Sacred Texts  Christianity  Early Church Fathers  Index  Previous  Next 

Index of Greek Words and Phrases

 • !
 • ἀδιάφορος χρῆσις
 • ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου
 • ἀντὶ
 • ἂν
 • ἂν συνεπαρθείη τῷ θεί& 251· τὸ γή& 187·νον
 • ἄν ἀνάγκην εἶναι, εἰ μὴ εἴη περὶ τὸ σῶμα τὰ πρὸς οὐδὲν, κ.τ.λ
 • ἐκεῖνο δοὺς τῇ δυνάμει, συνωμολόγησε, κ. τ. λ
 • ἐλλειπῶς ἐνδειξαμένῳ τὴν φύσιν
 • ἐν γυμνασί& 251·
 • ἐν γυμνασί& 251·, κ. τ. λ
 • ἐξοχώτατος θεοῦ
 • ἐπίτασις
 • ἐπιθυμία τίκτει
 • ἕτερον
 • ἕτερος
 • ἕτερος τῶν λόγων
 • ἡ ἐνανθρώπησις
 • ἡ ἔλευσις
 • ἡ δεσποτικὴ ἐπιδημία
 • ἡ διὰ σαρκὸς ὁμιλία
 • ἡ κένωσις
 • ἡ οἰκονομία
 • ἡ συγκατάβασις
 • ἡ τοῦ λόγου ἐνσάρκωσις
 • ἱστορία φησίν
 • Α
 • Αγέννητος
 • Αγεννησία
 • Αλλ᾽ οὐχ ὁμολογεῖται
 • Αμαλθείας κέρας
 • Αμιγὲς
 • Αναγωγή
 • Ανατρεπτικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυοσεβοῦς Εὐνομίου
 • Αποκατάστασις
 • Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰ& 242·να, καὶ εἰς τὸν αἰ& 242·να τοῦ αἰ& 242·νος·
 • Γεννητός
 • Δόξα
 • Ε
 • Εἰςφρησάντων
 • Εὐνόμιος
 • Εαρσοῦ
 • Εκδέχεται τὸν λόγον τοῦτον ὁ Παῦλος
 • Εννοια
 • Επίνοια
 • Ζωροτέρῳ
 • Η
 • Θεὸς
 • Θεὸς κύριος, και ἐπέφανεν ἡμῖν· συστήσασθε τὴν ἐορτὴν ἐν τοῖς πυκάζουσιν ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου
 • Θεὸς πρὸ τῶν ἄλλων ὅσα γεννητά
 • Θεός
 • Θεοῦ
 • Ιερί& 251· ῾Ηγέμονι
 • Κύριος ἔκτισέ με, κ.τ.λ
 • Καρναφούκ
 • Λόγος
 • Νέβελ οἴνου, ὅπερ ἐστὶ μέτρον ξεστῶν ρ'ν'
 • Ο
 • Ο δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰ& 242·νος
 • Ο μέν τις ἀποθνήσκει πληγεὶς, ὁ δὲ κ.τ.λ
 • Ο τῶν Πατέρων Πατήρ
 • Οὑσίος
 • Πλὴν ἀλλὰ
 • Πλὴν ἀλλ᾽ οὐκ ἀνελπιστέον σοι καὶ τῶν ὀνύχων ἐκείνου
 • Πνεύματος
 • Πρὸς τοὺς συνεισάκτους ἔχοντας
 • Προύνικος Σοφία
 • Πρωτότοκος
 • Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
 • Τί γὰρ βαπτίζονται εἰς Χριστὸν
 • Τίς ἐμέ
 • Τίς δὲ ἔδωκε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην
 • Τῷ Δαυὶδ (διὰ) Ιερεμίου
 • Τῷ γὰρ, κ. τ. λ
 • Υ
 • Χριστοῦ
 • Ω θυσίας πέμποντες ἀναιμάκτους ἱερῆες
 • αἰωνίος
 • αἰωνί& 251·
 • αἰ& 240·ν
 • αἱροῦντα
 • αἴτιον
 • αὐγάζειν
 • αὐτὴν
 • αὐτὸ τὸ καλόν
 • αὐτὸ τὸ πεπλασμενον τῆς ὑπονοιας
 • αὐτὸν
 • αὐτὸς
 • αὐτὸς θεὸς
 • αὐτόθεος
 • αὐτῆς
 • αὐτῆς μεθισταμένης
 • αὐτῷ
 • αὐτοὶ αὑτοῖς οὐχ ὁμολογούμενοι λόγοι
 • αὐτοῦ
 • αὑτὸς
 • αιτιον
 • αν
 • αυτὴν
 • αυτῶν
 • αυτοῦ
 • βάλλοντες
 • βάπτισμα, πίστις
 • βάρβαροι
 • βάρβαροι οἱ ἀπαίδευτοι
 • βίον
 • βίος
 • βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
 • βαρεῖα
 • βιαζομένης
 • βιωτικῆς ἀπάτης
 • βραχεῖα
 • βριστὴς κόρος
 • βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς, ὀλιγόβιος καὶ πλήρής ὀργῆς
 • βροτός
 • βρωστῆρες
 • γὰρ
 • γὰρ ἐξοχώτατος αὐτοῦ θεοῦ
 • γάγγραινα
 • γάθῳ
 • γάπῃ
 • γέννημα
 • γέννησιν
 • γέννησις
 • γέννητος
 • γίνεται
 • γαῖαν
 • γαῖαν ἐπιστρέφεται
 • γαθὸν
 • γαπώντων
 • γαπημένος παῖς
 • γαρ
 • γαστέρος
 • γγαστρίμυθος
 • γγελος
 • γδοάδας
 • γεώδη
 • γεγεννηκότα
 • γεμονικόν
 • γενήσεται
 • γενόμενος
 • γενεαλογεῖν
 • γενεσέως
 • γενικῆς
 • γενικωτέρῳ
 • γενικωτέρῳ τινι λόγῳ τὴν νοερὰν οὐσίαν τῇ αἰσθητῇ συγκατέμιξεν
 • γεννήθησαν
 • γεννήματα ἐχιδνῶν
 • γεννηθη
 • γεννησέως
 • γεννησία
 • γιὲς δὲ οὖσα μέχρις οὐρανοῦ τε καὶ ἀστέρων ἐξικνεῖται
 • γινόμενον
 • γκειμένης
 • γκον ἀποθέμενοι πάντα
 • γκου
 • γκραθεῖσαν
 • γκωμαζομένης
 • γκωμιαζομένης
 • γνῶσι
 • γνῶσιν
 • γνωριζομέναις
 • γνωριζομένην
 • γνωριστικῶν
 • γνωστὸν
 • γνωστικῶν
 • γρᾶς
 • γραφικῆς τέχνης
 • δὲ
 • δὲ χρυσὸς, αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὸς, μεγαλάνορος ἔξοχα πλούτου
 • δέαν
 • δέας
 • δέξασθαι
 • δὴ
 • δήμους
 • δίως
 • δόξα
 • δῃ
 • δαίμονες
 • δε δὴ
 • δε τῆς θεότητος μαρτυρία διὰ τῶν θαυμάτων ἐστίν
 • δείκνυσιν
 • δείκνυται
 • δείξασθαι
 • δεῖν
 • δεδώκασι
 • δεδωκόσι
 • δειλία
 • δελφὸν
 • δελφὸς
 • δελφοὶ
 • δεξιᾶς
 • δευτερὸς λόγος
 • δηλία
 • δηλόνοτι
 • διὰ
 • διὰ βρώσεως
 • διὰ μέσου οὐ γέγονεν
 • διὰ τῆς αἰσχρᾶς ἀποτίσεως τὸν ἔμετον ἀνεκίνησαν
 • διὰ τῆς βασάνου
 • διὰ τῶν ἱστορουμένων θαυμάτων οὐκ ἀμφιβάλλομεν
