Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 3

GNT

1 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ἰουδαίας

2 [καὶ] λέγων, μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

3 οὖτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

4 αὐτὸς δὲ ὁ ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.

5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ἰορδάνου,

6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῶ ἰορδάνῃ ποταμῶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;

8 ποιήσατε οὗν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·

9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ.

10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὗν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὖ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·

12 οὖ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

13 τότε παραγίνεται ὁ ἰησοῦς ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ἰορδάνην πρὸς τὸν ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ.

14 ὁ δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῶ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν·

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

KJV

1  In1722 those1565 days2250 came3854 John2491 the3588 Baptist,910 preaching2784 in1722 the3588 wilderness2048 of Judea,2449

2  And2532 saying,3004 Repent3340 ye: for1063 the3588 kingdom932 of heaven3772 is at hand.1448

3  For1063 this3778 is2076 he that was spoken of4483 by5259 the3588 prophet4396 Isaiah,2268 saying,3004 The voice5456 of one crying994 in1722 the3588 wilderness,2048 Prepare2090 ye the3588 way3598 of the Lord,2962 make4160 his846 paths5147 straight.2117

4  And1161 the same846 John2491 had2192 his848 raiment1742 of575 camel's2574 hair,2359 and2532 a leather1193 girdle2223 about4012 his846 loins;3751 and1161 his848 meat5160 was2258 locusts200 and2532 wild66 honey.3192

5  Then5119 went out1607 to4314 him846 Jerusalem,2414 and2532 all3956 Judea,2449 and2532 all3956 the3588 region round about4066 Jordan,2446

6  And2532 were baptized907 of5259 him846 in1722 Jordan,2446 confessing1843 their848 sins.266

7  But1161 when he saw1492 many4183 of the3588 Pharisees5330 and2532 Sadducees4523 come2064 to1909 his846 baptism,908 he said2036 unto them,846 O generation1081 of vipers,2191 who5101 hath warned5263 you5213 to flee5343 from575 the3588 wrath3709 to come?3195

8  Bring forth4160 therefore3767 fruits2590 meet514 for repentance:3341

9  And2532 think1380 not3361 to say3004 within1722 yourselves,1438 We have2192 Abraham11 to our father:3962 for1063 I say3004 unto you,5213 that3754 God2316 is able1410 of1537 these5130 stones3037 to raise up1453 children5043 unto Abraham.11

10  And1161 now2235 also2532 the3588 axe513 is laid2749 unto4314 the3588 root4491 of the3588 trees:1186 therefore3767 every3956 tree1186 which bringeth not forth4160 3361 good2570 fruit2590 is hewn down,1581 and2532 cast906 into1519 the fire.4442

11  I1473 indeed3303 baptize907 you5209 with1722 water5204 unto1519 repentance:3341 but1161 he that cometh2064 after3694 me3450 is2076 mightier2478 than I,3450 whose3739 shoes5266 I am1510 not3756 worthy2425 to bear:941 he846 shall baptize907 you5209 with1722 the Holy40 Ghost,4151 and2532 with fire:4442

12  Whose3739 fan4425 is in1722 his846 hand,5495 and2532 he will throughly purge1245 his848 floor,257 and2532 gather4863 his848 wheat4621 into1519 the3588 garner;596 but1161 he will burn up2618 the3588 chaff892 with unquenchable762 fire.4442

13  Then5119 cometh3854 Jesus2424 from575 Galilee1056 to1909 Jordan2446 unto4314 John,2491 to be baptized907 of5259 him.846

14  But1161 John2491 forbade1254 him,846 saying,3004 I1473 have2192 need5532 to be baptized907 of5259 thee,4675 and2532 comest2064 thou4771 to4314 me?3165

15  And1161 Jesus2424 answering611 said2036 unto4314 him,846 Suffer863 it to be so now:737 for1063 thus3779 it2076 becometh4241 us2254 to fulfill4137 all3956 righteousness.1343 Then5119 he suffered863 him.846

16  And2532 Jesus,2424 when he was baptized,907 went up305 straightway2117 out of575 the3588 water:5204 and,2532 lo,2400 the3588 heavens3772 were opened455 unto him,846 and2532 he saw1492 the3588 Spirit4151 of God2316 descending2597 like5616 a dove,4058 and2532 lighting2064 upon1909 him:846

17  And2532 lo2400 a voice5456 from1537 heaven,3772 saying,3004 This3778 is2076 my3450 beloved27 Son,5207 in1722 whom3739 I am well pleased.2106

Vul

1 In diebus autem illis venit Joannes Baptista prædicans in deserto Judææ,

2 et dicens: Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum.

3 Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem: [Vox clamantis in deserto:
Parate viam Domini;
rectas facite semitas ejus.]

4 Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos: esca autem ejus erat locustæ, et mel silvestre.

5 Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa, et omnis regio circa Jordanem;

6 et baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua.

7 Videns autem multos pharisæorum, et sadducæorum, venientes ad baptismum suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura ira?

8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ.

9 Et ne velitis dicere intra vos: Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ.

10 Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.

11 Ego quidem baptizo vos in aqua in pœnitentiam: qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni.

12 Cujus ventilabrum in manu sua: et permundabit aream suam: et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili.

13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo.

14 Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?

15 Respondens autem Jesus, dixit ei: Sine modo: sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum.

16 Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei cæli: et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se.

17 Et ecce vox de cælis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui.


Next: Matthew 4