Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 18

GNT

1 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ἰησοῦ λέγοντες, τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

2 καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν

3 καὶ εἶπεν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

4 ὅστις οὗν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὖτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῶ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.

6 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῶ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῶ πελάγει τῆς θαλάσσης.

7 οὐαὶ τῶ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῶ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὖ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

10 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

11 

12 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῶ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

15 ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

18 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῶ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῶ.

19 πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὖ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

20 οὖ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

21 τότε προσελθὼν ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ, κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῶ; ἕως ἑπτάκις;

22 λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

23 διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῶ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.

26 πεσὼν οὗν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῶ λέγων, μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.

27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῶ.

28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὖρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῶ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.

29 πεσὼν οὗν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων, μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.

30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῶ τὸ ὀφειλόμενον.

31 ἰδόντες οὗν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῶ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῶ, δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;

34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὖ ἀποδῶ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.

35 οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

KJV

1  At1722 the same1565 time5610 came4334 the3588 disciples3101 unto Jesus,2424 saying,3004 Who5101 686 is2076 the greatest3187 in1722 the3588 kingdom932 of heaven?3772

2  And2532 Jesus2424 called4341 a little child3813 unto him, and2532 set2476 him846 in1722 the midst3319 of them,846

3  And2532 said,2036 Verily281 I say3004 unto you,5213 Except3362 ye be converted,4762 and2532 become1096 as5613 little children,3813 ye shall not3364 enter1525 into1519 the3588 kingdom932 of heaven.3772

4  Whosoever3748 therefore3767 shall humble5013 himself1438 as5613 this5124 little child,3813 the same3778 is2076 greatest3187 in1722 the3588 kingdom932 of heaven.3772

5  And2532 whoso3739 1437 shall receive1209 one1520 such5108 little child3813 in1909 my3450 name3686 receiveth1209 me.1691

6  But1161 whoso3739 302 shall offend4624 one1520 of these5130 little ones3398 which believe4100 in1519 me,1691 it were better4851 for him846 that2443 a millstone3458 3684 were hanged2910 about1909 his846 neck,5137 and2532 that he were drowned2670 in1722 the3588 depth3989 of the3588 sea.2281

7  Woe3759 unto the3588 world2889 because of offenses!4625 for1063 it must needs be2076 318 that offenses4625 come;2064 but4133 woe3759 to that1565 man444 by1223 whom3739 the3588 offense4625 cometh!2064

8  Wherefore1161 if1487 thy4675 hand5495 or2228 thy4675 foot4228 offend4624 thee,4571 cut them off,1581 846 and2532 cast906 them from575 thee:4675 it is2076 better2570 for thee4671 to enter1525 into1519 life2222 halt5560 or2228 maimed,2948 rather than2228 having2192 two1417 hands5495 or2228 two1417 feet4228 to be cast906 into1519 everlasting166 fire.4442

9  And2532 if1487 thine4675 eye3788 offend4624 thee,4571 pluck it out,1807 846 and2532 cast906 it from575 thee:4675 it is2076 better2570 for thee4671 to enter1525 into1519 life2222 with one eye,3442 rather2228 than having2192 two1417 eyes3788 to be cast906 into1519 hell1067 fire.4442

10  Take heed3708 that ye despise2706 not3361 one1520 of these5130 little ones;3398 for1063 I say3004 unto you,5213 That3754 in1722 heaven3772 their846 angels32 do always1223 3956 behold991 the3588 face4383 of my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

11  For1063 the3588 Son5207 of man444 is come2064 to save4982 that which was lost.622

12  How5101 think1380 ye?5213 if1437 a5100 man444 have1096 a hundred1540 sheep,4263 and2532 one1520 of1537 them846 be gone astray,4105 doth he not3780 leave863 the3588 ninety and nine,1768 and goeth4198 into1909 the3588 mountains,3735 and2532 seeketh2212 that which is gone astray?4105

13  And2532 if1437 so be1096 that he find2147 it,846 verily281 I say3004 unto you,5213 he3754 rejoiceth5463 more3123 of1909 that846 sheep, than2228 of1909 the3588 ninety and nine1768 which went not astray.4105 3361

14  Even so3779 it is2076 not3756 the will2307 of1715 your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven,3772 that2443 one1520 of these5130 little ones3398 should perish.622

15  Moreover1161 if1437 thy4675 brother80 shall trespass264 against1519 thee,4571 go5217 and2532 tell him his fault1651 846 between3342 thee4675 and2532 him846 alone:3441 if1437 he shall hear191 thee,4675 thou hast gained2770 thy4675 brother.80

16  But1161 if1437 he will not3361 hear191 thee, then take3880 with3326 thee4675 one1520 or2228 two1417 more,2089 that2243 in1909 the mouth4720 of two1417 or2228 three5140 witnesses3144 every3956 word4487 may be established.2476

17  And1161 if1437 he shall neglect to hear3878 them,846 tell2036 it unto the3588 church:1577 but1161 if1437 he neglect to hear3878 the3588 church,1577 let him be2077 unto thee4671 as5618 a heathen man1482 and2532 a publican.5057

18  Verily281 I say3004 unto you,5213 Whatsoever3745 1437 ye shall bind1210 on1909 earth1093 shall be2071 bound1210 in1722 heaven:3772 and2532 whatsoever3745 1437 ye shall loose3089 on1909 earth1093 shall be2071 loosed3089 in1722 heaven.3772

19  Again3825 I say3004 unto you,5213 That3754 if1437 two1417 of you5216 shall agree4856 on1909 earth1093 as touching4012 any3956 thing4229 that3739 1437 they shall ask,154 it shall be done1096 for them846 of3844 my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

