Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 16

GNT

1 καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.

2 καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

3 καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ.

4 καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα.

5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας,

6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς [δ]έδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν.

7 καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.

8 καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῶ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί.

9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῶ δόξαν.

10 καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,

11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.

12 καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.

13 καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι·

14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

15 ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ἑβραϊστὶ ἁρμαγεδών.

17 καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, γέγονεν.

18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὖ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.

19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.

20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.

21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.

KJV

1  And2532 I heard191 a great3173 voice5456 out of1537 the3588 temple3485 saying3004 to the3588 seven2033 angels,32 Go your ways,5217 and2532 pour out1632 the3588 vials5357 of the3588 wrath2372 of God2316 upon1519 the3588 earth.1093

2  And2532 the3588 first4413 went,565 and2532 poured out1632 his848 vial5357 upon1909 the3588 earth;1093 and2532 there fell1096 a noisome2556 and2532 grievous4190 sore1668 upon1519 the3588 men444 which had2192 the3588 mark5480 of the3588 beast,2342 and2532 upon them which worshiped4352 his848 image.1504

3  And2532 the3588 second1208 angel32 poured out1632 his848 vial5357 upon1519 the3588 sea;2281 and2532 it became1096 as5613 the blood129 of a dead3498 man: and2532 every3956 living2198 soul5590 died599 in1722 the3588 sea.2281

4  And2532 the3588 third5154 angel32 poured out1632 his848 vial5357 upon1519 the3588 rivers4215 and2532 1519 fountains4077 of waters;5204 and2532 they became1096 blood.129

5  And2532 I heard191 the3588 angel32 of the3588 waters5204 say,3004 Thou art1488 righteous,1342 O Lord,2962 which art,5607 and2532 wast,2258 and2532 shalt be,2071 because3754 thou hast judged2919 thus.5023

6  For3754 they have shed1632 the blood129 of saints40 and2532 prophets,4396 and2532 thou hast given1325 them846 blood129 to drink;4095 for1063 they are1526 worthy.514

7  And2532 I heard191 another243 out of1537 the3588 altar2379 say,3004 Even so,3483 Lord2962 God2316 Almighty,3841 true228 and2532 righteous1342 are thy4675 judgments.2920

8  And2532 the3588 fourth5067 angel32 poured out1632 his848 vial5357 upon1909 the3588 sun;2246 and2532 power was given1325 unto him846 to scorch2739 men444 with1722 fire.4442

9  And2532 men444 were scorched2739 with great3173 heat,2738 and2532 blasphemed987 the3588 name3686 of God,2316 which hath2192 power1849 over1909 these5025 plagues:4127 and2532 they repented3340 not3756 to give1325 him846 glory.1391

10  And2532 the3588 fifth3991 angel32 poured out1632 his848 vial5357 upon1909 the3588 seat2362 of the3588 beast;2342 and2532 his848 kingdom932 was1096 full of darkness;4656 and2532 they gnawed3145 their848 tongues1100 for1537 pain,4192

11  And2532 blasphemed987 the3588 God2316 of heaven3772 because of1537 their848 pains4192 and2532 1537 their848 sores,1668 and2532 repented3340 not3756 of1537 their848 deeds.2041

12  And2532 the3588 sixth1623 angel32 poured out1632 his848 vial5357 upon1909 the3588 great3173 river4215 Euphrates;2166 and2532 the3588 water5204 thereof848 was dried up,3583 that2443 the3588 way3598 of the3588 kings935 of575 the east395 2246 might be prepared.2090

13  And2532 I saw1492 three5140 unclean169 spirits4151 like3664 frogs944 come out of1537 the3588 mouth4750 of the3588 dragon,1404 and2532 out of1537 the3588 mouth4750 of the3588 beast,2342 and2532 out of1537 the3588 mouth4750 of the3588 false prophet.5578

14  For1063 they are1526 the spirits4151 of devils,1142 working4160 miracles,4592 which3739 go forth1607 unto1909 the3588 kings935 of the3588 earth1093 and2532 of the3588 whole3650 world,3625 to gather4863 them846 to1519 the3588 battle4171 of that1565 great3173 day2250 of God2316 Almighty.3841

15  Behold,2400 I come2064 as5613 a thief.2812 Blessed3107 is he that watcheth,1127 and2532 keepeth5083 his848 garments,2440 lest3363 he walk4043 naked,1131 and2532 they see991 his848 shame.808