 • διὰ τῶν ὁμοίων
 • διὰ τῶν κατὰ τὴν βάσιν πόρων
 • διὰ τοῦ ἑνὸς καὶ πρὸς τὰ συνημμένα τούτῳ
 • διὰ τ. ἁγ. Πν
 • διά τε τὰς ἐννοίας
 • διάκονος γενομένη
 • διάκρισις
 • διάνοια
 • διάφορος
 • διέξοδον
 • διέξοδος
 • διήκει
 • διότητες, ὑποστάσεις, πρόσωπα
 • διώτην καλεῖ τὸν ἐν τῷ λαικῷ τάγματι τεταγμένον
 • διᾴττοντας
 • δι᾽ ἀνέσεως
 • δι᾽ ἀναλύσεως
 • δι᾽ ἐπιτάσεως
 • δι᾽ ἑαυτοῦ
 • δι᾽ ἑτέρου τινὸς ὀργάνου
 • δι᾽ ἧς οἶμαι καὶ τὴν Θεοτόκον προδιατυποῦσθαι Μαρίαν
 • διαβάλλεσθαι
 • διαβέβληται
 • διαβεβλῆοθαι δοκεῖ
 • διαβεβλημενῳ πρὸς ἀρετὴν καὶ καλοκἀγαθίαν
 • διαγλύφους
 • διαγωνίζεσθαι
 • διαδοχὴν
 • διαθέοντες ἀστέρες
 • διακομήσασα
 • διακομίσασα
 • διακονήσαι
 • διακονήσασα
 • διαπεραίνοντες
 • διασώζειν
 • διασώστης
 • διασπᾶται
 • διαστηματικὴν
 • διαστηματικῆς
 • διαστοιχιζόμενα
 • διασχίζεται
 • διατάττοντας
 • διατειχιζόμενα
 • διαφόρους δέχεσθαι ἐπινοίας
 • διαφύγοι
 • διαφοροῦντας
 • διγλύφους
 • διδάξωσι
 • διδάσκωσι
 • διδασκαλίαν ἐξομολογήσεως ὑφηγούμενος
 • διηγήμασιν
 • διηρημένη
 • διον γὰρ τοῦτο
 • διωτικήν
 • δοὺς
 • δοῦλος γαστρὸς, καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα
 • δογμάτων ἀκρίβεια
 • δοκείη τὸ ἔμπαλιν
 • δοκεῖ, ἢ τὸ ἔμπαλιν
 • δολεράν
 • δολεσχίαν τοῦ λόγου τις καταγινώσκοι
 • δορυφοροῦσιν
 • δου ὄνομα
 • δραύλης
 • δυνάμει
 • δυνάμεις
 • δωροφοροῦσιν
 • εἰ
 • εἰ ἀντὶ
 • εἰ γὰρ ἀληθὴς ὁ λόγος ὁ κατὰ σέ, καὶ τὸ συνεχῆ τε πρὸς, κ. τ. λ
 • εἰ δὲ μικρότερον
 • εἰ δέ μικρότερον
 • εἰ δή τι
 • εἰ κἂν ἡ
 • εἰ καὶ
 • εἰ μὴ εἴη
 • εἰκότως
 • εἰλησέως
 • εἰρμόν
 • εἰρμῷ
 • εἰς
 • εἰς ἀσεβείαν γράφειν
 • εἰς ἄπειρον παρατείνεται
 • εἰς ὀρθότητα λόγου
 • εἰς ὀρθότητος ἀπόδειξιν
 • εἰς πληθωρικὴν ἀηδίαν ἐκπίπτων
 • εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν Χριστῳ εἶναι
 • εἰς τὸ ὁμογενὲς ἑαυτὸν εἰσαγάγῃ
 • εἰσαγάγῃ
 • εἰσπηδᾶν
 • εἰσφθειρόμενος
 • εἰσφορεῖν
 • εἱργμῷ
 • εἴ τι μακάριον, κ.τ.λ
 • εἴ τινα τούτων κατὰ τὸν αὐτὁν λόγον συνουσιωμένην τις εἶναι λέγοι δύναμιν, κ.τ.λ
 • εἴλησιν
 • εἴπατε
 • εἴπερ ἡ ἐνέργεια τῶν παρεπομένων τις εἶναι τῇ πρώτη οὐσία μεμαρτύρηται
 • εἴπερ ἡβῶσιν οἱ κατὰ τοὺς νῦν τοῖς λόγοις ἀκμάζοντες
 • εἴπερ τὸ ἁπλοῦν
 • εἴπομεν
 • εἴπωμεν
 • εἶναι
 • εἶναι μὲν τὸν Θεὸν κατὰ ταὐτὸν ὡς εἶναί ποτε
 • εἶπεν
 • εἶπον
 • εὐαγγελισάμενος
 • εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν
 • εὐδοκία
 • εὐλαβείαν τινὰ προσποίητον καὶ ἐπίληπτον
 • εὐπειθείας
 • εὐρύθμων
 • εὐσεβῶς
 • εὐσεβείας
 • εὐσχημοσύνη
 • εὐτηρεμόντων
 • εὐφροσύνη
 • ει
 • ερᾷ νόσῳ
 • ερουργήσῃ
 • ζῶον
 • ζητουμένου
 • ζωτικὴ δύναμις
 • θάλαμος
 • θάνατος
 • θέα
 • θέσει
 • θέσις
 • θέωσις
 • θαυμάστωσε
 • θαυμαστοῦται
 • θαυματοποιΐας
 • θαυματοποιοῦντας
 • θεάομαι
 • θεὸν
 • θεὸν οὐκ εἶναι
 • θεὸς
 • θεόλογος
 • θεόν
 • θεός
 • θεότης
 • θεώρημα
 • θεασθαι
 • θεατά
 • θεατής
 • θελοθρησκείας
 • θεοί
 • θεομαχία
 • θεοποίησις
 • θεοποιούμενον
 • θεοτόκος
 • θεοτόκος Μαρία
 • θεραπεύειν
 • θεραπευέσθαι
 • θετήσασι
 • θεωρία
 • θιγγάνομεν
 • θολεράν
 • θρόως
 • θυσίαν
 • θυσιαστήρια
 • κ γειτόνων
 • κ καταχρήσεώς τινος
 • κ συνηθείας ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων
 • κ τῆς κατὰ διδαχὴν ὑφηγήσεως
 • κ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἐστι, καθὼς γέγραπται
 • κ τοῦ περιέχοντος
 • κ τρεφομένου τρεφόμενον
 • κἀκεῖνον ἐν αὑτῷ
 • κάθαρσις
 • κάλλος
 • κέκαιρε
 • κένωσις
 • κέραιρε
 • κίνημα
 • κίνησις
 • κόλλης
 • κύμορον φύσημα
 • κᾀκείναι αἱ ἐνεργείαι αὖται
 • καὶ
 • καὶ ἀγαλλίασις
 • καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται
 • καὶ ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, κ.τ.λ
 • καὶ ἄκραν
 • καὶ ἅμα λεγειν ἐπεχείρουν ὅσα πρὸς ἀνατροπὴν τῆς ἀναστάσεως παρὰ τῶν ἐριστικῶν ἐφευρίσκεται
 • καὶ ἐν τῷ πατρὶ ὄντος
 • καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις
 • καὶ ἓν πρὸς τὸν πατέρα ὄντος
 • καὶ ὁ γεννηθὲις γεννητός
 • καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ βάθος οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διᾴττειν γίνονται
 • καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τῶν φυομένων ἐστίν
