Sacred Texts  Bible  Index 
2 Timothy Index
  Previous  Next 

2 Timothy 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ

2 τιμοθέῳ ἀγαπητῶ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

3 χάριν ἔχω τῶ θεῶ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,

4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,

5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.

6 δι᾽ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.

8 μὴ οὗν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῶ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,

9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν χριστῶ ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,

10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν χριστοῦ ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.

12 δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.

13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν χριστῶ ἰησοῦ·

14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.

15 οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν φύγελος καὶ ἑρμογένης.

16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῶ ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,

17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὖρεν

18 _ δῴη αὐτῶ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ _ καὶ ὅσα ἐν ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

KJV

1  Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by1223 the will2307 of God,2316 according2596 to the promise1860 of life2222 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus,2424

2  To Timothy,5095 my dearly beloved27 son:5043 Grace,5485 mercy,1656 and peace,1515 from575 God2316 the Father3962 and2532 Christ5547 Jesus2424 our2257 Lord.2962

3  I thank2192 5485 God,2316 whom3739 I serve3000 from575 my forefathers4269 with1722 pure2513 conscience,4893 that5613 without ceasing88 I have2192 remembrance3417 of4012 thee4675 in1722 my3450 prayers1162 night3571 and2532 day;2250

4  Greatly desiring1971 to see1492 thee,4571 being mindful3415 of thy4675 tears,1144 that2443 I may be filled4137 with joy;5479

5  When I call2983 to remembrance5280 the3588 unfeigned505 faith4102 that3588 is in1722 thee,4671 which3748 dwelt1774 first4412 in1722 thy4675 grandmother3125 Lois,3090 and2532 thy4675 mother3384 Eunice;2131 and1161 I am persuaded3982 that3754 in1722 thee4671 also.2532

6  Wherefore1223 3739 156 I put thee in remembrance363 4671 that thou stir up329 the3588 gift5486 of God,2316 which3739 is2076 in1722 thee4671 by1223 the3588 putting on1936 of my3450 hands.5495

7  For1063 God2316 hath not3756 given1325 us2254 the spirit4151 of fear;1167 but235 of power,1411 and2532 of love,26 and2532 of a sound mind.4995

8  Be not3361 thou therefore3767 ashamed1870 of the3588 testimony3142 of our2257 Lord,2962 nor3366 of me1691 his846 prisoner:1198 but235 be thou partaker of the afflictions4777 of the3588 gospel2098 according2596 to the power1411 of God;2316

9  Who hath saved4982 us,2248 and2532 called2564 us with a holy40 calling,2821 not3756 according2596 to our2257 works,2041 but235 according2596 to his own2398 purpose4286 and2532 grace,5485 which was given1325 us2254 in1722 Christ5547 Jesus2424 before4253 the world began,5550 166

10  But1161 is now3568 made manifest5319 by1223 the3588 appearing2015 of our2257 Savior4990 Jesus2424 Christ,5547 who hath abolished2673 3303 death,2288 and1161 hath brought life and immortality to light5461 2222 2532 861 through1223 the3588 gospel:2098

11  Whereunto1519 3739 I1473 am appointed5087 a preacher,2783 and2532 an apostle,652 and2532 a teacher1320 of the Gentiles.1484

12  For1223 the which3739 cause156 I also2532 suffer3958 these things:5023 nevertheless235 I am not3756 ashamed:1870 for1063 I know1492 whom3739 I have believed,4100 and2532 am persuaded3982 that3754 he is2076 able1415 to keep5442 that which I have committed unto him3866 3450 against1519 that1565 day.2250

13  Hold fast2192 the form5296 of sound5198 words,3056 which3739 thou hast heard191 of3844 me,1700 in1722 faith4102 and2532 love26 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus.2424

14  That good thing2570 which was committed unto thee3872 keep5442 by1223 the Holy40 Ghost4151 which dwelleth1774 in1722 us.2254

15  This5124 thou knowest,1492 that3754 all3956 they which3588 are in1722 Asia773 be turned away from654 me;3165 of whom3739 are2076 Phygellus5436 and2532 Hermogenes.2061

16  The3588 Lord2962 give1325 mercy1656 unto the3588 house3624 of Onesiphorus;3683 for3754 he oft4178 refreshed404 me,3165 and2532 was not3756 ashamed1870 of my3450 chain:254

17  But,235 when he was1096 in1722 Rome,4516 he sought me out2212 3165 very diligently,4706 and2532 found2147 me.

18  The3588 Lord2962 grant1325 unto him846 that he may find2147 mercy1656 of3844 the Lord2962 in1722 that1565 day:2250 and2532 in how many things3745 he ministered unto1247 me at1722 Ephesus,2181 thou4771 knowest1097 very well.957

Vul

1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, secundum promissionem vitæ, quæ est in Christo Jesu,

2 Timotheo carissimo filio: gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die

4 desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear,

5 recordationem accipiens ejus fidei, quæ est in te non ficta, quæ et habitavit primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice, certus sum autem quod et in te.

6 Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum.

7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris: sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis.

8 Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus: sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei:

9 qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, quæ data est nobis in Christo Jesu ante tempora sæcularia.

10 Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam, et incorruptionem per Evangelium:

11 in quo positus sum ego prædicator, et Apostolus, et magister gentium.

12 Ob quam causam etiam hæc patior, sed non confundor. Scio enim cui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem.

13 Formam habe sanorum verborum, quæ a me audisti in fide, et in dilectione in Christo Jesu.

14 Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis.

15 Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes, qui in Asia sunt, ex quibus est Phigellus, et Hermogenes.

16 Det misericordiam Dominus Onesiphori domui: quia sæpe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit:

17 sed cum Romam venisset, sollicite me quæsivit, et invenit.

18 Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti.


Next: 2 Timothy 2