Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 4

GNT

1 καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν.

2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,

3 ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι.

4 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό.

5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·

6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.

7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.

8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.

9 καὶ ἔλεγεν, ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

10 καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς.

11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται,

12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς.

13 καὶ λέγει αὐτοῖς, οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;

14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.

15 οὖτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς.

16 καὶ οὖτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν,

17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται.

18 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι· οὖτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες,

19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.

21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ;

22 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν.

23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

24 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν.

25 ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῶ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ.

26 καὶ ἔλεγεν, οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς

27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.

28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη[ς] σῖτον ἐν τῶ στάχυϊ.

29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.

30 καὶ ἔλεγεν, πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν;

31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,

32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.

33 καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν·

34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα.

35 καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν.

36 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῶ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.

37 καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον.

38 καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῶ, διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;

39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῶ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν;

41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, τίς ἄρα οὖτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῶ;

KJV

1  And2532 he began756 again3825 to teach1321 by3844 the3588 sea side:2281 and2532 there was gathered4863 unto4314 him846 a great4183 multitude,3793 so that5620 he846 entered1684 into1519 a ship,4143 and sat2521 in1722 the3588 sea;2281 and2532 the3588 whole3956 multitude3793 was2258 by4314 the3588 sea2281 on1909 the3588 land.1093

2  And2532 he taught1321 them846 many things4183 by1722 parables,3850 and2532 said3004 unto them846 in1722 his848 doctrine,1322

3  Hearken;191 Behold,2400 there went out1831 a sower4687 to sow:4687

4  And2532 it came to pass,1096 as he sowed,4687 some3739 3303 fell4098 by3844 the3588 way side,3598 and2532 the3588 fowls4071 of the3588 air3772 came2064 and2532 devoured it up.2719 846

5  And1161 some243 fell4098 on1909 stony ground,4075 where3699 it had2192 not3756 much4183 earth;1093 and2532 immediately2112 it sprang up,1816 because it had2192 no3361 depth899 of earth:1093

6  But1161 when the sun2246 was up,393 it was scorched;2739 and2532 because it had2192 no3361 root,4491 it withered away.3583

7  And2532 some243 fell4098 among1519 thorns,173 and2532 the3588 thorns173 grew up,305 and2532 choked4846 it,846 and2532 it yielded1325 no3756 fruit.2590

8  And2532 other243 fell4098 on1519 good2570 ground,1093 and2532 did yield1325 fruit2590 that sprang up305 and2532 increased;837 and2532 brought forth,5342 some1520 thirty,5144 and2532 some1520 sixty,1835 and2532 some1520 a hundred.1540

9  And2532 he said3004 unto them,846 He that hath2192 ears3775 to hear,191 let him hear.191

10  And1161 when3753 he was1096 alone,2651 they3588 that were about4012 him846 with4862 the3588 twelve1427 asked2065 of him846 the3588 parable.3850

11  And2532 he said3004 unto them,846 Unto you5213 it is given1325 to know1097 the3588 mystery3466 of the3588 kingdom932 of God:2316 but1161 unto them1565 that3588 are without,1854 all these things3956 are done1096 in1722 parables:3850

12  That2443 seeing991 they may see,991 and2532 not3361 perceive;1492 and2532 hearing191 they may hear,191 and2532 not3361 understand;4920 lest at any time3379 they should be converted,1994 and2532 their sins265 should be forgiven863 them.846

13  And2532 he said3004 unto them,846 Know1492 ye not3756 this5026 parable?3850 and2532 how4459 then will ye know1097 all3956 parables?3850

14  The3588 sower4687 soweth4687 the3588 word.3056

15  And1161 these3778 are1526 they3588 by3844 the3588 way side,3598 where3699 the3588 word3056 is sown;4687 but2532 when3752 they have heard,191 Satan4567 cometh2064 immediately,2112 and2532 taketh away142 the3588 word3056 that was sown4687 in1722 their846 hearts.2588

16  And2532 these3778 are1526 they likewise which are sown4687 3668 on1909 stony ground;4075 who,3739 when3752 they have heard191 the3588 word,3056 immediately2112 receive2983 it846 with3326 gladness;5479

17  And2532 have2192 no3756 root4491 in1722 themselves,1438 and235 so1526 endure but for a time:4340 afterward,1534 when affliction2347 or2228 persecution1375 ariseth1096 for the word's sake,1223 3588 3056 immediately2112 they are offended.4624

18  And2532 these3778 are1526 they which are sown4687 among1519 thorns;173 such as hear191 the3588 word,3056

19  And2532 the3588 cares3308 of this5127 world,165 and2532 the3588 deceitfulness539 of riches,4149 and2532 the3588 lusts1939 of4012 other things3062 entering in,1531 choke4846 the3588 word,3056 and2532 it becometh1096 unfruitful.175

