Sacred Texts  Bible  Index 
1 Peter Index
  Previous  Next 

1 Peter 1

GNT

1 πέτρος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς πόντου, γαλατίας, καππαδοκίας, ἀσίας, καὶ βιθυνίας,

2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῶ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ἰησοῦ χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

3 εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως ἰησοῦ χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς

5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῶ ἐσχάτῳ.

6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,

7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ἰησοῦ χριστοῦ.

8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] σωτηρίαν ψυχῶν.

10 περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,

11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·

12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

13 διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ἰησοῦ χριστοῦ.

14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις,

15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,

16 διότι γέγραπται [ὅτι] ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος [εἰμι].

17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,

18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου,

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου χριστοῦ,

20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς

21 τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῶ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.

22 τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ [καθαρᾶς] καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,

23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος·

24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν·

25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

KJV

1  Peter,4074 an apostle652 of Jesus2424 Christ,5547 to the strangers3927 scattered throughout1290 Pontus,4195 Galatia,1053 Cappadocia,2587 Asia,773 and2532 Bithynia,978

2  Elect1588 according2596 to the foreknowledge4268 of God2316 the Father,3962 through1722 sanctification38 of the Spirit,4151 unto1519 obedience5218 and2532 sprinkling4473 of the blood129 of Jesus2424 Christ:5547 Grace5485 unto you,5213 and2532 peace,1515 be multiplied.4129

3  Blessed2128 be the3588 God2316 and2532 Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 which according2596 to his848 abundant4183 mercy1656 hath begotten us again313 2248 unto1519 a lively2198 hope1680 by1223 the resurrection386 of Jesus2424 Christ5547 from1537 the dead,3498

4  To1519 an inheritance2817 incorruptible,862 and2532 undefiled,283 and2532 that fadeth not away,263 reserved5083 in1722 heaven3772 for1519 you,2248

5  Who are kept5432 by1722 the power1411 of God2316 through1223 faith4102 unto1519 salvation4991 ready2092 to be revealed601 in1722 the last2078 time.2540

6  Wherein1722 3739 ye greatly rejoice,21 though now737 for a season,3641 if1487 need be,1163 2076 ye are in heaviness3076 through1722 manifold4164 temptations:3986

7  That2443 the3588 trial1383 of your5216 faith,4102 being much4183 more precious5093 than of gold5553 that perisheth,622 though1161 it be tried1381 with1223 fire,4442 might be found2147 unto1519 praise1868 and2532 honor5092 and2532 glory1391 at1722 the appearing602 of Jesus2424 Christ:5547

8  Whom3739 having not3756 seen,1492 ye love;25 in1519 whom,3739 though now737 ye see3708 him not,3361 yet1161 believing,4100 ye rejoice21 with joy5479 unspeakable412 and2532 full of glory:1392

9  Receiving2865 the3588 end5056 of your5216 faith,4102 even the salvation4991 of your souls.5590

10  Of4012 which3739 salvation4991 the prophets4396 have inquired1567 and2532 searched diligently,1830 who prophesied4395 of4012 the3588 grace5485 that should come unto1519 you:5209

11  Searching2045 what,5101 or2228 what manner4169 of time2540 the3588 Spirit4151 of Christ5547 which was in1722 them846 did signify,1213 when it testified beforehand4303 the3588 sufferings3804 of1519 Christ,5547 and2532 the3588 glory1391 that should follow.3326 5023

12  Unto whom3739 it was revealed,601 that3754 not3756 unto themselves,1438 but1161 unto us2254 they did minister1247 the things,846 which3739 are now3568 reported312 unto you5213 by1223 them that have preached the gospel2097 unto you5209 with1722 the Holy40 Ghost4151 sent down649 from575 heaven;3772 which things3739 the angels32 desire1937 to look3879 into.1519

13  Wherefore1352 gird up328 the3588 loins3751 of your5216 mind,1271 be sober,3525 and hope1679 to the end5049 for1909 the3588 grace5485 that is to be brought5342 unto you5213 at1722 the revelation602 of Jesus2424 Christ;5547

14  As5613 obedient5218 children,5043 not3361 fashioning yourselves4964 according to the3588 former4386 lusts1939 in1722 your5216 ignorance:52

15  But235 as2596 he which hath called2564 you5209 is holy,40 so2532 be1096 ye846 holy40 in1722 all manner3956 of conversation;391

16  Because1360 it is written,1125 Be1096 ye holy;40 for3754 I1473 am1510 holy.40

17  And2532 if1487 ye call on1941 the Father,3962 who without respect of persons judgeth2919 678 according2596 to every man's1538 work,2041 pass390 the3588 time5550 of your5216 sojourning3940 here in1722 fear:5401

