Sacred Texts  Buddhism  Index  Previous 
Buy this Book at Amazon.com


Shinran and His Work, by Arthur Lloyd, [1910], at sacred-texts.com


p. 1

INDEX OF JAPANESE TERMS AND SENTENCES

Abidatsuma 149

Abidon 139

Akunin 132

Akunin shōki 29, 132, 179, 180

Amida 1, 2, 3, 7, 12 & passim

Amida-dō 136

Amida doctrines 2

Amida Kyō 2

Amida Nyorai 1, 5, 57, 71, 78

Amida Sects 1, 4

Amida teachings 3

Anshin 94, 106

Anshin ketsujōshōkōwa 91

Aruji 125

Asakusa 129, 145

Ayabito 173

Biku 129

Binzuru 129, 160

Bisshū 139

Biwa 174

Bon 171

Buddha no mi-na 91

Bukkōji 28

Bukkwa 105

Bukkyō Kakuha Kōyō 17, 28

Bukkyō Kyōmon Kaitōshu 179

p. 2

Bunshin 127

Buppō 124, 114

Bussotōki 167

Chinzei-ha 164, 178

Chi-on-in 22

Chokusetsu kansetsu 119

Chōsemujō no Hongwan 78

Chū-in-dō 139

Chū-u 143

Dabi 139

Daijihi daichie 91

Daijihi-emman no Myō-hō-ō 78

Daikwairakushin 106

Daimyō 124

Daishi-dō 136

Daitoku 113, 168

Dai Un Kōmyōji 166, 173, 178

Darani 115

Denkyō 175

Dōan 163

Dokukyō 122

Dōkyō 175

Donran 162, 180

Dōsen 174

Dōshaku 162, 163, 164, 165

Dōshin 101

Dōshō 157

Echigo 25, 31

p. 3

Echizen 31

Eitai shidō 142

Ekan 171

Ekō 94

En 106, 116, 117, 119

Enkin kokon no shabetsu nashi 79

Enkō no kebutsu 72

Eon 160, 161, 162, 178

Fudo 76

Fujiwara family, the—16, 20

Fujiwara Kamatari 15

Fujiwara Kanezane 23, 24, 25, 33, 65

Fu Ken 160

Fumonbon 62

Fushisōgō 74, 169, 170

Futaimon 69

Fūzokugahō 135

Gaki 99

Gakumonteki 11

Genkū 19, 20, 21, 22 & passim

Genshin 2, 18, 93, 180

Go 174

Gochinyorai 75

Godaigo, the Emperor—28

Gohorikawa, the Emperor—26

Gokai 125

Gokōiro 135

Gokuchi 83

Gokuraku no aruji 72

Gondaijō 11

Goshinji 161, 162, 167

Goshōgyō 122

p. 4

Gōshōji-ha 31

Goshu no aku 73

Gotoba, the Emperor—17

Gutoku 15

Gwa 106

Gwannishikudoku 138

Gyōki 175

Hachigedatsu 73

Hachiman tarō 16

Hajiwo shiranu wa 127

Hangen (correctly Han-en) is not the name of the head priest of Shōrenin when Shinran joined the priesthood; but that of Shinran himself, the head priest then being Jichin 18

