Sacred Texts  Christianity  Early Church Fathers  Index  Previous  Next 

Index of Greek Words and Phrases

 • !
 • ̀)
 • ́̈
 • ̓̀
 • ἀκούων καὶ μὴ πειθόμενος μειζόνως καταφρονεῖ
 • ἀκούων μειζ. κατ. καὶ διὰ τούτου κωλύων
 • ἀναδεχθεὶς
 • ἀναλ
 • ἀνθρώπῳ προσεῖχον ψιλῷ
 • ἀνθρώπος
 • ἀνθ. καὶ
 • ἀπεδέξατο
 • ἀποβεβλημένοι
 • ἂν εἴποιεν, μὴ καταφρ
 • ἂν οἷ& 231·ν τε ᾖ
 • ἄνθρωποι κ. τ. λ
 • ἐκ στόματος τοῦ π. ἡμῶν Δ. καὶ παιδός σου
 • ἐκ τῆς ἐκείνων σπουδῆς μὴ
 • ἐκ τοῦ Διὸς τὸ ὄστρακον ἐκεῖ νοπεπτωκὸς
 • ἐμὲ
 • ἐμβάλῃς εἰς ἀγοράν
 • ἐνδεικ. πεινῆν
 • ἐνεδείκνυτο πεινῆν, καὶ οὐκ ἦν ἄκαιρον, ἀρχὴν ὁ λόγος λαβὼν παρετάθη, ὥστε οὐ προηγ
 • ἐξ ὧν θαυματουργοῦμεν
 • ἐπὶ τοῖς δεινοῖς ἀλλούς· ἀλλ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐφρόντιζεν
 • ἐπ᾽ ἀγάθῳ
 • ἐπισκ. λέγ. ἔργον
 • ἐπιτρέψας, ὁ καὶ ἐγκαλῶν καὶ εἰς πέρας ἀγαγών
 • ἐρώτησις
 • ἔτεσιν
 • ἠρώτων ἐκεῖνοι. ῾Ημεῖς δὲ τὸ ἐναντίον· Τί ποιήσομεν
 • ἡμετέραις γλώσσαις
 • ὀφείλων ἀποθανεῖν
 • ὁ κύων εἰδέτω
 • ὁδός
 • ὅπερ
 • ὅπερ γὰρ ἂν εἰς ἡμᾶς γένηται ὄντως αἰσχρόν
 • ὅταν λέγῃ ἐν τῷ ἀμπελῶνι πέμπειν τὰ στρατεύματα αὐτοῦ
 • ὅτι καὶ πρὸς τὰ ἔθνη τὰ τῶν δογμάτῶν ἤδη κατέσπαρτο, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὶ καὶ ἐξ αὐτῶν παρῆσαν ἐκεῖ
 • ὅτι τὰς φωνὰς τῶν προφ., κρίναντες τοῦτον ἐπλήρωσαν. Εἶτα πάλιν ἀπὸ τ. γρ
 • ὑπὲρ τοῦτο Θεός
 • ὑπερβαίνων τὰ παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ
 • ὡς εὐδοκιμοῦντας
 • ὥστε μη ῥαθυμησαι· καὶ ἔπληξεν αὐτόν·
 • ὥστε πιστεῦσαι ἐκεῖνον
 • ᾽Αλλ᾽ οὐδὲ βαπτίζεται. Τί οὖν ἐστιν εἰπεῖν
 • ᾽Αναστὰς πορεύθητι
 • ᾽Εκκλ
 • ᾽Επλήρωσεν, εἶπεν, οὐκ ἐπληρώθη· δεικνυς ὅτι ἃ μὲν ἐχρῆν παθεῖν, ἐπλήρωσεν· ἅ δὲ
 • ᾽Επληρώθη ἅ δεῖ γενέσθαι ἐχρὴν οὐδέπω
 • ῎Απαγε
 • ῾Ελληνιστάς
 • “Countless blessedness,” which is more like St. Chrysostom than a copyist.
 • ….
 • · (Ν.
 • Α
 • Α ἔδει παθεῖν ἐπληρώθη, ἃ δὲ γενέσθαι ἐχρῆν οὐδεπω
 • Α τοῦ διδασκάλου
 • Αἰναν
 • Αἰ& 240·ρα
 • Αἶρε αὐτόν
 • Αὕτη
 • Αὕτη ἡ πηγή κ. τ. λ
 • Αγγέλων
 • Αιρεσις
 • Ακμὴν δεξασθαι
 • Αλλὰ καὶ ἀπαλλάσσων οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς πάντη τοῦ ἐγκλήματος. ᾽Επάγει γὰρ, ὅτι διὰ χειρῶν ἀνόμων ἀνείλετε
 • Αλλὰ καὶ ἕτερον· ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀξιόπιστον· μᾶλλον δὲ οὐδὲ μικρόν, ἀλλὰ καὶ ὠφλεῖ
 • Αλλὰ καὶ τοὺς ἐκπνέοντας οἱ λῄσται διηρεύνων, μήτις ὑπὸ κόλπον ἔχων τροφὴν σκήπτοιτο τὸν θάνατον αὑτῷ
 • Αλλὰ μετὰ τὸ δεῖξαι
 • Αλλὰ πάλιν εἰ βούλει ἑτέρους ἐξετ. τόπους
 • Αλλὰ πρόφ
 • Αλλὰ σπάνιον ἀεὶ τὸ τοιοῦτον
 • Αλλὰ τὸ σπάνιον ἀεὶ τοιοῦτον
 • Αλλὰ τῶν ἐπισκόπων
 • Αλλὰ τῶν πρεσβυτέρων
 • Αλλὰ τοῦτον μόνον ἐπήρωσε
 • Αλλ᾽ ἄχρηστος γίνεται
 • Αλλ᾽ ἐγὼ οὐ βούλομαι, φησί
 • Αλλ᾽ ἐκεῖθεν πάλιν λαμβάνουσιν ἀφορμὴν
 • Αλλ᾽ ἔδει, φησὶ, πάντας τοὺς πειραζομένους κατορθοῦν· οὐ· παῤ ἡμᾶς γὰρ ἡ αἰτία· ἔδει, φησὶ, καὶ χωρὶς τοῦ διαβόλου ἀπόλλυσθαι
 • Αλλ᾽ ἔνεδρα
 • Αλλ᾽ ἔχει ἰούγα ἡ ἐκκλησία
 • Αλλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα
 • Αλλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ λεγόμενα
 • Αλλ᾽ ἴδωμεν κ. τ. λ
 • Αλλ᾽ ὁ ὄχλος ὁ ἄτακτος κ. τ. λ
 • Αλλ᾽ ὅρα πόση ἀσφάλεια
 • Αλλ᾽ ὡς σημεῖον μᾶλλον αὐτὸ
 • Αλλ᾽ εἰ βούλει πάλιν πολλοὺς ἐξετάσωμεν τόπους·
 • Αλλ᾽ εἰ β., πάλιν ἑτέρως ἐξετ. τοὺς αὐτοὺς τόπους
 • Αλλ᾽ εἴποι ἄν τις, Οὐ τοῦτο νομίζομεν. ᾽Αλλὰ πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁ λόγος ἦν αὐτῷ
 • Αλλ᾽ οὐδὲν ἴσχυσαν
 • Αλλ᾽ οὐδε τουτο· ού γὰρ, κ. τ. λ
 • Αλλ᾽ οὐκ αἰσχρόν
 • Αλλ᾽ οὐχ ὁ ὄχλος ταῦτα ἀλλ᾽ οἱ γραμματεῖς. ῾Ημεῖς ἀκ. κ. τ. λ
 • Αλλα ποῦ θέλεις ἰδεῖν. ἀγαπητὲ, ὅτι ὁ πολὺς ὄχλος κ. τ. λ
 • Αλλως δὲ καὶ ἐκεῖ πάροντες μᾶλλον αὐτοῦ ἤκουσαν ἄν
 • Αλλως δὲ καὶ μεταβολῆς βίου, ἴσως δὲ καὶ προαιρέσεως ἦν ἡ ὀνομασία
 • Αλλως δὲ οὐ τοσοῦτον τὸ διάφορον Σαμαρειτῶν καὶ ἐθνῶν
 • Αν διακύψῃς εἰς τὸν στενωπόν
 • Αν εἰς ἡμᾶς γένηται
 • Ανάγκῃ τινὶ καὶ δεσμῷ
 • Ανδρες ᾽Ισραηλῖται
 • Ανεσις
 • Αντὶ τοῦ, Οἱ ἄνδρες οἱ συναναβάντες κ. τ. λ
 • Αντὶ τοῦ, Οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες
 • Ανω μὲν τὴν κηδεμονίαν ἐπιδείκνυται, ἐν οἷς τῷ πλήθει ἐπιτρέπει τὴν ἐκλογὴν κ. τ. λ
 • Αξιόπιστος ὁ λόγος
 • Απέστησαν λοιπὸν οἱ ᾽Ι. τῇ ἀφέσει χρησαμένου ἐκείνου
 • Απελεύσεται πάλιν κενὸς κατορθωμάτων
 • Απερ ἔδεἵ
 • Απερ ἔδει γενέσθαι ἐποίουν. ῾Ημεῖς δε τοὐναντίον
 • Αρα καρδίας δεῖ πανταχοῦ ζητεῖν
 • Αρα μὴ ἀπατῶμεν ἑαυτοὺς, νομίζοντες ταῦτα ἑλληνιστι ὑμῖν λέγειν
 • Αρον αὐτόν
 • Ασσον
 • Βάρβαρος
 • Βαβαὶ, πόση τῶν πιστευσάντων ἡ δύναμις
 • Βαρνάβας δὲ
 • Βαρνάβας δὲ ἄνθρωπος ἐπιεικὴς καὶ ἥμερος ἥν· καὶ ὅρα κ. τ. λ
 • Β.
 • Γ
 • Γά& 190·ος
 • Γνύη, φ., πορφυρόπωλις
 • Δέσποτα
 • Δέσποτα ὁ Θεὸς
 • Δίος
 • Δύο ἀμετρίαι
 • Δεὸν οὖν τοῦτον
 • Δεβ. καὶ ᾽Ολδὰν
 • Δεδεμένος
 • Δερβαῖος
 • Δεσπότου
 • Δεσποτικὰ
 • Δεσπ. ὁ Θ. ὁ διὰ στομ. Δ
 • Δεσπ. ὁ Θ. τῶν πάτρων ἡμῶν ὁ διὰ Πν. ῾Α διὰ στομ. Δ
 • Διὰ γὰρ τοῦτο εἶπεν, ᾽Απὸ τετάρτης ἡμέρας
 • Διὰ τί ἐκροτήσατε
 • Διὰ τί μὴ πρὸ τούτου
 • Διὰ τί πολλοὶ γεγόνασιν ῞Ελληνες, καὶ οὐδεὶς κ. τ. λ
 • Διὰ τί, μεγ. τῇ φ
 • Διὰ ταῦτα μετ᾽ ἐξετάσεως δεῖ ποιεῖν
 • Διὰ τοῦ ὀνόματος
 • Διὰ τοῦτο
 • Διὰ τοῦτο ἐνοχλεῖ
 • Διὰ τοῦτο διελέγετο αὐτοῖς συνεχῶς ὅτι ἔπειθε
 • Διὰ τοῦτο κ. τ. λ
 • Διὰ τοῦτο πάντα γίνεται
 • Διὰ τοῦτο τῇ ὑστ. ἀντιδιδόασιν
 • Διά τι καὶ εἰς γεένναν ηὔξατο ἀπελθεῖν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ
 • Διὸ καὶ οὕτως εἶπεν εἰδὼς ὅτι πρὸς τὸν πάσχοντα καὶ παραμυθ. ζητοῦντα κ. τ. λ
 • Διό καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πάντα ὁμοῦ οἰκονομεῖται
 • Δι᾽ αὐτῶν
 • Διαιροῦσι τὸ πάθος
 • Διακρίσις
 • Διακωδωνίζειν
 • Διαμαρτυρόμενος
 • Διαρρήξωμεν τὰ σχοινία· ἐν εὐκολί& 139· καταστήσωμεν ἑαυτούς· πάσης ἀπορίας ἀπαλλαγῶμεν καὶ τῆς σατανικῆς παγίδος
 • Δικαιοσύνη θεοῦ
 • Διπλῆ ἡ λύπη
 • Διπλῆ ἡ παραμυθία
 • Δοῦλος ᾽Επίκτητος γενόμην, καὶ σώματι πηρὸς
 • Δοκιμή
 • Ε
 • Εἰ
 • Εἰ ἐβούλοντο ἀνελεῖν, πῶς οὐκ ἀνεῖλον εὐθέως τότε
 • Εἰ γὰρ ἢ τέχνη ἢ διάνοια εὗρε
 • Εἰ γὰρ ὁ σταυρωθεὶς, φησὶ τοιαῦτα ἐργάζεται, καὶ τὸν χωλὸν ἀνέστησεν, οὐ φοβούμεθα οὐδὲ τούτους
 • Εἰ γὰρ ὅπερ ἢ τ. ἢ δ. εὗρε
 • Εἰ γὰρ Παῦλος ἕτερον ἠλέ& 219·σε, καὶ δἰ ἄλλους ἄλλων
 • Εἰ γὰρ εἶπεν, δώσει, δῆλον ὅτι, καὶ οὐδὲν παῤ αὐτῶν
 • Εἰ γὰρ καὶ ὡρισμένον ἦν, φησὶν, ὅμως ἀνδροφόνοι ἦσαν
 • Εἰ γὰρ μετὰ ἀφελείας ἐγίνετο, καὶ κἂν
 • Εἰ γὰρ μηδὲν τούτων ἦν, οὐκ ἦρκει τὸ κατόρθωμα
 • Εἰ γὰρ οὐδὲν μὲν εἶχον δεινὸν εἰπεῖν
 • Εἰ δἰ αὐτοὺς ἦν, πάντως ἔδει καὶ ὄντα παύσασθαι. Τί ἠδίκησαν ῞Ελληνες, ἵνα καὶ αὐτοὶ τῶν κακῶν μετέχωσιν
 • Εἰ δὲ αὐτοὶ οἱ ᾽Ιωάννου
 • Εἰ δέ τινες μηδ᾽ ὅλως νήφοιεν, οὐδὲ έκεῖνοι διδόασι δίκην
 • Εἰ διὰ Παῦλον ἑτέρους διέσωσε, καὶ δἰ ἄλλους ἄλλων φείδεται, πῶς οὐχὶ καὶ δἰ ἡμᾶς τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐργάσεται
 • Εἰ οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς τ. ἀποστ
 • Εἰ πέποιθεν
 • Εἰ πῶς παραζηλώσω κ. τ. λ
 • Εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς
 • Εἰκὸς δε αὐτὸν καὶ βαπτισθῆναι
 • Εἰκότως καὶ αὐτοὶ λοιπὸν ἐπιμαρτυροῦσι
 • Εἰκότως· καὶ γὰρ ὁ Π. κ. τ. λ
 • Εἰς ἀναθήματα οὐδὲ εἰς κρύβδην
 • Εἰς τὴν οἰκίαν εἰσήει ὁ Πέτρος ὡς φιλοσοφῶν· ὅρα δὲ πόση ἡ ἐπίδοσις γέγονεν
 • Εἰτα καὶ ἐκβάλλει αὐτῶν τὸ πρόσωπον
 • Εἴ γε πεισθέντες
 • Εἴδε
 • Εἴδετε συρφετὸν ἀσεβείας!
 • Εἶδε
 • Εἶπα, σοφισθήσομαι, καὶ αὕτη ἐμακρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ
 • Εἶπον, ἐσοφίσθην, φησί, καὶ τότε ἀπέστη ἀπ᾽ ἐμοῦ
 • Εἶτα
 • Εἶτα ἐπάγει, Καὶ ἐμοὶ ἔδειξεν ὁ Θεὸς
 • Εἶτα ἵνα μὴ νομισθῆ τὸ ἔθνος ᾽Ιουδαῖος, λέγει τὴν θρησκείαν· καὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ ἔννομον ἑαυτὸν Χριστοῦ καλεῖ. Τί
 • Εἶτα ἵνα μηδεὶς αὐτῷ τὴν χάριν ἔχῃ
 • Εἶτα βουληθῆναι πέντε εἰς Τύρον
 • Εἶτα πάλιν
 • Εἶτα τὸ κέρδος ἐπάγει· & 169·Οπως ἂν κ. τ. λ
 • Εὐθυμίαις
 • Εὔκαιρον καὶ ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς δεῖξαι τὸ χαλεπὸν τῆς ἐπιορκίας τήμερον
 • Εὔξαιμην ἂν, φησίν, ἔγωγε οὐκ ἐν ὀλίγῳ, τί ἐστι
 • Εὰν ὁδῷ προβαίνωμεν
 • Εὰν γὰρ μὴ οἰκειωθῶμεν πρὸς τὸ διδόμενον
 • Εβούλοντο μὲν οὖν ἀνελεῖν· ἀλλ᾽ οὐ ποιοῦσι τοῦτο, αἰτίαν θέλοντες εὔλογον κ. τ. λ
 • Εβραῖοι ὄντες
 • Εδει πιστευθῆναι διότι
 • Εθεράπευσεν αὐτήν
 • Εκέκραξα
 • Εκείνων
 • Εκεῖ
 • Εκεῖ δὲ ἐν αἰχμαλωσία ἦσαν πολλοὶ ἢ καὶ ἐκεῖ διέσπαρτο τὰ ἔθνη τὰ τῶν δογμάτων
 • Εκεῖ τετρακόσιοι, ἐκεῖ τετρακισχίλιοι· καὶ ὧδε κ. τ. λ
 • Εκεῖθεν
 • Εκεῖνα ἀναγκαῖα ἦν
 • Εκεῖνο γὰρ τὸ γένος ἐδόκει τιμιώτερον εἶναι·
 • Εκεῖνοι δὲ ἀνδραπ. καὶ λυμ. καὶ πάντα τὰ ἐνάντια
 • Εκεῖνος δὲ ὁ ἀναλ. καὶ τὴν οἰκείαν εὐπρ. μικρὰν ὁρᾷν ἐδόκει π. τ. ἐκείνου
 • Εκεῖνος μὲν γὰρ οὐδὲ ἀναγκαίας ἀπαιτούσης χρείας, τῆς οὐσίας ἅπτεται τῶν χρημάτων, οὗτος δὲ ἐκείνου γένοιτο ἂν ἀδελφός
 • Εκκλησία
 • Ελληνας
 • Ελληνες
 • Ελληνιστί
 • Εμοὶ δοκεῖ ὅπερ ἐπὶ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι τῶν μετὰ τῶν ᾽Απ. βαπτισθέντων, ὅπερ ἐπὶ τοῦ Κορνηλίου γέγονε, γεγένηται καὶ ἐπὶ τούτου
 • Εμοὶ δοκεῖ καὶ ἐκείνους ἀπαγαγεῖν βουλόμενος, πρὸς ἀπολογίαν ἦλθε τούτων· ὠργίζετο γὰρ κ. τ. λ
 • Εμοὶ δοκεῖ καὶ ἐκείνους πρὸς τὴν ἀπολογίαν ἐνάγων ἀπαγαγεῖν ὠργίζετο γὰρ ἐκείνοις, τούτους οὕτω θεραπεύων
 • Εμοὶ θαυμάζειν ἐπέρχεται πῶς
 • Εν ἀρχῇ τοῦ διηγματος
 • Εν ὀλίγῳ
 • Εν αὐτῷ ζῶμεν
 • Εν πνεύματι
 • Εν τῷ ὀνόματι
 • Εν τοῖς σίγνοις αὐτὸν ἔμβαλε
 • Ενήστευον
 • Ενθα γὰρ δάκρυα, μᾶλλον δὲ ἔνθα θαύματα, οὐ δεῖ δάκρυα παρεῖναι· ἔνθα τοιοῦτον μυστήριον τελεῖται
 • Ενθα μὲν εὐχαριστεῖν ἔδει
 • Ενταὕθα
 • Ενταῦθα δὲ αὐτὸ τὸ Πν. τὸ ῞Α. κ. τ. λ
 • Ενταῦθα δείκνυσι
 • Ενταῦθα λοιπὸν αἰνιγματωδῶς εἶπε τὸ αὐτοῦ καὶ ἔστησε
 • Εντεῦθεν
 • Εντεῦθεν δείκνυσι πολλὰς πηρώσεις διαβολικὰς καὶ διαστροφὴν
 • Εντεῦθεν καὶ ψευδομαρτυρούντων αὐτῶν, οὐ μόνον οὐκ ἐκράτουν, ἀλλ᾽ κ. τ. λ. Α. οὐχὶ ἰδ. ὄντων ἀλλὰ καὶ ῥητόρων, οὐ μόνον
 • Εντρεφόμενοι
 • Εξέχεε, φησὶν, οὐκ ἀξίωμα ζητῶν, καὶ οὐχ ἁπλῶς
 • Εξίστατο
 • Εξεκάθαρε πρότερον τὸν λόγον, καὶ τότε κ. τ. λ
 • Εξ., φ. ᾽Ενταῦθα τὸ ἀξίωμα ἐμφαίνει, καὶ ὅτι οὐχ ἅπλως
 • Επέστησαν λοιπὸν οἱ ᾽Ι τῇ ἐφέσει χρησάμενοι ἐκείνου
 • Επήγειραν γάρ
 • Επὶ δὲ τοῦ σωτηρίου πάθους ξένως καὶ παρὰ φύσιν γέγονε· καὶ γὰρ τότε πᾶσα ἐσαλεύθη ἡ γῆ
 • Επὶ μὲν τῶν ἀποστόλων ἔλεγον
 • Επὶ τὸ αὐτὸ
 • Επὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς εἰμι
 • Επὶ τοῦτο, ἐπὶ τὸ πᾶσι μεταδοῦναι
 • Επεὶ ἐκεῖνό γε καὶ ἀνῇρει
 • Επεὶ τότε ξένως γέγονεν. Καὶ γὰρ ὅτε ἐσταυρώθη, ἐσαλεύθη ἡ γῆ
 • Επειδὴ γὰρ
 • Επειδὴ γὰρ ἠκόυσατε, καὶ τὸ πλέον ὑμῖν κατώρθωται
 • Επειδὴ γὰρ εἶδον τὸν ἄρχοντα καὶ διδάσκαλον τοιαῦτα ἀποφηνάμενον, ἀπὸ τῶν ἔργων λοῖπον τὴν πεῖραν ἐλάμβανον
 • Επειδὴ δὲ ἀντιστῆναι οὐκ ἴσχυσεν κ. τ. λ
 • Επειδὴ δὲ ἐπηρώθη
 • Επειδὴ δὲ ἐπληρώθη
 • Επειδὴ δὲ καὶ κρινόμεθα κ. τ. λ
 • Επειδὴ καὶ μαρτυρίαν ζητεῖς γραφικήν
 • Επειδὴ πολλῶν ἀποδειξέων ἐρᾷς
 • Επετείχισε γὰρ αὐτοῖς τὰ σημεῖα
 • Επι τὸ αὐτὸ
 • Επιείκεια
 • Επλήρωσεν ἃ ἔδει παθεῖν
 • Εριθεία
 • Εσται χρηστὸς καὶ μέγας ἀνήρ
 • Εστω ἐκεῖνοι αὐτῷ ἐχαρίζοντο
 • Ετέρωθεν μὲν οὐδαμόθεν, ἀπὸ δὲ τῶν γενομένων
 • Ετερον
 • Ετι προσφέρομεν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυομένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων κ. τ. λ
 • Εφέσια γράμματα
 • Ε.
 • Η
 • Θάσον
 • Θέα πόση ἀσφάλεια
 • Θεὸν
 • Θεὸν εὐφραίνει τὸ μέλος
 • Θεὸς
 • Θεὸς τοῦτο ἐκέλευσε
 • Θεός· ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο, ἐνεργείας γάρ ἐστιν ὄνομα· ἀλλὰ τέως τοῦτο
 • Θεοῦ
 • Θεσσαλ. δὲ, ᾽Αρ. καὶ Σεκ. καὶ Γά& 190·ος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος
 • Θεωρῶν αὐτοῦ τὰ σημεῖα, ἐνόμιζε δύνασθαι λανθάνειν· ἐνόμιζε τεχνην εἶναι τὸ πρᾶγμα· ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἴσχυσὲν ἰδεῖν
 • Θρᾷς τὰ ἔξω διαδεχόμενα τὰ ἔσω
 • Ι
 • Ιακὼβ
 • Ιακώβ
 • Ιδετε
 • Ιδοὺ καὶ γυνή
 • Ιδοὺ καρδία καὶ ψυχὴ τὸ αὐτό
 • Ιδου
 • Ιδωμεν τί χρησιμώτερον, τί δαὶ
 • Ιερὸν ἕτερον οὕτως ἐκαλεῖτο
 • Ιησοῦν
 • Ιησοῦν τὸν Ναζ. κ. τ. λ
 • Ινα ἐν πολλῷ προσώπῳ, κ. τ. λ
 • Ινα γὰρ μὴ
 • Ινα γὰρ μὴ τούτῳ
 • Ινα δὲ ἐξῇ
 • Ιουδαἵοι
 • Ιουδαῖοι
 • Ιουδας ᾽Ιακώβου
 • Ιρος
 • Ι. ἐκ Λοβνά
 • Κἂν φανερῶς οὐ καταγινώσκῃ
 • Κἂυ ὑπὲρ μεγάλου ἀξιοῖς, κἂν ἀνάξιος ᾖς
 • Καὶ
 • Καὶ ἄξιον ἐκπλαγῆναι τὸν Παῦλον·
 • Καὶ ἐδιδάξεν ὅτι τὰ τοιαῦτα δικαστικῆς ψήφου
 • Καὶ ἐθ. αὐτοὺς ἐν τ. δ.