 • καὶ εἰ δι᾽ἑνός τινος μολυνθείη, κ. τ. λ
 • καὶ εἶναι πεπίστευται
 • καὶ μὴν
 • καὶ οὐ μέχρι τούτων, κ.τ.λ
 • καὶ πόσεως
 • καὶ περὶ τοὺς σωματικοὺς πόνους ἠσχολημένον
 • καὶ πρὸς τὸν δρομον οι πόδες
 • καὶ τὸν τοῦ κυριωτάτου λόγον ἐπέχει·
 • καὶ τῆς εὐσεβοῦς ἐννοίας
 • καὶ τούτου πάλιν
 • καί
 • καί τις
 • καίειν
 • καθάπερ
 • καθίστανται
 • καθόλου γὰρ οὐκ ἀναγκαῖον τὸ τῆς ἡδονῆς πάθος, ἐπακολούθιμον δὲ χρείαις ταῖς φυσικαῖς, κ. τ. λ
 • καθὼς ἐκεῖνος φησὶν
 • καθ᾽
 • καθ᾽ ἡμᾶς
 • καθ᾽ ἡμῶν
 • καθ᾽ ὃ δοκεῖ μόνον πως αὐτῆς, κ. τ. λ
 • καθ᾽ ὑμᾶς
 • καθ᾽ ὑμῶν
 • καθ᾽ ὑπόστασιν
 • καθαρσί& 251·
 • καθηγησέως
 • καθημαξευμένων
 • καθιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰ& 242·να·
 • καθυβρίσουσιν
 • καθυφήσουσιν
 • καιροῦ συστολὴν
 • κακὸν
 • κακῶν
 • κακῶς ἐκλαβόντες
 • καλὸν
 • καλὸς
 • καλλωπίζειν
 • κανὴ
 • κατὰ ἀνάλυοιν
 • κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις ἀντικειμένων
 • κατὰ λόγον
 • κατὰ σέ
 • κατὰ τὴν τῶν ἀντικειμένων φύσιν
 • κατὰ τὸ ἀγαθόν
 • κατὰ τὸ δέξιον ἢ εὐωνύμον
 • κατὰ τὸ νοούμενον
 • κατὰ τὸ προηγούμενον
 • κατὰ τὸν ἐροῦντα λόγον
 • κατὰ τὸν ὑψηλὸν ᾽Ιωάννην ἐν τῇ ἀφθορί& 139· τοῦ σώματος
 • κατὰ τὸν νομοθέτην
 • κατὰ τὸν νοούμενον
 • κατὰ ταὐτὸν
 • κατὰ ταὐτόν
 • κατὰ το ἔμπροσθεν αὐτῆς
 • κατὰ τοῦ νομοθέτου
 • κατὰ φύσιν αὐτήν, καὶ τῆς θεοειδοῦς χάριτος, κ. τ. λ
 • κατάκρισιν
 • κατάληψις
 • κατάπτωσις
 • κατέλαβε
 • κατέρων
 • κατ᾽ ἀλλήλων
 • κατ᾽ ἀποκλήρωσιν
 • κατ᾽ ἄνδρας, καὶ δήμους, καὶ ἐσχατίας
 • κατ᾽ ἰδίαν περιγραφήν
 • κατ᾽ αὐτὸν
 • κατ᾽ αὐτῶν
 • καταῤ& 191·ικνωθέντα
 • καταγώνιστος
 • καταγνοίην
 • καταθύμιος
 • κατακερματίζεται
 • κατακοσμεῖσθαι
 • καταλέψεις
 • καταληπτικῆς ἐφόδου
 • καταργηθήσονται, καταργηθήσεται
 • κατασείειν τῇ χειρὶ
 • κατασείσασα τῇ χειρὶ
 • κατασιγήσασα
 • κατασκεύασμα
 • κατασκεύη
 • κατασκευή
 • καταστολὴν
 • κατεμελάνθη
 • κατηχσέως
 • κατισχύσηται
 • κβαλόντες
 • κβαλὼν τοῦ λόγου σχέσεις τινὰς καὶ παραθέσεις
 • κεῖνο
 • κεῖσθαι
 • κεκαδμενος
 • κεραίαν
 • κεφάλαιον
 • κεχαριτωμένος
 • κεχωρίσθαι
 • κηδίασεν
 • κηράτῳ
 • κθεοις τῆς τίστεως
 • κθεσις τῆς πίστεως
 • κιβωτός
 • κινησία πρὸς τὸ ἀγαθόν
 • κοὴν
 • κοίμητος, αἰωνιος
 • κούσατε
 • κογχοειδῶς
 • κοιμήτῳ
 • κοινώνητον
 • κοινῶν ἐννοιῶν
 • κοινωνίας
 • κοινωνοὺς
 • κολουθία
 • κουφὸν
 • κπνοήν
 • κρατῆρες
 • κραταίωμα
 • κρείττων λόγος
 • κρείττων, κ. τ. λ
 • κριτήριον
 • κροατὴς γίνεται
 • κτάδας
 • κτήσατο
 • κτίσεως
 • κτίσμα
 • κτείνεσθαι, διατεινόμενον, παρεκτεινομένη
 • κτηθὲν
 • κτισε
 • κτισθὲν
 • κτιστὸν
 • κτιστός
 • κυκλοτερῶς
 • κυρίως
 • λέγοι
 • λέγων
 • λέγων ὅτι ποτε οὐκ ἦν ὁ υἱ& 232·ς
 • λέγων ὅτι ποτε οὐκ ἦν, οὗτος
 • λήξεως
 • λί& 251·
 • λόγῳ
 • λόγῳ τινὶ κρείττονι τῆς ἀνθρωπίνης κατάνοήσεως
 • λόγοι
 • λόγοι σπερματικοὶ
 • λόγον
 • λόγος
 • λόγος τις ἔγκειται τῷ σώματι, ἀφ᾽ οὗ μὴ φθειρομένου ἐγείρεται τὸ σῶμα ἐν ἀφθαρσί& 139·
 • λόγου
 • λὺν βυθοῦ
 • λύν
 • λαμβάνειν
 • λαμβανόμενον
 • λαμπρότης
 • λαττόνησεν
 • λαττώσῃ
 • λαττώσεώς τινος ἢ κατὰ φύσιν παραλλαγῆς, κ. τ. λ
 • λαττονήσῃ
 • λεγόμενον
 • λειτούργησε τὸ δάκρυον
 • λευθερία
 • λευθεριότης
 • ληθὲς
 • λην
 • ληξέως
 • λθον, εἶδον, ἐνίκησα
 • λιέως
 • λλὰ μὴν
 • λλότριος
 • λλύς σου τὸ ῥ& 210·μά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδί& 139· σου
 • λλ᾽ ἐν οἷς
 • λλαγησόμεθα
 • λλοκότως αὐτοῦ τὰς τοιαύτας στομφώδεις καὶ ἀδιανοήτους φωνὰς
 • λλος
 • λλως ἀντιδιαιρεῖ
 • λμα κοῦφον
 • λογικὸς
 • λογιστὴς
 • λογον ἀρχήν
 • λον
 • λοσχερῆ
 • λπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων
 • λυπρὸν
 • μάλιστα μεν
 • μὲν
 • μὲν, ἤτοι, δὴ
 • μέγα ἄνθρωπος
 • μέλος
 • μέρος
 • μέροψ
 • μέσου
 • μέχρι μιᾶς ὠδῖνος
 • μὴ
 • μὴ ἀνενεργητον εἶναι
 • μὴ ἀπεμφαίνειν
 • μὴ δέχοιτο
 • μὴ καταλλήλῳ τροφῇ
 • μὴ κατισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα, κ.τ.λ
 • μὴ μεταβιβάζειν
 • μὴ νομοθετεῖν
 • μὴ τρεῖς ἀναστάσεις μυθοποιοῦμεν
 • μήτε τὸ κατὰ τὴν ἁπλότητα δοκοῦν ἐπαινετὸν
 • μία ὑπόστασις
 • μόνως
 • μόρφωσιν
 • μᾶς
 • μῖα οὐσία
 • μῖν
 • μῶν
 • μαξα
 • μαρτίαν
 • μαρτεῖ
 • μαρτυρί& 251·
 • ματαιότητα
 • μαχαίρα
