Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 17

GNT

1 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὖ ἔρχεται·

2 λυσιτελεῖ αὐτῶ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.

3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῶ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῶ·

4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῶ.

5 καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῶ κυρίῳ, πρόσθες ἡμῖν πίστιν.

6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ], ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.

7 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῶ, εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,

8 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῶ, ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;

9 μὴ ἔχει χάριν τῶ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα;

10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

11 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ πορεύεσθαι εἰς ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον σαμαρείας καὶ γαλιλαίας.

12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν [αὐτῶ] δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,

13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.

14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.

15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν,

16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῶ· καὶ αὐτὸς ἦν σαμαρίτης.

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;

18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῶ θεῶ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὖτος;

19 καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,

21 οὐδὲ ἐροῦσιν, ἰδοὺ ὧδε· ἤ, ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε.

23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐκεῖ· [ἤ,] ἰδοὺ ὧδε· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ].

25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας.

28 ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·

29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν λὼτ ἀπὸ σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.

30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.

31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῶ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς λώτ.

33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν.

34 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται·

35 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται.

36 

37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῶ, ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.

KJV

1  Then1161 said2036 he unto4314 the3588 disciples,3101 It is2076 impossible418 but that3361 offenses4625 will come:2064 but1161 woe3759 unto him, through1223 whom3739 they come!2064

2  It were better3081 for him846 that1487 a millstone3458 3684 were hanged4029 about4012 his846 neck,5137 and2532 he cast4496 into1519 the3588 sea,2281 than2228 that2443 he should offend4624 one1520 of these5130 little ones.3398

3  Take heed4337 to yourselves:1438 1161 If1437 thy4675 brother80 trespass264 against1519 thee,4571 rebuke2008 him;846 and2532 if1437 he repent,3340 forgive863 him.846

4  And2532 if1437 he trespass264 against1519 thee4571 seven times2034 in a day,2250 and2532 seven times2034 in a day2250 turn again1994 to1909 thee,4571 saying,3004 I repent;3340 thou shalt forgive863 him.846

5  And2532 the3588 apostles652 said2036 unto the3588 Lord,2962 Increase4369 our2254 faith.4102

6  And1161 the3588 Lord2962 said,2036 If1487 ye had2192 faith4102 as5613 a grain2848 of mustard seed,4615 ye might say3004 302 unto this5026 sycamine tree,4807 Be thou plucked up by the root,1610 and2532 be thou planted5452 in1722 the3588 sea;2281 and2532 it should obey5219 302 you.5213

7  But1161 which5101 of1537 you,5216 having2192 a servant1401 plowing722 or2228 feeding cattle,4165 will say2046 unto him by and by,2112 when he is come1525 from1537 the3588 field,68 Go3928 and sit down to meat?377

8  And235 will not3780 rather say2046 unto him,846 Make ready2090 wherewith5101 I may sup,1172 and2532 gird4024 thyself, and serve1247 me,3427 till2193 I have eaten5315 and2532 drunken;4095 and2532 afterward3326 5023 thou4771 shalt eat5315 and2532 drink?4095

9  Doth he thank2192 3361 5485 that1565 servant1401 because3754 he did4160 the things that were commanded1299 him?846 I think1380 not.3756

10  So likewise3779 2532 ye,5210 when3752 ye shall have done4160 all3956 those things which are commanded1299 you,5213 say,3004 We are2070 unprofitable888 servants:1401 we3754 have done4160 that which3739 was our duty3784 to do.4160

11  And2532 it came to pass,1096 as he846 went4198 to1519 Jerusalem,2419 that2532 he846 passed1330 through1223 the midst3319 of Samaria4540 and2532 Galilee.1056

12  And2532 as he846 entered1525 into1519 a certain5100 village,2968 there met528 him846 ten1176 men435 that were lepers,3015 which3739 stood2476 afar off:4207

13  And2532 they846 lifted up142 their voices,5456 and said,3004 Jesus,2424 Master,1988 have mercy1653 on us.2248

14  And2532 when he saw1492 them, he said2036 unto them,846 Go4198 show1925 yourselves1438 unto the3588 priests.2409 And2532 it came to pass,1096 that, as they846 went,5217 they were cleansed.2511

