Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 21

GNT

1 καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς βηθφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς

2 λέγων αὐτοῖς, πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.

4 τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

5 εἴπατε τῇ θυγατρὶ σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς

7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῶ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῶ.

9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, ὡσαννὰ τῶ υἱῶ δαυίδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, τίς ἐστιν οὖτος;

11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, οὖτός ἐστιν ὁ προφήτης ἰησοῦς ὁ ἀπὸ ναζαρὲθ τῆς γαλιλαίας.

12 καὶ εἰσῆλθεν ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῶ ἱερῶ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,

13 καὶ λέγει αὐτοῖς, γέγραπται, ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.

14 καὶ προσῆλθον αὐτῶ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῶ ἱερῶ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῶ ἱερῶ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῶ υἱῶ δαυίδ, ἠγανάκτησαν

16 καὶ εἶπαν αὐτῶ, ἀκούεις τί οὖτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

17 καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

18 πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.

19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὖρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ, μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῶ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.

23 καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῶ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

25 τὸ βάπτισμα τὸ ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διὰ τί οὗν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῶ;

26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν ἰωάννην.

27 καὶ ἀποκριθέντες τῶ ἰησοῦ εἶπαν, οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

28 τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. καὶ προσελθὼν τῶ πρώτῳ εἶπεν, τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῶ ἀμπελῶνι.

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, οὐ θέλω, ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.

30 προσελθὼν δὲ τῶ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.

31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν, ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

32 ἦλθεν γὰρ ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῶ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῶ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῶ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῶ.

33 ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῶ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῶ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.

34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.

35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.

36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.

37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.

40 ὅταν οὗν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;

41 λέγουσιν αὐτῶ, κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῶ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

42 λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.

44 [καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν.]

45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

KJV

1  And2532 when3753 they drew nigh1448 unto1519 Jerusalem,2414 and2532 were come2064 to1519 Bethphage,967 unto4314 the3588 mount3735 of Olives,1636 then5119 sent649 Jesus2424 two1417 disciples,3101

2  Saying3004 unto them,846 Go4198 into1519 the3588 village2968 over against561 you,5216 and2532 straightway2112 ye shall find2147 an ass3688 tied,1210 and2532 a colt4454 with3326 her:846 loose3089 them, and bring71 them unto me.3427

3  And2532 if1437 any5100 man say2036 aught5100 unto you,5213 ye shall say,2046 The3588 Lord2962 hath2192 need5532 of them;846 and2532 straightway2112 he will send649 them.846

1161 All3650 this5124 was done,1096 that2443 it might be fulfilled4137 which was spoken4483 by1223 the3588 prophet,4396 saying,3004

5  Tell2036 ye the3588 daughter2364 of Zion,4622 Behold,2400 thy4675 king935 cometh2064 unto thee,4671 meek,4239 and2532 sitting1910 upon1909 an ass,3688 and2532 a colt4454 the foal5207 of an ass.5268

6  And1161 the3588 disciples3101 went,4198 and2532 did4160 as2531 Jesus2424 commanded4367 them,846

7  And brought71 the3588 ass,3688 and2532 the3588 colt,4454 and2532 put2007 on1883 them846 their848 clothes,2440 and2532 they set1940 him thereon.1883 846

8  And1161 a very great4118 multitude3793 spread4766 their1438 garments2440 in1722 the3588 way;3598 1161 others243 cut down2875 branches2798 from575 the3588 trees,1186 and2532 strewed4766 them in1722 the3588 way.3598

9  And1161 the3588 multitudes3793 that went before,4254 and2532 thatfollowed,190 cried,2896 saying,3004 Hosanna5614 to the3588 son5207 of David:1138 Blessed2127 is he that cometh2064 in1722 the name3686 of the Lord;2962 Hosanna5614 in1722 the3588 highest.5310

10  And2532 when he846 was come1525 into1519 Jerusalem,2414 all3956 the3588 city4172 was moved,4579 saying,3004 Who5101 is2076 this?3778

11  And1161 the3588 multitude3793 said,3004 This3778 is2076 Jesus2424 the3588 prophet4396 of575 Nazareth3478 of Galilee.1056

12  And2532 Jesus2424 went1525 into1519 the3588 temple2411 of God,2316 and2532 cast out1544 all3956 them that sold4453 and2532 bought59 in1722 the3588 temple,2411 and2532 overthrew2690 the3588 tables5132 of the3588 moneychangers,2855 and2532 the3588 seats2515 of them that sold4453 doves,4058