 • μείωσις
 • μεῖναι
 • μεῖς δὲ
 • μεγὰ χρῆμα ὑ& 232·ς
 • μεγέθης
 • μεθορί& 251·
 • μειζοτέρῳ
 • μετὰ ταῦτα
 • μετὰ τοῦτον τὸν βίον
 • μετά
 • μετέχειν ἄξιον
 • μετα
 • μεταβάλλεσθαι
 • μεταβατικός
 • μεταβιβάζειν
 • μεταλαμβάνειν
 • μεταξυ
 • μεταποιεῖσθαι
 • μεταρρυθμίζεσθαι
 • μετασείσασα
 • μεταστοιχειώσας
 • μεταστοιχειοῦν
 • μετουσιοῦν
 • μηδὲ ἀρχαίζειν
 • μηχανῆς
 • μηχανικῆς
 • μιγὲς τοῦ συγγενοῦς πάλιν ἀποκριθῆναι
 • μικροψύχων κ.τ.λ
 • μικτόν ἐστι καὶ ἰδιάζον ἐπὶ ταύτης τῆς φύσεως, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, κ. τ. λ
 • μνήμην
 • μνηστῆρες
 • μογενῆ
 • μολογεῖς
 • μολογεῖτο
 • μολογούντων
 • μολογοῦντας
 • μολυβδίνης
 • μολυβδαίνης
 • μοναρχία
 • μοναρχίας
 • μονογενὴς
 • μοούσιον
 • μοούσιος
 • μορίαν
 • μορίοις
 • μορφὴ
 • μορφὴν
 • μορφῆς
 • μπαροινεῖ
 • μυρμηκίας
 • μφυομένη
 • ν
 • ν ἀνωνύμῳ τινι Κορνιασπινῆς ἐσχατί& 139·
 • ν ἀρχαῖς
 • ν ἀτονούσῃ τῇ λέξει
 • ν ἄλλοις ἄρ᾽ ἡ ζωή
 • ν ἐπίτασει
 • ν ἐπιμέτρῳ
 • ν ἑαυτῇ βλέπουσα
 • ν ἑαυτῷ τε κἀκεῖνον
 • ν ἰτέαις
 • ν ὁμοτίμῳ τῇ φύσει
 • ν ὑποστάσει θεωρούμενον
 • ν δὲ τῷ ἀνθρώπῳ
 • ν δ᾽ἄρα οἱ φῦ χειρί, κ. τ. λ
 • ν εἴποιμι
 • ν εὐφυΐ& 139·
 • ν καὶ κατὰ γνώμην καὶ ὡς ἑτέρως διοικουμένων ὀλίγος τοῖς σωφρονοῦσιν ὁ λόγος
 • ν μὲν τῷ θανάτῳ καθορᾷν τὸ ἀνθρώπινον, ἐν δὲ τῷ τρόπῳ πολυπραγμονεῖν τὸ θειότερον
 • ν μέρει
 • ν μέρει ἑορτῆς
 • ν παντὶ τῷ ἐξ αὐτοῦ
 • ν τῇ δραχμῇ
 • ν τῇ κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομί& 139·
 • ν τῇ περιόδῳ καὶ ἀναστροφῇ τῶν ὁμοίων ῥημάτων
 • ν τῳ ἀθανάτῳ
 • ν τῷ ἀτέλει τῆς ἡλικίας
 • ν τῷ ἁγίω
 • ν τῷ καθ᾽ ὅλου
 • ν τῷ μέρει
 • ν τῷ μετὰ ταῦτα
 • ν τῷ νῦν καιρῷ
 • ν τῷδε
 • ν τοῖς προλαβοῦσιν
 • ν τοῖς τῶν διδασκάλων διηγήμασιν
 • νάγκη πᾶσα
 • νάθημα
 • νάκρασις
 • νάρετος πολιτεία
 • νάρχως
 • νάστασις
 • νέβελ οἴνου
 • νέδραμεν
 • νέργεια
 • νέργειαι
 • νέργειαν
 • νὶ πάντως ὁ λόγος συνενεχθήσεται
 • νόημα
 • νός τινος τούτων
 • νόσημα
 • ν᾽,
 • νῆψε
 • νῦν
 • να μὴ ἀμφιβάλλη
 • ναίμακτον ἱερωσύνην
 • ναβάσεις ἐν τῇ καρδί& 139· αὐτοῦ διέθετο
 • ναβέβηκε
 • ναγεννῶνται
 • ναγκὴν ἑμποιοῦσι τῶν ἀβουλητῶν κακῶν, πλησμονῆς ὡς τὰ πολλὰ ἐκτίκτουσης, κ. τ. λ
 • ναγκαιοτέρᾳ λειτουργί& 139·
 • ναγωγή
 • ναγωγικῶς
 • ναδρομὴ
 • ναισθήτως ἐχόντων
 • νακραθείσης τῷ ἀνθρώπῳ
 • νακραθεῖσα πρὸς τὸ θεῖον
 • νακρασεως
 • ναλόγως
 • ναλύειν
 • ναλύοντας
 • ναλύσῃ
 • ναλῦσαι
 • ναλαβόντων
 • ναλαβὼν
 • ναλογικῶς
 • ναλυθέντων
 • ναλυσάντων
 • ναλυσέως
 • ναμάσσονται
 • ναπλασσόμενον
 • ναπομορξαμένων
 • ναρμονίους ἀποστάσεις
 • ναρχον
 • νατονούσῃ τῇ λέξει
 • νδείκνυσθαι
 • νδεδεῖχθαι
 • νείρων
 • νεώτερον
 • νεῦρα
 • νεδείξατο, οὗ τὸ ἐπέκεινα
 • νεργεία
 • νεσημήνατο ἡ
 • νηχοῦντος τῇ καρδιᾷ
 • νθρωπος
 • νθρωπος ανος
 • ννοίας λόγον
 • ννοια
 • ννοιαι
 • ννοουμένῳ
 • νοήσαμεν
 • νοῦς
 • νοδίας τινὰς καινοτομήσωσιν
 • νοδί& 139·, ἀνοδίαις
 • νοημάτων
 • νοητὴν
 • νοητὸς
 • νομα δὲ ταὐτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις δάμαρτος ἄλλη
 • νομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα
 • νοουμένων
 • νοσον
 • νπαρεσπάρη
 • ντίθεται: συντίθεται
 • ντεξαγωγὴ
 • ντιδιαστολὴ
 • ντιδιδόντα
 • ντικείμενον
 • ντιμεθίστασις τῶν ὀνομάτων
 • ντιοτροφὴ
 • ντιπιπτόντων πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὑποκληθέντων
 • ντιπιπτότων
 • νυμφοστόλου
 • νωθεν
 • νωσέως
 • νωτάτω
 • ξ ὧν δραποδισθείη
 • ξ οὐρανοῦ
 • ξανδραποδισθείη
 • ξενίζει
 • ξηροστομίας κακοσυνθέτως διαπεραίνοντα
 • ξουυχίζει
 • ξωογονεῖται
 • οἰκίστης αὐτοσχέδιος
 • οἰκοδομεῖ
 • οἰκονομεῖ
 • οἰκονομικῶς γενομένην
 • οἱ ὁμότιμοι
 • οἱ θεραπευταὶ τοῦ χρυσίου
 • οἱ μισθοῦ κομίζοντες τὰ ὤνια ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς, οὕς τινες παιδαριωνας καλοῦσιν, δρομεῖς, τραχεῖς, ὀξεῖς, εὐκίνητοι, γοργοί, μισθωτοί
 • οἱ περὶ τὸν Περικλέα
 • οἱ τῇ προυνίκου σοφί& 139· ἐγγυμνασθέντες· ἐξ ἐκείνης γὰρ δοκεῖ μοι τῆς παρασκευῆς τὰ εἰρημένα προενηνοχέναι·
 • οἶδεν
 • οἶδεν ὅτι
 • οἷς δὲ προσεπωρώθη τὰ πάθη
 • οἷς τε ἄν
 • οὐ
 • οὐ γὰρ ἐναργές ἐστι τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο, ὥστε κατ᾽ ἀνάγκην, κ.τ.λ.