15  And1161 one1520 of1537 them,846 when he saw1492 that3754 he was healed,2390 turned back,5290 and with3326 a loud3173 voice5456 glorified1392 God,2316

16  And2532 fell down4098 on1909 his face4383 at3844 his846 feet,4228 giving him thanks:2168 846 and2532 he846 was2258 a Samaritan.4541

17  And1161 Jesus2424 answering611 said,2036 Were there not3780 ten1176 cleansed?2511 but1161 where4226 are the3588 nine?1767

18  There are not3756 found2147 that returned5290 to give1325 glory1391 to God,2316 save1508 this3778 stranger.241

19  And2532 he said2036 unto him,846 Arise,450 go thy way:4198 thy4675 faith4102 hath made thee whole.4982 4571

20  And1161 when he was demanded1905 of5259 the3588 Pharisees,5330 when4219 the3588 kingdom932 of God2316 should come,2064 he answered611 them846 and2532 said,2036 The3588 kingdom932 of God2316 cometh2064 not3756 with3326 observation:3907

21  Neither3761 shall they say,2046 Lo2400 here!5602 or,2228 lo2400 there!1563 for,1063 behold,2400 the3588 kingdom932 of God2316 is2076 within1787 you.5216

22  And1161 he said2036 unto4314 the3588 disciples,3101 The days2250 will come,2064 when3753 ye shall desire1937 to see1492 one3391 of the3588 days2250 of the3588 Son5207 of man,444 and2532 ye shall not3756 see3700 it.

23  And2532 they shall say2046 to you,5213 See2400 here;5602 or,2228 see2400 there:1563 go not after565 3361 them, nor3366 follow1377 them.

24  For1063 as5618 the3588 lightning,796 that lighteneth797 out1537 of the one3588 part under5259 heaven,3772 shineth2989 unto1519 the other3588 part under5259 heaven;3772 so3779 shall also2532 the3588 Son5207 of man444 be2071 in1722 his848 day.2250

25  But1161 first4412 must1163 he846 suffer3958 many things,4183 and2532 be rejected593 of575 this5026 generation.1074

26  And2532 as2531 it was1096 in1722 the3588 days2250 of Noah,3575 so3779 shall it be2071 also2532 in1722 the3588 days2250 of the3588 Son5207 of man.444

27  They did eat,2068 they drank,4095 they married wives,1060 they were given in marriage,1547 until891 the3739 day2250 that Noah3575 entered1525 into1519 the3588 ark,2787 and2532 the3588 flood2627 came,2064 and2532 destroyed622 them all.537

28  Likewise3668 also2532 as5613 it was1096 in1722 the3588 days2250 of Lot;3091 they did eat,2068 they drank,4095 they bought,59 they sold,4453 they planted,5452 they builded;3618

29  But1161 the same3739 day2250 that Lot3091 went out1831 of575 Sodom4670 it rained1026 fire4442 and2532 brimstone2303 from575 heaven,3772 and2532 destroyed622 them all.537

30  Even thus2596 5024 shall it be2071 in the3739 day2250 when the3588 Son5207 of man444 is revealed.601

31  In1722 that1565 day,2250 he which3739 shall be2071 upon1909 the3588 housetop,1430 and2532 his846 stuff4632 in1722 the3588 house,3614 let him not3361 come down2597 to take it away:142 846 and2532 he3588 that is in1722 the3588 field,68 let him likewise3668 not3361 return1994 back.1519 3694

32  Remember3421 Lot's3091 wife.1135

33  Whosoever3739 1437 shall seek2212 to save4982 his848 life5590 shall lose622 it;846 and2532 whosoever3739 1437 shall lose622 his848 life shall preserve2225 it.846

34  I tell3004 you,5213 in that5026 night3571 there shall be2071 two1417 men in1909 one3391 bed;2825 the3588 one1520 shall be taken,3880 and2532 the3588 other2087 shall be left.863

35  Two1417 women shall be2071 grinding229 together;1909 846 the3588 one3391 shall be taken,3880 and2532 the3588 other2087 left.863