16  And2532 he gathered them together4863 846 into1519 a place5117 called2564 in the Hebrew tongue1447 Armageddon.717

17  And2532 the3588 seventh1442 angel32 poured out1632 his848 vial5357 into1519 the3588 air;109 and2532 there came1831 a great3173 voice5456 out of575 the3588 temple3485 of heaven,3772 from575 the3588 throne,2362 saying,3004 It is done.1096

18  And2532 there were1096 voices,5456 and2532 thunders,1027 and2532 lightnings;796 and2532 there was1096 a great3173 earthquake,4578 such as3634 was1096 not3756 since575 3739 men444 were1096 upon1909 the3588 earth,1093 so mighty5082 an earthquake,4578 and so3779 great.3173

19  And2532 the3588 great3173 city4172 was divided1096 into1519 three5140 parts,3313 and2532 the3588 cities4172 of the3588 nations1484 fell:4098 and2532 great3173 Babylon897 came in remembrance3415 before1799 God,2316 to give1325 unto her846 the3588 cup4221 of the3588 wine3631 of the fierceness2372 of his848 wrath.3709

20  And2532 every3956 island3520 fled away,5343 and2532 the mountains3735 were not3756 found.2147

21  And2532 there fell2597 upon1909 men444 a great3173 hail5464 out of1537 heaven,3772 every stone about5613 the weight of a talent:5006 and2532 men444 blasphemed987 God2316 because of1537 the3588 plague4127 of the3588 hail;5464 for3754 the3588 plague4127 thereof848 was2076 exceeding4970 great.3173

Vul

1 Et audivi vocem magnam de templo, dicentem septem angelis: Ite, et effundite septem phialas iræ Dei in terram.

2 Et abiit primus, et effudit phialam suam in terram, et factum est vulnus sævum et pessimum in homines, qui habebant caracterem bestiæ, et in eos qui adoraverunt imaginem ejus.

3 Et secundus angelus effudit phialam suam in mare, et factus est sanguis tamquam mortui: et omnis anima vivens mortua est in mari.

4 Et tertius effudit phialam suam super flumina, et super fontes aquarum, et factus est sanguis.

5 Et audivi angelum aquarum dicentem: Justus es, Domine, qui es, et qui eras sanctus, qui hæc judicasti:

6 quia sanguinem sanctorum et prophetarum effuderunt, et sanguinem eis dedisti bibere: digni enim sunt.

7 Et audivi alterum ab altari dicentem: Etiam Domine Deus omnipotens, vera et justa judicia tua.

8 Et quartus angelus effudit phialam suam in solem, et datum est illi æstu affligere homines, et igni:

9 et æstuaverunt homines æstu magno, et blasphemaverunt nomen Dei habentis potestatem super has plagas, neque egerunt pœnitentiam ut darent illi gloriam.

10 Et quintus angelus effudit phialam suam super sedem bestiæ: et factum est regnum ejus tenebrosum, et commanducaverunt linguas suas præ dolore:

11 et blasphemaverunt Deum cæli præ doloribus, et vulneribus suis, et non egerunt pœnitentiam ex operibus suis.

12 Et sextus angelus effudit phialam suam in flumen illud magnum Euphraten: et siccavit aquam ejus, ut præpararetur via regibus ab ortu solis.

13 Et vidi de ore draconis, et de ore bestiæ, et de ore pseudoprophetæ spiritus tres immundos in modum ranarum.

14 Sunt enim spiritus dæmoniorum facientes signa, et procedunt ad reges totius terræ congregare illos in prælium ad diem magnum omnipotentis Dei.

15 Ecce venio sicut fur. Beatus qui vigilat, et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet, et videant turpitudinem ejus.

16 Et congregabit illos in locum qui vocatur hebraice Armagedon.

17 Et septimus angelus effudit phialam suam in aërem, et exivit vox magna de templo a throno, dicens: Factum est.

18 Et facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua, et terræmotus factus est magnus, qualis numquam fuit ex quo homines fuerunt super terram: talis terræmotus, sic magnus.

19 Et facta est civitas magna in tres partes: et civitates gentium ceciderunt. Et Babylon magna venit in memoriam ante Deum, dare illi calicem vini indignationis iræ ejus.

20 Et omnis insula fugit, et montes non sunt inventi.

21 Et grando magna sicut talentum descendit de cælo in homines: et blasphemaverunt Deum homines propter plagam grandinis: quoniam magna facta est vehementer.


Next: Revelation 17