 • οὐ δι᾽ ἑτέρου τινὸς ὀργάνου
 • οὐ μὴν
 • οὐ μὴν ἀλλὰ
 • οὐ μόνον δὲ τοῦτο, κ.τ.λ
 • οὐ περὶ τὸ αΐδιον θεωρεῖσθαι
 • οὐδὲν οὕτω τῇ φύσει φευκτόν ἐστιν, ὡς, κ. τ. λ
 • οὐδέ τὸ ἀρχέτυπον, κ. τ. λ
 • οὐδε
 • οὐδεμία γέγονε τῶν ἐφεστώτων ἐπιστροφὴ
 • οὐδενὶ ἀρεσθήσεται
 • οὐκ
 • οὐκ ἔστι γινωσκων τίς ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος, ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ κυοφορούσης
 • οὐκ ἔστιν
 • οὐκ ἔχοντες ποῦ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀ& 207·ῥωστίας ταύτης ἐπανενέγκωσι
 • οὐκ ἦν οὐσία τὸ ἔκ τινος
 • οὐκ εἰς τὸ εἶναι συναιροῦντες
 • οὐκ οἶδα περὶ τίνος λεγόμενον τί κοινὸν ἔχει κ.τ.λ
 • οὐρανῷ
 • οὐσία
 • οὐσία οὐσιῶν, ἰδέα ἰδεῶν
 • οὐσίαν
 • οὐσίας
 • οὐσίας σημαντικόν
 • οὐσιὰν οὐκ ἂν ἀποδεικνύοιτο ἦ τὸ μηδ᾽ ὅλως εἶναι
 • οὐχὶ τῷ μίσει τῆς ἀληθείας ἀλλὰ τῇ ἀσθενεί& 139· τῆς διηγήσεως
 • οὔποτε
 • οὔτε
 • οὔτε διαχεῖται
 • οὔτε τῶν ὁρώντων
 • οὕτω λέγεσθαι
 • οὕτως
 • οὖσαν
 • οὗτος
 • ουσία
 • πάθη
 • πάθος
 • πάλιν
 • πάνθ᾽ ὁ λιμὸς γλυκέα, πλὴν αὑτοῦ, ποιεῖ
 • πάντα ὁμοῦ
 • πάντων
 • πάντων τῶν κυκλοφορουμένων
 • πάντως
 • πάντως δὲ ἀληθὴς, κ. τ. λ
 • πὲρ τοῦ ἄλλου
 • πέτασον
 • πήρωσιν
 • πὶ κεφαλαί& 251· συναπτέον
 • πὶ μέσον τοῦ μέτρου
 • πὶ ματαί& 251· λάβοι
 • πὶ τὰ ἄνω
 • πὶ τὰ παρακείμενα
 • πὶ τὸ ἓν
 • πὶ τῆς γῆς
 • πὶ τοσόνδε
 • πίκηρον
 • πίκηρος
 • πίνοια
 • πὸ
 • πὸ ὔψους ἡμέρας οὐ φοβηθήσομαι
 • πὸ θεοῦ
 • πὸ τὴν ἁμαρτίαν
 • πὸ τῆς ἁμαρτίας
 • πὸ τῆς τοῦ γήρως ἀπονοίας
 • πόθεσις
 • πόκροτον
 • πόνηροι
 • πόνοια
 • πόστασίς μου
 • πόστασιν
 • πόστασις
 • πύρωσιν
 • πώλειαν
 • πᾶν
 • πᾶν ἐν παντὶ
 • πᾶσα ἡ κακία οὐδέν ἐστιν, ἐπεὶ καὶ οὐκ ὂν τυγχάνει
 • πᾶσαν
 • πᾶσιν
 • π᾽ ἀυτῶν
 • παύγασμα τῆς δόξης
 • παγὴς
 • παθεία
 • παλλασσόμενον
 • παμειφθήσεσθαι
 • παμειφθείη
 • παντελὴς
 • παξιοῖ
 • παρὰ
 • παρὰ τὴν αὐτὴν
 • παρὰ τὴν πρώτην
 • παρὰ τίνος
 • παρὰ τὸν κτίσαντα
 • παράγραπτον
 • παράστασιν
 • παράτασιν
 • παρέγγραπτον
 • παρ᾽ ἑαυτοῦ
 • παρακαλεῖν
 • παρακρατουμένη
 • παραλλαγή
 • παρασκευάζεται, ἐπείδὴ, κ.τ.λ
 • παρεγράφοντο
 • παρεθέντα
 • παρεκτικῆς καὶ μεταβατικῆς ἐνεργείας
 • παρενεσπάρη
 • παρηλλάχθαι
 • παρθενία
 • παρθενία τοῦ σώματος
 • παρθενια
 • παροδικὴν
 • παρουσία
 • παρουσίαν
 • παρχὴ τοῦ ἡμετέρου φυράματος
 • πασῆς περιγραφῆς ἐκτός
 • πατὴρ εἶπον
 • πατήρ, ἀγέννητος
 • παυγάσμαπα
 • πειδὴ
 • πεκλυθέντων
 • πεμφαίνοντα
 • πεναντίων
 • πεναντίως
 • πεναντίως διακειμένων
 • πεπλανημένῳ
 • πεπληροφορήμεθα
 • πεπληροφορημένων
 • περ
 • περ δὴ παντελὴς τοῦ στοιχείου μείωσις λέγεται
 • περὶ ὧν διατείνονται
 • περὶ ὧν τοσοῦτον κ.τ.λ
 • περὶ αὐτὸν καὶ ἐν αὐτῷ
 • περὶ κοινῶν ἐννοίων
 • περὶ τὴν ψυχὴν
 • περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται
 • περί τι
 • περατείαν
 • περβόλη
 • περιέχοντι
 • περιαυτίζεται
 • περιεσπᾶτο
 • περιλαμβάνει τι
 • περιλαμβάνεται
 • περιληπτῇ
 • περιληπτικῇ
 • περιοδικὴν
 • περισπάσμων
 • περιστερὰν σὺν νεοσσοῖς
 • περιταθέντος
 • περιτεθέντος
 • περιττή
 • περκειμένη
 • πεσχοίνισται
 • πηλοω κομψῶς πεφυραμένον.