20  And2532 these3778 are1526 they which are sown4687 on1909 good2570 ground;1093 such as3748 hear191 the3588 word,3056 and2532 receive3858 it, and2532 bring forth fruit,2592 some1520 thirtyfold,5144 2532 some1520 sixty,1835 and2532 some1520 a hundred.1540

21  And2532 he said3004 unto them,846 Is a3385 candle3088 brought2064 to2443 be put5087 under5259 a bushel,3426 or2228 under5259 a bed?2825 and not3756 to2443 be set2007 on1909 a candlestick?3087

22  For1063 there is2076 nothing3756 5100 hid,2927 which3739 shall not3362 be manifested;5319 neither3761 was1096 any thing kept secret,614 but235 that2443 it should come2064 abroad.1519 5318

23  If any man1536 have2192 ears3775 to hear,191 let him hear.191

24  And2532 he said3004 unto them,846 Take heed991 what5101 ye hear:191 with1722 what3739 measure3358 ye mete,3354 it shall be measured3354 to you:5213 and2532 unto you5213 that hear191 shall more be given.4369

25  For1063 he3739 302 that hath,2192 to him846 shall be given:1325 and2532 he3739 that hath2192 not,3756 from575 him846 shall be taken142 even2532 that which3739 he hath.2192

26  And2532 he said,3004 So3779 is2076 the3588 kingdom932 of God,2316 as5613 if1437 a man444 should cast906 seed4703 into1909 the3588 ground;1093

27  And2532 should sleep,2518 and2532 rise1453 night3571 and2532 day,2250 and2532 the3588 seed4703 should spring985 and2532 grow up,3373 he846 knoweth1492 not3756 how.5613

28  For1063 the3588 earth1093 bringeth forth fruit2592 of herself;844 first4412 the blade,5528 then1534 the ear,4719 after1534 that the3588 full4134 corn4621 in1722 the3588 ear.4719

29  But1161 when3752 the3588 fruit2590 is brought forth,3860 immediately2112 he putteth in649 the3588 sickle,1407 because3754 the3588 harvest2326 is come.3936

30  And2532 he said,3004 Whereunto5101 shall we liken3666 the3588 kingdom932 of God?2316 or2228 with1722 what4169 comparison3850 shall we compare3846 it?846

31  It is like5613 a grain2848 of mustard seed,4615 which,3739 when3752 it is sown4687 in1909 the3588 earth,1093 is2076 less3398 than all3956 the3588 seeds4690 that3588 be2076 in1909 the3588 earth:1093

32  But2532 when3752 it is sown,4687 it groweth up,305 and2532 becometh1096 greater3187 than all3956 herbs,3001 and2532 shooteth out4160 great3173 branches;2798 so that5620 the3588 fowls4071 of the3588 air3772 may1410 lodge2681 under5259 the3588 shadow4639 of it.846

33  And2532 with many4183 such5108 parables3850 spake2980 he the3588 word3056 unto them,846 as2531 they were able1410 to hear191 it.

34  But1161 without5565 a parable3850 spake2980 he not3756 unto them:846 and1161 when they were alone,2596 2398 he expounded1956 all things3956 to his848 disciples.3101

35  And2532 the1722 same1565 day,2250 when the even3798 was come,1096 he saith3004 unto them,846 Let us pass over1330 unto1519 the3588 other side.4008

36  And2532 when they had sent away863 the3588 multitude,3793 they took3880 him846 even as5613 he was2258 in1722 the3588 ship.4143 And1161 there were2258 also2532 with3326 him846 other243 little ships.4142

37  And2532 there arose1096 a great3173 storm2978 of wind,417 and1161 the3588 waves2949 beat1911 into1519 the3588 ship,4143 so that5620 it846 was now full.1072 2235

38  And2532 he846 was2258 in1909 the3588 hinder part of the ship,4403 asleep2518 on1909 a pillow:4344 and2532 they awake1326 him,846 and2532 say3004 unto him,846 Master,1320 carest3199 thou4671 not3756 that3754 we perish?622

39  And2532 he arose,1326 and rebuked2008 the3588 wind,417 and2532 said2036 unto the3588 sea,2281 Peace,4623 be still.5392 And2532 the3588 wind417 ceased,2869 and2532 there was1096 a great3173 calm.1055

40  And2532 he said2036 unto them,846 Why5101 are2075 ye so3779 fearful?1169 how4459 is it that ye have2192 no3756 faith?4102

