed him of his return then and there, but the goddess that rules Eryx, Cypris, in pity snatched him away, while yet in the eddies, and graciously meeting him saved him to dwell on the Lilybean height. And the heroes, seized by anguish, left the Sirens, but other perils still worse, destructive to ships, awaited them in the meeting-place of the seas.

885      ̂Ἠμος δ' ἄκρον ἔβαλλε φαεσφόρος οὐρανὸν Ἠώς,
886 δὴ τότε λαιψηροῖο κατηλυσίῃ ζεφύροιο
887 βαῖνον ἐπὶ κληῖδας ἀπὸ χθονός: ἐκ δὲ βυθοῖο
888 εὐναίας εἷλκον περιγηθέες ἄλλα τε πάντα
889 ἄρμενα μηρύοντο κατὰ χρέος: ὕψι δὲ λαῖφος
890  εἴρυσσαν τανύσαντες ἐν ἱμάντεσσι κεραίης.
891 νῆα δ' ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν. αἶψα δὲ νῆσον
892 καλήν, Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
893 Σειρῆνες σίνοντ' Ἀχελωίδες ἡδείῃσιν
894 θέλγουσαι μολπῇσιν, ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
895  τὰς μὲν ἄρ' εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
896 γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία: καί ποτε Δηοῦς
897 θυγατέρ' ἰφθίμην ἀδμῆτ' ἔτι πορσαίνεσκον
898 ἄμμιγα μελπόμεναι: τότε δ' ἄλλο μὲν οἰωνοῖσιν,
899 ἄλλο δὲ παρθενικῇς ἐναλίγκιαι ἔσκον ἰδέσθαι.
900  αἰεὶ δ' εὐόρμου δεδοκημέναι ἐκ περιωπῆς
901 ἦ θαμὰ δὴ πολέων μελιηδέα νόστον ἕλοντο,
902 τηκεδόνι φθινύθουσαι: ἀπηλεγέως δ' ἄρα καὶ τοῖς
903 ἵεσαν ἐκ στομάτων ὄπα λείριον. οἱ δ' ἀπὸ νηὸς
904 ἤδη πείσματ' ἔμελλον ἐπ' ἠιόνεσσι βαλέσθαι,
905  εἰ μὴ ἄρ' Οἰάγροιο πάις Θρηίκιος Ὀρφεὺς
906 Βιστονίην ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς φόρμιγγα τανύσσας
907 κραιπνὸν ἐυτροχάλοιο μέλος κανάχησεν ἀοιδῆς,
908 ὄφρ' ἄμυδις κλονέοντος ἐπιβρομέωνται ἀκουαὶ
909 κρεγμῷ: παρθενικὴν δ' ἐνοπὴν ἐβιήσατο φόρμιγξ.
910  νῆα δ' ὁμοῦ ζέφυρός τε καὶ ἠχῆεν φέρε κῦμα
911 πρυμνόθεν ὀρνύμενον: ταὶ δ' ἄκριτον ἵεσαν αὐδήν.
912 ἀλλὰ καὶ ὧς Τελέοντος ἐὺς πάις, οἶος ἑταίρων
913 προφθάμενος, ξεστοῖο κατὰ ζυγοῦ ἔνθορε πόντῳ
914 Βούτης, Σειρήνων λιγυρῇ ὀπὶ θυμὸν ἰανθείς:
915  νῆχε δὲ πορφυρέοιο δι' οἴδματος, ὄφρ' ἐπιβαίη,
916 σχέτλιος. ἦ τέ οἱ αἶψα καταυτόθι νόστον ἀπηύρων,
917 ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ἔρυκος μεδέουσα
918 Κύπρις ἔτ' ἐν δίναις ἀνερέψατο, καί ῥ' ἐσάωσεν
919 πρόφρων ἀντομένη Λιλυβηίδα ναιέμεν ἄκρην.
920  οἱ δ' ἄχεϊ σχόμενοι τὰς μὲν λίπον, ἄλλα δ' ὄπαζον
921 κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.


Next: line 922