 • πιβαλλόυσης
 • πιβιῶναί τινας τῶν κακῶν
 • πιβολὰς
 • πιδιστάζουσα
 • πιμετρίας
 • πιπλατύνεσθαι
 • πιπροσθούσης
 • πιστὸς
 • πιστρεφομένῳ τὴν ἅλωνα
 • πισφαλὴς
 • πιτέχνησις
 • πιτολμῶν
 • πιτολμῶντα
 • πιτολμῶντι
 • πιφάνειαν
 • πιχεόμενος
 • πλὴν ἀλλὰ καὶ ἐστὶν ἐν θηρίοις κρίσις
 • πλὴν ἀλλ᾽ ἐμοὶ, κ.τ.λ
 • πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδή ἐστι καὶ ἐν θηριοις κρίοις
 • πλήρωμα
 • πλίνθων
 • πλανῆ
 • πληροφορία πίστεως
 • πληροφορία τῆς ἐλπίδος
 • πληροφορεῖσθαι
 • πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται κ.τ.λ
 • πλησμονῆς
 • πλινθότης
 • πλοῦτος
 • πνῳ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἐκδίδοντες τὰς τῶν ὀνείρων φαντασίας προφητείας ἀποκαλοῦσι
 • πνεύμα
 • πνεῦμα ἀναιρεῖν
 • πνεῦμα ἡγεμονικὸν
 • πνευματικὴ πολιτεία
 • πνευματικοῦ
 • πνον, ἄνοσον
 • πνος
 • πνος ἄνθρωπος
 • ποίημα
 • ποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ
 • ποῤ& 191·ιψαμένῳ
 • ποῤ& 191·υψαμένῳ
 • ποβολῆς
 • ποβρύχιον
 • πογραφῇ
 • ποδέσμῳ
 • ποδίδοναι πάλιν τῷ ζῆν
 • ποδράντες
 • ποδράσαντες
 • ποιοῦνται
 • ποιος
 • ποκύψας, ἐπέκεινα, πόθος, τὸ πρῶτον, γλιχόμενος
 • ποκαθήμενος
 • ποκατάστασις τῶν πάντων
 • ποκείμενον
 • ποκινήσειεν, ἢ κ.τ.λ
 • ποκλήρωσις
 • ποκληρώσεως
 • ποκληρωθεῖσαν
 • ποκριτίκους
 • ποκριτικοὺς
 • ποκτηνοῦσθαι
 • πολέλειπται
 • πολήψεως
 • πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, κ.τ.λ
 • ποληφθεῖσα
 • πολιτείαν
 • πολογία
 • πολυθεία
 • πομφόλυξ
 • ποσὸς
 • ποσος
 • ποστάσε
 • ποστάσει
 • ποστάσεις
 • ποστασέων
 • ποστασέως
 • ποτὲ
 • ποτέλεσμα
 • ποτέλεσμα εἶναι
 • ποτύπωσιν
 • ποτελούσης
 • πουράνιον πολίτειαν
 • ποφαίνουσα
 • ποφαίνων
 • ποφωνεῖν
 • πράγματα ῾Ρωμαίοις νεώτερα μηχανήσασθαι
 • πρὸ πάσης καταληπτῆς ἐπινοίας
 • πρὸς ἑαυτὸν ἀναλύων
 • πρὸς ἡμᾶς
 • πρὸς ὅλον αἰ& 242·να
 • πρὸς οὐδὲν ὁριζόμενος
 • πρὸς τὴν ἐναντίαν ποιότητα
 • πρὸς τὴν ὁμοιότητα τοῦ προκειμένου
 • πρὸς τὸ
 • πρὸς τὸ ἀκατέργαστον τῆς τῶν στοιχείων ὕλης
 • πρὸς τὸ σῶμα διὰ τοῦ λόγου μεταποιούμενος
 • πρὸς τὸ σῶμα μεταποιούμενος
 • πρὸς τὸ σῶμα τοῦ λόγου
 • πρὸς τὸ συμβὰν ἀποπτύοντος
 • πρὸς τῷ
 • πρὸς τοὺς ᾽Εφεσίους
 • πρός τε τὸ πέρας
 • πρόσοψιν
 • πρόσφατος
 • πρόσωπα
 • πρόσωπον
 • πρόσωπον ἀληθῶς μεμορφωμένον
 • πρότερος
 • πρᾶγμα φευκτόν
 • πρῶτον μὲν τῆς Προυνίκου σοφίας γίνεται μαθητὴς
 • πραγμάτων
 • πρεσβεύειν
 • προύνικος
 • προαίρεσις
 • προβάλλοιτο
 • προθεωροίη
 • προλαβὼν
 • προλογίζοντας
 • προλοχίζοντας
 • προνοητέον
 • προσήκει
 • προσώπων
 • προσώπων δηλωτικόν
 • προσῆψιν
 • προσεκύνησε τῷ λαῷ τῆς γῆς
 • προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις
 • προσηλωθεῖσα
 • προσθεωροίη
 • προσκινουμένοις
 • προσκυνεῖν
 • προσλαβών
 • προστίθησι
 • προστιθέναι
 • προτέρος λόγος
 • προτίθησι
 • προτιθέναι
 • προυνίκου
 • προφερὴς
 • προϊ& 241·ν (ὥστε) γενέσθαι εἰς τὸ σῶμα τοῦ λόγου
 • πρωτότοκος
 • πρωτότοκος τῆς κτίσεως
 • πτεσθαι
 • πυκάζουσιν
 • πυκασμὸς
 • πυρὶ
 • ρά τις
 • ρήμους
 • ρα
 • ρα τίς
 • ραθήσεται
 • ραν
 • ργεῖν
 • ρεισμα
 • ρι
 • ρπαγις
 • ρχήν
 • ς
 • σὺν
 • σύζυγον
 • σύναξις
 • σύνδεσμοι
 • σύνδεσμος
 • σύνθετος
 • σώματος
 • σώματος δυσγένειαν
 • σῶμα
 • σῶμα γίνεται
 • σα
 • σα ἐπιθεωρεῖται τῇ φύσει
 • σα δε τῆς ψυχῆς ἐν μεθορί& 251· κεῖται
 • σαπρόν
 • σας
 • σεβείας γραφή
 • σειρῆνες
 • σεμνότητος
 • ση δὴ
 • σηπεδονώδης
 • σθι με μηδὲν ἔχοντα λιπαρὸν
 • σκότους ἐνέργειαν
 • σκῆνος
 • σκαιότητι
 • σκοπὸν
 • σκοπός
 • σκοπῷ
 • σκος
 • σκυθρωπῶν ἐπανόρθωσις
 • σον τε
 • σοφία
 • σοφίστης
 • σπεῖρα
 • σπερ ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ πράγματι πᾶσα κατασκεύη θεωρεῖται, (οὐ γὰρ ἄν τις ἔιποι κατασκεύασθαι ὃ μὴ ὑφέστηκεν), οὕτως οἷον κατασκευάσματι τῇ τοῦ μονογενοῦς φύσει προτείνῃ τῷ λόγῳ τὴν ποίησιν
 • σπερ τι ἀνάθημα
 • σπερματικὸς λόγος
 • στάχυς
 • στέρησις
 • στὶν, ἢ ὥστε
