Sacred Texts  Bible  Index 
Romans Index
  Previous  Next 

Romans 5

GNT

1 δικαιωθέντες οὗν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ,

2 δι᾽ οὖ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ.

3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,

4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα·

5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν,

6 ἔτι γὰρ χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν.

7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν·

8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν.

9 πολλῶ οὗν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῶ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.

10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῶ θεῶ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῶ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·

11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῶ θεῶ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, δι᾽ οὖ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.

12 διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον _

13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου·

14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ἀδὰμ μέχρι μωϊσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῶ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως ἀδάμ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος.

15 ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῶ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῶ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἰησοῦ χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν.

16 καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.

17 εἰ γὰρ τῶ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῶ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς ἰησοῦ χριστοῦ.

18 ἄρα οὗν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς·

19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί.

20 νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὖ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις,

21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῶ θανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

KJV

1  Therefore3767 being justified1344 by1537 faith,4102 we have2192 peace1515 with4314 God2316 through1223 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ:5547

2  By1223 whom3739 also2532 we have2192 access4318 by faith4102 into1519 this5026 grace5485 wherein1722 3739 we stand,2476 and2532 rejoice2744 in1909 hope1680 of the3588 glory1391 of God.2316

3  And1161 not3756 only3440 so, but235 we glory2744 in1722 tribulations2347 also:2532 knowing1492 that3754 tribulation2347 worketh2716 patience;5281

4  And1161 patience,5281 experience;1382 and1161 experience,1382 hope:1680

5  And1161 hope1680 maketh not ashamed;2617 3756 because3754 the3588 love26 of God2316 is shed abroad1632 in1722 our2257 hearts2588 by1223 the Holy40 Ghost4151 which is given1325 unto us.2254

6  For1063 when we2257 were5607 yet2089 without strength,772 in2596 due time2540 Christ5547 died599 for5228 the ungodly.765

7  For1063 scarcely3433 for5228 a righteous man1342 will one5100 die:599 yet1063 peradventure5029 for5228 a good man18 some5100 would even2532 dare5111 to die.599

8  But1161 God2316 commendeth4921 his1438 love26 toward1519 us,2248 in that,3754 while we2257 were5607 yet2089 sinners,268 Christ5547 died599 for5228 us.2257

9  Much4183 more3123 then,3767 being now3568 justified1344 by1722 his848 blood,129 we shall be saved4982 from575 wrath3709 through1223 him.846

10  For1063 if,1487 when we were5607 enemies,2190 we were reconciled2644 to God2316 by1223 the3588 death2288 of his848 Son,5207 much4183 more,3123 being reconciled,2644 we shall be saved4982 by1722 his848 life.2222

11  And1161 not3756 only3440 so, but235 we also2532 joy2744 in1722 God2316 through1223 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 by1223 whom3739 we have now3568 received2983 the3588 atonement.2643

12  Wherefore,1223 5124 as5618 by1223 one1520 man444 sin266 entered1525 into1519 the3588 world,2889 and2532 death2288 by1223 sin;266 and2532 so3779 death2288 passed1330 upon1519 all3956 men,444 for1909 that3739 all3956 have sinned:264

13  (For1063 until891 the law3551 sin266 was2258 in1722 the world:2889 but1161 sin266 is not3756 imputed1677 when there is5607 no3361 law.3551

14  Nevertheless235 death2288 reigned936 from575 Adam76 to3360 Moses,3475 even2532 over1909 them that had not sinned264 3361 after1909 the3588 similitude3667 of Adam's76 transgression,3847 who3739 is2076 the figure5179 of him3588 that was to come.3195

15  But235 not3756 as5613 the3588 offense,3900 so3779 also2532 is the3588 free gift.5486 For1063 if1487 through the3588 offense3900 of one1520 many4183 be dead,599 much4183 more3123 the3588 grace5485 of God,2316 and2532 the3588 gift1431 by1722 grace,5485 which3588 is by one1520 man,444 Jesus2424 Christ,5547 hath abounded4052 unto1519 many.4183

16  And2532 not3756 as5613 it was by1223 one1520 that sinned,264 so is the3588 gift:1434 for1063 the3588 3303 judgment2917 was by1537 one1520 to1519 condemnation,2631 but1161 the3588 free gift5486 is of1537 many4183 offenses3900 unto1519 justification.1345

17  For1063 if1487 by one man's1520 offense3900 death2288 reigned936 by1223 one;1520 much4183 more3123 they which receive2983 abundance4050 of grace5485 and2532 of the3588 gift1431 of righteousness1343 shall reign936 in1722 life2222 by1223 one,1520 Jesus2424 Christ.)5547

18  Therefore686 3767 as5613 by1223 the offense3900 of one1520 judgment came upon1519 all3956 men444 to1519 condemnation;2631 even2532 so3779 by1223 the righteousness1345 of one1520 the free gift came upon1519 all3956 men444 unto1519 justification1347 of life.2222

19  For1063 as5618 by1223 one1520 man's444 disobedience3876 many4183 were made2525 sinners,268 so3779 2532 by1223 the3588 obedience5218 of one1520 shall many4183 be made2525 righteous.1342

20  Moreover1161 the law3551 entered,3922 that2443 the3588 offense3900 might abound.4121 But1161 where3757 sin266 abounded,4121 grace5485 did much more abound:5248

21  That2443 as5618 sin266 hath reigned936 unto1722 death,2288 even2532 so3779 might grace5485 reign936 through1223 righteousness1343 unto1519 eternal166 life2222 by1223 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962

Vul

1 Justificati ergo ex fide, pacem habeamus ad Deum per Dominum nostrum Jesum Christum:

2 per quem et habemus accessum per fidem in gratiam istam, in qua stamus, et gloriamur in spe gloriæ filiorum Dei.

3 Non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus: scientes quod tribulatio patientiam operatur:

4 patientia autem probationem, probatio vero spem,

5 spes autem non confundit: quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis.

6 Ut quid enim Christus, cum adhuc infirmi essemus, secundum tempus, pro impiis mortuus est?

7 vix enim pro justo quis moritur: nam pro bono forsitan quis audeat mori.

8 Commendat autem caritatem suam Deus in nobis: quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus,

9 Christus pro nobis mortuus est: multo igitur magis nunc justificati in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum.

10 Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filii ejus: multo magis reconciliati, salvi erimus in vita ipsius.

11 Non solum autem: sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum Jesum Christum, per quem nunc reconciliationem accepimus.

12 Propterea sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt.

13 Usque ad legem enim peccatum erat in mundo: peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset.

14 Sed regnavit mors ab Adam usque ad Moysen etiam in eos qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ, qui est forma futuri.

15 Sed non sicut delictum, ita et donum: si enim unius delicto multi mortui sunt: multo magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Jesu Christi in plures abundavit.

16 Et non sicut per unum peccatum, ita et donum. Nam judicium quidem ex uno in condemnationem: gratia autem ex multis delictis in justificationem.

17 Si enim unius delicto mors regnavit per unum: multo magis abundantiam gratiæ, et donationis, et justitiæ accipientes, in vita regnabunt per unum Jesum Christum.

18 Igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem: sic et per unius justitiam in omnes homines in justificationem vitæ.

19 Sicut enim per inobedientiam unius hominis, peccatores constituti sunt multi: ita et per unius obeditionem, justi constituentur multi.

20 Lex autem subintravit ut abundaret delictum. Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia:

21 ut sicut regnavit peccatum in mortem: ita et gratia regnet per justitiam in vitam æternam, per Jesum Christum Dominum nostrum.


Next: Romans 6