13  And2532 said3004 unto them,846 It is written,1125 My3450 house3624 shall be called2564 the house3624 of prayer;4335 but1161 ye5210 have made4160 it846 a den4693 of thieves.3027

14  And2532 the blind5185 and2532 the lame5560 came4334 to him846 in1722 the3588 temple;2411 and2532 he healed2323 them.846

15  And1161 when the3588 chief priests749 and2532 scribes1122 saw1492 the3588 wonderful things2297 that3739 he did,4160 and2532 the3588 children3816 crying2896 in1722 the3588 temple,2411 and2532 saying,3004 Hosanna5614 to the3588 son5207 of David;1138 they were sore displeased,23

16  And2532 said2036 unto him,846 Hearest191 thou what5101 these3778 say?3004 And2532 Jesus2424 saith3004 unto them,846 Yea;3483 have ye never3763 read,314 Out of1537 the mouth4750 of babes3516 and2532 sucklings2337 thou hast perfected2675 praise136

17  And2532 he left2641 them,846 and went1831 out1854 of the3588 city4172 into1519 Bethany;963 and2532 he lodged835 there.1563

18  Now1161 in the morning4405 as he returned1877 into1519 the3588 city,4172 he hungered.3983

19  And2532 when he saw1492 a3391 fig tree4808 in1909 the3588 way,3598 he came2064 to1909 it,846 and2532 found2147 nothing3762 thereon,1722 846 but1508 leaves5444 only,3440 and2532 said3004 unto it,846 Let no fruit2590 grow1096 on1537 thee4675 henceforward3371 forever.1519 165 And2532 presently3916 the3588 fig tree4808 withered away.3583

20  And2532 when the3588 disciples3101 saw1492 it, they marveled,2296 saying,3004 How4459 soon3916 is the3588 fig tree4808 withered away!3583

21  1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 If1437 ye have2192 faith,4102 and2532 doubt1252 not,3361 ye shall not3756 only3440 do4160 this3588 which is done to the3588 fig tree,4808 but235 also if2579 ye shall say2036 unto this5129 mountain,3735 Be thou removed,142 and2532 be thou cast906 into1519 the3588 sea;2281 it shall be done.1096

22  And2532 all things,3956 whatsoever3745 302 ye shall ask154 in1722 prayer,4335 believing,4100 ye shall receive.2983

23  And2532 when he846 was come2064 into1519 the3588 temple,2411 the3588 chief priests749 and2532 the3588 elders4245 of the3588 people2992 came4334 unto him846 as he was teaching,1321 and said,3004 By1722 what4169 authority1849 doest4160 thou these things?5023 and2532 who5101 gave1325 thee4671 this5026 authority?1849

24  And1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 I also2504 will ask2065 you5209 one1520 thing,3056 which3739 if1437 ye tell2036 me,3427 I in likewise2504 will tell2046 you5213 by1722 what4169 authority1849 I do4160 these things.5023

25  The3588 baptism908 of John,2491 whence4159 was2258 it? from1537 heaven,3772 or2228 of1537 men? And444 1161 they3588 reasoned1260 with3844 themselves,1438 saying,3004 If1437 we shall say,2036 From1537 heaven;3772 he will say2046 unto us,2254 Why1302 did ye not3756 then3767 believe4100 him?846

26  But1161 if1437 we shall say,2036 Of1537 men;444 we fear5399 the3588 people;3793 for1063 all3956 hold2192 John2491 as5613 a prophet.4396

27  And2532 they answered611 Jesus,2424 and said,2036 We cannot tell.1492 3756 And2532 he846 said5346 unto them,846 Neither3761 tell3004 I1473 you5213 by1722 what4169 authority1849 I do4160 these things.5023

28  But1161 what5101 think1380 ye?5213 A certain man444 had2192 two1417 sons;5043 and2532 he came4334 to the3588 first,4413 and said,2036 Son,5043 go5217 work2038 today4594 in1722 my3450 vineyard.290

29  He3588 answered611 and said,2036 I will2309 not:3756 but1161 afterward5305 he repented,3338 and went.565

30  And2532 he came4334 to the3588 second,1208 and said2036 likewise.5615 And1161 he3588 answered611 and said,2036 I1473 go, sir:2962 and2532 went565 not.3756