 • στὶν, ὥστε
 • στίγμα
 • σταγὼν
 • σταθμὸς
 • σται
 • στε
 • στε παθεῖν ἂν
 • στερέωμα
 • στεφανοῦσαι
 • στεφανοῦσι
 • στιν ἕτερον
 • στοιχεῖον
 • στορικώτερον καὶ δι᾽ αἰνιγμάτων
 • στρουθία
 • στρουθο-κάμηλος
 • συγκαλύψας
 • συγκατάβασις
 • συγκεχρημένη
 • συμπαραγράφουσι
 • συμπεραστικῷ
 • συμπομάτων
 • συμπτωμάτων
 • συμφοραῖς
 • συνάξεις
 • συνήθη
 • συναγείρομεν
 • συνδρομῆς
 • συνεγκαταλείη, συνεκτάλῃ, συνεκταλείη, συνεκταλαί& 219·, συγκαταλύ& 219·
 • συνεκρότει
 • συνεκρότουν ἄλλος ἄλλον, μὴ ἀποκάμνειν
 • συνεκτίλῃ
 • συνεκτίνει
 • συνεπλάκημεν
 • συνηθείας
 • συνονομαζομένης
 • συντέλειαν
 • συντρόφῳ
 • συστήσασθαι
 • συστήσασθε
 • σφετέρας
 • σφραγίς
 • σχέσιν
 • σχατία
 • σχολὴ
 • σχολαστικὸς
 • σχολος τοῖς παροῦσιν
 • σωματικῶς
 • σως
 • σωτήρια
 • σωτήρια σύμβολα
 • σωτηρίας ποιητικὰ
 • τὀ μὴ γενέσθαι τι τούτων ἐπίσης ὁμολογεῖται
 • τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ τηλαυγῶς καθορᾶται
 • τὰ ἕδνα τοῦ γάμου
 • τὰ ὀνόματα σύμβολα τῶν νοημάτων κατὰ τὸ προηγούμενον
 • τὰ καθ᾽ ἡμᾶς
 • τὰ κατάλληλα τῶν ἱστορουμένων
 • τὰ παρατέθεντα παρ᾽ ἐκείνων ἀνθυποίσω
 • τὰ φυόμενα
 • τὰς
 • τὰς ἐννοίας
 • τὰς ἡδονὰς
 • τὰς μὲν
 • τὰς στομφώδεις
 • τὰς τρίχας ῥεούσας παρακρατεῖν
 • τάξιν
 • τὲ
 • τέα
 • τέκομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, ὃ ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς
 • τέρων
 • τέχνη
 • τὴν
 • τὴν ἀληθῆ μόρφωσιν τῆς εὐσεβείας
 • τὴν ἀπλανῆ περιφοράν
 • τὴν ἐκ συμφώνου καθαρότητα τῇ σχολῇ τῶν προσευχῶν ἀφορίζων
 • τὴν γῆν
 • τὴν ζωὴν
 • τὴν θεωρίαν
 • τὴν μύησιν
 • τὴν σεσοφισμένην τῆς φιλαργυρίας ἀνάγκην
 • τὴν τῶν καταδίκων ἀνά& 207·ῥυσιν
 • τὶ τούτων ἀνακλήσεις
 • τί πολὺ τὸ ἀγαθόν σου
 • τία
 • τίς
 • τίς ἡ ἀποκλήρωσις
 • τίς ἡ ἀποκλήρωσις, κ.τ.λ
 • τίς ὁ λόγος καθ᾽ ὃν εὔλογον κρίνουσιν πατέρα ἀναιρεῖν
 • τὸ
 • τὸ ἀπαράλλακτον
 • τὸ ἁγνὸν ἀνάθημα τῆς ἀληθείας
 • τὸ ἄφθορον
 • τὸ ἐν τῶδε θέρμον
 • τὸ ἐφέξῆς ἐξευρίσκουσα
 • τὸ ἐφεξῆς
 • τὸ ἡνωμένον
 • τὸ ὅλον, τὰ ὅλα
 • τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον
 • τὸ ὕδωρ τρὶς ἐπιχεαμενοι
 • τὸ Θεῖον
 • τὸ διανοητικὸν
 • τὸ εὐεργετόυμενον
 • τὸ ζωοποιὸν
 • τὸ θεὸν αὐτῶν ὀνομασθῆναι
 • τὸ θεὸν εἴναι
 • τὸ καλὸν
 • τὸ κατὰ τὸν θυμὸν αἶσχος
 • τὸ κατηγκυλωμένον τῆς τῶν συφισμάτων πλοκῆς
 • τὸ λόγιον
 • τὸ μὲν μὴ δύνασθαι
 • τὸ μέν τι
 • τὸ μὴ συνηρμόσθαι τινὶ διὰ τῶν καταλλήλων τὸν βίον
 • τὸ μόνιμον
 • τὸ μόνον τῷ ὄντι ἀγαπητὸν καὶ ἐράσμιον
 • τὸ μετ᾽ ἐμὲ ον
 • τὸ μηδὲν τῷ πάντη μὴ ὄντι ταὐτὸν
 • τὸ νόημα
 • τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ
 • τὸ πᾶν
 • τὸ πονηρότατον
 • τὸ πρὸς μείζονα δόξαν ἀνυψωθὲν
 • τὸ πρῶτον κίνουν ἀκίνητον
 • τὸ συναμφότερον
 • τὸν
 • τὸν ὀφθαλμὸν βλαπτομένην
 • τὸν ὑποχθόνιον
 • τὸν αὐτὸν
 • τὸν βότρυν
 • τὸν βαθμὸν
 • τὸν βασιλέα
 • τὸν γὰρ τοῦ ζῆν ἀρξάμενον, ζῆσαι χρὴ πάντως
 • τὸν δίκαιον
 • τὸν θεὸν
 • τὸν μόνον
 • τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ
 • τὸν παιδεύτην
 • τὸν περικείμενον αὐτὰ
 • τὸν πλούσιον
 • τὸν τῆς αἰτίας λόγον
 • τότε
 • τύπον
 • τύπος
 • τύφον
 • τύφου
 • τῃ ἔξωθεν φιλοσοφί& 139·
 • τῆς δὲ σωματικῆς κτίσεως, κ.τ.λ
 • τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως
 • τῆς κατα φύσιν σχετικῆς σημασίας
 • τῆς οἰκονομίας
 • τῆς οὐσίας λόγος
 • τῆς πολιτείας
 • τῆς τῶν στοιχείων ἑνώσεως
 • τῆς φυσικῆς ταύτης
 • τῆς ψυχῆς
 • τῇ ἀπλανεῖ περιφορᾷ
 • τῇ ἀφθαρσί& 139·
 • τῇ ὁμοιώσει
 • τῇ γνώσει ἑαυτοῦ
 • τῇ δὲ ἀγαθότητι
 • τῇ δυνάμει
 • τῇ θεωρί& 139·
 • τῇ καθάρσει
 • τῇ κρίσει τῶν ἁγίων
 • τῇ λοιπὸν
 • τῇ μὲν δικαιοσύνῃ
 • τῇ τῆς ψυχῆς κλήσει συγκεκριμένη
 • τῇ φύσει
 • τῇ χρήσει τῶν ἁγίων
 • τῳ τινὶ λόγω
 • τῶν
 • τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις
 • τῶν ἀποστόλων τὴν συσκηνίαν
 • τῶν ἄλλων
 • τῶν ἐναντίων διαδοχὴ
 • τῶν ἔξωθεν
 • τῶν ἔξωθεν λόγων