 • Καὶ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ ἐν προσθήκης μέρει, οὗτος δὲ καὶ προηγουμένως
 • Καὶ ἐμοὶ κ. τ. λ
 • Καὶ ἐν τισὶν ἡμέραις·
 • Καὶ ἐπὶ προσθήκης μέσει, ἃ προηγουμένως ἐκεῖνος· καὶ οὐκ εἶδεν, φησί, δίκαιον κ. τ. λ
 • Καὶ ἐπισφίγγονται αὐτῶν αἱ ψυχαί
 • Καὶ ἔνθα οἰκονομία· ἔνθα δὲ, κ. τ. λ
 • Καὶ ἔνφα μὲν αὐτοὺς ἀχαριστεῖν ἦν
 • Καὶ ἔστησαν δύο
 • Καὶ ἡ αἰχμαλωσία κατηγορία τῆς κακίας
 • Καὶ ὅρα αὐτοὺς
 • Καὶ ὅρα κοινωνοὺς ὄντας αὐτούς· εἶτα τὸν κίνδυνον ἐπέστησεν
 • Καὶ ὅρα πῶς φορτικῶς ἐκείνους διαβάλλοντες ἐπιστέλλουσιν
 • Καὶ ὅρα τοὺς κορυφαίους οὐκ ἄλλους τινὰς ἀλλὰ Πέτρον
 • Καὶ ὅτι
 • Καὶ αὐτὸς ἀπεφήνατο
 • Καὶ γὰρ τὸ τῶν πιστευόντων ἀξιόπιστον ἱκανὸν αὐτοὺς ἆραι· εἰ δὲ ἐπέμεινεν
 • Καὶ γάρ
 • Καὶ δεικνύντων ἡμῶν
 • Καὶ διὰ τοῦτο μεθ᾽ ὑπερβολῆς γίνεται
 • Καὶ εὐθέως ἐκ τροοιμίων, θανατῶν ὁ ἄνθρωπος ἦν
 • Καὶ ζηλοῖ παῤ αὐτοῖς ὁ κύων κατὰ Πλάτωνα
 • Καὶ καταφρονοῦμεν
 • Καὶ κρατήσας, φησί, τῆς χειρός. & 169·Ορα
 • Καὶ μὴν ἄνω καὶ κάτω ἔλεγον
 • Καὶ μὴν ὑμεῖς, φησί τοῦτο πεποιήκατε
 • Καὶ μὴν διὰ τοῦτο ὀφείλομεν
 • Καὶ οὐ λέγει, κ. τ. λ
 • Καὶ οὐκ ἐγχρονίζει τούτοις
 • Καὶ οὐκ ἐλάλουν τὸν λὸγον εἰ μη ᾽Ιουδαίοις μόνοις· οὕτως τὸν μὲν τῶν ἀνθρώπων φόβον οὐδὲν ἡγοῦντο· τὸν δὲ τοῦ νόμου προετίμων. ᾽Ιουδαίοις μόνοις ἐλάλουν
 • Καὶ οὐχ ἁπλῶς
 • Καὶ πόθεν ὅτι ἀνέστη φησι καὶ μάρτυρες εἰσιν. Εἶτα πάλιν ἀπὸ τῶν γραφῶν
 • Καὶ πρόφασιν ἐκ τούτου τὸ πρᾶγμα ἔλαβε
 • Καὶ σφοδρ. ἐπιτίθενται
 • Καὶ τὰ ὀνόματα δὲ λέγει· ἐπειδὴ προσφάτως ἔγραφον· & 234·ρα κ. τ. λ
 • Καὶ τί δήποτε οὐ παραδιδόασιν αὐτοὺς ῾Ρωμαίοις
 • Καὶ τίνα, φησὶ, πεισθῆναι ἐχρῆν, ἢ μιαρὸν κ. τ. λ
 • Καὶ τὸ ἐν ῾Ι. οἰκεῖν
 • Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν ὅτι πρότερον πείσεται, καὶ τότε
 • Καὶ τούτους
 • Καὶ τοῦτο ἀφοσιώσει
 • Καὶ τοῦτο δὲ οὐ μικρὸν, ᾽Ιουδαίων πιστεύοντων καὶ τούτων οὐκ ἀποστραφέντων, ἀπὸ τοῦ τόπου, ἀπὸ τοῦ καιροῦ
 • Καὶ τοσαύτη ἡ περιουσία
 • Καὶ φοβούμενον ἰδὼν, οὐδὲ οὕτως εἶπεν. Οὐκ ἀπιστηθήσῃ
 • Καίτοι πανταχοῦ αἱ ἀρχαὶ δειναὶ καὶ δύσκολοι
 • Καίτοιγε ἰσότυπον ἅπασιν εἶχε τὴν κατάστασιν
 • Καίτοιγε οὐδὲν ἴσον. & 174·Αν γὰρ σὺ ταύτης κ. τ. λ
 • Καθάπερ γὰρ ἐκεῖνα
 • Καθάπερ γὰρ δρέπανον ὅπουπερ ἂν ἐμπεσῃ οὐκ ἂν καθ᾽ ἑαυτὸ ἀνελκυσθείη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποτεμνομένης τῆς κεφαλῆς
 • Καθάπερ γὰρ δρέπανον εἰς τράχηλον ἐμπεσὸν οὐκ ἂν καθ᾽ ἑαυτὸ ἀνελκυσθείη, μένει δὲ πῶς ἔτι καὶ ἀποτεμνομένης τῆς κεφαλῆς
 • Καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν
 • Καθὼς γέγραπται
 • Καθὼς δὲ ᾤοντο
 • Καλά γε· οὐ γὰρ ταῦτα εὐαγγέλια
 • Καλάγε
 • Κατὰ τὰς ὁροθεσίας
 • Κατηξιώθησαν τῆς χάριτος
 • Κονιν επιβ
 • Κορνήλιος ἄλλα νηστεύων ηὔχετο, καὶ ἄλλα ὁρᾷ
 • Κρίνεται παῤ ἀνθρώποις
 • Κρίνων
 • Κυρ
 • Κυρίου
 • Λέγει δὲ ὁ ἄγγελος κ. τ. λ
 • Λόγος
 • Λοβνάν
 • Μάθωμεν καὶ τὴν ἐπιείκειαν
 • Μέγα ὄντως ἀγαθὸν ἡ θλῖψις
 • Μέγα γὰρ ὄντως μεγάλη ψυχὴ γενναία
 • Μέλος τοῦτο καὶ ἀγγέλους κ. τ. λ
 • Μὴ ἀποστῇς
 • Μὴ γὰρ ὡς ἀπερριμμένοι διακεῖσθε
 • Μὴ γὰρ οὐκ ἔνι κ. τ. λ
 • Μὴ λαλεῖτε
 • Μὴ νομίσῃς
 • Μὴ σὺ μιμήσῃ τοῦτον
 • Μὴ τοῦτο ἐλαττώσεως εἶναι νομίσῃς
 • Μὴ τοῦτο δῶμεν τί χρησιμώτερον· τὶ δὲ ὠφελιμώτερον
 • Μὴ τοῦτο φησὶν εἴπῃς· ἀλλ᾽ ἐννόησον ὅτι διάβολός ἐστιν· μάλιστα μὲν ἂν ἐκεῖνο δειχθῇ· δεῖ καὶ πόνους ὑποστῆναι καὶ πάλιν, κ. τ. λ
 • Μόνος γὰρ, φησὶν, ἀντλήσει τὰ κακά
 • Μᾶλλον δ
 • Μᾶλλον δὲ καὶ πρὸ τούτου, καὶ ἐν οἷς οὐ κατὰ γνῶσιν ἐποίει, οὐκ
 • Μᾶλλον δὲ νῦν οὐδὲ μετὰ τὸ ἐκβῆναι δῆλος τοῖς πολλοῖς· οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς πολέμος· & 135·λλὰ κατὰ τοὺς ποίμενας ἐκείνους, κ. τ. λ
 • Μανθάνει ψυχὴ ἐντεῦθεν
 • Μαρτυρίον
 • Μεμφιβοσθέ
 • Μετὰ ἀκριβείας μυσταγωγεῖσθαι
 • Νάσον
 • Νῦν σφοδρ. αὐτοῖς ἐπιτίθενται
 • Ν.)
 • Ο
 • Ο Κύριος προσε. τ. σωζ. καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτο. Πέτρος δὲ καὶ ᾽Ι. ἀνέβαινον κ. τ. λ
 • Ο πολὺς ὄχλος, ἀγαπητὲ, κ. τ. λ
 • Ο τῷ Χριστῷ πιστεύων
 • Οἰκον
 • Οἰκονομία
 • Οἱ μὲν διαμαρτυράμενοι
 • Οἱ τὴν ἁλουργίδα βάπτοντες
 • Οἱ τοίνυν ἀντιποιοῦνται τοῦ νόμου, καὶ ἔλεγον
 • Οὐ γὰρ δὴ κατὰ Μωσέα ἦν, εἰ γὰρ πᾶς ὁ μὴ ἀκ. ἐξολοθρευθήσεται, μυρία δὲ εἶπεν τὰ δεικνύντα ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ Μωσέα
 • Οὐ γὰρ δύναται ὁμοῦ καὶ κατὰ ταὐτὸν
 • Οὐ γὰρ εἰ πολλοὺς εἶδε τότε ἐφείσατο
 • Οὐ γὰρ εἶπεν, δώσει, ἀλλ᾽, Οὐκ ἔδωκε, δῆλον ὅτι τὰ παῤ ἐκείνου, καὶ οὐδὲν παῤ αὐτῶν
 • Οὐ γὰρ κ. τ. λ
 • Οὐ γὰρ τὰ ῥ& 208·ματα μόνον, καὶ τὰ σχήματα ἐδείκνυντο τὸ ἀφροντίστως εστάναι περὶ τοιούτων κρινομένους
 • Οὐ δύναται εἰπεῖν αὐτὸν κακῶς· καὶ δέδοικας μήπως ουκ ἦν, φησὶν, τοιοῦτος
 • Οὐ τῇ θέ& 139· δὲ μόνον οὐδὲ τῇ ὄψει τέρπει
 • Οὐ τοίνυν κ. τ. λ
 • Οὐδὲ γὰρ ᾽Ιουδαῖοι ᾔδεσαν αὐτόν
 • Οὐδὲ εἰς κρύβδην
 • Οὐδὲ πρότερον οὕτως ἠν εὔκολον, ὡς ὅτε ὁ προφήτης αὐτὸν κατήχησεν
 • Οὐδὲ τῶν πρεσβ
 • Οὐδὲ τοῦτο ἡμέτερον, φησιν· οὐ γὰρ, κ. τ. λ
 • Οὐδὲν μέγα ἐστὶ γεν. διδασκ. τῆς οἰκ. Οὐ μικρὸν κ. τ. λ
 • Οὐδὲν ταύτης ἴσον. & 174·Αν σὺ ταύτης κ. τ. λ
 • Οὐδεὶς τὴν ἐπιμέλειαν ἔχει τοῦ παιδὸς τοῦ ἑαυτοῦ· οὐδεὶς ἔχει ζῆλον πρὸς πρεσβύτην ἰδὼν μιμήσασθαι
 • Οὐκ ἀεὶ
 • Οὐκ ἀκούομεν
 • Οὐκ ἀπὸ τούτων ὑμᾶς ἐνάγομεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων
 • Οὐκ ἀπὸ τ. ὑ. ἀπάγομεν
 • Οὐκ ἂν δὲ εἶπεν
 • Οὐκ ἄρα ἐν Κορίνθῳ τοῦτο εἰργάσαντο μόνον οἱ διαφθείροντες τοὺς μαθητὰς κ. τ. λ
 • Οὐκ ἦν ἐμπερίτομος
 • Οὐκ ὅτι ἠλέγχθη ὡς φοβούμενος. & 244·στε δὲ μὴ παθεῖν, ᾽Εγώ εἰμι μετὰ σοῦ
 • Οὐκ εἰκῆ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑτὸ τῶν ἀποστόλων κ. τ. λ
 • Οὐκ εἰς ἀναθήματα
 • Οὐκ εὐκ. τὸ πρᾶγμα δοκεῖ
 • Οὐκοῦν οἶσθα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οἱ βαφεῖς, ἐπειδὰν βουληθῶσι βάψαι ἔρια ὥστ᾽ εἶναι ἁλούργα, πρῶτον μὲν ἐκλέγονται ἐκ τοσούτων χρωμάτων μίαν φύσιν τὴν τῶν λευκῶν, ἔπειτα προπαρασκευάζουσι οὐκ ὀλίγῃ παρα σκεύ& 219· θεραπεύσαντες ὅπως δέξεται ὅτι μάλιστα τὸ ἄνθος, καὶ οὕτω δὴ βάπτουσι
 • Οὐχ ἁπλῶς δὲ προστίθησιν ἐκεῖνον
 • Οὐχὶ ὁμοῦ δὲ, ἀλλ᾽ ὁμοθυμαδὸν ἦσαν·
 • Οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
 • Οὐχὶ σημεὶων ἐδεήθη, καὶ
 • Οὐχὶ φοροῦντες ἥπτοντο μόνον
 • Οὐ. παῤ ἡμᾶς γ. ἡ. ἀ
 • Οὕτω μ. ἀ. γέγονε τὸ χωρ
 • Οὗ οὐδὲν νεώτερον
 • Οβεγίσκοις
 • Οδὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν εὐλαβείας εἰσάγουσα
 • Οδῷ προβαίνειν
 • Οθεν θεῖος αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος γέγονε. Μεχρὶ γὰρ τούτου συγκεχώρητο ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ ἅδῃ εἶναι
 • Οθεν οὔτε διακόνων οὔτε πρεσβυτέρων οἶμαι
 • Ολα δἰ οἰκ. ἐπ
 • Ολδὰν
 • Ολον
 • Ον ἔχρισας, φησίν. & 169·Ορα πῶς, κ. τ. λ
 • Οπερ γίνεται ἐπὶ τῶν πεδίων τῶν σταχυηφόρων, ὀλίγους τις στάχυας λαβὼν, καὶ μικρὸν δράγμα ποιήσας καὶ προσενεγκὼν τῷ Θεῷ, διὰ τοῦ μικροῦ πᾶσαν τὴν ἄρουραν εὐλογεῖ· οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς κ. τ. λ
 • Ορᾳς τὴν εὐδοκίμησιν
 • Ορᾷς ἐλεημοσύνης πόση γίνεται προτροπή
 • Ορᾷς πῶς ΟΥ πάντα προεώρα
 • Ορα
 • Ορα αὐτὸν μιαρὸν ὄντα
 • Ορα γοῦν
 • Ορα δὲ τί φησὶν καὶ αὐτός
 • Ορα πῶς διακαθαίρεται τὰ πράγματα
 • Ορα πῶς οὐκ εὐθέως αὐτοὺς ἐδέξατο
 • Ορα πανταχοῦ τῆς εἰς τὰ ἔθνη διορθώσεως
 • Ορα, ποῖον ἦν τοῦτο μέγα, τὸ εἰπεῖν κ. τ. λ
 • Ορμή
 • Οστρακον
 • Οταν ἀναλίσκῃ, ὅταν δαπανᾷ, κ. τ. λ
 • Οταν γὰρ μὴ ᾖ τι κατορθῶσαι
 • Οταν δὲ ἀνακαλούμενος ῥ& 208·ματα λέγῃς καὶ συνήθειαν καὶ προστασίαν
 • Οτι γὰρ
 • Οτι οὕτω μᾶλλον ἢ ἐκείνως ἐπιστεύθησαν· οὕτω καὶ οὐκ ἂν ἐπὶ τὸ ἐρωτῆσαι ἦλθον, οὐκ ἂν ἑτέρως ἐπίστευσαν
 • Οτι πρόφασιν εὔλογον κ. τ. λ
 • Οτι τοῦτο ἐκεῖνό ἐστι
 • Πάλιν ἀκτημοσύνην παιδεύων, ὅρα πῶς διὰ τῶν ἔργων αὐτὴν ἐπιδείκνυται, λέγων, Αἱ ἀλώπεκες, κ. τ. λ
 • Πάλιν ἐνταῦθα δηλῶν τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι τοῦ πλήθους, κ. τ. λ
 • Πάλιν ἡ ἀνάστασις
 • Πάλιν τὸ ζητούμενον
 • Πάντα τοίνυν ἀποδυσάμενος
 • Πάνυ γε
 • Πάνυ γε· ὅτι ἄνθρωποι κ. τ. λ
 • Πάνυ γε, τοὺς οὐδὲν ὑμᾶς ἡγουμένους καὶ ἀπειλοῦντας
 • Πάνυ γε. Οὐ γὰρ ἐπισκόπου λέγεις ἔργον
 • Πέτρου
 • Πέτρου κἂν ἡ σκία
 • Πόρρωθεν γὰρ οὐκ ἐνῆν ἰδόντας γνῶναι
 • Πόφεν δὴ τοιαῦτα ληρεῖν ἐπεβάλετο
 • Πᾶσι γὰρ ταύτην παρεῖχε πίστιν
 • Πῶς
 • Πῶς δὲ ἔτρεχος λοιπὸν κηρύττοντες δἰ ὧν ἔπασχον
 • Πῶς δὲ προῆγον τούτους
 • Πῶς καὶ ἄνθρωπος γέγονε
 • Πῶς οὐκ ἔλαβον ἐκ τῶν εἰρημένων ἀφορμὴν εἰς τὸ
 • Πῶς οὖν φατὲ φησίν
 • Παἵδα
 • Παῦλον· διὰ
 • Παῦλος
 • Παῦλος δὲ λοιπὸν ἐδίδασκεν
 • Παῦλος ψεύδεται
 • Παλὶν δὲ συναγαγὼν αὐτοὺς οὐτως κατῆλθεν
 • Παλαία
 • Πανταχοῦ γὰρ παῤ αὐτῶν ἐβούλετο λαβεῖν ἀφορμὴν, ὅπερ ἔφην. Τά τε γὰρ ἔθνη παρεζήλου λοιπὸν καὶ ῥαδίως κ. τ. λ
 • Παραινοῦσι
 • Παραχωρήσω τῆς διδασκαλίας ἱμῖν
 • Παρεζήλου λοιπὸν, ὅπερ ἔφη
 • Παρεζήλου λοιπόν. Τά τε γὰρ ἔθυη ῥαδίως
 • Πατήρ
 • Πεντηκοστὴ
 • Περίειμι γὰρ τούτους ζητῶν
 • Περιπείρουσι
 • Πιστοῦται δὲ αὐτοὺς καὶ τὸ ἐν ἡμέρα γενόμενον
 • Πλὴν ὅταν κἀκεῖνος εἰς ἐκείνην μεταστῇ τὴν τάξιν
 • Πλὴν ὅτι καὶ ἡδονὴν ἔχει, δῆλον ἐκεῖθεν
 • Πλὴν εἰ καὶ αὐτοί
 • Πνεύματος γάρ ἦν νομοθεσία
 • Ποίας γὰρ ταῦτα οὐ μυίας
 • Ποί& 251· γὰρ συνειδότι ἂν
 • Πολέμοις
 • Πολλὴ ἡ ἄνοια τοῦ ῾Ηρώδου
 • Πολλῷ μᾶλλον αὐτοῖς βέλτιον ἦν αὐτοὺς ἀφεῖναι
 • Πολλοὶ δὲ καὶ καταγινώσκοντες αὐτῶν διὰ τὸ δόγμα, αἰδοῦνται δια τον βίον
 • Πρὸ δέκα τούτων ἐτῶν ἑαλωσαν ἐπὶ τυραννίδι τινές κ. τ. λ
 • Πρὸς
 • Πρὸς αὐτὸν τὸν καιρὸν, ἀρχὴν ὁ λόγος λαβὼν παρέτεινεν ὡς ἐνδεικνύμενος πεινῆν· καὶ οὐκ ἦν ἄκαιρον· οὐ γὰρ προηγουμένως εἰς διδασκαλίαν καθῆκεν
 • Πρὸς γὰρ τὸν καυσούμενον καὶ παραμυθίαν ἐπιζητοῦντα οὗτος ἂν ἁρμόσειεν ὁ λόγος
 • Πρόφασιν
 • Πρώτῳ
 • Πρῶτον
 • Προέτειναν ἀυτὸν τοῖς ἱμᾶσιν
 • Προεβάλοντο ᾽Ιουδαῖοι οἰκονομικῶς δὲ
 • Προετρέψατο
 • Προσέχωμεν
 • Προσῆλθεν
 • Προτιμότερος
 • Πρ. μὲν γὰρ τοῦ τοιούτου τὸ σῶμα αὐτὸ ἔκλυτον καὶ πεπλαδηκός· ἔπειτα καὶ
 • Σάρξ
 • Σαίνει ὁ διάβολος πολλάκις ὡς ὁ κύων, ἀλλὰ γνώτω πᾶς ὅτι
 • Σαινάν
 • Σενναάρ
 • Σκεῦος
 • Σκεῦος δὲ καλεῖται δικαίως· δεικνύντος τοῦ λόγου ὅτι οὐκ ἔστι φυσικὴ ἡ κακία· σκεῦος, φησὶν, ἐκλογῆς· τὸ δόκιμον γὰρ ἐκλεγόμεθα
 • Σπεῖρα
 • Συμέων Πέτρος
 • Συμβαίνει τινὰ κλῆρον διαδέξασθαι ἀνδρῶν μοχθηρῶν
 • Συμβαίνει τινὰς εκ γειτόνων οἰκεῖν καὶ ἐπιτρόπους ἔχειν
 • Συμεὼν, φησὶν, ἐξηγήσατο ἐν τῷ Λουκᾷ προφητεύσας
 • Συναλιζόμενος
 • Συχέμ
 • Σφόδρα γὰρ αὐτοὺς ἠλόγησεν καὶ διηπόρησεν
 • Σφόδρα γε
 • Σφόδρα γε· οὐ γὰρ φρενὸς βαθείας
 • Σωτὴρ
 • Τὰ ῥ& 208·ματα ἐκεῖνα
 • Τὰ γὰρ παρὰ φιλῶν λεγόμενα, Κἂν ὕβρις ᾖ, φορητά
 • Τὰ γὰρ πλείω ταύταις ἤνυον·
 • Τὰ γὰρ τοιαῦτα νηφουσῶν μὲν ψυχῶν προσπίπτοντα, οὐ πολὺ* ἔχει τὸν θόρυβον· ὅταν δὲ μεθύσωσιν τότε μὲν οὕτως, τοῖς προφή* ταις δὲ ἑτέρως
 • Τάδε λέγει Κύριος
 • Τάξις
 • Τάς τε ἀκμὰς τῶν ξιφῶν ἐδοκιμάζον ἐν τοῖς πτώμασι, καί τινας τῶν ἐρριμμένων ἔτι ζῶντας διήλαυνον ἐπὶ πείρᾳ τοῦ σιδήρου
 • Τάφος γέγονεν ἡ πόλις τῶν ξένων, τῶν στρατιωτῶν
 • Τέως κατασκευάζει ὅτι αὐτοὶ ἐποίησαν τὸ θαῦμα
 • Τὴν αἰτίαν τῆς ὄψεως φησίν
 • Τί ἐστιν, καθὼς πρῶτον κ. τ. λ
 • Τί γὰρ εἰ μὴ ἀνεῖλον αὐτὸν τῷ πράγματι
 • Τί δὲ ταῦτα κατὰ τῆς σεαυτοῦ σωτηρίας προβάλλῃ
 • Τί δὴ τὰ μετὰ ταῦτα
 • Τί μοι τῶν εὐαγγελίων
 • Τί οἴει τὸ ὑπὲρ μαρτύρων προσφέρεσθαι, τὸ κληθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ κἂν μάρτυρες ὦσι, κἂν
 • Τί οὖν
 • Τί οὖν ἃν καταξιωθείς φησιν ἀπελεύσεται πάλιν κενὸς κατορθωμάτων
 • Τί ποιήσωμεν
 • Τί φεύγεις
 • Τὸ γὰρ διαμαρτύρασθαι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτό ἐστιν
 • Τὸ γὰρ διαμαρτύρασθαι τοῦτό ἐστιν, ὅταν
 • Τὸ δὲ, ῾Ως ἐμὲ οὐδαμοῦ λόγον ἂν ἔχοι
 • Τὸ ζητούμενον συναρπάζειν
 • Τότε ὁ Π
 • Ταῦτα ἐκείνων κατασκευαστικά, καί διὰ τῶν ἔργων ἐβεβαίωσε τὰ λεχθέντα
 • Ταῦτα ὅλα ἐπαγωγὰ
 • Τιμόθεος
 • Τινές φασι τῆς πηρώσεως εἶναι τοῦτο σημεῖον
 • Τοὺς περιττοὺς, καὶ πάντας ἐμοὶ ἀγάγετε
 • Τούτῳ σφ. αὐτοὺς διηπ
 • Τούτου οὖν ἀκριβῶς ἐξετασθέντος
 • Τοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν κ. τ. λ
 • Τοῦ πράγματος ἡ δύναμις
 • Τοῦτο
 • Τοῦτο αἰνιττομένου ἐστὶ καὶ δεικνύντος ὅτι ἀφ᾽ ὧν ὁ κατὰ Χριστοῦ θάνατος ἐσκευάσθη, πολλοὶ ἀπὸ τούτων πιστεύουσιν
 • Τοῦτο γὰρ ἐν τῷ βαπτίσματι παρέλαβον
 • Τοῦτο γὰρ ὅρκος ἐστὶ, τρόπων ἀπιστουμένων ἐγγύη
 • Τοῦτο γοῦν λέγει, καὶ πρὸς ᾽Αγρίππαν ἀπολογούμενος
 • Τοῦτο δὲ ἦν ὑπὲρ Πέτρου
 • Τοῦτο καὶ ἐν τῇ συνηθεί& 139· ποιοῦμεν
 • Τοῦτο καὶ ἐνταῦθα ἁρμόττει εἰπεῖν
 • Τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γενέσθαι, ἑτέραν ἐπεισαχθῆναι συνήθειαν
 • Τοῦτο καί τις σοφὸς αἰνιττόμενος οὕτω τως φησί
 • Τοῦτο μὲν γὰρ αὐτὸ
 • Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ κακὸν, φησίν. Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο καλὸν τὸ μὴ κατ᾽ ἀξίαν παθεῖν
 • Τοῦτο μέλος ὅλον κ. τ. λ
 • Τοῦτο οἰκονομία λέγεται εἰς ἀκρότητα καὶ εἰς ὕψος
 • Τοῦτο πάνυ αὐτοῖς προσίστατο
 • Τοῦτο παραμυθίαν ἐκείνοις ἔφερε
 • Τουτέστιν, οἰκείους, ἐγγυτάτους ὥσπερ παροίκους καὶ γείτονας ὅταν λέγῃ
 • Τριπλοῦν, ἀγαπητοὶ, κ. τ. λ
 • Υ
 • Υἱ& 232·ν Θεὸν
 • Υἱ& 232·ν λέγομεν ἡμεῖς ἐπαληθεύομεν κ. τ. λ
 • Χεὶρ Κυρίου
 • Χομμεντ. ιν Γαλ
 • Χριστὸν
 • Χριστιανὸν
 • Χ.)