Han-i 112

Hanshū sammai 161

Heishū 162

Hichi 89

Hideyoshi 124

Higan 141

Higashiyama 28

Hino Arinori 15

Hitachi 26

Hito no michi 126

Hiyeizan 16, 18, 19, 176

84

Hōben 12, 85, 88

Hōben Hōshin 86, 87

Hōben mon 12

Hokkekyō 62, 134, 157, 170

Hōmyō 143

p. 5

Hōnen (-shōnin) 2, 19, 33, 34, 64, 66 & passim

Hongwan 117

Hongwanji 27, 30, 135

Hontai 83

Honzan 57

Hōō 175

Hōon 112, 115, 116, 118, 119

Hōon towa 118

Horikawa 31

Hōshin 84, 85, 86

Hōshin 87

Hōshin Butsu 88

Hōshō 85, 86

Hossō 157, 171

Hōzō biku 57, 62, 73, 77, 164

Ichibutsu no 92

Ichidaikyōshu 158

Ichinyo 83, 84

Igyō 12

Ikkōsanzon no Butsu 60

Ikkōshū 25

In 106, 110, 116, 117, 119

In 176

Inada 26

Indō 138, 143

In-i 80

Ippen 176

Ise 29

Isshin 98

Isshinden 29

Iware 104

p. 6

Izumoji-ha 31

Ji 1, 164, 176

Jigoku 100

Ji-in 145

Jikishinshū 126

Jingireichishin 125

Jippō 72

Jiriki 11, 105, 106

Jisetsu tōrai 132, 133, 179

Jitō, the Empress—167, 174

Jitsudaijō 11

Jizō 75

Jōdo 1, 2, 19

Jōdo mon 12, 99

Jōdo Sects 1, 2, 12, 21, 25, 115

Jōdo seikun 71

Jōdo Shinshū 25

Jōjitsu 157

Jōyō 160

Jūgiron 98

Juntoku, the Emperor—25

Kaidan 162

Kaimyō 143

Kakehiki 151

Kakunyo 27, 29

Kakushinni 27

Kamakura 26, 129

Kamei 112

Kameyama, the Emperor—27

Kamo river, the—19

Karasumaru 31

Kase suru 119

p. 7

Katakana 174

Kawasaki 129

Kegon 174

Keijin 123, 126, 127, 128

Keirō 67

Kenninji (read Enninji for Kenninji) 27

Kennyo 31

Kenshin Daishi 15, 157

Kesa 128

Keshin 86, 87, 89

Ketsujō 92

Ketsujō wo 152

Kibe 26, 29

Kibe-ha 29

Kibi Mabi 174

Kijitsu 143

Kijun suru 105, 108

Kikkōjo 16, 17

Kimyō no kokoro 97

Kinshokuji 29

Kishimojin 129

Kōbō Daishi 129, 175

Koe 103

Kōgen 29

Kōju 31

Kōmyōji 154, 172, 173, 177

Kōmyō Kōgō 174

Kon Kōmyō Kyō 167

Kōsa 31

Kōshō 31

Kōshō 135

Kōshōji 26, 28

p. 8

Kōsō 57

Kōtoku, the Emperor— 15, 173

Kotoni seken 112

Kume 175

Kumon shite orimasu 102

Kuonjitsujō Amida Hongwanji 27

Kurodani 22, 177

Kūya 2, 18, 176

Kwa 116, 117

Kwa-i 80

Kwammu, the Emperor—175

Kwammuryōjukyō 2

Kwangō 159

Kwanki-e 142

Kwannon 20, 21, 61, 62, 63 & passim

Kyakujin 125

Kyokuroku 135

Kyōto 16, 24, 26, 28, 135

Kyūshū 17

Matsudai 65

Matsuri 58

Meinichi 147

Mida 1

Mida Butsu wo 104

Mii 19

Miidera 16

Mina Butsuriki ni makaseru 131

Minamoto family, the—16, 17

Minamoto Michichika 17

Minamoto Yoshichika 16, 17

p. 9

Minamoto Yoshiiye 16, 17

Misshū 158

Miten no Dōan 160

Mitsune ni 161

Mokuzō moto no 128

Mommu, the Emperor—174

Mongaku Shōnin 19

Monto 25

Monto mono wo shirazu 66

Mōshin 107

Muen no shujō 152

Mugekō-ha 29

Mukei 103

Mumyō 180

Murakami 26, 164

Muryōjukyō 2

Myōgō 90, 91, 92, 104

Myōshō 158

Myōshū 79

Nagano 26

Nakatomi no Kamako 15

Nakayama 130

Namu Amida Butsu 1, 57, 78, 80, 90, 104

Naniwa 175

Nara 16, 19, 24, 173, 175

Negoro 19

Nembutsu 1, 33, 57, 91, 101, 105, 115, 118, 119, 139 145, 164, 177

Nembutsu wasan 138

Nichiren 59, 65, 129, 130, 148, 179

Nichiren Sect. 62, 79

p. 10

Niigata 26

Nishimoto 6, 7, 58, 113

Nison-bettai 59

Nison-itchi 59

Noritsuna 17

Nyorai 104

Nyorai no goon wo 118

Nyoshin 27