 • τῶν ὀνομάτων οὐκ ὄντων
 • τῶν ὅλων
 • τῶν ὑφεστώτων
 • τῶν Νυσσαέων φωστήρ
 • τῶν γινομένων
 • τῶν δἰ ἀυτοῦ καὶ μετ᾽ αῦτὸν
 • τῶν διδασκάλων
 • τῶν θηρίων
 • τῶν κατὰ τὴν ὀψιν πόρων
 • τῶν κατημαξευμένων
 • τῶν κατορθούντων
 • τῶν κιόνων ἐπάλληλος θέσις
 • τῶν μὴ ὑφεστώτων
 • τῶν περὶ τὴν θείαν φύσιν νοουμένων
 • τῶν πρός τί πως ἔχειν τὴν ψυχὴν
 • τῶν σοφισμάτων ἀντιστροφὰς
 • τῶν τι περὶ τὴν θ. φ. νοουμένων
 • τῶνδε τῶν σπλάγχνων
 • τῷ
 • τῷ ἀγάθῳ κόλπῳ
 • τῷ ἀτόμῳ
 • τῷ καθ᾽ ἑαυτὸν ἀκτίστῳ
 • τῷ κοίνῳ τῆς οὐσίας λόγῳ
 • τῷ λόγῳ
 • τῷ μέρει
 • τῷ μερικῷ σάλῳ συγκυματούμενον
 • τῷ παρηλλάχθαι, κ.τ.λ
 • τῷ περιέχοντι
 • τῷ πηδαλί& 251· τῆς εὐφροσύνης
 • τῷδε
 • ταὐτὰ
 • ταῖς ὑπὸ γαστέρα πλησμοναῖς
 • ταῦτα
 • ταῦτα εἰπὼν
 • ταξιάρχας καὶ λοχαγοὺς, ἑκατοντάρχους τε καὶ χιλιάρχους
 • τε
 • τε γὰρ
 • τε πρὸς τὸ θεῖον ὁμοιωμένη, ἥ τε πρὸς τὴν διαφορὰν ταύτην
 • τερῷ πτώματι
 • τερατείαν
 • τερογλώσσοις
 • τεταγμένοι ἐπὶ τῶν σκυθρωπῶν
 • τετράγωνος ἄνευ ψόγου
 • τι
 • τι ἐν τῷ κληρῳ τῶν πρεσβυτερων ιερατεύων
 • τι τὸ ἑτερογενὲς ἔχει πρὸς ἐκείνην τὰ ὄντα
 • τι τὸ μὲν τὸ ἐκ τοῦ πίθου, ποῖον δὲ τὸ ἐκ τοῦ ποτηρίου, κ. τ. λ
 • τι τῶν κατὰ γνωμὴν
 • τι τῶν καταγνωμῶν
 • τι χειροτονία ἡ φύσις οὐ γίνεται
 • τι χειροτονητὴ φύσις οὐ γίνεται
 • τι χειροτονητή
 • τιμὴ
 • τιμιώτατον
 • τις
 • τοὶς πολλοῖς παρακαθημένοις
 • τοὺς διηρημένους
 • τοὺς μὴ διηρημένούς
 • τούτοις
 • τούτων
 • τούτων τὴν συντυχίαν ἀφοσιουμένων
 • τοῖς ἀλογωτέροις
 • τοῖς ἀναγεννωμένοις
 • τοῖς ἔξωθεν περιβολῆς
 • τοῖς ἡμετέροις
 • τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ διαβεβλημένοις ἀνθρώποις
 • τοῖς δεδωκόσιν ἐπανασώζεται
 • τοῖς δυσκολωτάτοις
 • τοῖς κατὰ γνώμην προσκλινομένη
 • τοῖς μὲν γὰρ κ.τ.λ
 • τοῖς μαζουρῶθ
 • τοῖς μετὰ γαστέρα
 • τοῖς τῆς ἀρετῆς δρόμοις
 • τοῖς τῶν φολίδων στίγμασιν
 • τοῖς υἱοῖς τοῦ Χετ
 • τοῦ
 • τοῦ ἁγίου
 • τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου
 • τοῦ ὄντος
 • τοῦ Θεὸν εἶναι τὸν μονογενῆ Θεὸν
 • τοῦ Θεοῦ εἶναι κ.τ.λ
 • τοῦ Χριστοῦ ἐπιφάνεια
 • τοῦ αὐτοῦ νῦν μὲν, κ.τ.λ
 • τοῦ βίου
 • τοῦ γεώδους
 • τοῦ διδασκάλου
 • τοῦ διεξοδευομένου
 • τοῦ εἰκότος
 • τοῦ κατὰ τὸ στόμα πόρου
 • τοῦ παντὸς
 • τοῦ προφέροντος
 • τοῦ πρωτοτύπου καλλιστοῦ
 • τοῦ πυρὸς δαπανή
 • τοῦ σώματος: τῶ περιέχοντι
 • τοῦ στύφου
 • τοῦ στοιχείου
 • τοῦ σωτῆρος
 • τοῦτο
 • τοι
 • τοσοῦτον
 • τρία πρόσωπα
 • τρεῖς ὑποστάσεις
 • τρεμεῖν
 • τρεμούντων
 • τρεπτὸν
 • τρεπτὸς
 • τροφῆς
 • τρυφὴν
 • τρυφῆς
 • τυχαία, κ.τ.λ
 • υ
 • υἰοπατορίαν
 • υἱοὶ λοιμοί
 • υἱοὶ λοιμοῦ
 • υἱοθετηθεῖσι
 • υἱ& 231·ν
 • υἱ& 231·ς
 • υαριθμήτων ῥηματων
 • υσία
 • φ ὧν
 • φάπαξ
 • φάπτεσθαι
 • φέπεσθαι
 • φήγησις
 • φήσιν
 • φόδιον
 • φόλκιον
 • φύραμα
 • φύσει
 • φύσιν
 • φύσις
 • φύσις γίνεται
 • φώς
 • φ᾽ ἑαυτῆς
 • φ᾽ ὃ
 • φῦ χειρὶ, Δούπησε, ῎Ιαχε
 • φαινίνδα
 • φαπλοῦται
 • φαρμόσθῆναι τῷ λόγω
 • φειλὴν
 • φεξῆς
 • φετίνδα
 • φησὶ δὴ τοῦτο ὁ ἀπόστολος
 • φησὶν
 • φησὶν ἡ διδάσκαλος
 • φθαρσία
 • φθορία
 • φιλάνθρωπος
 • φιλανθρωπία
 • φιλοσώματοι
 • φιλοτιμία
 • φλημα
 • φοδος εὑρετικὴ τῶν ἀγνοουμένων, διὰ τῶν προσεχῶν τε καὶ ἀκολούθων
 • φολκί& 251·
 • φολκόν
 • φρένες
 • φραστος λόγος
 • φροντίζοντας
 • φρουράν
 • φυσικὴ
 • φυσικὸς
 • φυσικόν
 • φυσικός
 • φυσικῆς
 • φυτὰ
 • φυτὸν ἢ ζῶον
 • φυτικὴ
 • φυτικής
 • φυτικὸν
 • φυτικὸς
 • φυτικῆς
 • χάρις
 • χύσις τῆς κακίας
 • χαλεπώτερον τῆς παρὰ τῶν ἐχθρῶν μοι γενομένης ὕβρεως
 • χει ὁ πατὴρ
 • χειρὶ
 • χημα
 • χοϊκός
 • χρήσις τῶν ἁγίων
 • χρόνως
 • χρηστὸς
 • χρηστότης
 • χριστοτόκος
 • χρυσίον καὶ τοπάζιον
 • χωρίον
 • χωρῆσαι
 • ψεῦσθαι δοκεῖν
 • ψιλὰ νοήματα
 • ψιλὸς ἄνθρωπος, ψιλὸς λόγος
 • ψιλῆς
 • ψιστε
 • ψιστον
 • ψυχὴ
 • ψυχὴ λογικὴ, νοῦς
 • ψυχὴ, λόγος, νοῦς
 • ψυχήν
 • ψυχικὴν
 • ϋ
 • (
 • )
 • ,
 • :
 • ;
 • =
 • ?
 • be
 • trjse…


  Next: Index of Pages of the Print Edition