 • Ω
 • Ως εὐδοκιμοῦντες ἐγγὺς τῶν προφητῶν ἔμελλον ἵστασθαι
 • Ωσανεὶ γυναῖκα ἀγαγὼν ἢ νυμφην, ἢ θυγατέρα, τῇ ᾽Εκκλ. οὕτω διάκεισο
 • Ωστε ἀνάγκη ἢ μηδὲν τοῦ Θεοῦ εἶναι εἰ μὴ ταῦτα· & 217· καὶ Θεὸν εἶναι
 • Ωστε μὴ πρὸς τοῦτο ἐθίζετε ἑαυτοὺς, πρὸς τὸ λύσιν ζητεῖν
 • α
 • αἰδεσιμώτεροι
 • αἰνιττόμενος
 • αἰρέσεις
 • αἰτίαι
 • αἰτίας δἰ ἅς
 • αἰχμαλωτότερα
 • αἰ& 240·ραν
 • αἰ& 241·ν
 • αἰ& 241·ν μέλλων
 • αἱ δεδεμένον αὐτὸν ἰδοῦσαι
 • αἱμωδιᾷν
 • αἱρέσεις αἱ γενικαί
 • αἱρέσεως
 • αἱρεῖ
 • αἴτιαι πλεονεξίας
 • αἴτιον
 • αἴων οὕτος
 • αἵρεσιν
 • αὐτὰ
 • αὐτὸν
 • αὐτὸν βαστάζοντες ἀπήνεγκαν
 • αὐτὸς
 • αὐτὸς ἑαυτοῦ
 • αὐτὸς δὲ οὐκ ἔτι
 • αὐτόν
 • αὐτᾷ
 • αὐτῶ
 • αὐτῶν
 • αὐτῶν τὰ σεβάσματα, ἐκεῖ στέμματα καὶ ταύρους προσέφερον· ἐνταῦθα φησιν ὅτι κινδυνεύει κ. τ. λ
 • αὐτῶν τῇ ἀσθενεί& 139·
 • αὐτῷ., ἐκεινον
 • αὐτοὶ
 • αὐτοὶ καθελόντες
 • αὐτοί
 • αὐτοὺς
 • αὐτοὺς διέπειραν
 • αὐτοῖς
 • αὐτοῖς συνεχῶς μεταπείθων
 • αὐτοῦ
 • αὐτοῦ ἐμοῦ
 • αὐτοῦ τὴν προθυμίαν
 • αὐτοῦ τὸ πᾶν ὄν
 • αὐτοζωή
 • αὑτὸν
 • αὔξειν
 • αὔρα
 • αὕτη ἡμ
 • αὕτη δὲ ἡ τιμὴ εἰς τὸν τόπον διέβαινε τὸ ἐν τῷ οἴκῳ ἐσθίειν· ποί& 251· οἴκω
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἣν ἀπῆλθον οἱ πεμφθέντες, μία· καὶ ἣν ἦλθον, μία· καὶ τῂ τετάρτῃ ἐφάνη· ὡς εἶναι δευτέραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἣν ἦλθον οἱ πεμφθέντες παρὰ Κορνηλίου, μία· καὶ τῇ τρίτῃ ἐφάνη· & 244·στε εἶναι δυὸ ἡμέρας μεθ᾽ ἣν προσηύξατο
 • αὕτη μία ἡμέρα· καὶ ἥν ἦλθον μία· καὶ τῇ τρίτῃ ἐφάνη· ὡς εἶναι δευτέραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο
 • αλλ᾽
 • αν
 • αν ἦ ἐξ ἀνθρώπων
 • ανδ
 • ανενεγκεἵν
 • αξιοπίστως
 • απὸ τετάρτης ἡμέρας
 • απολογιαν
 • ασυν
 • αυτὸν κατ
 • αυτόν
 • αυτῇ περιπίπτει
 • αυτοὺς
 • αυτοὺς ἐμακάρισαν
 • αυτοὺς ἐταλάνισαν
 • αυτοῖς
 • α, β
 • β
 • βάρβαροι
 • βέλτιον γέγονε λοιπον πρῶτον μὲν γὰρ, κ. τ. λ
 • βίον
 • βίου
 • βίρον
 • βίρρος
 • βόα
 • βόησε
 • βόησεν ὁ Παῦλος
 • βόλους
 • βαδίζουσαν
 • βαπτιζώμεθα
 • βασάνους
 • βασιλεία τοῦ θεοῦ
 • βασιλείων
 • βασιλεὺς καὶ
 • βασιλεῖς
 • βαστερνίοις
 • βελίσκοι
 • βελίσκοις αὐτοὺς διέπειραν
 • βελτίων λοιπὸν ἦν γεγονως ό Πετρὸς αὐτὸς ὲαυτοῦ, κ. τ. λ
 • βλάπτουσιν
 • βλάψουσιν
 • βούλει θεῖναι
 • βούλεσθαι
 • βούλεσθαι σπεῖραι
 • βούλεται
 • βούλετο
 • βούλετο λοιπὸν ἀξιόπιστον ἑαυτὸν
 • βουλόμενος
 • βουλόμην
 • βουλεύετο
 • βουλεύονται εἰκῇ
 • βουλομένῳ
 • βρεων
 • βρις
 • βριστὴς
 • βριστὴς, κλέπτης κατάρατος καὶ δραπέτης· καὶ ὡς ἂν εἴποι τις σπουδῇ εἰσιὼν, καθάπερ ἐκεῖνος πανταχοῦ περιβλέπεται ὑφελέσθαι τι σπουδάζων, οὕτω καὶ οὗτος πάντα περισκοπεῖ ἐκβάλλειν τι θέλων
 • βριστής. Καὶ ὡς ἂν εἴ τις κλέπτης καταρ. καὶ δραπ. σπουδῇ εἰσιὼν, παντ. περιβλ. ὑφ. τι θέλων, οὕτω καὶ οὗτος καθάπερ ἐκεῖνος πάνταπερισκ. ἐκβάλλειν τι σπουδάζων
 • βρισται
 • βριστικῶς
 • γ
 • γὰρ
 • γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ μὴ ἀλγῶν, δυσκόλως ὑπὲρ ἑτέρων ἀλγήσει
 • γὰρ Πετρὸς κ. τ. λ
 • γὰρ καὶ αὐτὸς τρόπους παντοίους ἐπιζητῶν
 • γὰρ κατὰ ἄγνοιαν, ἢ κατὰ οἰκονομίαν
 • γὰρ μὴ ἀξ. αὐτὸν ποιεῖν
 • γὰρ μύριοι πρὸς τὸν
 • γὰρ τέχνη ἢ δ. εὗρε. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν
 • γάπαι
 • γάρ
 • γέγραπται
 • γέμοντες
 • γένῃ σπούδασας ἢ, κ. τ. λ
 • γένεσις
 • γένετο ἔτι
 • γένοντο
 • γίνεσθαι
 • γίνεσθαι πρός τινι
 • γίνεσθω
 • γόμενος
 • γὼ
 • γὼ ἐγερῶ αὐτὸν
 • γώνισαι
 • γαγέσθαι
 • γαγον ζῶντα
 • γαθά
 • γαθοῦ
 • γαλμα
 • γαπὥντα
 • γαπᾷ
 • γαπητὸν
 • γαπητοὶ
 • γαστριζόμενοι
 • γγύτερον
 • γγαστρίμυθος
 • γγελάσεται
 • γγικεν
 • γγων
 • γει ἢ αὐτοὺς ἐκείνους
 • γειτονίαν
 • γειτοσύνην
 • γελάσατε
 • γενέσθαι λείπεται ἔτι, οὐδέπω
 • γενόμενος
 • γενομένην
 • γερσις
 • γκόπτεται
 • γκαλλωπίζονται
 • γκλήματα
 • γκων
 • γλεῦκος
 • γλυκὺς ὁ πόλεμος ἀπείροις
 • γνώμην εὐγνώμονα
 • γνώστῳ θέ& 254·
 • γνώστῳ θεῷ
 • γνοήσαντες
 • γνωμονήσαντες
 • γνωρίζει
 • γνωστὰ ἀπ᾽ ἀιῶνος
 • γνωστὰ ἀπ᾽ αἰ& 242·νος
 • γούμενος
 • γοῦν
 • γοντες παῤ ᾧ ξενισθῶμεν Μνασωνί τινι Κυπρί& 251· κ. τ. λ
 • γοργὸς ἦν ὁ ἀνήρ
 • γουσα·
 • γραφὴ
 • γραφεν
 • γραψα
 • γρ. καὶ Λοβνὰν. οἷον Δεβ. καὶ Λοβνάν
 • γυμνὰς τὰς χεῖρας
 • γυμνὴν τιθ
 • γυμνοτέρα
 • γυνὴ ἐν σκληρᾷ ἡμέρᾳ εἰμὶ
 • γυνὴ ἡ σκληρὰ ἡμερὰ
 • γυνή
 • γυναῖκες
 • γχιστείαν
 • γχομεν
 • γχρονίζειν
 • γχωρίαζειν
 • γχωρεῖν
 • δ
 • δἰ ἀνθρώπων
 • δἰ ὃν ἔζη μετὰ Θεὸν
 • δἰ ὅλου μὲν τοῦ ἔτους ἡ νηστεία φυλάττεται ἐν τῇ αὐτῇ ἁγί& 139· καθολικῇ ἐκκλησί& 139·, φημὶ δὲ τετράδι καὶ προσαββάτω ἕως ὥρας ἐννάτης
 • δἰ ὧν ἐπεβουλεύοντο ἐκεῖνοι, δἰ αὐτῶν ἐβούλετο αὐτούς ἐκκαλέσασθαι, εἰ καὶ μηδὲν πλέον ἐγένετο. Καὶ ἐκβαλόντες κ. τ. λ
 • δἰ ὧν ἔσονται μετὰ Θεοῦ
 • δἱ εαυτῶν
 • δὲ
 • δὲ ἐπικαθ., μετὰ τῆς χορ., καὶ
 • δὲ οἰκείωσις τοῦ
 • δὲ οὐκ ἔλαβον βάπτισμα
 • δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς
 • δὲ τολλὴν εἶχε τὴν ἔκπληξιν καὶ πάντας ἐξένισε, τοῦτο λέγει
 • δέα
 • δέξατο
 • δέοι
 • δέον ἐκείνους καταδικάσαι
 • δέον ἐκείνων κατηγορῆσαι· ἀπολογοῦνται δἰ ὧν κατηγοροῦσιν αὐτῶν
 • δέον λέγειν ὅτι ἐξ ᾽Αραβίας εἰς Δαμ. ὑποστρέψας, ἀνῆλθεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, εἶτα εἰς Δαμ. ἀπῆλθε πάλιν, εἰτα πάλιν εἰς ῾Ιεροσ., εἶτα ἐξεπέμφθη εἰς Καισαρείαν
 • δέρριν
 • δέτω
 • δὴ
 • δὶα τοῦτο
 • δί ὅτι
 • δία τε τὰ ἔργα
 • δίδαξε γὰρ
 • δίκαιον
 • δίκαιος
 • δόγματα
 • δόζα
 • δόκιμος
 • δόμενος καὶ περιφερόμενος
 • δόντες τῶν τέκνων ᾑμωδίασαν
 • δύνασθε
 • δύο ἐγένετο
 • δύο τούτοις ὃ λέγει πιστοῦται, τῷ καιρῷ καὶ τῷ τόπῳ
 • δὼν
 • δὼν δὲ
 • δών
 • δώσουσι
 • δᾥ προβαίνει
 • δῆθεν φιλοσοφῶν
 • δῆλον ὅτι τὰ
 • δῆλος
 • δῆλος ἦν, ἀπὸ δὲ τοῦ χρόνου τὸ ἀξιόπιστον οὐκ εἶχε διὰ τὸ μὴ παλαιὸς εἶναι
 • δῆσον
 • δῖνας λύειν
 • δῖνας τοῦ θανάτου
 • δῖνες
 • δῖνες θανάτου
 • δῷ βαδίζειν
 • δῷ καὶ τὰ ἅλλα προὔβαινεν
 • δαιμόνων
 • δαιμονίον
 • δαιμονίων
 • δαπανήματα
 • δε
 • δε ἀναστασις καθ᾽ εαυτήν
 • δεὲς
 • δείκνυ
 • δείκνυ βουλόμενον εἰπεῖν
 • δείκνυον
 • δείκνυσι τίμιον τὸ πρᾶγμα, ὅτι
 • δείκνυσιν ὅτι οὐκ ἐστὶ φυσικὴ ἡ κακία αὐτῷ
 • δείκνυται τὰ ἀνθρώπινα
 • δείξας ἀναπολογήτους
 • δείξατο
 • δεῖ
 • δεῖ καὶ π. ὑ
 • δεῖν τ. ἀπ
 • δεῖνα ὁ ῾Ελλὴν
 • δεῖνα ῾Ελλὴν
 • δεῖται· ἀλλὰ ἀτάκτως πάντα ποιοῦσιν
 • δει ἀπόλλυσθαι
 • δει γοὖν π. ὅτι
 • δει κατὰ τοῦτο πάντας τοὺς πειραζομένους ἀπόλλυσθαι
 • δειλὸς
 • δεινοπαθοῦσιν
 • δειξαν ὅτι οὐκ ἐθάρρουν
 • δεισιδαιμονεστέρους
 • δειχθῆναι
 • δεκτὸς
 • δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν
 • δεκτὸς αὐτῷ ἐστι· τούτεστι, καλεῖ καὶ ἐπισπᾶται αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν
 • δεν
 • δεσμώτου
 • δεσμοφύλακος
 • δεσπότην
 • δεσπότης
 • δευτέρῳ
 • δευτέρα ἑτέρα
 • δευτέραν ἡμέραν
 • δεχόμενος, λήψεται μισθὸν τοῦ Χριστὸν ξενίζονος
 • δη ᾠκείωτο τὴν προαίρεσιν
 • δηλῶν ὅτι πάντα
 • δηλοῦντες
 • δημιουργους
 • διἥλθεν
 • διὰ Πν. ῾Α
 • διὰ Πν. ῾Α στόματος Δ.
 • διὰ γὰρ τοῦτο ἐπισημαίνεται
 • διὰ δὲ τοῦ, καθότι οὐκ ἦν δυν. αὐτὸν κρατ., τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ παρίστησι, καὶ ὅτι οὐκέτι ἀποθνήσκει
 • διὰ λόγων
 • διὰ λιμὸν οἷα κατασκευάζει
 • διὰ π
 • διὰ πίστεως
 • διὰ σέ
 • διὰ στόμ. Δ. τοῦ παιδὸς σοῦ
 • διὰ τὴν
 • διὰ τὴν ἀρετήν
 • διὰ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπίαν
 • διὰ τὸ ἀσθενὲς ἔτι
 • διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι
 • διὰ τὸ μετριάζειν
 • διὰ τὸν τοῦ Χ. πόθον, καταδέχεται καὶ εἰς γεένναν ἐμπεσεῖν καὶ τῆς βασιλείας ἐκπεσεῖν
 • διὰ τῆς ὁδοῦ πᾶσιν αὐτοις δεῖξαι ἐβούλετο
 • διὰ τῶν λοιπῶν
 • διὰ τῶν χρωμάτων τῆς ἀρετἡς
 • διὰ τι
 • διὰ το δόγμα, αλλ᾽ ἀποδέχεται κ. τ. λ
 • διὰ τοὺς ἀπ
 • διὰ τοὺς ἄλλους
 • διὰ τούτων
 • διὰ τοῦτο
 • διὰ τοῦτο ἀπιών
 • διὰ τοῦτο ἀπιών·
 • διὰ τοῦτο ἐνταῦθα αὐτὸν ἕλκει
 • διὰ τοῦτο εὐφρ
 • διὰ τοῦτο νῦν ἥμερος, ὅτι
 • διὰ τοῦτο οὐ τῶν λυπούντων ὁ θάνατος
 • διὰ τοῦτο οὕτως
 • διὰ τοῦτο ταῦτα λέγει
 • διὰ χειρὸς ἀγγέλου αὐτοῦ
 • διὰ χειρὸς ἀνόμων
 • διὰ χειρῶν ἀνόμων
 • διά τε τὰ ἔργα, διά τε τὸν Υἱ& 232·ν ἀγνοεῖν· καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κ. ᾽Ι
 • διά τι
 • διάκονος
 • διάνοιαν
 • διάστημα
 • διέπραττεν
 • διέπτυσαν
 • διέσπαρτο
 • διὸ
 • διὸ μαρτ
 • διόρισαι
 • διώκεις
 • διώτης
 • διώτης τῷ-λόγῳ
 • δι᾽ αὐτοὕ πίστις
 • διαβολή
 • διαγγέλλων
 • διαθέσεως
 • διακόνων
 • διακόπτεται
 • διακονὥν
 • διακονία
 • διακονεῖν
 • διακονοὕνται
 • διακρίσεις
 • διακρίσεις διαλογισμῶν
 • διακρουεσθε τὰ λεγόμενα
 • διαλῦσαι
 • διαλεχθῆναι
 • διαλογισμός
 • διαλογισμοί
 • διαμαρτ
 • διαμαρτύρασθαι
 • διαμαρτύρομαι
 • διαμεριζόμεναι
 • διαμωκᾶσθε
 • διανοίας
 • διανοί& 139·
 • διαπέπτωκεν
 • διαπρίεσθαι
 • διαπτύσαι
 • διαρρ. τὰ σχ. καὶ ἐν εὐκ. καταστήσομεν
 • διασύροντες
 • διασαλεῦσαι
 • διασπᾅς
 • διαστροφὰς
 • διατέμνω
 • διατί ὁ δ. γέγονεν
 • διατμέω
 • διαφέρειν ἀγγελίας
 • διαφέρεται ὁ λόγος
 • διαφέρον
 • διαφέροντα
 • διαφόρως
 • διδόντος ἔστιν τι·
 • διδασκαλίας
 • διεκομίζετο
 • διεκρίνοντο
 • διελέχθ
 • διελέχθη
 • διελεχθῆσαν
 • διεπρίοντο
 • διεφέρετο
 • διηγεῖται καὶ εὐαγγελίζεται
 • διηγούμενος
 • διηλέγχθησαν
 • διηνεκὥς
 • διηρεύνων
 • δικ
 • δικαίου
 • δικαίωμα
 • δικαίως
 • δικαίως καὶ μὴ μετὰ τ. ἡ. β
 • δικαιοσὑνη θεοῦ
 • δικοῦσιν
 • δικουμένοις
 • δικ. θεοῦ
 • διοπ
 • διοπετές
 • διοπετες ἄγαλμα
 • διορθωσαι
 • διπλοῦς λιμός
 • διωγμὸς
 • διωκόμενοι
 • δοὺς
 • δοῦναι
 • δοῦντο
 • δοκεῖ τοῦτο μὴ εἶναι ὅτι
 • δοκιμάζεις τὰ διαρέροντα
 • δοκιμασταί
 • δονὴν
 • δοξεν ἡμῖν
 • δουσα
 • δραμάτων
 • δρεπάνην δὲ εἰς τὸν τράχηλον ἐμπεσοῦσαν καὶ ἀντὶ σχοινίου γενομένην, οὐδεὶς ἂν διαφύγοι
 • δυνήσῃ γνῶναι ῥαδίως καὶ τὴν αὐτῆς καταστολήν
 • δυσωπεἵ
 • εἰ
 • εἰ ἰατρὸς μέλλοις μανθάνειν
 • εἰ γὰρ
 • εἰ γὰρ ἡμεῖς οὐκ ἐσμεν ὅμοιοι ἐκείνοις τὸ κατὰ ψυχήν
 • εἰ γὰρ Πέτρος κ. τ. λ
 • εἰ γὰρ μὴ οὕτω
 • εἰ δὲ
 • εἰ δὲ μὴ ἀπόλλυνται, παῤ ἡμᾶς ἡ αἰτία
 • εἰ δὲ οὗτοι οἱ ᾽Ιωάννου
 • εἰ δέ τινες μηδ᾽ οὕτω ν., ἀλλ᾽ οὖν ἐκεῖνοι διδόασι δίκην
 • εἰ δύναται καὶ μετὰ νόμον
 • εἰ θεοπρεπῶς πάντα ἐποίει
 • εἰ καὶ
 • εἰ καὶ ἀληθὴς
 • εἰ μὴ ταῦτα
 • εἰ μὴ τοῦτο
 • εἰ μὴ τοῦτο πάλιν κ. τ. λ
 • εἰ νοῦν εἶχον
 • εἰ πάντων ἐστὶ δημιουργὸς, διὰ τί μὴ καὶ εἰς ταῦτα προνοεῖ
 • εἰ ταύτης
 • εἰδώλων
 • εἰδωλόθυτα
 • εἰκόνα βαδίζοντα τοῦ ᾽Αβρ
 • εἰκότως
 • εἰκότως ἐπ ἐκεῖνον ἔρχεται
 • εἰλικρινὥς
 • εἰπέ μοι
 • εἰπών
 • εἰπών τινα σπέρματα
 • εἰρήνην αὐτὴν δὴπου πρὸς ἑαυτὴν, τὴν ὄντως εἰρήνην
 • εἰργάσατο μόνον, καὶ οὐχ ὡς οἱ δ
 • εἰργάσω
 • εἰργασμένα
 • εἰρωνείαν
 • εἰρωνεύεται
 • εἰς
 • εἰς ἀγώνα
 • εἰς ἄξονας οὐδὲ εἰς, κύρβεις
 • εἰς ἐκεἵνον
 • εἰς ῾Ρώμην
 • εἰς αὐτὴν τὴν ῥ& 176·ζαν τῆς Μακεδονίας ἐγένετο
 • εἰς αὐτὸν
 • εἰς αὐτὸν πίστις
 • εἰς αὐτὸν πιστις
 • εἰς δευτέραν
 • εἰς δικαιοσύνην
 • εἰς θ. ἐγεῖραι
 • εἰς καθοσίωσιν ἤγαγον
 • εἰς καταδύσεις
 • εἰς οἶκον βαδ. μετὰ τὸν ᾽Αβρ
 • εἰς πίστιν
 • εἰς πόσον ἰούγων ἀριθμὸν συντείνει
 • εἰς σαυτὸν τὸ πλ. τ. ᾽
 • εἰς σωτηρίαν
 • εἰς τὰ ἴδια
 • εἰς τὰ ᾽Ιεροσόλυμα
 • εἰς τὴν Σύρτιν
 • εἰς τὸ ἱσχυρὸν κεφάλαιον
 • εἰς τὸ πλέον τιμηθῆναι ἐπισπώμενος
 • εἰς τὸν λαιμὸν
 • εἰς τὸν οἶκον αὐτούς
 • εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
 • εἰς ταῦτα
 • εἰς τοῦτο
 • εἰς τράχηλον
 • εἰς φοβερὸν κατέληξε
 • εἰσάγει
 • εἰστὸ μὴ ἀνελεῖν
 • εἰσωθει
 • εἰσωθοῦντα, ἠνώχλει
 • εἴ γε π. ἐξῆλθον
 • εἴ δὲ εἴξω
 • εἴγε ἀπόντων ὠφέλειά τις ὑμῖν προσεγίνετο
 • εἴη
 • εἴληφεν
 • εἴπῃς
 • εἴπερ
 • εἴποι τις ἄν
 • εἴπου
 • εἴρξατο
 • εἴς
 • εἴς τι καθεῖναι
 • εἶδε στρατιώτας ἀνθρώπους
 • εἶδε στρατιώτας ὄντας τοὺς ἐπιστάντας
 • εἶδεν
 • εἶδεν στρατιώτην, εἶδεν ἄνθρωπον·
 • εἶδες πῶς
 • εἶδον ἀνθρ. θαν
 • εἶναι
 • εἶναι περί τι
 • εἶναι, διὰ τὸ λέγειν κ. τ. λ
 • εἶπεν
 • εἶπον
 • εἶτα ἄλλη παραμυθία
 • εἶτα ἐκεῖθεν δἰ ἡμερῶν πέντε
 • εἶτα ἔνδοθεν λαβὼν ἀπῄει· ἀπεπάγη τῷ δέει
 • εἶτα ἔ. λ, ἀπῄει καὶ ἀπεπήγει τῷ δέει
 • εἶτα οὐκ ἐκβ
 • εἶτα πάλιν
 • εἶτα παρέχονται
 • εἶχεν
 • εἷδον ἄνθρωπον θανατῶντα· εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, κἂν ἐσίγησεν· καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλθεν· κἂν ἐξέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ὁ χιλίαρχος
 • εἷς
 • εὐαγγέλια
 • εὐγ
 • εὐγνωμοσύνην
 • εὐγνωμοσύνης
 • εὐδοκίαν
 • εὐδοκίμησις
 • εὐδοκιμἥσαι
 • εὐδοκιμῆσαι γὰρ αὐτοὺς μᾶλλον ἐχρῆν, ὅτι τὸ αὐτῶν ἐποίουν, κ. τ. λ. ᾽Αλλ᾽ εἰ διὰ τὰ κακὰ, φησίν, κ. τ. λ
 • εὐδοκιμοῦντες
 • εὐθέως
 • εὐθὺς πιστεύει
 • εὐλάβεια
 • εὐλᾶβῆ γυναῖκα καὶ θυγάτριον ἀγαγέσθαι σεμνόν
 • εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον
 • εὐλαβείας
 • εὐλαβεστέρους
 • εὐμήχανα
 • εὐμήχανον
 • εὐρύς
 • εὐρακύλων
 • εὐρακλύδων
 • εὐροκλύδων
 • εὐσεβεία·
 • εὐσεβεῖν
 • εὐφραίνει
 • εὐχ
 • εὐχερῶς
 • εὐχερῶς, ὅρα μεθ᾽ ὅσης ἀφθονίας
 • εὔξ. ἐν ὀλίγῳ
 • εὕκολον κ. τ. λ
 • εὖρος
 • εύλαβής
 • εύματος
 • επίσκοποι
 • ερέως
 • ερὸν
 • ερὸν ἕτερον
 • ερὸς
 • ερεὺς
 • ζήλου
 • ζῆθι
 • ζῆλον
 • ζῶα ἄλογα
 • ζηλοτυπία
 • ζημία
 • ζητ
 • ζητὥν τὸ πρἅγμα εὶπεἵν
 • ζητοῦμεν
 • ζητοῦμεν σκεπάσαι
 • ζητοῦσι
 • ζητοῦσιν
 • ηὐχόμην
 • ηὔξησεν
 • ητοιτοοστρακον
 • θ
 • θάρρουν
 • θέατρον
 • θέουσα
 • θαύμαστος
 • θαλομευομένην
 • θανάτων
 • θαυμάσεται
 • θείαις ἀκροάσεσιν
 • θεῷ
 • θελε πανταχοῦ· καθάπερ τις φυγὰς περιφυγών
 • θελον εὔλογον κ. τ. λ
 • θεν
 • θεν εἰς
 • θεν καὶ τοὺς κορ. οὐκ ἄλλους τινὰς ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο ποιοῦντας
