Sacred Texts  Bible  Index 
1 Peter Index
  Previous  Next 

1 Peter 5

GNT

1 πρεσβυτέρους οὗν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός·

2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ [, ἐπισκοποῦντες] μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,

3 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου·

4 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον.

5 ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι [ὁ] θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

6 ταπεινώθητε οὗν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῶ,

7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῶ μέλει περὶ ὑμῶν.

8 νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν [τινα] καταπιεῖν·

9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν [τῶ] κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι.

10 ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν χριστῶ [ἰησοῦ], ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει.

11 αὐτῶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

12 διὰ σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε.

13 ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ μᾶρκος ὁ υἱός μου.

14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν χριστῶ.

KJV

1  The elders4245 which3588 are among1722 you5213 I exhort,3870 who am also an elder,4850 and2532 a witness3144 of the3588 sufferings3804 of Christ,5547 and2532 also a partaker2844 of the glory1391 that shall3195 be revealed:601

2  Feed4165 the3588 flock4168 of God2316 which is among1722 you,5213 taking the oversight1983 thereof, not3361 by constraint,317 but235 willingly;1596 not3366 for filthy lucre,147 but235 of a ready mind;4290

3  Neither3366 as5613 being lords over2634 God's heritage,2819 but235 being1096 examples5179 to the3588 flock.4168

4  And2532 when the3588 chief Shepherd750 shall appear,5319 ye shall receive2865 a crown4735 of glory1391 that fadeth not away.262

5  Likewise,3668 ye younger,3501 submit yourselves5293 unto the elder.4245 Yea,1161 all3956 of you be subject5293 one to another,240 and2532 be clothed with1463 humility:5012 for3754 God2316 resisteth498 the proud,5244 and1161 giveth1325 grace5485 to the humble.5011

6  Humble yourselves5013 therefore3767 under5259 the3588 mighty2900 hand5495 of God,2316 that2443 he may exalt5312 you5209 in1722 due time:2540

7  Casting1977 all3956 your5216 care3308 upon1909 him;846 for3754 he846 careth3199 for4012 you.5216

8  Be sober,3525 be vigilant;1127 because3754 your5216 adversary476 the devil,1228 as5613 a roaring5612 lion,3023 walketh about,4043 seeking2212 whom5101 he may devour:2666

9  Whom3739 resist436 steadfast4731 in the3588 faith,4102 knowing1492 that the3588 same846 afflictions3804 are accomplished2005 in your5216 brethren81 that are in1722 the world.2889

10  But1161 the3588 God2316 of all3956 grace,5485 who hath called2564 us2248 unto1519 his848 eternal166 glory1391 by1722 Christ5547 Jesus,2424 after that ye have suffered3958 a while,3641 make you perfect,2675 5209 establish,4741 strengthen,4599 settle2311 you.

11  To him846 be glory1391 and2532 dominion2904 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

12  By1223 Silvanus,4610 a faithful4103 brother80 unto you,5213 as5613 I suppose,3049 I have written1125 briefly,1223 3641 exhorting,3870 and2532 testifying1957 that this5026 is1511 the true227 grace5485 of God2316 wherein1519 3739 ye stand.2476

13  The3588 church that is at1722 Babylon,897 elected together with4899 you, saluteth782 you;5209 and2532 so doth Mark3138 my3450 son.5207

14  Greet782 ye one another240 with1722 a kiss5370 of charity.26 Peace1515 be with you5213 all3956 that3588 are in1722 Christ5547 Jesus.2424 Amen.281

Vul

1 Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro, consenior et testis Christi passionum: qui et ejus, quæ in futuro revelanda est, gloriæ communicator:

2 pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum: neque turpis lucri gratia, sed voluntarie:

3 neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo.

4 Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriæ coronam.

5 Similiter adolescentes subditi estote senioribus.
Omnes autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.

6 Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis:

7 omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis.

8 Sobrii estote, et vigilate: quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret:

9 cui resistite fortes in fide: scientes eamdem passionem ei quæ in mundo est vestræ fraternitati fieri.

10 Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos in æternam suam gloriam in Christo Jesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabitque.

11 Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum. Amen.

12 Per Silvanum fidelem fratrem vobis, ut arbitror, breviter scripsi: obsecrans et contestans, hanc esse veram gratiam Dei, in qua statis.

13 Salutat vos ecclesia quæ est in Babylone coëlecta, et Marcus filius meus.

14 Salutate invicem in osculo sancto. Gratia vobis omnibus qui estis in Christo Jesu. Amen.


Next: 2 Peter 1