Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 16

GNT

1 καὶ προσελθόντες οἱ φαρισαῖοι καὶ σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, [ὀψίας γενομένης λέγετε, εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·

3 καὶ πρωΐ, σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.]

4 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.

5 καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.

6 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων.

7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν.

8 γνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;

9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε;

10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε;

11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων.

12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων.

13 ἐλθὼν δὲ ὁ ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη καισαρείας τῆς φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

14 οἱ δὲ εἶπαν, οἱ μὲν ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ἠλίαν, ἕτεροι δὲ ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

15 λέγει αὐτοῖς, ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

16 ἀποκριθεὶς δὲ σίμων πέτρος εἶπεν, σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, μακάριος εἶ, σίμων βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

20 τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.

21 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῶ λέγων, ἵλεώς σοι, κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.

23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῶ πέτρῳ, ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

24 τότε ὁ ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

KJV

2532 The3588 Pharisees5330 also2532 with the Sadducees4523 came,4334 and tempting3985 desired1905 him846 that he would show1925 them846 a sign4592 from1537 heaven.3772

1161 He3588 answered611 and said2036 unto them,846 When it is1096 evening,3798 ye say,3004 It will be fair weather:2105 for1063 the3588 sky3772 is red.4449

3  And2532 in the morning,4404 It will be foul weather5494 today:4594 for1063 the3588 sky3772 is red4449 and2532 lowering.4768 O ye hypocrites,5273 ye can1097 discern1252 the3588 3303 face4383 of the3588 sky;3772 but1161 can1410 ye not3756 discern the3588 signs4592 of the3588 times?2540

4  A wicked4190 and2532 adulterous3428 generation1074 seeketh after1934 a sign;4592 and2532 there shall no3756 sign4592 be given1325 unto it,846 but1508 the3588 sign4592 of the3588 prophet4396 Jonah.2495 And2532 he left2641 them,846 and departed.565

5  And2532 when his846 disciples3101 were come2064 to1519 the3588 other side,4008 they had forgotten1950 to take2983 bread.740

6  Then1161 Jesus2424 said2036 unto them,846 Take heed3708 and2532 beware4337 of575 the3588 leaven2219 of the3588 Pharisees5330 and2532 of the Sadducees.4523

7  And1161 they3588 reasoned1260 among1722 themselves,1438 saying,3004 It is because3754 we have taken2983 no3756 bread.740

8  Which when1161 Jesus2424 perceived,1097 he said2036 unto them,846 O ye of little faith,3640 why5101 reason1260 ye among1722 yourselves,1438 because3754 ye have brought2983 no3756 bread?740

9  Do ye not yet3768 understand,3539 neither3761 remember3421 the3588 five4002 loaves740 of the3588 five thousand,4000 and2532 how many4214 baskets2894 ye took up?2983

10  Neither3761 the3588 seven2033 loaves740 of the3588 four thousand,5070 and2532 how many4214 baskets4711 ye took up?2983

11  How4459 is it that ye do not3756 understand3539 that3754 I spake2036 it not3756 to you5213 concerning4012 bread,740 that ye should beware4337 of575 the3588 leaven2219 of the3588 Pharisees5330 and2532 of the Sadducees?4523

12  Then5119 understood4920 they how3754 that he bade2036 them not3756 beware4337 of575 the3588 leaven2219 of bread,740 but235 of575 the3588 doctrine1322 of the3588 Pharisees5330 and2532 of the Sadducees.4523

13  When1161 Jesus2424 came2064 into1519 the3588 coasts3313 of Caesarea2542 Philippi,5376 he asked2065 his848 disciples,3101 saying,3004 Whom5101 do men444 say3004 that I3165 the3588 Son5207 of man444 am?1511

14  And1161 they3588 said,2036 Some3588 say3303 that thou art John2491 the3588 Baptist:910 1161 some,243 Elijah;2243 and1161 others,2087 Jeremiah,2408 or2228 one1520 of the3588 prophets.4396

15  He saith3004 unto them,846 But1161 whom5101 say3004 ye5210 that I3165 am?1511

16  And1161 Simon4613 Peter4074 answered611 and said,2036 Thou4771 art1488 the3588 Christ,5547 the3588 Son5207 of the living2198 God.2316

17  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto him,846 Blessed3107 art1488 thou, Simon4613 Bar-jona:920 for3754 flesh4561 and2532 blood129 hath not3756 revealed601 it unto thee,4671 but235 my3450 Father3962 which3588 is in1722 heaven.3772

18  And1161 I say also2504 3004 unto thee,4671 That3754 thou4771 art1488 Peter,4074 and2532 upon1909 this5026 rock4073 I will build3618 my3450 church;1577 and2532 the gates4439 of hell86 shall not3756 prevail against2729 it.846

19  And2532 I will give1325 unto thee4671 the3588 keys2807 of the3588 kingdom932 of heaven:3772 and2532 whatsoever3739 1437 thou shalt bind1210 on1909 earth1093 shall2071 be bound1210 in1722 heaven:3772 and2532 whatsoever3739 1437 thou shalt loose3089 on1909 earth1093 shall be2071 loosed3089 in1722 heaven.3772