 • θεντο αὐτοὺς, φ., ἐν τ. δ. ῎Αγγελος δὲ κ. τ. λ
 • θεοῦ
 • θεοῦ διάκονος
 • θεραπείας
 • θεραπεύει
 • θεραπεύετε αὐτὴν
 • θερμότης
 • θερους δὲ, οὐκ ἔτι
 • θετο
 • θετο ἐν πνεύματι
 • θεωρία
 • θεωροῦντες
 • θηρία
 • θλίψεως
 • θλῖψις
 • θνεσι τοσούτοις ὁμιλῶν ὑπὲρ μεταστάσεως πολιτείας μόνης
 • θνος
 • θοῦσί τινες
 • θορυβοὕντος
 • θρασέως
 • θρασύτης
 • θρασυδειλοὶ
 • θρεψε καὶ ἐτράφη
 • θυγ
 • θυμία
 • θυμίαις
 • θυμίας
 • θυμῷ
 • θυμηδίας·
 • θυμοῖς
 • ι ἀνακρινόμεθα, κ. τ. λ
 • ι ἐκ περιτομῆς
 • ι δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν
 • ιός
 • κ γειτ
 • κ δ
 • κ πίστεως
 • κ περιουσίας
 • κ πολλῆς περιουσίας ὅμως ἀναιροῦσιν αὐτῶν τὴν ἀπολογίαν
 • κἂν
 • κἂν ἀδικουμένῳ περιτύχῃ προστήσεται
 • κἂν γὰρ μὴ ἐπιορκῆτε, ὀμνύντες ὅλως οὐκ ἴστε
 • κἂν δἰ ἄργιαν κἂν διὰ ῥ& 139·θυμίαν
 • κἂν εἰς τὰς λαμπάδας
 • κἂν καταγώγιον ᾖ
 • κἂν λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλθε καὶ οὐκ ἐσίγησε, κἂν ἐξέδωκεν, κ. τ. λ
 • κἂν τοῦτο ἐποίησαν
 • κἂν φανερῶς ΣΟΥ καταγινώσκῃ
 • κάθαρμα
 • κάθισεν
 • κάκιστος ὁ πρὸς ἑαυτὸν χρώμενος τῇ μοχθηρί& 139·
 • κάκωσαν
 • κάλεσε
 • κάρον τινα καὶ τὸ ἔξω αἰσθήσεως γενέσθαι
 • κάρος
 • κέλευσεν
 • κέρδαναν
 • κίδαρις
 • κίνησεν
 • κόρην
 • κύνα
 • κύρ
 • κύριον
 • κύριος ἐρημώσεως μεγάλης
 • κύων
 • κώλυμα
 • κώμου
 • καὶ
 • καὶ ἄλλα
 • καὶ ἄρχοντες ἀρχομένων, καὶ ἡγουμενοι
 • καὶ ἐβούλετο ἐκεῖνος ὁ ἀναλίσκων καὶ τὴν οἰκείαν εὐπραγίαν μικρὰν ὁρᾷν τρὸς τὴν ἐκεῖνου
 • καὶ ἐβ. ἐκεῖνος εἶναι
 • καὶ ἐγκαλῶν
 • καὶ ἐκεἵνο
 • καὶ ἐκείνους ἑτέρως
 • καὶ ἐκεῖ διέσπαρτο
 • καὶ ἐκεῖνοι πλήρεις πίστεως ἦσαν
 • καὶ ἐν ἐλπίδι τοῦ μαθεῖν
 • καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλᾥ
 • καὶ ἐν πολλῷ· οὐχ ἅ
 • καὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα
 • καὶ ἐν τούτῳ
 • καὶ ἐν τούτοις ἐγυμνάζοντο
 • καὶ ἐν τούτοις διαλάμπει τὸ καλὸν
 • καὶ ἐν τ., καὶ ἐν τῷ μ. τ
 • καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τὸ Θεῖον εἶκαι ὅμοιον
 • καὶ ἐνθυμ. ὀνθρ
 • καὶ ἐπὶ τῆς οἰκετείας δὲ οὕτως. ᾽Αλλ᾽ οὗτος οὐχ οὕτως, ἀλλὰ μετὰ τῆς οἰκίας ἁπάσης. & 244·σπερ γὰρ κ. τ. λ
 • καὶ ἐπὶ τ. οἰκ. δὲ οὐκέτι κακῶς, ἀλλὰ δικαίως· ὥσπερ γὰρ κ. τ. λ
 • καὶ ἐπιφάνη
 • καὶ ἐπληθύνετο, κ. τ. λ
 • καὶ ἐφιλοσόφησεν ἵνα
 • καὶ ἔκπληξις ἦν εἰς αὐτόν
 • καὶ ἕτεροι τινές
 • καὶ ἡμᾶς φιλονεικεῖν μὴ ἀμύνασθαι, καὶ τοὺς λελυπηκότας φιλονεικεῖν δοῦναι δίκην
 • καὶ ἡμεῖς
 • καὶ ἣν ἀπῆ
 • καὶ ἵνα μή τις
 • καὶ ὀλίγοι οἱ καλοί
 • καὶ ὁ Πέτρος σχεδὸν ἁπλῶς πάρεστι παιδευόμενος
 • καὶ ὁ μὲν ἰδιωτὴς
 • καὶ ὁ πατὴρ αὐτῷ κατηρᾶτο, καὶ τελευτῆσαι ηὔχετο καὶ ἡ μητήρ· ἔτι γὰρ ἔτυχε ζῶν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
 • καὶ ὁ φόβος μαρτυρεῖ
 • καὶ ὅρα αὐτὸν οὐ πρὸς τ. ἀπ. ἀπιόντα, ἀλλὰ πρὸς τοὺς μαθητάς· οὐχ ἃτε μαθητὴν ὄντα, ἀλλὰ διὰ τὸ μετριάζειν
 • καὶ ὅρα, τὸ μὲν φορτικώτερον, ὅπερ κ. τ. λ
 • καὶ ὅρα, τραχὺ ὂν πῶς ὑποτέμνεται
 • καὶ ὅτι μένειν οὐ συγχωρεῖ· & 169·Ωστε καὶ σὺ ἐ& 129·ν θέλῃς κ. τ. λ
 • καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἐπείσθη ᾽Ανανίας
 • καὶ ὡς κακούργος καὶ ὡς ἐπὶ τοῖς δεινοῖς
 • καὶ ᾽Ιωάννην μὴν
 • καὶ ῥ& 178·ψαι ἑαυτὸν ὕπτιον καὶ μετὰ τὴν αἰ& 240·ραν τὴν σωματικὴν καὶ λυχνικοῖς καὶ ἑωθινοῖς ὕμνοις παραγενέσθαι
 • καὶ ῥ& 178·ψαι κ. τ. λ
 • καὶ Θεὸν εἶναι
 • καὶ Θεὸν μὴ εἶναι
 • καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησ εν
 • καὶ αὐτὰ κατασκευάζει
 • καὶ αὐτὰ ταῦτα διάπλαττεκαὶ ῥ& 192·θμιζε
 • καὶ αὐτὴ
 • καὶ αὐτὴ δὲ ἡ εἰς τὸν τόπον τιμὴ διέβαινε πρὸς τὸν τοῦ ἱεροῦ Δεσπότην
 • καὶ αὐτὸ
 • καὶ αὐτὸ διδόντος ἔστιν τίδείκνυσιν ὅτι
 • καὶ αὐτὸν διδόντα ἐμφαίνει κατασχεῖν· καὶ ὅτι
 • καὶ αὐτᾥ
 • καὶ αὐτοὺς ἔτι διαβαστάζοντες
 • καὶ αὐτοῖς
 • καὶ γὰρ
 • καὶ γὰρ ἔρημος ἦν καὶ οὐκ ἦν τὸ πρᾶγμα ἐπίδειξις
 • καὶ γὰρ πολλά ἐστι τὰ συνωθοῦντα ἡμᾶς καὶ συνδεσμοῦντα πρὸς φιλίας
 • καὶ γυμνήν τίθησι δηλῶν πῶς
 • καὶ δἰ ὡν παρακελεύεται αὐτὸν ποιεῖν παραχρῆμα κ. τ. λ
 • καὶ δόγμα τίθησι
 • καὶ δεικνύντων ἡμῶν
 • καὶ δημοσί& 139·
 • καὶ διὰ τοῦτο ἔκρινε διελθεῖν, ἐπείδη τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας ἐδέοντο οἱ πιστεύσαντες
 • καὶ διεκωδώνισε, μᾶλλον δὲ αὐτοὺς καὶ ἀνέμνησεν κ. τ. λ
 • καὶ εἰ ἐξέβ
 • καὶ εἰ οἱ μετὰ τοῦτον
 • καὶ εἰς παρρησίαν πλείονα ἀλείφων
 • καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά
 • καὶ εὐφραίνοντο, φησίν· διὰ τοῦτο καὶ ἑορταί
 • καὶ εὶ μὴ
 • καὶ ζητήσας
 • καὶ θυγ. σεμνὸν
 • καὶ καθάπερ πυρετὸς ὅταν σφοδρὸν πνεύσῃ
 • καὶ κατόρθωμα εἶναι καὶ ἐλάττωμα. ῾Η παρρησία, κατόρθωμα· ὁ θυμὸς, ἐλάττωμα
 • καὶ καταγέλαστον εἶναι
 • καὶ κηρ
 • καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε κ. τ. λ
 • καὶ μάρτυρες αὐτοῦ εἰσιν πρὸς τὸν λαὸν ὅτι ἀνέστη
 • καὶ μὲν μέρος ἕκαστον ἐκάλεσε καὶ τάγμα καὶ σπεῖραν καὶ σημεῖον
 • καὶ μὴ
 • καὶ μὴ ἀκούοι αὐτῶν
 • καὶ μὴ ἐπαγάγωμεν
 • καὶ μὴ μετὰ τῆς ἡμετέρας βλαβῆς
 • καὶ μὴ τὸ Πν. τὸ
 • καὶ μὴ τῷ
 • καὶ μὴν
 • καὶ μὴν ἀφελῆ ἔδει εἶναι
 • καὶ μὴν τοὐναντίον γέγονεν
 • καὶ μὴν, φησὶν, ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ἀνθ., ἀλλ᾽ οὐδὲν σχυσαν
 • καὶ μείζονα θελῆσαι παθεῖν ἢ βούλεσθαι
 • καὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 • καὶ μεγάλης ψυχῆς καὶ γενναίας κατόρθωμα
 • καὶ μετὰ τὴν ἐνάτην ὥραν τῆς σωματικῆς μεταλαβεῖν τροφῆς καὶ ἐν λυχν
 • καὶ μετὰ τῆς χορείας κόσμω κεκ. ᾖ νυμφικῷ
 • καὶ μετὰ τροφὴν σωμ
 • καὶ μετέρχεται
 • καὶ μετ᾽εἰρήνης
 • καὶ οἱ χαριζόμενοι αὐτοῖς
 • καὶ οἷον σημεῖον ἦσαν ποιήσαντες
 • καὶ οὐ τοσαύτης ἀπολαύοντα ἐπιμελείας
 • καὶ οὐ φοβ. κρύπτων τὸ τῆς κολάσεως
 • καὶ οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῆς καρπουμένους
 • καὶ οὐδένα λόγον ποιεῖν ὑπὲρ τούτου
 • καὶ οὐδεὶς, κἂν σύρεται κ τ. λ
 • καὶ οὐκ ἀτιμωρητὶ
 • καὶ οὐκ αὐτοὺς πέμπει πρὸς αὐτὸν
 • καὶ οὐχ ἅπλως
 • καὶ οὔτε ἐπιορκήσετε, οὔτε ὀμόσεσθε ὅλως. Οὐκ ἴστε
 • καὶ οὕτω
 • καὶ οὗτος
 • καὶ πάλιν
 • καὶ πάλιν ἕτερα ἐρῶ, οἷον
 • καὶ πάντα κάλων κινοῦμεν
 • καὶ πάντα καλοῦμεν
 • καὶ πάντας ἐκεῖ συνήγαγεν
 • καὶ πένθους σημεῖα ποιοῦντες
 • καὶ πέρα τοῦ δέοντος μαλθακοῦ παιδίου κ. τ. λ. πλακοῦντα ἐπιδῷ καὶ ψυχρὸν καὶ ὅσα τέρπει μόνον κ. τ. λ
 • καὶ πόθεν
 • καὶ πῶς, ἄκουε
 • καὶ παιδεία καὶ γράμματα
 • καὶ παιδεί& 139· καὶ γράμμασιν
 • καὶ πανταχοῦ αὐτοῖς προκεῖνται
 • καὶ πενίαν ῏Ιρος, καὶ φίλος ἀθανάτοις
 • καὶ ποδαλγία
 • καὶ πολίτειαν
 • καὶ πρὸς
 • καὶ πρὸς τοῦτο ὁ Π. ὕστερον ἵσταται
 • καὶ σὺ οὐκ ἀφί& 219·ς
 • καὶ σύρεται χάμαι καθάπερ παιδίον, καὶ ἀσχημονεῖ μυρία
 • καὶ σημεῖα μεγάλα ἐγένετο
 • καὶ συγγένειαν
 • καὶ τὰ ἄλλα
 • καὶ τὰ ἄλλα ὅσ᾽
 • καὶ τὰ τῆς οἰκονομίας, καὶ (τὰ) τοῦ ἀλήπτου βίου
 • καὶ τὴν δημιουργίαν ἐδήλωσε καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
 • καὶ τὴν οἰκείαν εὐπρ. μ. ὁρῶν π. τ. ἐκείνου
 • καὶ τὶ βουλεται ὁ ἄγγελος
 • καὶ τί πρὸς σὲ, ἄνθρωπε
 • καὶ τὸ
 • καὶ τὸ ἀξίωμα πάλιν
 • καὶ τὸ ἔργον ἐδείκνυ
 • καὶ τὸ κληρονομίαν ἐνταῦθα μὴ λαβεῖν
 • καὶ τὸ μὲν χαυνοῖ
 • καὶ τὸ μὴ
 • καὶ τὸ μὴ ἐν ἡμέρᾳ γενεσθαι
 • καὶ τὸ μὴ ὀργ
 • καὶ τὸ πολλάκις ἐπιχειρίσαι ἔδειξαν
 • καὶ τὸν ἀπάνθρωπον καὶ τὸν ἀνελεήμονα ἵστησι μετ᾽ αὐτῶν
 • καὶ τὸ, μηδὲ καιροῦ καλοῦντος
 • καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων ἀπαλλάττει κακῶν
 • καὶ τῷ καλ
 • καὶ τῷ μὴ ἐνδεᾶ χρημάτων εἶναι·
 • καὶ τῷ μὴ κρείττονα χρημάτων εἶναι
 • καὶ τῷ π. ἐπιχειρῆσαι
 • καὶ ταὐτὸν γίνεται, οἷον ἂν εἰ τις πατὴρ ψυχροῦ
 • καὶ ταύτῃ δὲ θαυμαστὸς ἦν ἁ Φ
 • καὶ ταῦτα ἐν μέσοις κινδύνοις ἐμβεβληκότων αὐτῶν
 • καὶ ταῦτα ἱκανὰ ἐκείνους πιστώσασθαι
 • καὶ ταῦτα ᾽Ιουδαῖος ὢν κ. τ. λ
 • καὶ τοὺς ἐκείνων διδασκάλους
 • καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἑλεῖν
 • καὶ τούτους τοὺς ἐν ἀκροβυστί& 139· ἐκείνοις προσερριμμένους
 • καὶ τοῦτό φησι διὰ πίστεως οὐκ ἐξ ἡμῶν· ἀλλὰ τὸ πλέον τοῦ Θεοῦ· Θεοῦ γὰρ φησι τὸ δῶρον
 • καὶ τοῦτο
 • καὶ τοῦτο μέσον τίθησι
 • καὶ τοῦτο οὐ παῤ ἡμῶν παῤ ὑμῶν δὲ γέγονε τὸ, πρὸ ὑμῶν
 • καὶ τοῦτο οὐ πρὸ ὑμῶν, παῤ ὑμῶν δὲ κ. τ. λ
 • καὶ τοῦτο οὐ φύσει ἀλλὰ τῷ συνηθεί& 139· πολλῇ μήπω κατορθοῦν αὐτὸ μεμαθηκέναι
 • καὶ τοῦτο πρὸ ὑμῶν. Οὕτω γὰρ
 • καὶ τοῦτο προστίθησι, δεικνὺς, ὅτι ἡ δωρεὰ τοῦ ῾Α. Πν
 • καὶ τοῦτο, ὥσπερ τὸ κήρυγμα, οὕτως ἠνύετο·
 • καὶ τοῦτο, φησί, τὸ
 • καὶ τρίτον
 • καὶ τρίτον δεῖ εἰς μέσον ἐλθεῖν ὅτι
 • καὶ φιλόσοφα, φησὶν, ἵνα
 • καὶ φρίξει τοὺς τόπους
 • καὶ χαίροντας ἑκατέρους ἀποπέμψω
 • καὶ χρηστὸς σφόδρα
 • καὶ χωρὶς τῆς ἀληθειας, ἐν αὐτῷ τῷ πράγματι
 • καὶ χωρίζεσθαι
 • καὶ χ. τῆς βοηθείας αὐτῷ. τῷ. πρ
 • καὶ ψεύδεσθαι τὸν Π. ἴσως
 • καίπερ
 • καίτοι γε πολλάκις αὐτοῖς ὐπὲρ
 • καίτοι οὐδὲ
 • καίτοι οὐδεν ἔχων αὐτοῖς ἐγκαλεῖν
 • καίτοι οὐκ ἔδει ἀξιοῦν αὐτὸν ἔχοντα κατηγορεῖν μετὰ ταῦτα
 • καίτοι χαριζόμενος αὐτοῖς
 • καίτοιγέ φησιν, ὥρισεν ἡμ. ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Κατασείσας αὐτῶν τὴν διανοίαν τῷ φόβῳ, τότε ἐπάγει τοῦτο
 • καθάπερ ἐπὶ οἰκοδομῆς τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων γεγενημένα μετατιθέντες
 • καθάπερ γὰρ ἐν σώματι ἡ νόσος χαλεπωτέρα, ὅταν πλ. ἔχοι τὴν ὕλην
 • καθάπερ γὰρ ἐν σώματι, ὅταν ἡ νόσος χαλεπωτέρα ᾖ, πλείονα ἔχει τὴν ὕλην καὶ τὴν τροφήν
 • καθάπερ καὶ ἡμεις τότε μάλιστα ἀθοῦμέν τινας, ὅταν λέγωσιν ἡμῖν
 • καθάπερ οἰ πολλοὶ τῶν νεοφωτ. ἐτηρεάζουσιν
 • καθάρματα μᾶλλον ἢ νέοι
 • καθότι
 • καθότι ἄν τις χρείαν ειχεν
 • καθὼς ἐν τῷ προοιμί& 251·
 • καθὼς πρ. κ. τ. λ. ᾽Εξ ἀρχῆς σφοδρότερον μέν
 • καθὼς τὰ ἔθνη
 • καθ᾽ ἡμέραν
 • καθ᾽ ἡμέραν τε φησὶν, προσκαρτ. ὁμοθυμ. ἐν τῷ ἱερῷ,
 • καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
 • καθ. αὐτῶν τὰ σεβ
 • και τὸ ἔθνος καὶ τὴν θρησκείαν εἰπών
 • καιρίαν
 • κακία αὐτοῦ
 • κακίαν
 • κακίας
 • κακία, ἀσέβεια
 • κακὸν
 • κακηγορίαν
 • κακηγορῆσαί τινα
 • κακούργως διέθηκαν
 • κακοῖς
 • καλὥς
 • καλὰ καὶ τὰ ἐναντία
 • καλὴ πρόφασις
 • καλὸν
 • καλὸν καὶ λυπὴ σύμμετρος, καλὸν καὶ φροντὶς, καλὸν καὶ ἔνδεια
 • καλῶς γε
 • καλῶς γε· οὐ γὰρ τοὺς μισθοὺς ἀπέλαβον
 • καλῶς δὲ
 • καλῶς δὲ ἔτρ
 • καλῶς δὲ οὐδὲ τοῦτο ἐκβάλλει
 • καλῶς εἶπε, φ., τὸ Πν. τὸ ῞Α
 • καλῶς λέγει
 • καλοὐμενος
 • καλούς γε
 • καλοῦντος
 • καμίνους
 • καμόντα
 • καρδία
 • καρδιογνώστης
 • κατὰ
 • κατὰ κράτος
 • κατὰ μέρος κ. τ. λ
 • κατὰ μνημὴν ὦν ἤκουσαν
 • κατὰ παροξυσμὸν ἐνήργησε τὸ Πν. τὸ ῞Α
 • κατὰ σύνεσιν
 • κατὰ τὰς ὁρ
 • κατὰ τὴν ὁροθεσίαν
 • κατάγαιον
 • κατάχωσον
 • κατέγνωκε
 • κατέγνωσαν, ἀπέγνωσαν, ἔγνωσαν
 • κατέδραμεν
 • κατέναντι
 • κατέστησαν ἐπὶ τῶν χηρῶν
 • κατέφυγον
 • κατέχει
 • κατέχειν
 • κατήχησις μυσταγωγική
 • κατόρθωμα
 • κατώγεον
 • κατώρθου
 • κατώρθωται ἡμἵν
 • κατ᾽ αὐτὸν
 • καταάνυξις
 • καταβ
 • καταγγέλειν ἐν τῶ ᾽Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν κ. τ. λ
 • καταγγέλλων
 • καταγινώσκειν
 • καταδιώκειν
 • κατακλᾶν
 • κατακρίνων
 • καταλελυμένον
 • καταμαθὼν
 • κατανύξαι
 • κατανύξεως
 • κατανύσσομαι
 • καταξιωθέντας
 • καταπλήξοντες
 • καταπτύσαι
 • κατασαπέντας
 • κατασκέυαστον
 • κατασκευἥς
 • κατασκευὰς
 • κατασκευάζεις
 • κατασκευὴν
 • καταστέλληται
 • καταστήσας
 • καταστρέφειν
 • καταφορικὥς
 • καταχρηστικῶς
 • καταχωσθέντας
 • κατεγνωκυίας
 • κατενηνεγμένης
 • κατεξανίσταται
 • κατεπᾴδειν
 • κατεσπαρκέναι
 • κατεφρόνουν, ἠγρίαινον
 • κατηγορία
 • κατηξιώθησαν τοῦ κηρύγματος
 • κατηργήθημεν
 • κατηρτισμένον
 • κατηχήθη
 • κατηχήθησαν
 • κατηχηθείς
 • κατηχουμένων
 • κατορθῶν
 • κατορθῶσαι
 • κατορθούντων
 • κατορθοῦν
 • κατ. τῷ φ
 • καυσάμενον
 • καυσούμενον
 • καυχήσεως
 • καυχώμεθα
 • καυχᾶσθαι
 • κβάλλει αὐτῶν τὸ πρόσωπον
 • κβαλὼν ἔξω πάντας
 • κβ. ἀ. τ. πρ. λέγων ἀδιορίστως, ᾽Εν οἷς εὗρόν μέ τινες τῶν κ. τ. λ
 • κδιδάσκεται
 • κδοτον
 • κδοτον λαβόντες
 • κεἴνοι
 • κεἵνον
 • κείμενον
 • κείνῳ
 • κείνοις
 • κείνου
 • κείνους
 • κείνους γὰρ οὐδ᾽ ἂν εἴασαν ταφῆναι
 • κείνους, ἐκείνοις
 • κείνου, τοῦτο
 • κείνων
 • κείνως
 • κείνως γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὸ ἐρ. ἦλθον· εἰ δὲ οὐχ οὕτως, οὐκ ἂν ἑτέρως ἐπ
 • κείωσεν
 • κεῖ
 • κεῖ γὰρ ἦν ἡ τυραννὶς
 • κεῖ πάροντος αὐτοῦ ἤκουσαν ἂν
 • κεῖ τοῦ ἀποστόλου
 • κεῖθεν
 • κεῖθεν σωφροσύνην μανθάνει, ἐντεῦθεν ἀκολασίαν
 • κεῖνα
 • κεῖνο
 • κεῖνοι
 • κεῖνοι δὲ ἐμεμήνεσαν
 • κεῖνον
 • κεῖνος
 • κεῖ, ἐκεῖθεν
 • κεῖ, ποῖον τὸ ἔγκλημα
 • κεῖ. Βαρνάβας ἄνθρωπος ἐπιεικὴς ἦν· καὶ ὅρα
 • κεινον
 • κειράμενος
 • κεκώφωσθε
 • κεκινημένον
 • κενὥν τὸ φύσημα
 • κενοῖ
 • κενοδοξία
 • κενοδοξίας
 • κεράσῃ
 • κεφάλαιον
 • κεχάρισται
 • κεχωρισμένον
 • κηδεμὼν
 • κηδεμονίας
 • κηρύγματος
 • κιόνα
 • κιών
 • κιβώρια
 • κιθαρώδων
 • κιθαρῳδὥν καὶ κιθαριστὣν
 • κιθαριστὥν
 • κινηθεὶς
 • κκαίειν ἦν
 • κκαῦσαι
 • κλέγωμεν
 • κλῶντες τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον
 • κλαυσόμενον
 • κλαυσούμενον
 • κλογῆς
 • κνον
 • κοἥς
 • κούει
 • κοᾕ
 • κοινά
 • κοινοἵς συλλόγοις
 • κοινωνία
 • κοινωνίαν
 • κολακεί& 139·
 • κολακεύθη ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπατηθεὶς
 • κομᾅν
 • κονόμητο
 • κορυφαί& 251·
 • κορυφαῖον
 • κουσαν
 • κουφότερα
 • κπύρωσιν
 • κπλήττει
 • κπληξις
 • κπομπεὕσαι
 • κπομπευέτω
 • κράτος ἐνίκων, καίτοι κ. τ. λ
 • κρίβεια
 • κρίβειαν
 • κρίνω ἐγὼ
 • κρόασις
 • κρα
 • κρατεία
 • κρατεῖσθαι αὐτόν
 • κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι
 • κρείσσων εἷς ποιῶν τὸ θέλημα Κυρίου, ἢ μύριοι παράνομοι.