Nyūjō 170

Obon 142

Ōhō 124

Ōhō wa 125

Ōjin 86, 87

Ōjō 92, 95, 97, 98, 100

Ōjō-sokujōbutsu 70

Ōmi 26, 29

Ōtani 27

Otasuke 97

Rennyo (shōnin) 30, 31, 67, 94, 95, 104

Rennyo-shōnin-no-Ofumi 146

Ri 84

Ributsu 88

Rimitsu 174, 175

Ritōho 175

Rokkakudō 20, 21

Rokujō Kurando 17

Rōnin 8

Rozan 160

Ruten 95

p. 11

Ryōbu 175

Rōnin (shōnin) 19, 176

Saeki 175

Saijitsu 143

Saimei, the Emperor—15

Sambutsu-e 141

Sammonto-ha 32

Sammyō 73

Samurai 8

San-akudō 100

Sangai-Muni-no-Nyorai 128

Sanron 157, 158

Sanson itchi 60

Sanuki 24

Se-hō 124

Seigoroku 148, 179

Seishi 21, 61, 62, 87, 137

Seishōji-ha 31

Seizan-ha 164, 176

Sejizaiō-butsu 77

Seken no koto wa 120

Senjakushū 24

Senshōji-ha 32

Senshuji (correctly pronounced Senjuji) 29

Shakkū 15

Shakunyo 27

Shibuya 28

p. 12

Shigakuzasshi 175

Shikisen 156

Shimbutsu 28

Shimotsuke 26, 29

Shin 84

Shin 84

Shin 98

Shin-e 29

Shingon 74, 86, 115, 129, 176

Shinja no tonaeru 119

Shinjin 97, 98, 105

Shinjin-Kwangi 105

Shinjin wo etaru 110

Shinjitsumon 12

Shinkwa 114

Shinnyo 9, 84, 180

Shinnyo Hōshō 83

Shinran (—shōnin), 2, 13, 15, 16, 17, 19 and passim

Shinran Shōnin Goichidaiki 62

Shinsei 120

Shinshū 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 and passim

Shinshūgyōja 112

Shinshū Hyakkwa Hōten 164

Shinshū Hyakuwa 6, 9, 33, 60, 88 and passim

Shinshuist 2, 3, 5, 6, 12, 13 and passim

Shinshū Kyōyōshō 98

Shintai 63, 67, 68

p. 13

Shintaimon 68, 112, 114

Shinto 20

Shin wo 111

Shinyō 162

Shin zuru 97

Shirakawa, the Emperor—19

Shizento 114

Shōan 15

Shōdō 3, 12

Shōdōmon 98, 99

Shōgaku 96

Shōjin 147

Shōjōjū 69, 113

Shōki 133

Shōkō 172

Shōmu Tennō 174, 175

Shōnagon 18

Shōren-in 18

Shōseiji-ha 32

Shosei no yōjin 125

Shōshinge 13, 34, 57, 91, 138, 139, 145, 146

Shōshinge-kōwan 14

Shōtoku (—taishi) 2, 13, 57, 58, 62, 87, 147, 156, 173

Shōtoku, the Empress—175

Shujōkai wo 152

Shūkyōka 11

Shūkyōteki 110

Shura 100

Soga 15

Sōzoku 122

Sōgoku suru 116

Sue-no-yo 65

p. 14

Tachibana 135, 166, 167, 175

Tada 14, 163, 170

Taikwa 16, 173

Taira family, the—15, 16, 17

Taira Masanori 17

Tainjikwa 106

Taireki 166

Taishinji 166, 178

Takakura, the Emperor—15

Takakusu 34, 159, 175

Takata 26, 28

Tamahi-no-miya 62, 65, 66

Tanomu 94, 97

Tariki 12, 97, 105, 106, 107

Tariki Hongwan 101

Tenchi, the Emperor—15

Tendai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 115, 129, 174, 176

Tenji 178

Tettei suru 105

Tokugawa Iyeyasu 31

Tosa 24

Tsu 29

Tsuchimikado 17

Tsukiji 145

Tsukushi 17

Uchino 136

Ukegataki 100

Umakata 176

Urabon 141, 142

Uryūzan 172

Uso 151

Utsuwa 111

p. 15

Uyeno 31

Wasan 145, 146

Yakushi 148

Yamaiyoke no Kami 129

Yamashina 28

Yamashiro 26, 28

Yetō Daishi 30

179

Yobō 132

Yōjin 126

Yokogawa 18

Yūdzūnembutsu 1, 19, 164, 176

Yugyō shōnin 176

Zaike 145, 150

Zenchishiki 13, 57, 58, 147

Zendō 73, 74, 91, 148, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165

Zennin 113

Zennyo 27

Zenran 27, 32

Zenshin 15

Zenshū 19, 29

Zettaisha 88

Zokutai 63, 67, 70

Zokutaimon 68, 69, 109, 111, 112, 113, 114, 117

Zokutamon no 117