36  Two1417 men shall be2071 in1722 the3588 field;68 the3588 one1520 shall be taken,3880 and2532 the3588 other2087 left.863

37  And2532 they answered611 and said3004 unto him,846 Where,4226 Lord?2962 And1161 he3588 said2036 unto them,846 Wheresoever3699 the3588 body4983 is, thither1563 will the3588 eagles105 be gathered together.4863

Vul

1 Et ait ad discipulos suos: Impossibile est ut non veniant scandala: væ autem illi per quem veniunt.

2 Utilius est illi si lapis molaris imponatur circa collum ejus, et projiciatur in mare quam ut scandalizet unum de pusillis istis.

3 Attendite vobis: Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum: et si pœnitentiam egerit, dimitte illi.

4 Et si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuerit ad te, dicens: Pœnitet me, dimitte illi.

5 Et dixerunt apostoli Domino: Adauge nobis fidem.

6 Dixit autem Dominus: Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis huic arbori moro: Eradicare, et transplantare in mare, et obediet vobis.

7 Quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem, qui regresso de agro dicat illi: Statim transi, recumbe:

8 et non dicat ei: Para quod cœnem, et præcinge te, et ministra mihi donec manducem, et bibam, et post hæc tu manducabis, et bibes?

9 Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit quæ ei imperaverat?

10 non puto. Sic et vos cum feceritis omnia quæ præcepta sunt vobis, dicite: Servi inutiles sumus: quod debuimus facere, fecimus.

11 Et factum est, dum iret in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galilæam.

12 Et cum ingrederetur quoddam castellum, occurrerunt ei decem viri leprosi, qui steterunt a longe:

13 et levaverunt vocem, dicentes: Jesu præceptor, miserere nostri.

14 Quos ut vidit, dixit: Ite, ostendite vos sacerdotibus. Et factum est, dum irent, mundati sunt.

15 Unus autem ex illis, ut vidit quia mundatus est, regressus est, cum magna voce magnificans Deum,

16 et cecidit in faciem ante pedes ejus, gratias agens: et hic erat Samaritanus.

17 Respondens autem Jesus, dixit: Nonne decem mundati sunt? et novem ubi sunt?

18 Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena.

19 Et ait illi: Surge, vade: quia fides tua te salvum fecit.

20 Interrogatus autem a pharisæis: Quando venit regnum Dei? respondens eis, dixit: Non venit regnum Dei cum observatione:

21 neque dicent: Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est.

22 Et ait ad discipulos suos: Venient dies quando desideretis videre unum diem Filii hominis, et non videbitis.

23 Et dicent vobis: Ecce hic, et ecce illic. Nolite ire, neque sectemini:

24 nam, sicut fulgur coruscans de sub cælo in ea quæ sub cælo sunt, fulget: ita erit Filius hominis in die sua.

25 Primum autem oportet illum multa pati, et reprobari a generatione hac.

26 Et sicut factum est in diebus Noë, ita erit et in diebus Filii hominis:

27 edebant et bibebant: uxores ducebant et dabantur ad nuptias, usque in diem, qua intravit Noë in arcam: et venit diluvium, et perdidit omnes.

28 Similiter sicut factum est in diebus Lot: edebant et bibebant, emebant et vendebant, plantabant et ædificabant:

29 qua die autem exiit Lot a Sodomis, pluit ignem et sulphur de cælo, et omnes perdidit:

30 secundum hæc erit qua die Filius hominis revelabitur.

31 In illa hora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa: et qui in agro, similiter non redeat retro.

32 Memores estote uxoris Lot.

33 Quicumque quæsierit animam suam salvam facere, perdet illam: et quicumque perdiderit illam, vivificabit eam.

34 Dico vobis: In illa nocte erunt duo in lecto uno: unus assumetur, et alter relinquetur:

35 duæ erunt molentes in unum: una assumetur, et altera relinquetur: duo in agro: unus assumetur, et alter relinquetur.

36 Respondentes dicunt illi: Ubi Domine?

37 Qui dixit illis: Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilæ.


Next: Luke 18