41  And2532 they feared5399 exceedingly,3173 5401 and2532 said3004 one to another,240 4314 What manner of man5101 686 is2076 this,3778 that3754 even2532 the3588 wind417 and2532 the3588 sea2281 obey5219 him?846

Vul

1 Et iterum cœpit docere ad mare: et congregata est ad eum turba multa, ita ut navim ascendens sederet in mari, et omnis turba circa mare super terram erat:

2 et docebat eos in parabolis multa, et dicebat illis in doctrina sua:

3 Audite: ecce exiit seminans ad seminandum.

4 Et dum seminat, aliud cecidit circa viam, et venerunt volucres cæli, et comederunt illud.

5 Aliud vero cecidit super petrosa, ubi non habuit terram multam: et statim exortum est, quoniam non habebat altitudinem terræ:

6 et quando exortus est sol, exæstuavit: et eo quod non habebat radicem, exaruit.

7 Et aliud cecidit in spinas: et ascenderunt spinæ, et suffocaverunt illud, et fructum non dedit.

8 Et aliud cecidit in terram bonam: et dabat fructum ascendentem et crescentem, et afferebat unum triginta, unum sexaginta, et unum centum.

9 Et dicebat: Qui habet aures audiendi, audiat.

10 Et cum esset singularis, interrogaverunt eum hi qui cum eo erant duodecim, parabolam.

11 Et dicebat eis: Vobis datum est nosse mysterium regni Dei: illis autem, qui foris sunt, in parabolis omnia fiunt:

12 ut videntes videant, et non videant: et audientes audiant, et non intelligant: nequando convertantur, et dimittantur eis peccata.

13 Et ait illis: Nescitis parabolam hanc? Et quomodo omnes parabolas cognoscetis?

14 Qui seminat, verbum seminat.

15 Hi autem sunt, qui circa viam, ubi seminatur verbum, et cum audierint, confestim venit Satanas, et aufert verbum, quod seminatum est in cordibus eorum.

16 Et hi sunt similiter, qui super petrosa seminantur: qui cum audierint verbum, statim cum gaudio accipiunt illud:

17 et non habent radicem in se, sed temporales sunt: deinde orta tribulatione et persecutione propter verbum, confestim scandalizantur.

18 Et alii sunt qui in spinas seminantur: hi sunt qui verbum audiunt,

19 et ærumnæ sæculi, et deceptio divitiarum, et circa reliqua concupiscentiæ introëuntes suffocant verbum, et sine fructu efficitur.

20 Et hi sunt qui super terram bonam seminati sunt, qui audiunt verbum, et suscipiunt, et fructificant, unum triginta, unum sexaginta, et unum centum.

21 Et dicebat illis: Numquid venit lucerna ut sub modo ponatur, aut sub lecto? nonne ut super candelabrum ponatur?

22 Non est enim aliquid absconditum, quod non manifestetur: nec factum est occultum, sed ut in palam veniat.

23 Si quis habet aures audiendi, audiat.

24 Et dicebat illis: Videte quid audiatis. In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis, et adjicietur vobis.

25 Qui enim habet, dabitur illi: et qui non habet, etiam quod habet auferetur ab eo.

26 Et dicebat: Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaciat sementem in terram,

27 et dormiat, et exsurgat nocte et die, et semen germinet, et increscat dum nescit ille.

28 Ultro enim terra fructificat, primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica.

29 Et cum produxerit fructus, statim mittit falcem, quoniam adsit messis.

30 Et dicebat: Cui assimilabimus regnum Dei? aut cui parabolæ comparabimus illud?

31 Sicut granum sinapis, quod cum seminatum fuerit in terra, minus est omnibus seminibus, quæ sunt in terra:

32 et cum seminatum fuerit, ascendit, et fit majus omnibus oleribus, et facit ramos magnos, ita ut possint sub umbra ejus aves cæli habitare.

33 Et talibus multis parabolis loquebatur eis verbum, prout poterant audire:

34 sine parabola autem non loquebatur eis: seorsum autem discipulis suis disserebat omnia.

35 Et ait illis in illa die, cum sero esset factum: Transeamus contra.

36 Et dimittentes turbam, assumunt eum ita ut erat in navi: et aliæ naves erant cum illo.

37 Et facta est procella magna venti, et fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur navis.

38 Et erat ipse in puppi super cervical dormiens: et excitant eum, et dicunt illi: Magister, non ad te pertinet, quia perimus?

39 Et exsurgens comminatus est vento, et dixit mari: Tace, obmutesce. Et cessavit ventus: et facta est tranquillitas magna.

40 Et ait illis: Quid timidi estis? necdum habetis fidem? et timuerunt timore magno, et dicebant ad alterutrum: Quis, putas, est iste, quia et ventus et mare obediunt ei?


Next: Mark 5