 • κρι βεστέραν
 • κριβὥς
 • κριβέστερον
 • κριβ. αὐτῷ ἐξέθεντο
 • κροάομαι
 • κστ
 • κστασις
 • κτήκον
 • κτήμονας
 • κτίσις
 • κτομίαν
 • κτραχηλίζεσθαί
 • κυανίζοντα
 • κυρίως
 • κυριώτερον
 • κωλύετο εἰς τὴν ᾽Ασίαν ἐλθεῖν
 • κωλυθέντες λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ ᾽Ασί& 139·
 • κωμῳδὥν
 • κωμῳδίας
 • κως
 • κ. ἐπιείκειαν, ἐντ. τῦφον
 • κ. κοσμίοτητα, ἐντ. ἀσχημοσύνην
 • κ. τ. λ
 • λἥξιν
 • λάβοντες τὸ ἱκανὸν
 • λέγειν
 • λέγει, ἀφίησιν
 • λέγομεν, ἐπιδεικνύμενοι πρὸς τοὺς παρόντας, καὶ μέγα φρονοῦντες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς·
 • λέγοντα
 • λέγοντες
 • λέγω δὴ τὸ μὴ ὀργίζεσθαι
 • λέγων εἶναι κ. τ. λ
 • λέγων πρὸς αὐτοὺς
 • λήλει
 • λής
 • λίγῳ
 • λίγγοις
 • λίγου
 • λίγου δεῖν
 • λόγησεν
 • λόγια
 • λόγια ζῶντα
 • λόγοις
 • λόγον καθεῖναι
 • λόγος
 • λόγος αὐτῷ
 • λόγων
 • λόχος
 • λύει
 • λύμης
 • λύπης
 • λύσιν
 • λύτρωσαι
 • λύτρωσις
 • λῃσταὶ
 • λῆξιν
 • λαός μοι πολύς ἐστιν
 • λαύνεσθαι
 • λαβεν
 • λαγῶν
 • λαμβάνειν πρὁσωπον
 • λανθανόντως λέγει τὴν αἰτίαν, παιδευτικὴν οὖσαν
 • λατρείαν
 • λατρεύει καὶδουλεύει
 • λαττοῦτο
 • λγῶ μέν
 • λγῶμεν
 • λγουν
 • λεἵν
 • λείφει
 • λείφεται
 • λεύθερος
 • λεῖν
 • λεῖν τ. ἀπ
 • λεγεν
 • λεγξεν
 • λεγον
 • λεεῖν
 • λειτουργἥσαι
 • λειτουργία
 • λειτουργίαν καί ὶερουργίαν
 • λειφεν
 • λθον
 • λιγξι
 • λιθοκόλλητα
 • λκύσαι
 • λκεται
 • λλ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά
 • λλὰ
 • λλὰ δἰ οἰκονομίαν ἐποίουν
 • λλὰ διὰ τούτων αὐτὰ κατασκευάζει
 • λλὰ καὶ ἄλλης πολλῆς· ὅρα πῶς
 • λλὰ καὶ πρὸς τὸ μὴ ζητεῖν
 • λλὰ κατὰ Πνεῦμα
 • λλὰ καταργεἵται
 • λλὰ λαμβάνουσιν ἑαυτοὺς
 • λλὰ μὴ γένοιτο μηδένα ὑμῶν ὑπέκκαυμα τοῦ πυρὸς ἐκείνου γενέσθαι
 • λλὰ μόνον ὅτι ἐπήγειραν τὸν βασιλέα
 • λλὰ μᾶλλον ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸ πᾶν ἄγειν αὐτοὺς ἐκείνους
 • λλὰ πρὸς εὐτελῆ
 • λλὰ πυνθάνεται
 • λλὰ τέως τοῦτο
 • λλὰ τὸ ἔργον τοῦτο δηλοῖ
 • λλὰ τὸν ἀγροῖκον
 • λλὰ τὸν οἰκέτην
 • λλὰ τότε μὲν οὕτως ἐκείνοις, τοῖς προφήταις δὲ ἑτέρως
 • λλὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐστὶν ἡ οἰκονομία
 • λλὰ τρίφωσι παῤ ἑαυτοις οἰκεῖον κακὸν, κἀθάπερ τινὰ δήμιον τὴν μνησικακίαν
 • λλὰ ψυχὰς ἀνίησιν θερμαινομένη καὶ ζέουσα
 • λλά τι
 • λλότριον
 • λλότριος
 • λλόφυλος
 • λλ᾽ ἐκεῖνος
 • λλ᾽ ἐκεῖνος οὐκέτι
 • λλ᾽ ἐνταῦθα μὲν οὕτως, κεῖ δὲ οὐκέτι. & 169·Αλλως δὲ καὶ
 • λλ᾽ ἐπέβαινε
 • λλ᾽ ἐπιτείνει τὴν κόλασιν
 • λλ᾽ ἔδει
 • λλ᾽ ἔτι
 • λλ᾽ ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κ. τ. λ
 • λλ᾽ ἴδωμεν κ. τ. λ
 • λλ᾽ ἴδωμεν τί εὐκολώτερον
 • λλ᾽ ἵνα πεῖραν λάβωσι, διανιστῶσαν αὐτοὺς καὶ διυπνίζουσαν καὶ εἰς μέριμναν ἐμβάλλουσαν, ἐποίει αὐτοὺς καὶ ἀνθρώπινα πάσχειν
 • λλ᾽ ὁ Θεὸς συνεχώρησεν
 • λλ᾽ ὅμως κατεῖχε τὸν πόθον καὶ τὰ ἐκεῖ κατορθοῦν
 • λλ᾽ ὅμως τἀναντία ἐποίει
 • λλ᾽ ὅρα πῶς οὗτος οὐ κρύπτει ταῦτα
 • λλ᾽ ὅρα τὴν παρρησίαν μετὰ μέτρου γινομένην
 • λλ᾽ ὅρα τοῦτον οὐ φιλοτίμως λέγοντα, οὐδὲ λαμπρὸν δεικνύντα τὸν Π
 • λλ᾽ ὅταν καὶ τὰ πλείονα λέγῃ τῆς συμφορᾶς
 • λλ᾽ ὅτι
 • λλ᾽ ὑπὲρ τοῦτο. τί δαὶ τὸ ὑπὲρ τοῦτο
 • λλ᾽ αὐτὸς ἀξιόπιστος ἦν διηγούμενος
 • λλ᾽ αὐτοὺς ἀφῆκε κυρίους εἶναι, καὶ
 • λλ᾽ εἰ καὶ
 • λλ᾽ εἴποι ἄν τις
 • λλ᾽ οἱ τῆς ὁδοῦ μόνον ἤκουον
 • λλ᾽ οὐ βαπτίζεται
 • λλ᾽ οὐ τῇ γνώσει
 • λλ᾽ οὐδὲ ἡγοῦμαι
 • λλ᾽ οὐδὲ β
 • λλ᾽ οὐδὲν ἀξιόπιστον εἴρηκα
 • λλ᾽ οὐδὲ, ῾Ηγοῦμαι
 • λλ᾽ οὐδενὸς
 • λλ᾽ οὐκ ἂν ἠκριβολογησάμην, μὴ μέ τις ἀγροικίας γραφέτω
 • λλ᾽ οὐκ ἐπηρεάζειν
 • λλ᾽ οὐκ ἴσχυσεν
 • λλ᾽ οὐκ αἰσχρόν
 • λλ᾽ οὐχ ἡσύχασαν
 • λλ᾽ οὐχ ἡσυχάζουσιν
 • λλ᾽ οὐχ ὁ βάρβαρος τότε ἐκεῖνος ταῦτα εἶπε
 • λλα ἀντ᾽ ἄλλων εἰπαν
 • λληνες
 • λλοὺς
 • λλοι
 • λλοι τινὲς
 • λλον
 • λλον μὲν εἶναι κύριον
 • λλως δέ, καὶ τύπον αὐτοῖς ἐδεδώκει τοτε, ὅτε οἱ Σαμαρεῖται ἐπίστευσαν
 • λλως τε καὶ ἐλθεῖν ὤκνησαν
 • λλως τε καὶ ὅτι οὐκ ἂν
 • λούς·
 • λογίζεσθαι
 • λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
 • λογίζεται ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
 • λογικὴ
 • λογικήν
 • λογισμὸν
 • λογισμᾥ καταλαβεἵν
 • λογισμοὶ
 • λογισμούς
 • λογισταὶ
 • λος
 • λς
 • λυμαίνονται
 • λυμεὥνες
 • λυμεῶνα λοιπὸν καὶ κοινὸν ἐχθρὸν τοῦ ἔθνους διαβάλλουσι
 • λυμεῶνες
 • λυτρώσεως
 • λυχνικὸς
 • λως
 • λως εἰ οὕτω ποιεῖς μὴ ποιήσῃς
 • λως εἰδέναι ὅτι ἄλλως καὶ
 • λως οὐδὲν ἕτερον ἡ πάντα γέλως καὶ κατάγελως τὰ εκεῖ
 • μάλιστα γὰρ ἐκείνοις συγχρονίζει
 • μάλιστα δὲ οὐδεὶς αὐτὸν ἀτιμάζει
 • μάλιστα μὲν
 • μάλιστα μὲν οὐδὲ οὕτω χρήσιμος ὁ ἔπαινος
 • μάλιστα μὲν οὖν καὶ ἐντεῦθεν
 • μάντις
 • μάρτυρας
 • μάρτυς τῆς ἀναστάσεως ἀυτοῦ
 • μέλη
 • μένειν, καὶ
 • μέρᾳ
 • μέραι ἱκαναί
 • μέρη
 • μέτρῳ
 • μὴ
 • μὴ ἐντύχῃς κατὰ τούτου τῷ Θεῷ
 • μὴ γὰρ ἀμφηριστὰ τὰ πράγματο
 • μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
 • μὴ θεομ
 • μὴ θεομαχῶμεν
 • μὴ κατὰ σάρκα περιπ
 • μὴ καταφρονήσῃς
 • μὴ κιν
 • μὴ λαβεῖν τὸν θ
 • μὴ λαλεῖν
 • μὴ νομίσῃς, ὅτι κατεφρόνησέ σε· οὐχ ὡς κ. τ. λ
 • μὴ οὖν
 • μὴ πάλιν αἰδεσιμώτερος γένηται
 • μὴ πάλιν καινόν τι περὶ αὐτὸν ἄλλο γένηται
 • μὴ πλουτοῦντα υἱ& 232·ν καταλιπεῖν ἀλλ᾽ εὐλαβῆ
 • μή
 • μή τις εἵπῃ ὃτι ὑπεκρίνετο, ὁ καὶ αἱμάτων ἐπιθυμῶν κ. τ. λ
 • μήπω
 • μήτε τοὺς μαθητὰς εἰς θυμὸν ἐγεῖραι, μήτε ἐκείνους ἀναχωρῆσαι
 • μήτηρ ἔλεγεν, ᾽Εγὼ καὶ ὁ πατήρ σου ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε
 • μία
 • μία ψυχὴ
 • μόδουλον
 • μόν
 • μόνῳ σοφῷ θεῷ
 • μόνον
 • μόνον μὴ καθάπερ οἱ λοιποὶ τῶν νεοφωτίστων ἐπηρεάζονται, ὅταν ἄλλους ὁρῶσι φωτισθέντας, καὶ εὐθὺς ἀπιόντας. Δοξάζειν δεῖ τὸν Θεὸν, κᾂν πάντες σωθῶσιν· καὶ σὺ ἐ& 129·ν θέλῃς κ. τ. λ
 • μόνος
 • μόνος ἐπίστευσεν
 • μόνου αὐτοῦ
 • μότερον
 • μύνων
 • μώνυμος
 • μᾶλλον ἀνίησι κ. τ. λ
 • μᾶλλον ἢ νυμφικῷ
 • μᾶλλον αὐτὸν ἐποίει διαπρίεσθαι
 • μᾶλλον δὲ εἰ ἐξέβ
 • μᾶλλον δὲ μονονουχὶ τοιαῦτα δικαιολογούμενος τρὸς αὐτοὺς ἀποτείνεται
 • μᾶλλον ζητεῖν, οὐχὶ
 • μᾶλλον μετὰ τῆς πορείας καὶ κόσμῳ κεκοσμημένος νυμφικῷ· ὁ δὲ ἐπικαθ. κ. τ. λ
 • μᾶλλον χρήματα αἰτοῦσι
 • μᾶς
 • μῖν
 • μῶν
 • μα ἔσπευδε τὸν λόγον καθεῖναι
 • μα καὶ παιδεύων αὐτοὺς μηδὲ χωρίζεσθαι αὐτοῦ
 • μα καὶ τὸν λόγον καθίει
 • μα μὲν τοῦ νόμου λυομένου φησὶν λοιπὸν, ἅμα δὲ διδάσκοντες εὐσέβειαν τοὺς ἀνθρώπους
 • μα τῆς τούτων
 • μαθήτρια γὰρ ἦν
 • μαθητὴν ὄντα
 • μαθον
 • μακρὰν τοῦτο φιλοσοφίας· ἀπὸ τοῦ κηρύγματος. ὅτι οὐδένα τῦφον εἶχεν
 • μακροθυμίας
 • μαλάσσεται· ἔσται
 • μαλαχθήσεται
 • μανίαις
 • μανθάνωμεν
 • μαντικόν
 • μαρτία
 • μαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
 • μαρτυρίας
 • μαρτυρίον
 • ματαιολογίας
 • με
 • μείζονα τὰ σκάμματα
 • μείωσις
 • μεῖζον ἦν
 • μεῖς δὲ
 • μεῖς δὲ ἐν σπατάλῃ τοῦ ἐλέους ὄντες τοῦ Θεοῦ
 • μεῖς δὲ οὐδὲ ἐν ἁπαλοῖς κ. τ. λ
 • μεῖς κατηφεῖτε, ὑμεῖς κεκώφωσθε· ἀποπληκτοι τυγχάνετε κάτω κύπτοντες
 • μεῖς οἴδατε
 • μεῖς· πόθεν δῆλον
 • μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 • μεγάλῳ
 • μεγάλη παραμυθία
 • μεγάλην δείκνυσι τὴν βουλήν
 • μεγαλόψ
 • μεγαλόψυχον
 • μεγαλοπρεπής
 • μεθ᾽ ὑπερβολῆς
 • μεθ᾽ ὑποστολῆς
 • μεθ᾽ ὑτερβολἥς
 • μεθυσθῆναι
 • μεινεν ἐν τῇ ἀσεβεία καὶ οὐ μετεβάλλετο
 • μελεστέρους γενομένους
 • μεμεριμνημένη
 • μεμεστωμένοι
 • μερικῶς
 • μερικοὶ δαίμονες
 • μερος
 • μεσημβρίας
 • μετὰ
 • μετὰ ἀκριβείας ἔνθα πάθος οὐκ ἦν
 • μετὰ ἀπονοίας
 • μετὰ ἐγκωμίου καὶ ἐπαίνου
 • μετὰ γὰρ ταῦτα καθολικὰς εἰδέναι αὐτῷ
 • μετὰ δαψιλείας
 • μετὰ εὐτελοῦς σχήματος
 • μετὰ πολλῆς φαντ
 • μετὰ π. φ. παρῆσαν
 • μετὰ σαρκὸς
 • μετὰ τὸ ἐκβῆναι
 • μετὰ τὸ μέτρου
 • μετὰ τὸ τὰς καθ. εἰδέναι αὐτῷ χάριτας
 • μετὰ τὸν Θεὸν
 • μετὰ τῆς ἡμετέρας βλαβῆς
 • μετὰ ταῦτα
 • μετά παροινίας
 • μετέωροι τῶν ἐνεργειῶν ἡμῖν γίνονται αι οψεις
 • μετ᾽ ἐκείνου ἡ χολὴ κ. τ. λ
 • μετ᾽ εἰρήνης
 • μεταβάσεως
 • μεταβολὴ βίου
 • μεταδῶ
 • μεταδιδοὺς
 • μεταμορφοὕ
 • μεταπείθων
 • μεταστῆναι, μετάστασις
 • μεταστρέψαι
 • μετατίθεσθε
 • μετατιθέντες
 • μεταχ
 • μεταχειρισμὸς
 • μετενσωμάτωσιν
 • μετενσ. ἐκβαίνει εἰς σικύους κ. τ. λ
 • μετοικεἴν
 • μετριάζοντα
 • μετριάζοντος
 • μετριάζων
 • μετριάζων, ἅτε διδ. ὢν, καὶ οὐ μαθ
 • μεχρὶ πολλοῦ σημεῖα ποιοῦσι
 • μη ἐμβάλῃς εἰς αγοράν
 • μηδὲ
 • μηδὲν ὅλως εἰδὼς ἐν ταῖς Γραφαῖς
 • μηδὲν καταγνῷς·
 • μηδένα κ. τ. λ
 • μητήρ
 • μητήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἐζητοῦμέν σε
 • μηχάνων
 • μιαρία
 • μιαρίαν
 • μιαρὸν
 • μιγάδων
 • μικρὰς
 • μικρόψυχος
 • μικροψυχίας
 • μνείαις
 • μνημονευσεν
 • μοὕ
 • μοίωμα
 • μοῦ
 • μοθ
 • μοθυμαδὸν
 • μοθυμαδόν
 • μολογίας εἰς
 • μονῳδίαν
 • μορφὴ
 • μορφή
 • μοφυὲς
 • μοχθηρίαν
 • μπέσῃ
 • μποδισμὸς ταῖς βουλήσεσι
 • μυῖα τῇ ἐν Πλατ. οἰκόυσῃ
 • μυνεῖται
 • μυρία
 • μυρία δέ
 • μυρίαις χερσὶν ἀναιρὥν
 • μυρίαν ἄσκησιν
 • μυρίοις ἀρκοὕντος
 • μυριάδας πολλάς
 • μυριομακαριότης
 • μφ
 • μφότερα
 • μφότερα οὐκ ἐνὸν
 • μφιβαλλόμενα
 • μφυτον
 • μωδίασαν
 • μωδιᾷν
 • μ. τ. πείθων
 • ν
 • ν ἀλλήλοις
 • ν ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε
 • ν ἐζήτησαν
 • ν ἐλέφαντι διάγοντας
 • ν ἕξει
 • ν ἡ ἀπόφασις
 • ν ὀλίγῳ
 • ν ὁ ὀφθαλμός μου μισῇ με, οὐδὲ ἰδεῖν αὐτὸν βούλομαι
 • ν ὑπερβῇ τὸ μέτρον, οὐχὶ ἑαυτὸν συνδιέφθειρε
 • ν ὣρᾳ φρίκης
 • ν Λύστροις
 • ν Συχέμ
 • ν αἷς
 • ν αὐτοῖς τοῖς ἀδικοῦσιν
 • ν γέλωτι ἀεί ἐστι καὶ τρυφῇ
 • ν γένῃ σπούδασας
 • ν δὲ αὐτοὺς καὶ τρέφῃ ὁ ἀλλότριος καὶ οὕτω βλάπτουσιν
 • ν δὲ καιρῷ τοιούτῳ πράττειν οὐκ ἤθελον
 • ν δὲ καιρῷ τοιούτῳ τοιαῦτα ἔπραττον
 • ν δεῖ δέξασθαι
 • ν διηγήσασθαι
 • ν εἰς ἡμᾶς γένηται· τὸ δὲ σὸν ὄντως αἰσχρόν
 • ν κακοἵς
 • ν μὲν τὸν βίρρον ἐναλλὰξ περιβάλῃ
 • ν μὴ ἑτερον ἀντιστήσωμεν πάθος
 • ν μὴ παρὰ σαυτῷ τὰ νικητήρια ἴδῃς ἂν μὴ λαμπροὺς λάβῃς στεφάνους
 • ν μὴ φύσις ἑτέρα προσέλθῃ
 • ν μεγάλῳ
 • ν μεράλῳ
 • ν οἷς
 • ν οἷς ἐστὲ
 • ν οὐδὲν ὠμότερον γέγονεν, ἀγαπητοὶ, τῶν τότε πεπραγμένων πραγμάτων
 • ν πάλιν εἴπῃ
 • ν πολλῷ
 • ν σκολιάζῃ
 • ν σπατάλῃ ὅντες
 • ν τάξει γὰρ παρ. τοῦτο ᾔτουν, μαθ. γὰρ ἦν
 • ν τάξει ναοὕ
 • ν τάξει παρέργου τοῦτο ᾔτουν
 • ν τάχει,
 • ν τῷ ἱερῷ
 • ν τῷ ὀν
 • ν τῷ νῦν καιρῷ
 • ν τῷ χρόνῳ τούτῳ
 • ν ταῖς ἐκείνων ψυχαῖς
 • ν τισιν ἡμ
 • ν τοῖς ἀναγκαίοις
 • ν τοῖς σίγνοις αὐτὸν ἔμβαλε
 • ν τρόπον
 • νάγκη
 • νάθεμα
 • νάθημα
 • νάρκων
 • νάρπαστος ὁ ἄνθρωπος γέγονε
 • νάστασιν
 • νέκρινον
 • νέπαυσεν
 • νέρβον
 • νέργειαν ἀνυπόστατον
 • νέτυχόν μοι
 • νέτυχον
 • νήφοντα
 • νήχθημέν, φησιν, εἰς τὴν Θάσον
 • νίκησε
 • νόμος
 • νόσημα
 • νώχλει
 • νῆν
 • νῦν
 • νῦν δὲ ἔμαθεν
 • νῦν δέ
 • ν· εἰ γάρ
 • ν· οὐ γὰρ
 • να
 • να ἐπισφίγγωμεν τοὺς διαρρέοντας
 • να ἑλῃ
 • να ἓν ἁμάρτῃ ἁμάρτημα μόνον, ἐκολάζετο πικρῶς
 • να ἔχωσι
 • να ὥσπερ ἐξέπληττεν τούτῳ, οὕτω κἀκείνῳ
 • να δείξῃ
 • να δείξῃ ὅτι οὐ τοῦ ἀεὶ συνόντος αὐτοῖς ᾽Ιωάννου τὴν μήτερα φησίν
 • να δείξη, ὅτι οὐ
 • να δειχθῇ αὐτοῦ γυμνὴ ἡ πίστις
 • να διὰ τούτων ἐκεῖνοι μανθάνωσιν, οὐκ αὐτοὶ δἰ ἐκείνων
 • να εἰδὼς ἐκεῖνο
 • να μάθῃς
 • να μὴ
 • να μὴ ἐξίτηλον γένηται τὸ ἄνθος
 • να μὴ καταχώσῃ αὐτῶν τὴν διάνοιαν
 • να μὴ λάθωνται
 • να μὴ πάλιν νομίσωσι τὸ ἔθνος ἄλλο, τὴν θρησκείαν ἐπήγαγεν
 • να μὴ προστῇ
 • να μὴ τὰ αὐτὰ κ. τ. λ
 • να μή τις νομίσῃ ἐτέρου ουνάμει τοῦτο γενέσθαι
 • να μείζονος ἄξιοι θαύμ. γ
 • να μείζονος θαύματος αἴτιοι γένωνται
 • να μηδεὶς αὐτῷ τὴν χάριν ἔχῃ ταῦτα φησὶν
 • να ξενίσῃ
 • να οὐδέπω ἔφθασαν
 • να πλεονάσῃ
 • να στήσῃ τὰ ὑπὲρ ἑαυτοῦ
 • να τινὰ καρπὸν σχῶ
 • ναὸς τοῦ Διός
 • ναγκαίαν τὴν ἀρχὴν εἰσαγομένην
 • ναγκαίως
 • ναγκαίως δὲ ἐνταῦθα
 • ναγωνίους
 • ναδειχθεὶς
 • ναθέσθαι
 • ναθήματα
 • ναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν
 • ναιρ
 • ναισχυντεῖν
 • νακαλοὕντας
 • νακαλουμένου
 • νακεφαλαιοῦται
 • νακλώσης
 • ναλὕσαι
 • ναμιμνήσκων
 • νανδρία
 • ναξιοπαθοῦσιν
 • ναοὺς
 • ναρτῆσαι
 • νασκ
 • ναστήσας
 • ναστρεφόμενον
 • νασχευάζοντες
 • νατρέψαι
 • νατρέψαι τὸ γενόμενον οὐκ ἴσχυσαν
 • νατρεφόμενον
 • ναχωρ
 • ναψύξεως
 • νδακόντες
 • νδείκνυται
 • νδείξασθαι
 • νδιατρίβει τούτῳ τῷ δικαί& 251·
 • νδρες ᾽Ιουδαῖοι
 • νδρες αδελφοὶ
 • νδρες εὐλαβεῖς
 • νείλετε
 • νεῖλεν
 • νεδύσατο
 • νεδρα
 • νεκα τῶν ἀπ
 • νεκρός
 • νεκτήσατο
 • νελεύθερον
 • νελεῖν αὐτόν
 • νελευθερία
 • νελπιστία
 • νεμος
 • νενεγκόντες
 • νενομοθέτηται
 • νερεθίζοντες
 • νεσιν
 • νεσις
 • νεφέλη
 • νεχώρησε
 • νηστεὑων
 • νθα αἱ φονικαὶ δίκαι
 • νθα δὲ οἰκονομία, καὶ ἔνθα
 • νθα οὐδαμοῦ
 • νθα τὰς φ. δ. ἐδίκαζον
 • νθρωπίνῳ κινούμενος λογισμῷ διεπράττετο
 • νθρ. ἐπ. καὶ ἡμ
 • νικηθεὶς
 • ννοήσαντα γὰρ
 • ννοήσαντας δὲ καὶ
 • νοήσατε
 • νοητότερον
 • νομίζετο
 • νομίζομεν
 • νομίσωσιν εὐσεβεῖς
 • νοσήματι
 • νστρεφόμενοι
 • νσωμάτωσις Θεοῦ
 • ντ
 • ντέπιπτεν
 • ντὶ τοῦ
 • ντὶ τοῦ, διεκομίζετο
 • ντὶ τοῦ, οὐκ ἔστησαν μεχρὶ τοῦ ζῆλου
 • ντίδοσις
 • ντίθησι
 • ντίστησον τὴν γέενναν
 • ντα
 • ντα σε κριτὴν δίκαιον
 • νταὕθα ἐπανελεύσονται
 • νταῖθα πρὸς ἐκείνους κ. τ. λ
 • νταῦθα
 • νταῦθα ὁρῶν· καθάπερ, γὰρ ἐνταῦθα ἐν δεσμωτηρί& 251· τυγχάνων οὕτω κἀκεῖ πρὸ τῆς κρίσεως πρὸ τῆς μελλούσης ἡμέρας
 • νταῦθα περὶ τοῦ λαοῦ φησιν
 • ντεῦθεν
 • ντεῦθεν ἀφέλκων
 • ντιδόσεως
 • ντιλεγόντων τῶν ᾽Ιουδ
 • ντιπίπτοντας
 • ντιτίθησι
 • ντο
 • ντολῆς
 • ντολαὶ
 • ντρέπων
 • ντρεπτικὥς
 • ντρεψαι
 • ντρυφῶντες
 • ντυγχάνει
 • ντως αἰσχρόν
 • ντως μυῖα
 • νω κάτω βάρος καλοῦσι
 • νω καὶ κάτω στρέφει
 • νωθεν αὐτῶν τὴν διανοίαν οἰκειοῖ
 • νωμοσίας
 • νωτέρω
 • νωτέρω ἔλεγεν
 • ξ ἀρχἥς
 • ξ ἀρχῆς
 • ξ ἐκείνου
 • ξ ἡμῶν
 • ξ ὀλίγου
 • ξ ὀλιγου
 • ξ οὐκ ὄντων
 • ξέλυσε τὸ πᾶν
 • ξένον
 • ξένος
 • ξέστη
 • ξίου
 • ξίστατο
 • ξίως τοῦ καλοῦντος πολιτευόμενοι καὶ τῷ τῆς υἱοθεσίας προσιόντες βαπτίσματι
 • ξείλετο
 • ξεβακχεύθης
 • ξεκλάσθησαν
 • ξελθεῖν· καὶ ἐκείνους
 • ξεπέσομεν καὶ
 • ξεστακέναι
 • ξεστηκότερον
 • ξετασταὶ
 • ξηγήσατο
 • ξηχότερον
 • ξιόπιστος
 • ξιν
 • ξις
 • ξουσία
 • ξουσίαν
 • ξουσί& 139·
 • ξω
 • ξωθεν
 • ξωμὶς
 • ξωμίδας
 • οἰκείωσις
 • οἰκειακὸν καθ. τ. δ
 • οἰκειοὕται
 • οἰκοδομεῖν
 • οἰκοδομούενοι
 • οἰκον
 • οἰκονομία
 • οἰκονομίαν
 • οἰκονομίαν εἶναι καὶ τὸ καλεῖσθαι
 • οἰκονομίας
 • οἰκονομεῖν
 • οἰκονομεῖται
 • οἰκονομικὸς
 • οἰκονομικός
 • οἰκονομούμενος
 • οἰκονομοῦσαν
 • οἰκτίρμονας
 • οἰωνίζονται
 • οἱ
 • οἱ ἀπὸ τῆς ᾽Ασιας ᾽Ιουδαῖοι
 • οἱ ἄλλοι
 • οἱ ἐξ αὐτοῦ
 • οἱ ἑκατὸν εἴκοσι
 • οἱ ὑπολειπόμενοι τότε
 • οἱ ᾽Ι
 • οἱ ᾽Ιουδαῖοι
 • οἱ βαστ. αὐτὸν
 • οἱ δὲ
 • οἱ δὲ ἐπιεικέστεροι αὐτῶν
 • οἱ κολακεύοντες
 • οἱ κρ'
 • οἱ λοιποὶ τῶν νεοφ
 • οἱ μετὰ τοῦτον
 • οἱ περὶ
 • οἱ τὰ ἡμέτερα εἰρηκότες
 • οἱαπέρ ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα
 • οἳ καὶ ὑστέρουν τῆς χάριτος διὰ τὸ μήπω λαβεῖν Πν. & 169·Α
 • οἳ καὶ διὰ τοῦτο
 • οἵ καὶ
 • οἵ καὶ λέγουσιν αὐτῷ
 • οἶδε
 • οἶμαι
 • οἷατε κυρίων οὐκ ὄντων τῶν καταδικαζόντων αὐτόν
 • οἷος ἦν ὁ Κάιν πρὸ τούτου
 • οὐ
 • οὐ ῥ& 192·μῃ οὐδὲ ζήλῳ
 • οὐ Παῦλον
 • οὐ Παῦλον· διὰ μικρῶν ἀρχὴν τὸ πρᾶγμα ἐλάμβανε
 • οὐ βούλομαι
 • οὐ γὰρ
 • οὐ γὰρ ἂν ἐν τριμήνῳ τοσούτῳ διελέχθησαν μὴ σφόδρα αὐτῶν πιστευσάντων
 • οὐ γὰρ ἦν ὄντως προσδοκίας ἀνθρωπίνης. ᾽Εκεῖνο
 • οὐ γὰρ μύριοι
 • οὐ γὰρ οὕτω τὸ ὑβρίσαι πλεονεκτήσομεν αὐτῶν, ὡς τὸ διδαχθῆναι ὅτι ὑβρίσαμεν ἑαυτούς
 • οὐ γὰρ τούτου ἦν
 • οὐ γὰρ τοῖς ῥ& 208·μασι μόνον ἐδείκνυντο ἀφροντιστοῦντες π. τ. κρινόμενοι
 • οὐ γάρ
 • οὐ γαρ ὡς ὑμεῖς
 • οὐ διὰ τῶν ἀποστόλων κ. τ. λ
 • οὐ δι᾽ ἀλήθειαν ταῦτα ποιοῦντων ἀλλ᾽ ἀμύνασθαι βουλομένων
 • οὐ δικαίως
 • οὐ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι
 • οὐ δυνάμεθα γὰρ
 • οὐ δυνησόμεθα
 • οὐ ζητοῦμεν αὐτὴν σπάσαι
 • οὐ λέγει γάρ
 • οὐ μὴ
 • οὐ μὴν αὐτοὺς ἁπλῶς εἴασεν
 • οὐ μὴν οὐδὲ οὕτως ἐφείσατο
 • οὐ μὴν πᾶσι γνώριμος ἦν ὅθεν καὶ
 • οὐ μὴν συνώνυμος
 • οὐ μικρὸν δὲ τὸ καὶ ᾽Ιουδαίων πιστευόντων τοῦτο ἀποστραφῆναι
 • οὐ μικρὸν οὐδὲ τοῦτό ἐστιν
 • οὐ παῤ ἡμᾶς γὰρ ἡ αἰτία
 • οὐ παρὰ τὸν νὁμον
 • οὐ παρὰ τὸν νόμον
 • οὐ περὶ ἔργα
 • οὐ ποιήσεις
 • οὐ ποιητὴν δὲ ἀγέννητον ὕλην ὑποτίθεντες
 • οὐ ποιητὴν δέ
 • οὐ ποιοῦσι
 • οὐ πρὸ τῆς π., ἀλλὰ περὶ αὐτὴν, ὡς εἰπεῖν
 • οὐ προήκατο
 • οὐ προσήκατο
 • οὐ προσήσεται
 • οὐ τὰ
 • οὐ τὸ φοβ
 • οὐ τῶν σφόδρα ἐπισήμων ἦν, δῆλον
 • οὐ τοὺς γείτονας ἠρώτων
 • οὐ τοιαύτη κόλασις, εἴ τις καταχώσειεν αὐτὰ ἐν κόπρῳ, καὶ εἰ μὴ ἀκούει αὐτῶν
 • οὐ τοσοῦτον