31  Whether5101 of1537 them3588 twain1417 did4160 the3588 will2307 of his father? They3962 say3004 unto him,846 The3588 first.4413 Jesus2424 saith3004 unto them,846 Verily281 I say3004 unto you,5213 That3754 the3588 publicans5057 and2532 the3588 harlots4204 go into the kingdom of God before4254 1519 3588 932 2316 you.5209

32  For1063 John2491 came2064 unto4314 you5209 in1722 the way3598 of righteousness,1343 and2532 ye believed4100 him846 not;3756 but1161 the3588 publicans5057 and2532 the3588 harlots4204 believed4100 him:846 and1161 ye,5210 when ye had seen1492 it, repented3338 not3756 afterward,5305 that ye might believe4100 him.846

33  Hear191 another243 parable:3850 There was2258 a certain5100 householder,3617 which3748 planted5452 a vineyard,290 and2532 hedged it round about,4060 846 5418 and2532 digged3736 a winepress3025 in1722 it,846 and2532 built3618 a tower,4444 and2532 let it out1554 846 to husbandmen,1092 and2532 went into a far country:589

34  And1161 when3753 the3588 time2540 of the3588 fruit2590 drew near,1448 he sent649 his848 servants1401 to4314 the3588 husbandmen,1092 that they might receive2983 the3588 fruits2590 of it.846

35  And2532 the3588 husbandmen1092 took2983 his846 servants,1401 and beat1194 one,3739 3303 and1161 killed615 another,3739 and1161 stoned3036 another.3739

36  Again,3825 he sent649 other243 servants1401 more4119 than the3588 first:4413 and2532 they did4160 unto them846 likewise.5615

37  But1161 last5305 of all he sent649 unto4314 them846 his848 son,5207 saying,3004 They will reverence1788 my3450 son.5207

38  But1161 when the3588 husbandmen1092 saw1492 the3588 son,5207 they said2036 among1722 themselves,1438 This3778 is2076 the3588 heir;2818 come,1205 let us kill615 him,846 and2532 let us seize on2722 his846 inheritance.2817

39  And2532 they caught2983 him,846 and2532 cast1544 him out1854 of the3588 vineyard,290 and2532 slew615 him.

40  When3752 the3588 lord2962 therefore3767 of the3588 vineyard290 cometh,2064 what5101 will he do4160 unto those1565 husbandmen?1092

41  They say3004 unto him,846 He will miserably2560 destroy622 those846 wicked men,2556 and2532 will let out1554 his vineyard290 unto other243 husbandmen,1092 which3748 shall render591 him846 the3588 fruits2590 in1722 their846 seasons.2540

42  Jesus2424 saith3004 unto them,846 Did ye never3763 read314 in1722 the3588 Scriptures,1124 The stone3037 which3739 the3588 builders3618 rejected,593 the same3778 is become1096 the1519 head2776 of the corner:1137 this3778 is1096 the Lord's doing,3844 2962 and2532 it is2076 marvelous2298 in1722 our2257 eyes?3788

43  Therefore1223 5124 say3004 I unto you,5213 The3588 kingdom932 of God2316 shall be taken142 from575 you,5216 and2532 given1325 to a nation1484 bringing forth4160 the3588 fruits2590 thereof.846

44  And2532 whosoever shall fall4098 on1909 this5126 stone3037 shall be broken:4917 but1161 on1909 whomsoever3739 302 it shall fall,4098 it will grind him to powder.3039 846

45  And2532 when the3588 chief priests749 and2532 Pharisees5330 had heard191 his846 parables,3850 they perceived1097 that3754 he spake3004 of4012 them.846

46  But2532 when they sought2212 to lay hands2902 on him,846 they feared5399 the3588 multitude,3793 because1894 they took2192 him846 for5613 a prophet.4396

Vul

1 Et cum appropinquassent Jerosolymis, et venissent Bethphage ad montem Oliveti: tunc Jesus misit duos discipulos,

2 dicens eis: Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam alligatam, et pullum cum ea: solvite, et adducite mihi:

3 et si quis vobis aliquid dixerit, dicite quia Dominus his opus habet: et confestim dimittet eos.

4 Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est per prophetam dicentem:

5 [Dicite filiæ Sion:
Ecce rex tuus venit tibi
mansuetus, sedens super asinam,
et pullum filium subjugalis.]

6 Euntes autem discipuli fecerunt sicut præcepit illis Jesus.

7 Et adduxerunt asinam, et pullum: et imposuerunt super eos vestimenta sua, et eum desuper sedere fecerunt.

8 Plurima autem turba straverunt vestimenta sua in via: alii autem cædebant ramos de arboribus, et sternebant in via:

9 turbæ autem, quæ præcedebant, et quæ sequebantur, clamabant, dicentes: Hosanna filio David: benedictus, qui venit in nomine Domini: hosanna in altissimis.

