9 Matt. v. 18.

10 Isa. i. 7.

11 Hos. xiii. 15.

12 kathgkonoulisete in the text, for which read katekondulisate.

13 Amos v. 11, 12, 13.

14 Manuscript E gives the better reading, logon apanta toij twn profhtwn rhmasi, "our whole argument on the words of the prophets."

15 di ouk edoqh. Manuscript B omits ai = and it was not put into their mouth.

16 The text reads hgiasan. Manuscript B reads hggisan. Migne suggests hgeiran.

17 ec orasewj.

18 Mic. iii. 5-7.

19 For thn proj allahlouj anastrofhn, Codex B reads diastrofhn kai fqoran.

20 For anupotakton diaqesin, Codex B reads atacian unruliness, and adds, kai geneij ta tekna mishsousi, kai tekna toij goneutin epiballontai xeiraj, "and parents shall hate their children and children lay hands on their parents."

21 For eij touj doulouj apanqrwpoi auqenthsontai, Codex B reads, proj touj doulouj apanqrwpian kthsontai.

22 For exqrou, Codex B reads, diabolon, the devil.

23 This does not agree with the age of Hippolytus.

24 peri anqrwpwn, which is the reading of Codex B, instead of apo anqrwpwn.

25 ametroi, the reading of Codex B instead of anemoi.

26 The text is, apo yuxwn kai apwleiaj anqrwpwn. We may suggest some such correction as apoyuxontwn kat apwleiaj anqrwpwn = "men's hearts failing them concerning the destruction."

27 diaforoi. Better with B, adiaforoi = promiscuous, without distinction, and so perhaps continuous or unreasonable.

28 Matt. xxi. 12.

29 Luke xxi. 8, 9.

30 qehgoroi. Codex B gives qeologoi.

31 2 Pet. iii. 3.

32 2 Pet. ii. 1.

33 qeologoj.

34 1 John iii. 10.

35 1 John ii. 18.

36 Luke xxi. 8.

37 1 John iv. 1.

38 oi afobwj eautouj poimainontej, instead of the received os apodiorizntej eautouj.

39 Jude 18, 19.

40 Phil. iii. 2.

41 Col. ii. 8.

42 Eph. v. 15, 16.

43 Unchanggeable, aparatropon.

44 Dan. ii. 31-35.

45 These words, kai oi onuxej autou xalkoi, are strange both to the Greek and the Hebrew text of Daniel.

46 Dan. vii. 2-8.

47 See Hippolytus on Antichrist, ch. xxiv. p. 209, supra.

48 pasi toij perasin.

49 blaston.

50 skumnoj.

51 arxwn.

52 hgoumenoj.

53 ek twn mhrwn.

54 ta apokeimena.

55 kai autoj prosdokia.

56 Gen. xlix. 8-10.

57 Gen. xlix. 17.

58 pternisaj.