 • οὐγάρ
 • οὐδ ἂν
 • οὐδὲ
 • οὐδὲ ἀναγκ. ἀπ. χρείας
 • οὐδὲ ἀπεπήδησαν ἀπὸ τοῦ κηρ., εἰπόντες· μακρὸν τοῦτο φιλ. & 169·Οτι οὐδ. τ. εἶχεν· ἄλλως δὲ ὅτι οὐκ ἐνόουν κ. τ. λ
 • οὐδὲ ἐκεῖ διέτριβεν
 • οὐδὲ ἐς δικαστήριον ἀγομένων, ἀλλὰ καὶ ἐλ. π
 • οὐδὲ ἕξω
 • οὐδὲ γὰρ
 • οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐφεξῆς ἔθηκεν ἀμφότερα
 • οὐδὲ γὰρ ἂν ἐψεύσατο, οὐδ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἄλλους τινὰς ἦλθεν
 • οὐδὲ γὰρ ἐξῆν ἐκεῖ διατρίβειν
 • οὐδὲ μιἵς
 • οὐδὲ οὕτως ἀφίστανται
 • οὐδὲ τὴν πεῖραν τῆς γεέννης ἡγεῖτό τι εἶναι διὰ τὸν τοῦ Χριστοῦ πόθον
 • οὐδὲ τούτους
 • οὐδὲ τοῦτο
 • οὐδὲ τοῦτο ἐκβάλλει
 • οὐδὲ τοῦτο· ἀλλὰ τέως τοῦτο·
 • οὐδὲν
 • οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν καρπωσαμένου
 • οὐδὲν ἀπεικὸς
 • οὐδὲν ἀπηχὲς ᾄδουσα μέλος
 • οὐδὲν ὑβριστικόν, ὃ δὴ καὶ ἐπι τῶν προφ. ἐποίουν
 • οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀνθρώποις ἐναντίον
 • οὐδὲν λέγουσι περὶ τῶν εἰς τοὺς ᾽Ιουδαίους συμβεβηκότων
 • οὐδὲν μέγα
 • οὐδὲν οὐδέπω περὶ αὐτοῦ μέγα φανταζομένη
 • οὐδὲν πάσχομεν. Καὶ ἐβούλοντο, φησὶν
 • οὐδὲν περὶ ἑαυτῶν εἶπεν
 • οὐδὲν προεῖπεν
 • οὐδὲν προσποιήσονται
 • οὐδὲν τοιοῦτον εἰπγάσατο· ὅτε δὲ τούτους, λοιπὸν ἐν ἀφασί& 139· ἦν
 • οὐδέπω τὰ μέγαλα εἶπεν
 • οὐδαμοῦ τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐκκαίοντες
 • οὐδεὶς ἕκων πονηρὸς
 • οὐκ
 • οὐκ ἀδοκίμων
 • οὐκ ἀλγήσει
 • οὐκ ἀναγκαστικὰ ἀλλὰ διδακτικά
 • οὐκ ἀπέρχονται διαβάλλοντες τοὺς ἐν ᾽Αντ
 • οὐκ ἀπέστη
 • οὐκ ἀπέστησαν
 • οὐκ ἀπενοήθησαν
 • οὐκ ἀποστήσομεν
 • οὐκ ἀφήσει καὶ αὐτός
 • οὐκ ἀφῆκε κ. ἐ. ἀλλὰ καὶ
 • οὐκ ἂν
 • οὐκ ἂν δίδοται τότε εἶπεν
 • οὐκ ἂν εἰ
 • οὐκ ἂν εἶδεν
 • οὐκ ἂν οὕτως εἶπεν
 • οὐκ ἐδοκίμασαν
 • οὐκ ἐθορυβήθη, οὐδὲ εἶπε
 • οὐκ ἐκεῖ ἔμενεν
 • οὐκ ἐκεῖνοι διὰ τούτου
 • οὐκ ἐκεῖνος
 • οὐκ ἐν ὀλίγῳ· τουτέστι, μικρόν
 • οὐκ ἐν ῾Ιεροσολύμοις, οὐδὲ πλησίον ἔσπευδεν ἐλθεῖν ἀλλὰ μακροτέρω
 • οὐκ ἐνόησεν τί ἐστιν ᾽Εν ὀλίγῳ ἀλλ᾽ ἐνόμισεν ὅτι ἐξ ὀλίγου
 • οὐκ ἐξῄεσαν· ᾠκονομήθη τούτους
 • οὐκ ἐστασίασαν, οὐκ ἐθορυβήθησαν
 • οὐκ ἐστι
 • οὐκ ἐστι πρὸς φιλοσοφίαν· πῶς οὖν πάλιν τὸ ζητούμενον· τοὺς μὲν οὖν χρον. κ. τ. λ
 • οὐκ ἐστι τὸ πρᾶγμα προαιρέσεως
 • οὐκ ἔδεισαν τὸ πλῆθος
 • οὐκ ἔσπευδεν ἐλθεῖν
 • οὐκ ἔφερεν, ἀλλ᾽ ἐτήκετο
 • οὐκ ἠλ
 • οὐκ ἠρνήσατο
 • οὐκ ἡσυχί& 139· καὶ σιγῇ
 • οὐκ ἦν ἄκ
 • οὐκ ἦν εὔκολος, ὁ προφήτης γὰρ αὐτὸν κατήχησεν
 • οὐκ ἴσχυσεν ἑλεῖν τοὺς ἀποστόλους
 • οὐκ ἴσχ. ἑλεῖν τ. ἀπ
 • οὐκ ᾔδεσαν
 • οὐκ εἰδότων τῶν ἀποστόλων ἐμέμφθησαν
 • οὐκ εἰς μυῖαν μετέπιπτεν
 • οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα
 • οὐκ εἶπεν ἐν παντὶ ἔθνει ὁ ποιῶν δικαιοσύνην σώζεται, ἀλλὰ δεκτός ἐστιν. τούτεστιν, ἄξιος γίνεται τοῦ δεχθῆναι
 • οὐκ εὔκολον τοῦτο ἀλλὰ τὸ μὴ πολλῇ συνηθεία κατορθωθῆναι
 • οὐκέτι
 • οὐκέτι ἐγχρονίσας
 • οὐκοῦν καὶ ὁ Χριστὸν
 • οὐκοῦν καὶ ταπεινοῦσθαι χρή
 • οὐκοῦν κακῶς ὁ Βαρνάβας
 • οὐκοῦν μέγα
 • οὐκοῦν μὴ
 • οὐκοῦν μὴ γὰρ
 • οὐκοῦν, φησὶ, κακὸς ὁ Βαρνάβας
 • οὐκ.
 • οὐσίας
 • οὐσίωσις
 • οὐχ
 • οὐχ ἁπλῶς δὲ οὐ προτίθησιν ἐκεῖνον
 • οὐχ ὑπὸ τοῦδε
 • οὐχ ὥστε μαθεῖν, ἀλλ᾽ ὥστε κολάσαι
 • οὐχὶ ἑαυτὸν συνδιέφθειρε μετ᾽ ἐκείνου
 • οὐχὶ ἰδιωτῶν ὄντων ἀλλὰ καὶ ἐλαυνομένων πάντοθεν
 • οὐχὶ αὐτὸς
 • οὐχὶ σημεῖα ειργάσατο
 • οὐχὶ τὰ ὑφαιρεθέντα ᾔσχυνε τοσοῦτον
 • οὐχὶ τῶν ἔξωθεν
 • οὐχὶ, ἰδιωτῶν ὄντων, ἐς δ. ἀγομένων, ἀλλὰ καὶ ἐ. π
 • οὓ καὶ ἐξελέξαντο
 • οὔκετι
 • οὔπω γὰρ
 • οὔτε γὰρ ἑλληνιστὶ διελέγοντο
 • οὔτε μὴν ἑτέρως ἂν καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν
 • οὕπω π. αἱ ἀ. χαλεπαί τε καὶ δυσκ
 • οὕς ξένους εἶπεν ἀνωτέρω
 • οὕτω
 • οὕτω βαθέως ἐκάθευδεν
 • οὕτω δὲ αὐτῷ λέγει φανῆναι, ὥς που διέξεισιν, ἵνα κἂν οὕτω δέξωνται τὸν λόγον
 • οὕτω θυμοῦ ἦν καὶ ὀργῆς
 • οὕτω καὶ ἀποδημίας ἐστέλλοντο, οὕτως ἐνεχειρίσθησαν οὗτοι τὸν λόγον
 • οὕτω καὶ ἡ τροφή
 • οὕτω καὶ ἡμεῖς
 • οὕτω καὶ τοὺς μαθητὰς ἐκάλεσεν ἐκ δευτέρου
 • οὕτω μέγα τι καὶ τοῦτο ἐστι καὶ τὸ πᾶν
 • οὕτω πᾶσι γνωριμὸς ἦν ὅτι ἐπεγίνωσκον
 • οὕτω τὰ πνευματικὰ ἐπελέγοντο
 • οὕτως
 • οὕτως ἐμελέτων τὸ φιλαρχεῖν
 • οὕτως ἐτύπωσεν
 • οὕτως ἑαυτῷ προσεῖχεν
 • οὕτως ἰδιώτης ἦν
 • οὕτως αὐτοῦ φθεγγομένου ὑβριστικῶς εὐθέως
 • οὕτως εἰς ἀπόδειξιν μεῖζον, ὡς
 • οὕτως εἶχε τὸν πόθον καὶ τὰ ἐκεῖ κατορθοῦν
 • οὕτως οὐδὲν ἀλλότριόν ἐστι
 • οὕτως οὐκ ᾔδει Φ
 • οὕτως οὐκ ᾔσθετο
 • οὖν
 • οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλω ὑμῖν
 • οὖσία
 • οὗ ἐν. προσευχὴ εἶναι
 • οὗ ἡμεῖς μάρτ. ἐσμεν
 • οὗτοι
 • οὗτοι νῦν
 • οὗτος
 • οὗτος δὲ
 • οὗτος δὲ ἀξιόπιστος ἦν ἀπαγγέλλων μᾶλλον τὰ ἑαυτοῦ
 • οὗτος δέ
 • οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν
 • οὗτος οὐκ ἐφθέγξατο
 • ούγα
 • ούγγων
 • ούγων
 • ούλων
 • ο῞Ελληνες
 • οπή ἐστι
 • οπή ἐστι, καὶ τὸ πᾶν κατώρθωσας εὐθέως, μὴ συναρπαγῇς μηδὲ κινηθῇς
 • οράτων
 • ουδαῖοι
 • πἅν εἶδος ἰατρείας
 • πἅσα ἐξ ἐκείνου
 • πὕρ ἀφιεὶς
 • πάγει
 • πάγει τί φησίν
 • πάγει τοῦτο
 • πάθει
 • πάθεια
 • πάθη
 • πάλιν μὴ γὰρ
 • πάντα
 • πάντας εἰδένα
 • πάντες
 • πάντες νέοι ψυχροὶ καὶ γέροντες
 • πάντων
 • πάντων ὅσα ἂν λαλησῃ
 • πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς
 • πάντων παρόντων
 • πάντως ὅτι ἐρεῖ
 • πάντως τι ἐρεῖ
 • πάρεσιν
 • πάροντες
 • πάρτισαι καὶ οἰκειῶσαι ἑαυτῷ
 • πάσης ἀπορίας
 • πάσης φυλακῆς· ἀπαλλαγῶμεν τῆς σατ. παγ
 • πάσχει
 • πάτων
 • πὲρ μαρτύρων
 • πὲρ οὗ οὐδὲν γέγραπται
 • πὲρ σοῦ
 • πὲρ τῶν φυγαδευσάντων αὐτόν
 • πὲρ τοῦ κεκτημένου
 • πὲρ φιλονεικίας
 • πέβη
 • πέμενον
 • πέρα τοῦ δ. μαλθ
 • πέρυσι
 • πέσκηψαν
 • πέστη
 • πέστη ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ Βαρνάβας
 • πέταξεν
 • πέτησεν
 • πέτυχε
 • πέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν
 • πήγαγε τὰ ἔθνη. Διὰ τί οὖν μὴ τὰ ἐξ αὐτοῦ μανθάνουσιν, οἷον (τὰ ἔθνη
 • πήγγειλαν ὑποστρέψαντες ἅπερ εἶδον
 • πήγ. τὰ ἐξ αὐτοῦ μανθ
 • πήγ. τὰ ἐξ αὐτοῦ πάντα, οἷον τὰ ἔθνη. Διὰ τί κ. τ. λ
 • πήγ. τὰ ἔθνη ἐξ αὐτοῦ. Διὰ τί οὖν μὴ παῤ αὐτοῦ μανθ
 • πήρωσις
 • πὶ Λυσίου
 • πὶ Νέρωνος
 • πὶ δὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ δεομένου ἡμῶν, οὐκ ἔτι
 • πὶ καθοσίωσιν
 • πὶ μὲν
 • πὶ μὲν γὰρ Νέρωνος ἐτελειώθη
 • πὶ μῆνας τρεῖς διαλεγ. καὶ πείθων
 • πὶ τἥς οἰκίας
 • πὶ τὸ αὐτὶ
 • πὶ τὸ αὐτὸ
 • πὶ τὸ αὐτό
 • πὶ τὸ βαπτ. ἐξέρχονται
 • πὶ τὸ τὰ αὐτῶν πᾶσι διαδοῦναι
 • πὶ τῆς οἰκετείας
 • πὶ τῶν εὐδοκίμων
 • πὶ τῶν μόλις γνωριζομένων
 • πὶ τούτου
 • πίβουλος
 • πίπτω
 • πίσταται
 • πίστει τῇ εἰς τὸν λὸγον
 • πίστιν εἰσήνεγκαν
 • πίστιν παρασχὼν
 • πίστις
 • πίσχες
 • πίχαριν
 • πὸ
 • πὸ ἔχθρας τοσοῦτον, ὅσον ἀπὸ ἀσθενείας, τοῦτο ὑπομένει· οὕτω καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν ὑβρέων κινούμεθα, ὅσον ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν
 • πὸ ᾽Αραβίας
 • πὸ ᾽Εφέσου
 • πὸ δὲ Κλ
 • πὸ μὲν τοῦ χρόνου δῆλος ἦν, τὸ δὲ ἀξιόπιστον οὐκ εἶχε
 • πὸ μερους
 • πὸ τῶν Προφητῶν
 • πὸ τῶν παρόντων
 • πὸ τῶν πνικτῶν καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος
 • πὸ τετάρτης ἡμ
 • πὸ τετράτης ἡμέρας
 • πὸ τούτου
 • πὸ τούτου ζῆλον
 • πὸ τούτου στοχάζομαι δεδόξ
 • πὸ τοῦ δειπνοῦ
 • πὸ τοῦ κηρ
 • πὸ τοῦ προοιμίου διεκωμῴδησεν
 • πὸ τοῦ τόπου
 • πό τε νέων ἀπό τε παλαιῶν βεβαιουμένου τῶν προφητῶν τὸν λόγον
 • πόδοτε
 • πόθεν τὰ σιτηρεσία εἶχον
 • πόθεν τοῦτο
 • πόθεσιν σχεῖν
 • πόθεσις
 • πόθον
 • πόλεως
 • πόμενε
 • πόνοια
 • πόνοις
 • πόρνη περιφανής
 • πόσαι οὖν
 • πόσον ἤνυσεν ἡ ἐπιστασία
 • πόστασις
 • πύθωνα
 • πύθωνος
 • πύλης
 • πύραν
 • πύρωσιν
 • πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ᾽Ι. παρῆσαν οὐχ οἱ μὲν οἱ δὲ οὔ
 • πᾶν τὸ πλ. τῶν ᾽Ιουδ
 • πᾶσαν ἀκολουθίαν
 • πᾶσι προκεῖσθαι
 • πᾶσιν αὐτοὺς
 • πᾶσιν αὐτοῖς
 • πᾶσιν αὐτοῦ
 • πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν
 • π᾽ ἀγορἅς
 • π᾽ ἐκείνου γενομένας
 • π᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας
 • π᾽ αὐτῶν
 • π᾽ αὐτῶν εἰσαγ
 • πῆλθον
 • πῆλθον, ἦλθον
 • πῶν πεπιστευκότων
 • πῶς
 • πῶς ἀναγκαίως
 • πῶς ἐπαρρησ
 • πῶς ἔχει καὶ τὸ βαρὺ τὰ ῥ& 208·ματα
 • πῶς γάρ
 • πῶς θεραπεύεται
 • πῶς καὶ ἄνθρωπος γέγονε
 • πῶς οὐ μᾶλλον βλάψουσιν
 • πῶς οὐ ταχέως ἐπιτρέχουσι τοῖς σημείοις
 • πῶς οὐ φορτ
 • πῶς οὐκ ἔλαβον
 • πῶς οὖν οὗτος ἐκείνου γένοιτο ἂν ἀδελφός
 • παἵδας
 • παῖς
 • παῤ ὀλίγον
 • παγάγωσιν
 • παγαγεῖν
 • παγγελία
 • παγγελίας
 • παγγελια
 • παγορεύειν
 • παθεἵν εὖ
 • παθεῖν
 • παθεν
 • παθητὸν
 • παιδίον
 • παιδεύει
 • παιδεύθη
 • παιδεύων τε αὐτοὺς χωρίζεσθαι αὐτοῦ
 • παλαίστρα καὶ γυμνάσιον
 • παλαίστρα τίς ἐστι
 • παληθεύομεν
 • παλλαγὴν
 • παλλ. τοῦ ἐγκλήματος
 • παλ. προφ. βεβ. κ. τ. λ
 • παναμιμνήσκων
 • πανηγύρεις
 • πανταχοῦ ἡ κενοδοξία καὶ ἡ φιλαρχία αἴτιαι τῶν κακῶν
 • πανταχοῦ ἡ πλάνη ἑαυτὴν περιπείρει
 • παξ εἰς ἕ
 • παρὰ
 • παρὰ ἐκείνου
 • παρὰ Κορνηλίου
 • παρὰ λάρνακι
 • παρὰ μικρόν
 • παρὰ μικρόν. Καὶ οὐχ ἅπλως εὔχεται ἀλλὰ καὶ ἐπιτεταμένως
 • παρὰ τὴν τῶν χρωμένων προαίρεσιν γιγνεται φαῦλον ἢ καλὸν
 • παράβασις
 • παρέπεμψαν ἄν
 • παρέρχ
 • παρέρχονται τὰς νήσους
 • παρέτρεψαν
 • παρίστατο
 • παραίνεσιν καθίησι
 • παραβάλλειν τᾕ συνάξει
 • παραβάλλειν τῇ συνάξει
 • παραγίνονται
 • παραγωγή
 • παρακόπτειν
 • παραλ
 • παραλογίζῃ
 • παραμθίας
 • παραμυθία
 • παραπετάσματα
 • παραστήσατε
 • παρατεταγμένος
 • παρατρέχῃ
 • παρεἵδεν
 • παρεῖχον
 • παρεβλάβη
 • παρεζήλου
 • παρεισῆλθεν
 • παρεκάλει
 • παρενοχλούμενοι
 • παροινοῦσιν
 • παροξυσμὸς
 • παροξυσμός
 • παρουσίας
 • παρρησ
 • παρρησία
 • παρρησίαν
 • παρρησίας
 • παρρησίας ὑπόθεσιν ἔχων τὰ τραύματα
 • παρρησιάζεσθαι
 • παρρησιάζετο
 • παρχοι καὶ τοπάρχαι
 • παρωξύνετο
 • πασχεν
 • πασχον
 • πατήρ σου κ. τ. λ
 • πατραλοίας
 • πατριάρχας δέ φησι τοὺς προγόνους
 • παχύτεροι
 • παχεἵς
 • παχθὴς
 • πεὶ ἀπαθὲς τὸ Θεῖον, ὁ ἐν πάθει ὡν τῆς πρὸς τὸ Θεῖον συναφείας ἀποσχοινίζεται
 • πεὶ ἐξῆν
 • πεὶ δέ
 • πεῖσαι
 • πεβ. τῇ ψ
 • πεγίνωσκον
 • πεδέξαντο
 • πεδίδουν
 • πεδίον
 • πειδἡ προσφάτως μετεγράφη
 • πειδὴ ἐκεῖνος ἀπο μὲν
 • πειδὴ ἦν καὶ ἡ ἀπόφασις
 • πειδὴ Καί
 • πειδὴ δὲ ἀντιστῆναι οὐκ ἴσχυσεν κ. τ. λ
 • πειδὴ εἰ ἦν ἀπόφασις
 • πειδὴ οὐκ ἦσαν ἀκηκοότες τοῦ νόμου
 • πειδὴ οὐκ ἦσαν ἀκ. τοῦ νόμου
 • πειδὴ οὖν
 • πειδη δὲ οὐκ ἴσχυσε λαθεῖν τ. ἀπ., προσῆλθεν
 • πεικρότερον
 • πειρἅτα μετριάζειν
 • πειρασμοὺς
 • πεισθέντος ὅτι ἀνέστη, καὶ τοῦτο
 • πεισθήσῃ δὲ ἀπὸ τῆς βίβλου τῶν πράξεων
 • πεκδεχόμενοι
 • πεκρ. Πῶς γὰρ ὁ καὶ αἱμ. ἐπ. κ. τ. λ
 • πελεύσῃ
 • πελθὼν ἄμοιρος τῆς χάριτος ἀπαιραίτητον ἕξει τὴν τιμωρίον
 • πεμβαίνοντος
 • πεμφθησαν
 • πενία
 • πενθουσί& 139·ν
 • πενοήθησαν
 • πεντήκοντα
 • πεπάγημεν
 • πεπάγην
 • πεπύρωτο
 • πεπώρωτο
 • πεποίηκεν
 • περ ἔπαθεν ἐπὶ τοῦ νόμου
 • περ ἦν συμφορᾶς ὄνομα
 • περ οὖν ἢ τ. ἢ δ. ἀ. εὗρε, τοῦτο ὁ Θεὸς, καὶ ἐν λίθω οὐσία θεοῦ
 • περέθετο
 • περὶ
 • περὶ ἀντιδ
 • περὶ ἄλλων λέγουσιν οἱ προφῆται, ἢ ὅτι κ. τ. λ
 • περὶ αὐτὴν ἤδη τὴν ἑορτήν
 • περὶ οὗ·
 • περὶ τῆς ἀπωλείας ἑαυτῶν
 • περὶ τῆς σ. τ
 • περὶ τοῦ μὴ δεῖν προφήτην ἐν ἐκστάσει λαλεῖν
 • περὶ-ἔχειν
 • περίεργα
 • περβαίνειν
 • περβολὴ σημείου
 • περβολὴν
 • περηφανία
 • περιαντλούμενοι
 • περιδερραίων
 • περιεῖδεν τοὺς ἀθλητὰς ἀπολλυμένους
 • περιεργάζεσθε
 • περιεσκεμμένη
 • περιουσία νίκης πολλἥς
 • περιοχή
 • περιπλακῶμεν
 • περισπούδαστον
 • περισσευόμενοι
 • περιστάσις
 • περιχυθἥναι
 • περτιθέμενοι τὴν αὐτῶν ἔνδειξιν·
 • πεσπασατο
 • πεστ
 • πεστήριξαν, ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελυθησαν
 • πετείχισε
 • πετείχισεν
 • πεφήνατο
 • πεχθῶς πρός τινα ἔχειν
 • πεχομένους
 • πεχρησάμεθα
 • πηκόων
 • πηπιδᾷ
 • πηρέαζον
 • πηρώθη
 • πηρεάζονται
 • πηρεάζουσιν
 • πηρείας
 • πιόντα
 • πιβἥναι
 • πιβαίνειν τῇ ἐπαρχί& 139·
 • πιβαίνοντα πόλεως
 • πιείκεια
 • πιεικὲς
 • πιεικές
 • πιεικέστεροι
 • πιεικῶς νῦν τῷ ἀδικοῦντι προσφέρεται
 • πιεικεἵς
 • πιεικεία
 • πιεικείας
 • πιεικεί& 139·
 • πιθυμίαν
 • πικρότερα
 • πινίκια
 • πινοεῖσθαι
 • πιπηδᾳ
 • πισήμοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις
 • πισημαίνεται
 • πισπἅται
 • πισπάσασθαι
 • πισπᾶσθαι
 • πιστεύειν
 • πιστεύθησαν
 • πιστεῖν
 • πιστηθῆναι
 • πιστηρίζοντες
 • πιστοῦσθαί τινα
 • πιστον
 • πιστος
 • πιστου
 • πιστουμένων ἑαυτοὺς
 • πιστουμένων ἑαυτοῖς
 • πιστρέφει
 • πιστροφὴ
 • πισφ
 • πιτήδειος
 • πιτίθεται
 • πιτείνει
 • πιτείχισας αὐτοῖς τὰ σημεῖα
 • πιτείχισμα
 • πιτειχ. τί τινι
 • πιτεταμένως
 • πιτηδεία
 • πιτηδείους πρὸς ἀρετήν
 • πιτηδειότητα
 • πιτρίβει
 • πιχῆραι ἔδεισαν
 • πιχωριάζειν
 • πλὥς
 • πλάσαντι
 • πλάστους ὄντας
 • πλάττοντας
 • πλέον
 • πλὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ἄγνοια ὠφέλει
 • πλὴν εἰ μὴ εἰς ἕξιν ἑαυτόν τινα τοιαύτην καταστήσειε
 • πλὴν τοῦτο οὐ παῤ ἡμῶν, παῤ ὑμῶν δὲ γέγονε τὸ πρὸ ὑμῶν ὀφεῖλον
 • πλήρωμα ἱερατικὸν
 • πλήρωσεν
 • πλῶς
 • πλῶς δὲ
 • πλῶς οὐκ εἴασεν
 • πλα
 • πλαστος
 • πλατεῖαι
 • πλείους ἡμέρας
 • πλειόνων λόγων
 • πλεονέκτημα
 • πλεονεκτεῖν τί τινός
 • πλεονεξία
 • πλεονεξίαν· ἐκεῖθεν
 • πληροφορήθη
 • πλς
 • πνεύματος
 • πνεῦμα
 • πνεῦμα πύθωνα
 • πνευματικὰ
 • πνιγεν
 • πνοὴ
 • πν. κ. τ. λ
 • ποίαν λέγει ἔγερσιν τὴν μετὰ Βαβυλῶνα
 • ποίει τὸν πρῶτον χρόνον, καὶ μυρία ἠδικηκὼς, οὐδὲν ἡγεῖτο ἱκανὸν, κ. τ. λ
 • ποίει, δεὸν κλαῦσαι καὶ πενθῆσαι
 • ποίησατε
 • ποίησεν
 • ποῖον ἔγκλημα
 • ποῖον μέγα
 • ποῦ εἰσὶν οἱ αἱρετικοί
 • πογινώσκοντες ἑαυτῶν·
 • ποδήρης
 • ποδύεσθαι
 • ποιήσατε
 • ποιεῖ αὐτους βρύχειν καὶ ὠμοδιᾷν
 • ποιεῖν
 • ποιοῦντας
 • ποκαραδοκία
 • πολ
 • πολὺ δείκν. δἰ ὧν εἶπε τίμιον τὸ πρ
 • πολὺ καὶ ἄπειρον
 • πολὺς πνεἵν
 • πολύτρωσιν
 • πολύτρωσις
 • πολαβεῖν τὸν θησαυρὸν
 • πολεμεἵ
 • πολιτεία
 • πολιτείαν
 • πολιτείας
 • πολιτεί& 139·
 • πολλάκις
 • πολλὴ γὰρ καὶ τῶν διδασκάλων αἰδὼς ἦν
 • πολλὴ φατρία
 • πολλὴν ἐπεδείξατο την παρρησίαν
 • πολλὴν κ. τ. λ
 • πολλὴν τὴν ῥυμην λέγει τοῦ Πνεύματος
 • πολλῆς ἀσφαλείας ἔδει ἀπολαύειν αὐτοῖς
 • πολλῆς ἐπιεικείας ἡ παρρ. γέμουσα
 • πολλῆς οὔσης, καθ᾽ ἡμέραν τε κ. τ. λ
 • πολλῆς παραμυθίας
 • πολλῶν
 • πολλῶν ἔχομεν ἀποστῆναι
 • πολλῷ
 • πολλῷ μᾶλλον
 • πολλῷ μᾶλλον ἐνταῦθα ἐπλήρωσε τὸν χορὸν, ἀπήρτισε την τάξιν
 • πολλῷ μᾶλλον καὶ οὗτος ἐδεήθη ἂν
 • πολλῷ μᾶλλον οὗτοι ᾽Ιουδαῖοι ἀκούσονται, ὅταν τὰ ᾽Ιουδαίων ποιῶσιν ὥσπερ κἀκεῖνοι διαβόλου τέκνα, ἔπειδη κ. τ. λ
 • πολλοὶ
 • πολλοῖς γοῦν τὸ βιβλίον τοῦτο οὐδὲ γνώριμόν ἐστι
 • πολογία
 • πολογίαν
 • πολογοῦνται· δἰ ὧν ἀπολογοῦνται, κατηγοροῦσιν αὐτῶν
 • πολυτρώσεως
 • πομένει
 • πομονή
 • πονα
 • πονεἵν
 • πονηρὸς
 • πονηρὸς καὶ μοχθηρός
 • πονοίας
 • ποπηδᾶ
 • ποπλἥγας
 • ποπληροῦται, φησὶ, καὶ ὑπολαμβάνεται ὅτι μεθύουσιν
 • πορ
 • πορύττει
 • πορῶν
 • πορευόμενοι
 • ποροῦντες
 • ποσύρει
 • ποσκελίσειε
 • ποστἥσαι
 • ποστὰς
 • ποστόλοι
 • ποστασία
 • ποστρεφόμενοι
 • ποστρεφομένης
 • ποστροφὴ
 • ποστροφῇ
 • ποστυγοὕντες
 • ποτάξασθαι
 • ποτέμνεται
 • ποτεμνόμενος
 • ποτεμνομένης
 • ποτεμν. τῆς κεφ
 • που
 • που διέξεισιν
 • ποφθέγγεσθαι
 • ποφθέγματα
 • ποχαί
 • πρὥτον
 • πρὥτος τοῦ πράγματος αὐθεντει
 • πράκτορες
 • πράους ἔσεσθαι
 • πράττοντας
 • πράττοντας καὶ πλάττοντας
 • πρὸ
 • πρὸ τῆς πεντηκοστῆς περὶ αὐτὴν ὡς εἰπεῖν
 • πρὸ τοῦ ἐμβῆναι
 • πρὸς
 • πρὸς ἄνδρα μαινόμενον ἔχων, πῦρ πνέοντα
 • πρὸς ἑαυτὴν
 • πρὸς ἕτ
 • πρὸς ἡμἅς διέκειτο
 • πρὸς αὐτὸν
 • πρὸς δόξαν μόνον, πρὸς ἡδονην
 • πρὸς τὰ ἐθνη ἠπείγετο
 • πρὸς τὸ πεισθἥναι αὐτους
 • πρὸς τὸ πιστευθῆναι αὐτοὺς
 • πρὸς τὸν θεὸν
 • πρὸς τὸ, ῞Ινα ἀναβλέψῃ, ταῦτα εἴρηται
 • πρὸς τῇ π
 • πρὸς τοὺς πολλούς
 • πρὸς τοὺς πολλούς. Πῶς οὖν οὐχ εὗρον
 • πρὸς τοῦτο
 • πρὸς φιλοσοφίαν
 • πρό
 • πρόθεσιν
 • πρόκειται
 • πρόξενος
 • πρόφασιν εἶναι τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ εἰπεῖν αὐτὸν ῾Ρωμαῖον τὸν Παῦλον· καὶ ἴσως
 • πρόφασις
 • πρύμνῃ
 • πρώρας
 • πρώτη
 • πρῶτον
 • πρῶτον μὲν ὅτι τὸ σῶμα ἀνεπιτήδειον πρὸς πάντα καὶ ἐκνενευρισμένον ἐστί· δευτέρον δὲ ὅτι καὶ
 • πρῶτος σοῦ
 • πραγματείαν
 • προ
 • προἥλθεν
 • προἵστάμενος
 • προίσταται
 • προαίρεσις
 • προείλετο
 • προετίμων
 • προετρέψαντο δὲ καὶ οὗτοι
 • προεχ
 • προεχόμεθα
 • προηγ
 • προηγουμένως
 • προηγουμένως δὲ οὐκ ἔτι, μαθήτρια γὰρ ἦν
 • προηγουμενοι
 • προηγ. δὲ οὐκέτι.