10 Et cum intrasset Jerosolymam, commota est universa civitas, dicens: Quis est hic?

11 Populi autem dicebant: Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ.

12 Et intravit Jesus in templum Dei, et ejiciebat omnes vendentes et ementes in templo, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit:

13 et dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur: vos autem fecistis illam speluncam latronum.

14 Et accesserunt ad eum cæci, et claudi in templo: et sanavit eos.

15 Videntes autem principes sacerdotum et scribæ mirabilia quæ fecit, et pueros clamantes in templo, et dicentes: Hosanna filio David: indignati sunt,

16 et dixerunt ei: Audis quid isti dicunt? Jesus autem dixit eis: Utique. Numquam legistis: Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem?

17 Et relictis illis, abiit foras extra civitatem in Bethaniam: ibique mansit.

18 Mane autem revertens in civitatem, esuriit.

19 Et videns fici arborem unam secus viam, venit ad eam: et nihil invenit in ea nisi folia tantum, et ait illi: Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta est continuo ficulnea.

20 Et videntes discipuli, mirati sunt, dicentes: Quomodo continuo aruit?

21 Respondens autem Jesus, ait eis: Amen dico vobis, si habueritis fidem, et non hæsitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis: Tolle, et jacta te in mare, fiet.

22 Et omnia quæcumque petieritis in oratione credentes, accipietis.

23 Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes: In qua potestate hæc facis? et quis tibi dedit hanc potestatem?

24 Respondens Jesus dixit eis: Interrogabo vos et ego unum sermonem: quem si dixeritis mihi, et ego vobis dicam in qua potestate hæc facio.

25 Baptismus Joannis unde erat? e cælo, an ex hominibus? At illi cogitabant inter se, dicentes:

26 Si dixerimus, e cælo, dicet nobis: Quare ergo non credidistis illi? Si autem dixerimus, ex hominibus, timemus turbam: omnes enim habebant Joannem sicut prophetam.

27 Et respondentes Jesu, dixerunt: Nescimus. Ait illis et ipse: Nec ego dico vobis in qua potestate hæc facio.

28 Quid autem vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios, et accedens ad primum, dixit: Fili, vade hodie, operare in vinea mea.

29 Ille autem respondens, ait: Nolo. Postea autem, pœnitentia motus, abiit.

30 Accedens autem ad alterum, dixit similiter. At ille respondens, ait: Eo, domine, et non ivit:

31 quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei: Primus. Dicit illis Jesus: Amen dico vobis, quia publicani et meretrices præcedent vos in regnum Dei.

32 Venit enim ad vos Joannes in via justitiæ, et non credidistis ei: publicani autem et meretrices crediderunt ei: vos autem videntes nec pœnitentiam habuistis postea, ut crederetis ei.

33 Aliam parabolam audite: Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam, et sepem circumdedit ei, et fodit in ea torcular, et ædificavit turrim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est.

34 Cum autem tempus fructuum appropinquasset, misit servos suos ad agricolas, ut acciperent fructus ejus.

35 Et agricolæ, apprehensis servis ejus, alium ceciderunt, alium occiderunt, alium vero lapidaverunt.

36 Iterum misit alios servos plures prioribus, et fecerunt illis similiter.

37 Novissime autem misit ad eos filium suum, dicens: Verebuntur filium meum.

38 Agricolæ autem videntes filium dixerunt intra se: Hic est hæres, venite, occidamus eum, et habebimus hæreditatem ejus.

39 Et apprehensum eum ejecerunt extra vineam, et occiderunt.

40 Cum ergo venerit dominus vineæ, quid faciet agricolis illis?

41 Aiunt illi: Malos male perdet: et vineam suam locabit aliis agricolis, qui reddant ei fructum temporibus suis.

42 Dicit illis Jesus: Numquam legistis in Scripturis: [Lapidem quem reprobaverunt ædificantes,
hic factus est in caput anguli:
a Domino factum est istud,
et est mirabile in oculis nostris?]

43 Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus ejus.

44 Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.

45 Et cum audissent principes sacerdotum et pharisæi parabolas ejus, cognoverunt quod de ipsis diceret.

46 Et quærentes eum tenere, timuerunt turbas: quoniam sicut prophetam eum habebant.


Next: Matthew 22