18  Forasmuch as ye know1492 that3754 ye were not3756 redeemed3084 with corruptible things,5349 as silver694 and2228 gold,5553 from1537 your5216 vain3152 conversation391 received by tradition from your fathers;3970

19  But235 with the precious5093 blood129 of Christ,5547 as5613 of a lamb286 without blemish299 and2532 without spot:784

20  Who verily3303 was foreordained4267 before4253 the foundation2602 of the world,2889 but1161 was manifest5319 in1909 these last2078 times5550 for1223 you,5209

21  Who by1223 him846 do believe4100 in1519 God,2316 that raised him up1453 846 from1537 the dead,3498 and2532 gave1325 him846 glory;1391 that5620 your5216 faith4102 and2532 hope1680 might be1511 in1519 God.2316

22  Seeing ye have purified48 your5216 souls5590 in1722 obeying5218 the3588 truth225 through1223 the Spirit4151 unto1519 unfeigned505 love of the brethren,5360 see that ye love25 one another240 with1537 a pure2513 heart2588 fervently:1619

23  Being born again,313 not3756 of1537 corruptible5349 seed,4701 but235 of incorruptible,862 by1223 the word3056 of God,2316 which liveth2198 and2532 abideth3306 forever.1519 165

24  For1360 all3956 flesh4561 is as5613 grass,5528 and2532 all3956 the glory1391 of man444 as5613 the flower438 of grass.5528 The3588 grass5528 withereth,3583 and2532 the3588 flower438 thereof846 falleth away:1601

25  But1161 the3588 word4487 of the Lord2962 endureth3306 forever.1519 165 And1161 this5124 is2076 the3588 word4487 which by the gospel is preached2097 unto1519 you.5209

Vul

1 Petrus Apostolus Jesu Christi, electis advenis dispersionis Ponti, Galatiæ, Cappadociæ, Asiæ, et Bithyniæ,

2 secundum præscientiam Dei Patris, in sanctificationem Spiritus, in obedientiam, et aspersionem sanguinis Jesu Christi. Gratia vobis, et pax multiplicetur.

3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos in spem vivam, per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis,

4 in hæreditatem incorruptibilem, et incontaminatam, et immarcescibilem, conservatam in cælis in vobis,

5 qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem, paratam revelari in tempore novissimo.

6 In quo exsultabis, modicum nunc si oportet contristari in variis tentationibus:

7 ut probatio vestræ fidei multo pretiosior auro (quod per ignem probatur) inveniatur in laudem, et gloriam, et honorem in revelatione Jesu Christi:

8 quem cum non videritis, diligitis: in quem nunc quoque non videntes creditis: credentes autem exsultabitis lætitia inenarrabili, et glorificata:

9 reportantes finem fidei vestræ, salutem animarum.

10 De qua salute exquisierunt, atque scrutati sunt prophetæ, qui de futura in vobis gratia prophetaverunt:

11 scrutantes in quod vel quale tempus significaret in eis Spiritus Christi: prænuntians eas quæ in Christo sunt passiones, et posteriores glorias:

12 quibus revelatum est quia non sibimetipsis, vobis autem ministrabant ea quæ nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vobis, Spiritu Sancto misso de cælo, in quem desiderant angeli prospicere.

13 Propter quod succincti lumbos mentis vestræ, sobrii, perfecte sperate in eam, quæ offertur vobis, gratiam, in revelationem Jesu Christi:

14 quasi filii obedientiæ, non configurati prioribus ignorantiæ vestræ desideriis:

15 sed secundum eum qui vocavit vos, Sanctum: et ipsi in omni conversatione sancti sitis:

16 quoniam scriptum est: Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum.

17 Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum judicat secundum uniuscujusque opus, in timore incolatus vestri tempore conversamini.

18 Scientes quod non corruptibilibus, auro vel argento, redempti estis de vana vestra conversatione paternæ traditionis:

19 sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati:

20 præcogniti quidem ante mundi constitutionem, manifestati autem novissimis temporibus propter vos,

21 qui per ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis, et dedit ei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deo:

22 animas vestras castificantes in obedientia caritatis, in fraternitatis amore, simplici ex corde invicem diligite attentius:

23 renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi, et permanentis in æternum:

24 quia omnis caro ut fœnum: et omnis gloria ejus tamquam flos fœni: exaruit fœnum, et flos ejus decidit.

25 Verbum autem Domini manet in æternum: hoc est autem verbum, quod evangelizatum est in vos.


Next: 1 Peter 2