 • προθεσμία
 • προθεσμίαν
 • προκατεχόμενοι
 • προκεκηρυγμένον
 • προλήψει
 • προληφθέντες
 • προοιμίοις
 • προοιμίων
 • προσάββατον
 • προσίημι
 • προσίστασθαι
 • προσῆλθεν
 • προσελάμβανε
 • προσετίμουν
 • προσευχαι
 • προσκαρτ
 • προσκαρτ. ὁμοθ
 • προσκεῖνται
 • προσκεκρουκέναι
 • προσκρούσωμεν
 • προσκυνεῖν
 • προσπ. ἀνείλετε
 • προσρήσεις
 • προσστῇ
 • προστἥναι
 • προστασία
 • προστασίαν
 • προστετ
 • προσφορὰ
 • προσφορὰν
 • προσωπολήμπτης
 • προτετ
 • προτετυπῶσθαι
 • προτιμώμενος
 • προτροπή
 • προφ. οὐ γυμνήν
 • πσλήψεως
 • πτερὥν
 • πτερούμενον
 • πτιον
 • πτωχεία
 • πυλοίμην εἰ μὴ
 • πυρώσεως
 • πυρετός
 • πωθεῖσθε
 • πωμὶς
 • πως
 • πως ἂν
 • πως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψ
 • πως εἰς ᾽Εκκλησίαν ἐμβάλητε, ἀλλ᾽ ὅπως τι καὶ λαβόντες ἀναχωρῆτε
 • ρᾷ
 • ρᾷς ὅτι τὰ δόγματα ἀπηρτισμένα εἶχε
 • ρᾷς αὐτοὺς
 • ρᾷς πῶς
 • ρῶντος
 • ρα
 • ρα ἂν ἐθελήσητε
 • ρα ἂν ἠθελήσατε οὕτω φιλοσοφεῖν δύνασθαι
 • ρα ἂν οὕτω φιλοσοφεῖν δύνησθε
 • ρα ἤδη τὸν νόμον λυόμενον
 • ρα αὐπὸν οὐκ, ἐπειδὴ διεσώθη, ἐπὶ τούτῳ στέργοντα, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκπλαγέντα
 • ρα γοῦν ἐνταῦθα
 • ρα μὴ
 • ρα οὐ βούλεται κ. τ. λ
 • ρα πάλιν πῶς
 • ρα πόσα οἱ ἔξωθεν ἐπενόησαν φιλικά
 • ρα πῶς
 • ρα πῶς ὁ νόμος καταλύεται λοιπόν
 • ρα πῶς λανθανόντως κ. τ. λ
 • ρα πῶς μάλιστα δὴ αὐτοῖς ἐγχρονίζει
 • ρα πῶς, καίτοι μιαρὸς ὢν, ὅμως
 • ρα πῶς, κ. τ. λ
 • ρα τὸ ἄτυφον
 • ρα τὸ ἦθος αὐτῶν πανταχοῦ ταραχῶδες, καὶ ἁπλῶς βοῶντων ἐν τῷ μέσῳ
 • ρα τὸ πᾶν ψεῦδος
 • ρα τῶν ᾽Α. τὸ ἄ. και τὴν φ
 • ρα τοὺς πιστοὺς τότε μετὰ τῆς οἰκίας τοῦτο ποιοῦντας ὁλοκλήρου
 • ρα τους πιστους κ. τ. λ
 • ραν
 • ραφή
 • ργάζεται, οὐδὲ τούτους φοβούμεθα· τὸν χωλὸν ἀνέστησε
 • ργὴ θεοῦ
 • ρετὴν
 • ρετήν
 • ρθὰ
 • ρθη νεκρός
 • ριθος
 • ρις
 • ρκῳ
 • ρμή
 • ρξατο
 • ροφήτης
 • ρπάζει
 • ρρωμένος
 • ρρωστον
 • ρχἥς
 • ρχὴν
 • ρχόντων φόβοι, ὅπλων ἰσχύς· πόλεσι καὶ τείχεσιν ὀχυροῖς
 • ρχοντες
 • ρ. ἐκεῖνοι
 • ρ. μ
 • ς
 • σάρξ
 • σέβεια ταῖς κ. τ. λ
 • σίας
 • σὺ γὰρ οὐδὲ ἐπὶ τῶν εὐδοκ. τοῦτο ποιεῖς
 • σὺ δὲ, ἔφη, δικαίως ἐβούλου
 • σὺ οὐκ ἀνέχῃ
 • σύμφευτοι
 • σύμφευτοι τῷ ὀμοιώματι
 • σύμ. γεγόν
 • σύν
 • σύννους
 • σώζουσαν τὴν φρόνησιν
 • σώματος
 • σῶμα
 • σῶμα τῆς ἁμαρτίας
 • σῶσαι
 • σα γὰρ οὶ προφῆται εἰρήκασι μετὰ συνέσεως παρακολουθοῦντες ἐφθέγγοντο
 • σαίνῃ
 • σαίνει
 • σαίνωμεν
 • σανεὶ νύμφῃ, ἢ γυν. ἀγ., ἢ δοὺς θυγ
 • σανιδώματα
 • σαρος
 • σαυτὸν τῷ
 • σαυτῷ
 • σαυτοῦ
 • σβέννυται
 • σβεννύναι
 • σεὶ τρίτην ὥραν μεθ᾽ ἣν προσηύξατο
 • σεβασμούς
 • σεισμὸς
 • σεμνόν
 • σεμνότερος
 • σεμνοτέρα
 • σημα
 • σημεἵον
 • σημείων
 • σημεῖον ἦν
 • σθενέστερον
 • σθενοὕντα
 • σθετο
 • σθοντο
 • σιγῶντες
 • σιοι
 • σκίαν
 • σκύλη
 • σκύλλειν
 • σκεῦος
 • σκεῦος ἐκλογῆς
 • σκεῦος τί
 • σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου
 • σκιρτὥντα
 • σκιρτὥντας
 • σκιρτήματα καὶ πηδήματα τῆς ψυχῆς
 • σκληρόν σοι π. κ. λ
 • σκωλιάζῃ
 • σκωπτόντων
 • σμάτων
 • σμενος
 • σοι
 • σοφίαν
 • σπάνει
 • σπάσαι
 • σπάσατο
 • σπάτάλῃ
 • σπεἵρα
 • σπερ
 • σπερ ἂν εἴ τις
 • σπερ ἂν εἴποι τις
 • σπερ ἐπ᾽ αὐτῶν
 • σπερ ἔπαθέ τι
 • σπερ γὰρ πνεῦμα τῆς ὀργῆς ὁ ὅρκος, φησὶν, ἐστί
 • σπερ γὰρ πν. ἡ ὀργὴ καὶ ὁ ὅρκος ἐστι
 • σπερ κἀκεῖνοι
 • σπερ κᾀκεῖνοι
 • σπερ καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγεν
 • σπερ οὖν ἐκεῖνοι, οὕτω καὶ οὗτος οὐκ ἀπὸ ἔ. ὅσον ἀπὸ ἀσθ. τοῦτο πάσχει· ὑπόμενε. Καὶ ἡμεῖς
 • σπερ οὖν ἐκεῖνος οὐκ
 • σπερ οὖν οὐδὲν οὕτω σκανδαλίζειν εἴωθε τοὺς παχυτέρους
 • σπερμολόγος
 • σπουδὴ
 • στένων καὶ τρέμων
 • στὶν ἡ οἰκ. Καίτοι κ. τ. λ
 • στίγμάτα
 • στίγματα
 • στίζων
 • στόματι
 • σταθἥ
 • σταθερἅς
 • στασ
 • στασιάζοντες
 • σταται
 • σταυρώθη
 • στε ἐγγενέσθαι
 • στε ἐν τῷ ὄρει ἡ ὑπογραφὴ γέγονε
 • στε ἐπέσκηψαν ἂν αὐτοῖς
 • στε αὐτὸν συναρπάσαι
 • στε δεῖξαι ὅτι ἐν κ. τ. λ
 • στε δεῖξαι τὸν τιμήσαντα αὐτὸν καλῶς βεβουλευμένον
 • στε δεῖξαι φιλοτιμίας τὸ κατόρθωμα ὄν
 • στε εἶναι β'ἡμ
 • στε καὶ ἀπὸ
 • στε καὶ π. ἐ
 • στε κολάσαι
 • στε μὴ δυνηθῆναι συναρπάσαι με
 • στε μᾶλλον ἑαυτοὺς ἐκακιζον
 • στε μηδὲ μακρὰν βαδίζουσιν ὁδὸν φόβον τινὰ γενέσθαι τρέμουσιν ἔτι καὶ δεδοικόσιν αὐτοῖς
 • στε οὐδὲν νεώτερον
 • στε οὖν ὕστερον αὐτὸν θαυμασθῆναι, τοῦτο ἐγένετο
 • στε πάντα δἰ οἰκ. ἐπ
 • στε τοῦτο μανθάνομεν
 • στενωπὥν
 • στενωποὶ
 • στερῆσαι
 • στερεώθη
 • στερον ἐξίσταται
 • στη
 • στηλιτεύων
 • στησαν
 • στι τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
 • στιν τί
 • στορἥσαι
 • στρακον
 • στρογγυλοειδὲς
 • στρωμνὴν
 • συγγένειαν
 • συγγενείας
 • συγγενείας γνησίας
 • συγγνωμονικός
 • συγκατάβασιν
 • συγκατάβασις
 • συγκατάβασοις
 • συγκατέβησαν ἀλλήλοις οὕτω μεῖζον ἀγαθὸν εἶναι τὸ χωρισθῆναι
 • συγκαταβάσει
 • συγκαταβαίνων
 • συγκατ. ἀλλ. ἰδεῖν
 • συγκράτησιν
 • συγκρίσεως
 • συγκρατεἵ
 • συγκροτεἵ
 • συγκροτεῖν
 • συζυγία
 • συλλειτουργούς
 • συμμέτρου
 • συμμέτρως
 • συμπαρελθεῖν
 • συμπλακἥ
 • συμφωνίαν
 • συν
 • συνάγωμεν
 • συνάπτων
 • συνήρπασαν
 • συναί· ρεσθαι
 • συναγαγόντες
 • συναγανακτῆσαι τῳ Παυλῷ
 • συναλιζόμενος
 • συναλλάλματα
 • συναναπαύσωμαι
 • συναντιλαμβανέσθαι
 • συναπελθεῖν
 • συναρπάσαι
 • συναρπαγή
 • συναυλιζόμενος
 • συνδιαιτᾶται
 • συνειδ
 • συνειδησίας ἄπιστον δόξαν λαβών
 • συνεκρότησεν
 • συνεστὥτα
 • συνηγορίας
 • συνοχἥς
 • συντελεῖ
 • συντεχνίαν
 • συστέλλεται
 • συχία καὶ σιγὴ
 • σφάλειας
 • σφόδρα
 • σφόδρα ἐπεσκεμμένου
 • σφαλείαν
 • σφοδρὸν πνεἵν
 • σφοδρότερον αὐτοῖς ἐπιτίθεται
 • σφραγίζονται
 • σχἥμα
 • σχόληντο
 • σχῆμα
 • σχυρὸν συλλογισμόν
 • σχυροὺς γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία
 • σχυσαν
 • σω
 • σωμ
 • σωμάτων
 • σωματικαὶ
 • σως
 • σως ἐκεῖνος ὁ ἀεὶ αὐτοῖς συνών
 • σως δὲ καὶ
 • σως οὐδαμῶς ὕποπτος ἦν
 • σωτηρία
 • σωτηρία σοι
 • σωτηρίαν
 • σωτηρίας
 • σωφρονεστέρα
 • σωφροσύνη
 • σωφροσύνης καὶ κοσμιότητος
 • τἥς ἀπαγγελίας καὶ τἥς συνθήκης
 • τἥς ᾽Ιουδαἳκἥς εὐτελείας
 • τἥς διδασκαλίας
 • τἥς εἰς αὐτοὺς τιμἥς
 • τἥς λεγομένης
 • τἥς οἱκείας φιγοσοφίας
 • τἥς φιλοσοφίας
 • τὥν ἀρχομένων
 • τὥν ῥημάτων τὴν κατάγνωσιν
 • τὥν λεγομένων
 • τὥν οὐ πιστὥν
 • τὥν πετάλων τοὕ χαλκοὕ
 • τὰ ἀν
 • τὰ ἀφορητὰ ἐργαζόμενοι
 • τὰ ἄψυχα ὀργίζεται, κἂν μὴ πλήξῃ τὸ ἔδαφος ἡ μητὴρ, οὐκ ἀφίησι τὴν ὀργήν
 • τὰ ἐναντία
 • τὰ ἐπιτίμια
 • τὰ ἔθνη
 • τὰ ἔθνη ἀφῆκεν αὐτόνομα
 • τὰ ἔξωθεν εἰρημένα
 • τὰ ἔξωθεν εἰρημένα λέγομεν
 • τὰ ὑπ᾽ ἐκ γεγ
 • τὰ ὑψηλὰ
 • τὰ ῾Ελλήνων ἐλήλεγκται
 • τὰ βρέφη
 • τὰ γὰρ ἀυτὰ πράσσεις ὁ κρίνων
 • τὰ ζητηθέντα λύειν
 • τὰ καθ᾽ ἑαυτοῦ
 • τὰ καθ᾽ ὑμᾶς πάντα ἀπολυσόμεθα. ᾽Απολύεσθαι
 • τὰ κατὰ Δημήτριον διηγούμενος
 • τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις
 • τὰ λεγόμενα συνάγομεν
 • τὰ λεχθέντα
 • τὰ μὲν ἐκείνου
 • τὰ μὲν πικρὰ, τὰ δὲ ἥμερα
 • τὰ μεγάλα φυσὥντες
 • τὰ πάντα
 • τὰ πάντα κεκόσμηται
 • τὰ παρ᾽ ἡμῶν ζητεῖ
 • τὰ παριστάμενα
 • τὰ περὶ ἄριστον
 • τὰ πολλὰ
 • τὰ σκεύη αὐτοὕ
 • τὰ συμφέροντα
 • τὰ τῆς πρ
 • τὰ τῶν δ
 • τὰ τῶν δογμάτων
 • τὰς λήμας
 • τὰς μὲν γὰρ ἄλλας ἀποκτείναντα, σεαυτὸν ἀνελεῖν ἐστὶν
 • τὰς μὲν γὰρ ἄλλας, ἀποκτ. ἑαυτὸν, ἀνελεῖν ἔστιν
 • τὰς συνηθειας
 • τὰ& 158· θνη
 • τάξει κέχρηται
 • τάξιν
 • τάφος γέγονεν ἡ πόλις
 • τάχα οἰ& 231·μενοι πρὸς φιλοσοφίαν αὐτῷ τι χαρίζεσθαι
 • τέλος νόμου
 • τέραις γλώσσαις
 • τέροις ὑπὲρ ἑτέρων χαρίζεσθαι
 • τέρποιτο ἄν
 • τέρως
 • τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον
 • τέφρα καὶ κόνις γίνεται
 • τέχν. ἢ ἐνθ. ἀ.