20  Then5119 charged1291 he his848 disciples3101 that2443 they should tell2036 no man3367 that3752 he846 was2076 Jesus2424 the3588 Christ.5547

21  From575 that time forth5119 began756 Jesus2424 to show1166 unto his848 disciples,3101 how that3754 he846 must1163 go565 unto1519 Jerusalem,2414 and2532 suffer3958 many things4183 of575 the3588 elders4245 and2532 chief priests749 and2532 scribes,1122 and2532 be killed,615 and2532 be raised again1453 the3588 third5154 day.2250

22  Then2532 Peter4074 took4355 him,846 and began756 to rebuke2008 him,846 saying,3004 Be it far2436 from thee,4671 Lord:2962 this5124 shall not3364 be2071 unto thee.4671

23  But1161 he3588 turned,4762 and said2036 unto Peter,4074 Get5217 thee behind3694 me,3450 Satan:4567 thou art1488 an offense4625 unto me:3450 for3754 thou savorest5426 not3756 the things3588 that be of God,2316 but235 those3588 that be of men.444

24  Then5119 said2036 Jesus2424 unto his848 disciples,3101 If any1536 man will2309 come2064 after3694 me,3450 let him deny533 himself,1438 and2532 take up142 his848 cross,4716 and2532 follow190 me.3427

25  For1063 whosoever3739 302 will2309 save4982 his848 life5590 shall lose622 it:846 and1161 whosoever3739 302 will lose622 his848 life5590 for my sake1752 1700 shall find2147 it.846

26  For1063 what5101 is a man444 profited,5623 if1437 he shall gain2770 the3588 whole3650 world,2889 and2532 lose2210 his own848 soul?5590 or2228 what5101 shall a man444 give1325 in exchange465 for his848 soul?5590

27  For1063 the3588 Son5207 of man444 shall3195 come2064 in1722 the3588 glory1391 of his848 Father3962 with3326 his848 angels;32 and2532 then5119 he shall reward591 every man1538 according2596 to his848 works.4234

28  Verily281 I say3004 unto you,5213 There be1526 some5100 standing2476 here,5602 which3748 shall not3361 taste1089 of death,2288 till2193 302 they see1492 the3588 Son5207 of man444 coming2064 in1722 his848 kingdom.932

Vul

1 Et accesserunt ad eum pharisæi et sadducæi tentantes: et rogaverunt eum ut signum de cælo ostenderet eis.

2 At ille respondens, ait illis: Facto vespere dicitis: Serenum erit, rubicundum est enim cælum.

3 Et mane: Hodie tempestas, rutilat enim triste cælum.

4 Faciem ergo cæli dijudicare nostis: signa autem temporum non potestis scire? Generatio mala et adultera signum quærit: et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ prophetæ. Et relictis illis, abiit.

5 Et cum venissent discipuli ejus trans fretum, obliti sunt panes accipere.

6 Qui dixit illis: Intuemini, et cavete a fermento pharisæorum et sadducæorum.

7 At illi cogitabant intra se dicentes: Quia panes non accepimus.

8 Sciens autem Jesus, dixit: Quid cogitatis intra vos modicæ fidei, quia panes non habetis?

9 Nondum intelligitis, neque recordamini quinque panum in quinque millia hominum, et quot cophinos sumpsistis?

10 neque septem panum in quatuor millia hominum, et quot sportas sumpsistis?

11 Quare non intelligitis, quia non de pane dixi vobis: Cavete a fermento pharisæorum et sadducæorum?

12 Tunc intellexerunt quia non dixerit cavendum a fermento panum, sed a doctrina pharisæorum et sadducæorum.

13 Venit autem Jesus in partes Cæsareæ Philippi: et interrogabat discipulos suos, dicens: Quem dicunt homines esse Filium hominis?

14 At illi dixerunt: Alii Joannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, aut unum ex prophetis.

15 Dicit illis Jesus: Vos autem, quem me esse dicitis?

16 Respondens Simon Petrus dixit: Tu es Christus, Filius Dei vivi.

17 Respondens autem Jesus, dixit ei: Beatus es Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cælis est.

18 Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.

19 Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.

20 Tunc præcepit discipulis suis ut nemini dicerent quia ipse esset Jesus Christus.

21 Exinde cœpit Jesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Jerosolymam, et multa pati a senioribus, et scribis, et principibus sacerdotum, et occidi, et tertia die resurgere.

22 Et assumens eum Petrus, cœpit increpare illum dicens: Absit a te, Domine: non erit tibi hoc.

23 Qui conversus, dixit Petro: Vade post me Satana, scandalum es mihi: quia non sapis ea quæ Dei sunt, sed ea quæ hominum.

24 Tunc Jesus dixit discipulis suis: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.

25 Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.

26 Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?

27 Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis: et tunc reddet unicuique secundum opera ejus.

28 Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.


Next: Matthew 17