20  For1063 where3757 two1417 or2228 three5140 are1526 gathered together4863 in1519 my1699 name,3686 there1563 am1510 I in1722 the midst3319 of them.846

21  Then5119 came4334 Peter4074 to him,846 and said,2036 Lord,2962 how oft4212 shall my3450 brother80 sin264 against1519 me,1691 and2532 I forgive863 him?846 till2193 seven times?2034

22  Jesus2424 saith3004 unto him,846 I say3004 not3756 unto thee,4671 Until2193 seven times:2034 but, Until2193 seventy times1441 seven.2033

23  Therefore1223 5124 is the3588 kingdom932 of heaven3772 likened unto3666 a certain king,444 935 which3739 would2309 take4868 account3056 of3326 his848 servants.1401

24  And1161 when he846 had begun756 to reckon,4868 one1520 was brought4374 unto him,846 which owed3781 him ten thousand3463 talents.5007

25  But1161 forasmuch as he846 had2192 not3361 to pay,591 his846 lord2962 commanded2753 him846 to be sold,4097 and2532 his846 wife,1135 and2532 children,5043 and2532 all3956 that he3745 had,2192 and2532 payment to be made.591

26  The3588 servant1401 therefore3767 fell down,4098 and worshiped4352 him,846 saying,3004 Lord,2962 have patience3114 with1909 me,1698 and2532 I will pay591 thee4671 all.3956

27  Then1161 the3588 lord2962 of that1565 servant1401 was moved with compassion4697 and loosed630 him,846 and2532 forgave863 him846 the3588 debt.1156

28  But1161 the3588 same1565 servant1401 went out,1831 and found2147 one1520 of his846 fellow servants,4889 which3739 owed3784 him846 a hundred1540 pence:1220 and2532 he laid hands2902 on him,846 and took him by the throat,4155 saying,3004 Pay591 me3427 that3748 thou owest.3784

29  And3767 his846 fellowservant4889 fell down4098 at1519 his846 feet,4228 and besought3870 him,846 saying,3004 Have patience3114 with1909 me,1698 and2532 I will pay591 thee4671 all.3956

30  And1161 he3588 would2309 not:3756 but235 went565 and cast906 him846 into1519 prison,5438 till2193 he should pay591 the3588 debt.3784

31  So1161 when his846 fellowservants4889 saw1492 what was done,1096 they were very sorry,3076 4970 and2532 came2064 and told1285 unto their848 lord2962 all3956 that was done.1096

32  Then5119 his846 lord,2962 after that he had called4341 him,846 said3004 unto him,846 O thou wicked4190 servant,1401 I forgave863 thee4671 all3956 that1565 debt,3782 because1893 thou desiredst3870 me:3165

33  Shouldest1163 not3756 thou4571 also2532 have had compassion1653 on thy4675 fellow servant,4889 even2532 as5613 I1473 had pity1653 on thee?4571

34  And2532 his846 lord2962 was wroth,3710 and delivered3860 him846 to the3588 tormentors,930 till2193 he3739 should pay591 all3956 that was due3784 unto him.846

35  So likewise3779 shall my3450 heavenly2032 Father3962 do4160 also2532 unto you,5213 if3362 ye from575 your5216 hearts2588 forgive863 not3362 every one1538 his848 brother80 their846 trespasses.3900

Vul

1 In illa hora accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes: Quis, putas, major est in regno cælorum?

2 Et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum,

3 et dixit: Amen dico vobis, nisi conversi fueritis, et efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum cælorum.

4 Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste, hic est major in regno cælorum.

5 Et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit:

6 qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in profundum maris.

7 Væ mundo a scandalis! Necesse est enim ut veniant scandala: verumtamen væ homini illi, per quem scandalum venit.

8 Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscide eum, et projice abs te: bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem æternum.

9 Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te: bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis.

10 Videte ne contemnatis unum ex his pusillis: dico enim vobis, quia angeli eorum in cælis semper vident faciem Patris mei, qui in cælis est.

11 Venit enim Filius hominis salvare quod perierat.

12 Quid vobis videtur? si fuerint alicui centum oves, et erravit una ex eis: nonne relinquit nonaginta novem in montibus, et vadit quærere eam quæ erravit?

13 Et si contigerit ut inveniat eam: amen dico vobis, quia gaudet super eam magis quam super nonaginta novem, quæ non erraverunt.

14 Sic non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in cælis est, ut pereat unus de pusillis istis.

15 Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te, et ipsum solum: si te audierit, lucratus eris fratrem tuum.

16 Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum.

17 Quod si non audierit eos: dic ecclesiæ. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.

18 Amen dico vobis, quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in cælo: et quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in cælo.

19 Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo, qui in cælis est.

20 Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.

21 Tunc accedens Petrus ad eum, dixit: Domine, quoties peccabit in me frater meus, et dimittam ei? usque septies?

22 Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque septies: sed usque septuagies septies.

23 Ideo assimilatum est regnum cælorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis.

24 Et cum cœpisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat ei decem millia talenta.

25 Cum autem non haberet unde redderet, jussit eum dominus ejus venundari, et uxorem ejus, et filios, et omnia quæ habebat, et reddi.

26 Procidens autem servus ille, orabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.

27 Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum, et debitum dimisit ei.

28 Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios: et tenens suffocavit eum, dicens: Redde quod debes.

29 Et procidens conservus ejus, rogabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.

30 Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.

31 Videntes autem conservi ejus quæ fiebant, contristati sunt valde: et venerunt, et narraverunt domino suo omnia quæ facta fuerant.

32 Tunc vocavit illum dominus suus: et ait illi: Serve nequam, omne debitum dimisi tibi quoniam rogasti me:

33 nonne ergo oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum?

34 Et iratus dominus ejus tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet universum debitum.

35 Sic et Pater meus cælestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris.


Next: Matthew 19