 • τέως
 • τέως δὲ μανθάνομεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῶν εἰρημένων τί ἐστι τὸ κατέχειν
 • τέως μανθάνωμεν καὶ ἡμεῖς οὕτω κατέχειν
 • τέως περὶ τῆς ἀναστάσεως κινεῖ λόγον, καί φησιν αὐτὸν ἵστασθαι
 • τὴν ἐνσωμάτωσιν τοῦ Θεοῦ
 • τὴν ἐσθῆτα
 • τὴν ὀργήν
 • τὴν δὲ
 • τὴν εἰς
 • τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν
 • τὴν κόνιν ταῦτα ἐργαζομένην, πιστευέτω
 • τὴν κακίαν
 • τὴν μὲν
 • τὴν νῆσον
 • τὴν πήρωσιν
 • τὴν παρρησίαν ἐνέφαινον τὴν κατὰ τοῦ λαοῦ. ᾽Εξ ὧν ἐφθέγγοντο ἐθαύμαζον ἴσως
 • τὴν παρρ. ἐνέφαινον ἐπὶ τοῦ λαοῦ ἐξ ὧν ἐφθέγγοντο. ᾽Εθαύμαζον δὲ ἴσως
 • τὴν περὶ τοῦ παρόντος πράγματος
 • τὴν πρὸς τὸν χόρτον φιλονεικίαν
 • τὴν χεῖρα
 • τὴν ψυχὴν
 • τὴν ψυχήνσου
 • τὶ δὲ ἐκώλυσεν πάντα αὐτὸν ἀκριβῶς μαθεῖν καὶ ἐν τῷ ὀχήματι ὄντα
 • τὶ οὖν ἂν καὶ ἡ σωφροσύνη
 • τὶ ποιοῦντες
 • τί ἐστιν ἐν ὀλίγῳ
 • τί ἐστιν ἔκστασις
 • τί βουλόμενον
 • τί βουλόμενος
 • τί γὰρ τὸ
 • τί γὰρ τὸ ὑπὲρ τοῦτο θεός· οὐδὲ κ. τ. λ
 • τί γάρ
 • τί δέδοικας
 • τί δὴ τοῦτό ἐστιν
 • τί δὴ τοῦτο
 • τί δήποτε
 • τί καὶ λέγοντες οἱ ᾽Απόστ. ἔπεισαν, ὅτι ἐσταυρώθη
 • τί κατασκευάζεις ἕκτικον σαυτῷ νόσημα
 • τί κ. ἐκτήκον σαυτὸν ·τῷ νοσήματι
 • τί οὖν
 • τί οὖν ἂν καταξιωθεὶς
 • τί οὖν ἄν καταξιωθείς
 • τί οὖν ἐ& 129·ν τὸ καὶ τό
 • τί οὖν προκατέχομεν περισσόν
 • τί ποιήσομεν
 • τί τὸ πλέον
 • τί τούτου ἀπιθ
 • τί τρέμεις
 • τί φησίν
 • τίκτεσθαι
 • τίνα
 • τίνα ἂν ἔχοιεν λόγον εἰπεἵν
 • τίνες ὀβελίσκοι πεπυρωμένοι διέπειραν σῶμα
 • τίς γὰρ ἢ βυρσεὺς
 • τὸ
 • τὸ ἀγαθόν
 • τὸ ἀνενδεκτόν
 • τὸ ἀξιόπιστον
 • τὸ ἀσώματον
 • τὸ ἄγαλμα αὐτῆς φησιν
 • τὸ ἄτυφον
 • τὸ ἄφυκτον τῆς τιμωρίας
 • τὸ ἐνεργεἵν
 • τὸ ἐντρεπτικόν
 • τὸ ἔξω ἑαυτοῦ γενέσθαι
 • τὸ ἴσον ἀνδράσι ποιοῦσα καὶ διδάσκουσα
 • τὸ ὄνομα εἶναι δῆλον καὶ φανερόν
 • τὸ ὅλως εἰδέναι ἢ
 • τὸ ὅνομα
 • τὸ Παλλάδιον τὸ Διοπετὲς καλούμενον
 • τὸ Πν
 • τὸ αὐτὸ
 • τὸ αὐτὸ λέγειν τὴν δύναμιν καὶ βουλήν
 • τὸ αὐτο φύραμα τῆς οὐσίας ἐστὶ
 • τὸ βαρύ
 • τὸ γὰρ εἰ ἤ ἐστι· τοῦτ᾽ ἐστιν, ἢ πν. ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος
 • τὸ γὰρ καταμικρὸν τοῦτο ἰσχυρότερον γενόμενον τῶν ἐθνῶν· τοῦτο γὰρ πειράζοντος ἦν κ. τ. λ
 • τὸ γὰρ κηρύττειν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ Πν. ᾽Επεὶ οὖν ἀλαζονικῶς ἐποίουν βοῶντες κ. τ. λ
 • τὸ γάρ ἔργον τοῦτο ἐδήλου
 • τὸ γενόμενον οὐκ ἔνι
 • τὸ δὲ ἡμέτερον
 • τὸ δὲ ἡμερώτερον
 • τὸ δὲ πιστεῦσαι
 • τὸ δὲ σ. ὅντως αἰσχρόν
 • τὸ δίκαιον ὅταν πραχθῇ·
 • τὸ δεύτερον
 • τὸ δεῖ ἀντὶ τοῦ ἔδει
 • τὸ δεῖξαι ὅτι Ρωμαίοις παρέδωκαν δέσμιον
 • τὸ διαβάλλειν
 • τὸ διακρούεσθαι καὶ καταγέλαστον εἶναι
 • τὸ διορατικὸν τἥς διανοίας
 • τὸ δρέπανοειδὲς
 • τὸ εἰς ἀκρότητα εἶναι καὶ ὕψους ἀρετῆς, καὶ ταπεινοφροσύνης συγκαταβάσεως. Καὶ ἄκουε πῶς ὁ ὑπερβαίνων
 • τὸ εὐρίπιστον τοῦ ὄχλου
 • τὸ ζητούμενον
 • τὸ θήριον
 • τὸ θηρίον
 • τὸ καὶ παρασχεῖν ἑαυτὸν εἰς τὸ παθεῖν κακῶς·
 • τὸ καὶ πλἐον παρασχεῖν ἢ ἐκεῖνος βούλεται ὁ ποιήσας
 • τὸ καθόλου
 • τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι
 • τὸ καλεῖσθαι
 • τὸ κεφάλαιον
 • τὸ λαμπρὸν τοῦ φῶτος
 • τὸ μηκέτι μὲν εἰς ᾅδου τρέχειν τὰς τῶν σωμάτων ἀπαλλαττομένας ψυχὰς καθὰ καὶ πρωὴν, πέμπεσθαι δὲ μᾶλλον εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος
 • τὸ ξύλον ἔνθα προσεδέθη καὶ ἐμαστιγώθη
 • τὸ οἰκονομικὸν
 • τὸ οὕτω παράδοξον
 • τὸ οὖν ἀκριβῶς ἐξετασθὲν τὸ
 • τὸ πάθος
 • τὸ πόσον τῶν ζυγοκεφάλων ἢ ἰο ύγων ἢ ἰουγαλίων, ἢ ὅπως δήποτε ἂν αὐτὰ κατὰ χῶραν καλοῖεν
 • τὸ πᾶν
 • τὸ παῤ ἡμῶν ὀφεῖλον
 • τὸ παράσημον
 • τὸ πλέον τῆς ἀθυμίας
 • τὸ πλέον τῆς εὐθυμίας
 • τὸ πλέον τιμηθῆναι
 • τὸ πρ
 • τὸ πρὸ τούτων ὑμῖν ὀφειλόμενον
 • τὸ σπουδαζόμενον
 • τὸ σχῆμα
 • τὸ τὰ ἔθνη κληθῆναι
 • τὸ τ. ἀ
 • τὸ φὺσει κακὸν ποιῆσαι (εἴ γε τί ἐστι· καθ᾽ ὑμᾶς γὰρ λέγω· φύσει γὰρ οὐδὲν ἔστι ποιῆσαι κακὸν ἢ καλὸν καὶ καλοῦ συνεργὸν) ἢ τὸ
 • τὸ φύσει κακὸν (εἴ γε τί ἐστι· καθ᾽ ὑμᾶς γὰρ λέγω· φύσει γὰρ οὐδέν ἐστι κακὸν) ποιῆσαι ἢ καλὸν ἢ καὶ καλοῦ συνεργόν
 • τὸ φορτικὸν
 • τὸ χρηστὸν
 • τὸ ψυχρὸν ῥ& 210·μα
 • τὸν
 • τὸν ἀγρ
 • τὸν ἀπράγμονα βίον ζῇν καὶ ἀκίνδυνον
 • τὸν ἐκεῖνα ποιήσαντα
 • τὸν ῞Ελληνα
 • τὸν Θεόν
 • τὸν Χριστὸν
 • τὸν βασιλέα
 • τὸν εὐαγγελιστὴν
 • τὸν λόγον
 • τὸν οὐχ οὕτως
 • τὸν παιδα
 • τὸν παραμετροὕντα λαβἕιν
 • τὸν προκεχ
 • τὸν προκεχειρισμένον
 • τὸν τιμ. αὐτὸν καὶ τὸν μὴ τιμήσαντα καλῶς βεβ
 • τὸ, καὶ, ἔσται
 • τό τε
 • τόν Παἵδα
 • τόποις
 • τόπους
 • τότε ἀπεκρίθη ὁ Π
 • τότε ἐπὶ τὸν βίον ἄγει
 • τότε ὁ Π. ὕστερον ἐξίσταται· καὶ διὰ τοῦτο φησίν
 • τότε ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ καὶ
 • τότε τὰ χρηστὰ προλέγει
 • τᾥ
 • τᾥ θεᾥ
 • τᾥ καταξιωθἥναι τῆς πίστεως
 • τᾥ νᾥ
 • τᾥ πράγματι
 • τῆ προθέσει τῆς καρδίας
 • τῆς ἐλευθερίας
 • τῆς γυμνότητος ἐπίστασαι τὸν τρόπον
 • τῆς δεσποτείας αὐτοῦ τὰ τεκμήρια καὶ τῆς φιλανθρωπίας τότε ἀποκρίνεται
 • τῆς διδασκαλίας ἀπέλαυον
 • τῆς ζωῆς
 • τῆς μανίας
 • τῆς παραινέσεως τῆς Γαμ
 • τῆς συστρ. τ
 • τῆς τέχνης
 • τῆς φ. εἶδε. Τότε ἀπ. Κύριε, κ. τ. λ. ἵνα λὴ κ. τ. λ
 • τῆς χαριτὸς ἀπέλθῃ
 • τῇ ἀναστάσει συννοουμένης
 • τῇ ἰδί& 139· διαλέκτῳ
 • τῇ προλήψει τῶν ἐθνῶν
 • τῇ τριάδι πάντα τὰ παῤ ἡμῶν λογιζόμενος
 • τῶν
 • τῶν ἀοράτων
 • τῶν ἀποστόλων
 • τῶν ἀπ. τὸ ἦθος
 • τῶν ἐπ᾽ ἀγορᾶς συρομένων
 • τῶν ἐπιγειῶν
 • τῶν ἰατρῶν τῶν ἐκεῖ
 • τῶν ᾽Αποστόλων
 • τῶν ᾽Αποστόλων. ὅρα τὸ ἄτυφον. & 173·Ιδωμεν λοιπὸν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα. Καὶ τῶν ᾽Αποστόλων τὴν φιλοσοφίαν
 • τῶν ᾽Ιουδαίων
 • τῶν δὲ ἐκεῖσε λεγομένων καὶ κηρυγμάτων καὶ ῥημάτων μέμνηται πάντων
 • τῶν εἰς τοὺς ᾽Ιουδαίους συμβεβηκότων
 • τῶν κατὰ φύσιν καὶ ἀνάγκην οὐ δυνάμεθα μεθίστασθαι, ἂν μὴ κ. τ. λ
 • τῶν λόγων
 • τῶν λοιπῶν
 • τῶν πόρνων
 • τῶν πλειόνων λόγων τὸ κεφάλαιον
 • τῶν προφητῶν
 • τῶν σημείων ἦν
 • τῶν φιλοσόφων
 • τῶν χωλῶν
 • τῷ ὁμοιώματι
 • τῷ ὑβρ., τῷ διδ
 • τῷ δεκαδύο
 • τῷ δυναμένῳ
 • τῷ εἰπεῖν
 • τῷ θεῷ
 • τῷ καιρῷ
 • τῷ κυρί& 251·
 • τῷ λόγῳ
 • τῷ λόγῳ ἀνεῖλον ὥσπερ κᾀκεῖνοι
 • τῷ πάντα ἀθρόον εἰς τὰς ἐκείνων ῥ& 178·ψαι ψυχάς
 • τῷ προσθειναι, τὸν Παῖδα
 • τῷ σώματι αὐτῷ τοῦ πρὸς τὸν λειμῶνα ὁρῶντος
 • τῷ συμφ. ἐνδιατρ
 • τῷ τε
 • ταύτῃ
 • ταύτας τινές φασι τῆς π. αὐτοῦ εἶναι αἰτίας
 • ταύτην
 • ταύτης δὲ οὐδὲν οὕτω σημεῖον μεῖζον ἦν, ὡς τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν
 • ταῦτα
 • ταῦτα ἀκούειν
 • ταῦτα ἀκούσαντες κατενύγησαν
 • ταῦτα ἐκ τῆς πόλεως τὰ συνέδρια
 • ταῦτα ἐκείνων κατασκευαστικὰ ποιῶν, διὰ τῶν ἔργων ἐβεβαίωσε τὰ λεχθέντα
 • ταῦτα γὰρ εἰκότως περὶ ἐκείνου λέγεται, παρὰ δὲ τούτου
 • ταῦτα γὰρ παῤ ἐκείνων λέγεται γενέσθαι
 • ταῦτα γοῦν οὐκ ἀπὸ προαιρ. ἀνθρ. ἦν
 • ταῦτα δὲ
 • ταῦτα εὐαγγέλια
 • ταῦτα μὲν γὰρ μετὰ προαιρ. ἀνθρ. ἦν
 • ταῦτα τῆς ἀναστάσεως πιστότερα
 • ταῦτα φησίν·
 • ταμίαν
 • ταμιεῖαν
 • ταμούς· τὰ δὲ ἐνταῦθα πᾶν τοὐναντίον
 • ταν ἡμεῖς αὐτοὺς κοινωνοὺς λέγωμεν
 • ταν λέγωμεν
 • ταν μεθύσωσιν
 • ταν πάντα συλλέγῃ
 • ταν τοίνυν ἀδιαφορον ᾖ τὸ κώλυμα, γινέσθω
 • ταν τοὺς κάρπους συλλέγῃ
 • ταπεινά
 • ταπεινοῖς
 • ταπεινοθρονεἵν
 • ταραχθεῖσα
 • ταριχευθεῖσα
 • ταυτας
 • τε
 • τε ἐκαθῄρουν
 • τε ἐλέχθη ὥστε δὲ μὴ παθεῖν
 • τε ἠλέγχθη
 • τε ὡς
 • τε γὰρ ἔλεγον
 • τε εἰσαγωγικωτέρων λόγων δεομένοις
 • τε μαθητὴν ὄντα
 • τε οὖν ἡπορηκὼς καὶ αἰσχυνόμενος
 • τε πάλιν ἠλέγχθη
 • τε πρῶτον ἐπίστευσαν
 • τε τούτων ῾ἐπιείκεια καὶ ἐκείνων θρασύτης
 • τεινόμενον
 • τεκμ. λαβ., ὅτι ἐστὶ Θεὸς
 • τελὴς
 • τελειότεροι
 • τελοὕς γνώμης
 • τερα κατασκ
 • τετάρτῃ ἐφάνη
 • τεταγμένον ἄνδρα
 • τεταραγμένην
 • τεταριχευμένον
 • τετρὰς
 • τηρεάζονται
 • τηρεῖσθαι
 • τι
 • τι ἀνέστῃ
 • τι ἀξιόπιστοι εἰσιν
 • τι ἁμ. οὐκ ἐπ
 • τι ἂν ἔστη Θεός
 • τι ἄνθρωπός ἐστιν ἁπλῶς
 • τι ἐκεῖνο ἐκώλυσεν
 • τι ἐ& 128·λω
 • τι ἑ& 128·λω
 • τι ἔδεισαν
 • τι ἔχοι τι τῶν ἄλλων τῶν ἀδιαφὸρων
 • τι ἠλέγχθη φοβούμενος ἢ οὐκ ἠλέγχθη ὥστε μὴ
 • τι ἠλ. φοβούμενος, ἢ οὐκ ἠλ. μὲν, ἀλλ᾽ ὥστε μηδὲ τοῦτο παθεῖν
 • τι ὑβριστὴν εἶναι οὐ χρή
 • τι ὑγιὴς ἕστηκεν
 • τι ᾽Ιάκωβος ἔζη
 • τι κόσμος ὅλως ἐστίν
 • τι καὶ
 • τι καὶ ἀντεῖπον
 • τι καὶ ἐπήγετο αὐτόν
 • τι καθαιρῶν
 • τι μεταδῶ χάρισμα
 • τι μοχθηρός τις ἐστι
 • τι οὐδένα τῦφον εἶχον
 • τι οὐκ ἂν ἐμεθύσθησαν
 • τι οὐκ ἐβούλετο καταφρονηθῆναι
 • τι οὐκ ἔστι Θεός
 • τι οὐκ ἔστι μερικὴ, οὐδὲ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου
 • τι οὐκ ἠτιμάσθη
 • τι οὐκ ἤδειν, κ. τ. λ
 • τι οὐκ αὐτοὶ
 • τι οὕτω μᾶλλον κ. τ. λ
 • τι παρυφεστᾶσιν αὐταῖς αἱ κακίαι, τῇ μὲν παρρησί& 139· θρασύτης τῇ δὲ ἐπιεικεί& 139· ἀνανδρία
 • τι πρὸ πάντων οὗτοι
 • τι πρότερον εἴσεται
 • τι τὰ τοι. δικ. ψήφ. δεῖται
 • τι τὸν Θεὸν ὑβρίσαι ἀνέχῃ
 • τι τῇ χάριτι μόνον κατώρθουν
 • τι τῇ χειρὶ διέταττεν
 • τι φοβηθέντες τὸν κίνδυνον ἐξῆλθον
 • τιθέντες
 • τιθεὶς νέφει τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ
 • τιθεὶς τὴν ἐπίβασιν
 • τιμἥς
 • τινὰς
 • τινὰς ἐκ τῶν δυνατωτέρων ἐκ γειτ. οἰκεῖν
 • τινές φασι
 • τινα
 • τις
 • τις οὐκ ἐγένετο μετὰ τὸ τυπτηθῆναι τὸν Σωσθένην
 • τισὶν ὁ Θεὸς
 • το
 • το μηδένος δεῖσθαι, ὅπερ ἀπεφήνατο
 • το ξύλον
 • το φυσει κακον καλον καλον ποι῾σαι (ει γε τι εστι καθὗ υμα¨ γαρ λεγω: φυσει γαρ ουδεν εσπι ποι῾σαι κακον καλου συνεργον) ῾ το εξ ουκ οντων
 • τοὓ λόγου
 • τοὕ πράγματος
 • τοὕτο γὰρ αὐτοὺς μάλιστα ὡφέλει· Δείκνυσι πάλιν
 • τοίνυν τοῦτο φησίν
 • τοὺς ἀλλοφύλους
 • τοὺς ἀποστόλους, ἐξίστατο καὶ προσῆλθεν
 • τοὺς ἐκεῖ τόπους
 • τοὺς ἐκ. ποιήσαντας
 • τοὺς ἐν πολλῇ φιλοσοφί& 139·
 • τοὺς ἐνιαυσιαίους ὑετους
 • τοὺς ἐνιαυτούς
 • τοὺς ὀδόντας ἐνδάκνουσιν
 • τοὺς ὁρὥντας
 • τοὺς ὑβρίζοντας
 • τοὺς δὲ καταδικάσαι δέον ἐκείνους, δέον κατηγορῆσαι
 • τοὺς δὲ μὴ πειθομένους
 • τοὺς δαίμονας
 • τοὺς δεομένους
 • τοὺς διαχλ
 • τοὺς δικάζοντας
 • τοὺς δικαίως ἀποθανόντας, ἢ ἐκεῖνον καὶ θαυμάζεις
 • τοὺς θαυμαζομένους
 • τοὺς κύνας καλῶμεν
 • τοὺς μαθητάς
 • τοὺς μερικούς
 • τοὺς μισθοὺς ἀπ έλαβον
 • τοὺς παῖδας
 • τοὺς περὶ Πρ. κ. ᾽Α
 • τοὺς περιττοὺς καὶ
 • τοὺς σωζομένους
 • τούτῳ
 • τούτοις
 • τούτου
 • τούτου μάλιστα ἦν
 • τούτους
 • τούτων
 • τοῖς
 • τοῖς ἤδη γενομένοις
 • τοῖς καταλλαγεῖσι
 • τοῖς ταπεινοῖς
 • τοῦ
 • τοῦ ἀγαθοῦ
 • τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ
 • τοῦ Δαυὶδ εὐκαίρως
 • τοῦ Δεσπότου
 • τοῦ Θεοῦ
 • τοῦ Κυρίου
 • τοῦ Παυλοῦ
 • τοῦ Πνεύματος
 • τοῦ Συχέμ
 • τοῦ Χριστοῦ
 • τοῦ Χ., πῶς οὐχ οὗτος ἐδεήθη ἄν
 • τοῦ αιρεσιάρχου δηλοῦντος
 • τοῦ δήμου τὴν ὀργὴν τῆς ὁρμῆς. ᾽Επεὶ οὖν τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξέβαλον, τότε ἀφίστανται
 • τοῦ ζήλου
 • τοῦ θεοῦ
 • τοῦ λόγου τῆς διδασκαλίας
 • τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως
 • τοῦ νόμου
 • τοῦ οὐδ
 • τοῦ πατρὸς ἡμῶν
 • τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου στόματος Δ. παιδός σου
 • τοῦ πράγματος
 • τοῦ προπάτορος
 • τοῦ προπάτορος Δαυίδ
 • τοῦ π. ἡμῶν
 • τοῦ π. τ. λ. ὁ
 • τοῦ φιλοσόφου ψυχή
 • τοῦ χοροῦ πρῶτος
 • τοῦτό ἐστι, φησὶν, ἡ δωρεὰ τοῦ ῾Α. Πν
 • τοῦτό φησιν, ἵνα δείξῃ ὅτι μακρὰν οὐ βαδίζουσιν ὁδὸν, ὡς φόβον τινὰ μη γενέσθαι τρέμουσιν ἔτι καὶ δεδοικόσιν αὐτοῖς
 • τοῦτο
 • τοῦτο ἐποίει
 • τοῦτο ἐστιν
 • τοῦτο ᾔδεσαν
 • τοῦτο γὰρ κατὰ μικρὸν ἐπαγόμενον ἐγίνετο ἰσχυρότερον· ἐκεῖνο δὲ πειρ. ἦν
 • τοῦτο γὰρ μάντεως ἴδιον, τὸ ἐξεστηκέναι κ. τ. λ
 • τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἤκουσεν
 • τοῦτο δὲ ἐστιν
 • τοῦτο δὲ ὑπὲρ αὐτῶν εγένετο
 • τοῦτο δὲ εὐσεβείας ἦν τὸ ῥ& 210·μα
 • τοῦτο δὲ πιστὸν ἐγένετο
 • τοῦτο εἰκότως πρόσκειται
 • τοῦτο καὶ Δαυὶδ ἐπισημαινόμενος λέγει
 • τοῦτο καὶ αὐτους ἥρμοττε τότε εἰπεῖν
 • τοῦτο καὶ τὸ τῶν σκιῶν ἐστιν ὅπερ ἔλεγεν
 • τοῦτο μάλιστα ἠπόρησαν ἂν οἱ ᾽Ιουδαῖοι
 • τοῦτο μάλιστα αὐτοὺς ἀνέπαυσεν
 • τοῦτο μόνον
 • τοῦτο πεποίηκεν
 • τοῦτο τὸ τῶν σκιῶν αἰνιττόμενος
 • τοῦτο ψεῦδος
 • τοῦτον
 • τοῦτο, κἀκεῖνο
 • τοι τὸ ὄστρακον αὐτῆς φησιν
 • τοιὣσδε
 • τοικίλον καὶ ταντοδαπὸν
 • τοιοῦτοί τινες ἦσαν καὶ ᾽Ιουδαῖοι
 • τολμᾷ
 • τολμηρότερον
 • τον ἀποστάντα
 • τοπον
 • τοσαῦτα διελέχθη
 • τοσαῦτα εἴδωλα
 • τοσαῦτα μυστήρια
 • τοσοῦτον ὠφέλει ὁ λιμός
 • τουτέστι κοινωνῶν ἁλῶν, κοινωνῶν τραπέζης
 • τουτέστι, μιᾷ ψυχῇ
 • τουτέστι, πρὸς τῇ πεντηκοστῇ περὶ αὐτὴν ὡς εἰπεῖν
 • τρέφῃ
 • τρία γὰρ ταῦτά ἐστι ψυχῇ
 • τρόπους
 • τρεῖς αἱρέσεις γενικαί·
 • τρεχον
 • τριβώνιον
 • τροφἥς οὐ τρυφἥς
 • τροφὴν διδῷ
 • τρυφὥντα
 • ττῶντο, ἀλλὰ καὶ
 • τυγχάνοντα τῶν ἀγαθῶν
 • τυπωθεὶς
 • τυφον· οὐδὲν λαμπρὸν ἐπεφέρετο σχῆμα
 • τυχὸν ἀπλάστως ζητούντων
 • τ. ἀ
 • τ. ἐ. διεγερθεὶς, κινηθεὶς, ἐπὶ τοῖς γινομένοις
 • τ. ἐ., διηγέρθη, κινηθεὶς ἐπὶ τοῖς γεν.
 • υἱοί
 • υαγγέλιον
 • υγγα
 • υρ
 • υτοῖς
 • υχόμην
 • φάρμακα
 • φέρε δὴ κ. τ. λ
 • φέσει
 • φήσιν· αἶρε αὐτὸν οὐ γὰρ καθήκει αὐτὸν ζῇν
 • φίλος
 • φίλτρον
 • φίσει
 • φίστανται τῆς ὁρμῆς
 • φίστατο
 • φύσει
 • φύσει ᾽Ιουδαῖοι
 • φύσις
 • φύω
 • φ᾽ ἑαυτοῦ
 • φ᾽ ἡμῶν
 • φ᾽ ὧν ἔλεγον
 • φ᾽ οὗ πάντες ἐκινήθησαν
 • φαιδρὰ
 • φαινομένη
 • φανεῖται
 • φανερῶς οὖν καταγ
 • φαντασθῇ
 • φασὶ δὲ οἱ μυσταὶ λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν τὸν Αἰγύπτιον
 • φασὶν
 • φατνώματα
 • φεὶς
 • φείδετο
 • φείσατο, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς τοῦτο δεῖ ποιεῖν
 • φεῖλον
 • φεδρὥνα
 • φεθεὶς
 • φελιμώτερον
 • φερώνυμος ἦν
 • φεσις
 • φευτεύω
 • φησὶν
 • φησὶν λοιπὸν
 • φησί
 • φησίν
 • φησιν
 • φθάλμοις
 • φθόνος ἔξω Θείου χοροῦ ἵσταται
 • φθονία διπλῆ
 • φιλόσοφον
 • φιλόσοφος
 • φιλανθρωπίας
 • φιλαρχία
 • φιλεἵ γὰρ
 • φιλεἵν
 • φιλεἵσθαι
 • φιλονείκουν
 • φιλονεικίαν
 • φιλοσόφιάν
 • φιλοσόφου
 • φιλοσόφου γνώμης
 • φιλοσόφουν
 • φιλοσοφὥν
 • φιλοσοφία
 • φιλοσοφία καὶ πολὺς ὁ λιμήν
 • φιλοσοφίαν
 • φιλοσοφίας
 • φιλοσοφίας ἔνεκεν
 • φιλοσοφί& 139·
 • φιλοσοφώτερον
 • φιλοσοφῇ
 • φιλοσοφεἵν
 • φιλοσοφια
 • φιλοσοφοὕντες
 • φιλοτιμία
 • φιλοτιμίας
 • φλεγμαίνων
 • φλεγμονἥς
 • φοβεῖ
 • φοβερὸν
 • φοβερὸν τὸ τῆς κολάσεως
 • φονικὰς λοιπὸν βούλονται δεῖξαι τὰς προαιρέσεις τῶν ’Ιουδαίων
 • φονος ἄδικος κακίας
 • φοροῦντος
 • φορτικὰ
 • φορτικώτερον
 • φορυτὸς
 • φοσιούμενοι
 • φοσιούμενος
 • φοσιουμένως
 • φοσιωμένως
 • φράξαντο
 • φρίξατε
 • φρίξει
 • φρυάξαντο
 • φρ. β
 • φυλάττεσθαι
 • φυσικὰ
 • φωτίσματου
 • φωτισθείς
 • φωτισθεντες
 • χὥρας
 • χάρις
 • χάριτος
 • χαὕναι
 • χαίρων
 • χαλεπώτατον καῦμα
 • χαλεπώτερα
 • χαράγματι τέχνης
 • χαρίζεται
 • χαρίσασθαι
 • χαριστεῖν
 • χαυνοἵ
 • χαυνούμενος
 • χαυνοτέρους ἐργάσασθαι
 • χεῖρες
 • χειν ἀπὸ τῆς γειτνιάσεως
 • χειρῶν
 • χειροτονἥσαι
 • χειροτονέω
 • χειροτονήθησαν
 • χειροτονήσαντες
 • χειροτονία
 • χλόης
 • χολὴ πάλιν εὐρυχωρίαν ζητείτω
 • χομένους
 • χομεν
 • χορὸς
 • χορείας
 • χουσα
 • χρήζῃ
 • χρήματα ἔχων ὀλίγα καὶ τῆς ἀναγκαίας εὐπορῶν τροφῆς, ἕτερος δὲ πλούσιος καὶ εὔπορος
 • χρείαις
 • χρησ
 • χρησίμως
 • χρηστὸν
 • χρηστὸς ἀνὴρ καὶ πρᾶος γενήσεται
 • χρι καιροῦ
 • χρι τῆς ᾽Ασίας
 • χριστῷ
 • χρυσοκόλλητα
 • χυμὸν
 • χυμων
 • χωλεύοντες
 • χωμεν
 • χωρὶς
 • χωρὶς τῶν ἄλλων ἁπάντων
 • χωρῶν
 • χωρισθεὶς
 • χ. ἀ. καὶ μ
 • ψύξιν ἐξέβαλες
 • ψαλμὸς ἐπιλύχνιος
 • ψαλμὸς ἑωθινὸς
 • ψεν ἐκεῖνος τὸ φῶς
 • ψηλαφώμενος
 • ψηται
 • ψηφίσατο
 • ψος
 • ψοφοδεεἵς
 • ψυχὴ
 • ψυχή
 • ψυχῇ
 • ψυχην ἐμάλαξας
 • ψυχικὸς
 • ψυχρὥν
 • ψυχρὸν
 • ψυχρὸς
 • ψυχρόν
 • ψυχρότερον
 • ψυχροὶ
 • ψυχροῦ
 • ψωσεν
 • ωραν
 • ως ἐσχάτου τῆς γῆς
 • ως τῆς συντελείας τοῦ αἰ& 242·νος
 • (
 • (Α.
 • (Ν.
 • (4),
 • (=
 • (?)
 • (l.
 • )
 • ) εἰ μὴ μυρία κατ᾽ αὐτῶν (αὐτοῦ
 • ) κατασκευᾶσαι
 • ),
 • );
 • ,
 • , ὑπεύθυνοι
 • , Α. Ν.
 • , Α.,
 • , Β.
 • , εἰ μὴ τοῦτο
 • , εἰ παῤ ἡ. ἡ. ἀ
 • ,.…
 • -ει
 • -σαν
 • -σωμεν
 • . Α.
 • . Α.,
 • . Β.
 • . χαπ.
 • .”
 • .…
 • ., Α
 • ..…
 • .;
 • :
 • ;
 • ;”
 • ;)
 • ?
 • ?)
 • A
 • A.
 • F.)
 • The ms
 • [
 • ii. §. 4, 5
 • lqon…
 • xin.…


  Next: Hebrew Words and Phrases