Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 15

GNT

1 ἦσαν δὲ αὐτῶ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ.

2 καὶ διεγόγγυζον οἵ τε φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι οὖτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.

3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων,

4 τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό;

5 καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων,

6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, συγχάρητέ μοι, ὅτι εὖρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῶ οὐρανῶ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῶ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.

8 ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὖ εὕρῃ;

9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, συγχάρητέ μοι, ὅτι εὖρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.

10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῶ μετανοοῦντι.

11 εἶπεν δέ, ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς.

12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῶ πατρί, πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.

13 καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.

14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.

15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·

16 καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῶ.

17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῶ ὧδε ἀπόλλυμαι.

18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῶ, πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου,

19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῶ, πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.

22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας,

23 καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν,

24 ὅτι οὖτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

25 ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῶ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν,

26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα.

27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.

28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῶ πατρὶ αὐτοῦ, ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·

30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὖτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῶ τὸν σιτευτὸν μόσχον.

31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῶ, τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν·

32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὖτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.

KJV

1  Then1161 drew near2258 1448 unto him846 all3956 the3588 publicans5057 and2532 sinners268 for to hear191 him.846

2  And2532 the3588 Pharisees5330 and2532 scribes1122 murmured,1234 saying,3004 This man3778 receiveth4327 sinners,268 and2532 eateth with4906 them.846

3  And1161 he spake2036 this5026 parable3850 unto4314 them,846 saying,3004

4  What5101 man444 of1537 you,5216 having2192 a hundred1540 sheep,4263 if2532 he lose622 one1520 of1537 them,846 doth not3756 leave2641 the3588 ninety and nine1768 in1722 the3588 wilderness,2048 and2532 go4198 after1909 that which is lost,622 until2193 he find2147 it?846

5  And2532 when he hath found2147 it, he layeth2007 it on1909 his1438 shoulders,5606 rejoicing.5463

6  And2532 when he cometh2064 home,3624 he calleth together4779 his friends5384 and2532 neighbors,1069 saying3004 unto them,846 Rejoice with4796 me;3427 for3754 I have found2147 my3450 sheep4263 which was lost.622

7  I say3004 unto you,5213 that3754 likewise3779 joy5479 shall be2071 in1722 heaven3772 over1909 one1520 sinner268 that repenteth,3340 more than2228 over1909 ninety and nine1768 just persons,1342 which3748 need2192 5532 no3756 repentance.3341

8  Either2228 what5101 woman1135 having2192 ten1176 pieces of silver,1406 if1437 she lose622 one3391 piece,1406 doth not3780 light681 a candle,3088 and2532 sweep4563 the3588 house,3614 and2532 seek2212 diligently1960 till2193 3775 she find2147 it?

9  And2532 when she hath found2147 it, she calleth her friends and her neighbors together,4779 5384 2532 1069 saying,3004 Rejoice with4796 me;3427 for3754 I have found2147 the3588 piece1406 which3739 I had lost.622

10  Likewise,3779 I say3004 unto you,5213 there is1096 joy5479 in the presence1799 of the3588 angels32 of God2316 over1909 one1520 sinner268 that repenteth.3340

11  And1161 he said,2036 A certain5100 man444 had2192 two1417 sons:5207

12  And2532 the3588 younger3501 of them846 said2036 to his father,3962 Father,3962 give1325 me3427 the3588 portion3313 of goods3776 that falleth1911 to me. And2532 he divided1244 unto them846 his living.979

13  And2532 not3756 many4183 days2250 after3326 the3588 younger3501 son5207 gathered all together,4863 537 and took his journey589 into1519 a far3117 country,5561 and2532 there1563 wasted1287 his848 substance3776 with riotous811 living.2198

14  And1161 when he846 had spent1159 all,3956 there arose1096 a mighty2478 famine3042 in2596 that1565 land;5561 and2532 he846 began756 to be in want.5302

15  And2532 he went4198 and joined2853 himself to a1520 citizen4177 of that1565 country;5561 and2532 he sent3992 him846 into1519 his848 fields68 to feed1006 swine.5519

16  And2532 he would fain1937 have filled1072 his848 belly2836 with575 the3588 husks2769 that3739 the3588 swine5519 did eat:2068 and2532 no man3762 gave1325 unto him.846

17  And1161 when he came2064 to1519 himself,1438 he said,2036 How many4214 hired servants3407 of my3450 father's3962 have bread enough and to spare,4052 740 and1161 I1473 perish622 with hunger!3042

18  I will arise450 and go4198 to4314 my3450 father,3962 and2532 will say2046 unto him,846 Father,3962 I have sinned264 against1519 heaven,3772 and2532 before1799 thee,4675

19  And2532 am1510 no more3765 worthy514 to be called2564 thy4675 son:5207 make4160 me3165 as5613 one1520 of thy4675 hired servants.3407

20  And2532 he arose,450 and came2064 to4314 his1438 father.3962 But1161 when he846 was yet a great way off,568 2089 3112 his846 father3962 saw1492 him,846 and2532 had compassion,4697 and2532 ran,5143 and fell1968 on1909 his846 neck,5137 and2532 kissed2705 him.846

21  And1161 the3588 son5207 said2036 unto him,846 Father,3962 I have sinned264 against1519 heaven,3772 and2532 in thy sight,1799 4675 and2532 am1510 no more3765 worthy514 to be called2564 thy4675 son.5207

22  But1161 the3588 father3962 said2036 to4314 his848 servants,1401 Bring forth1627 the3588 best4413 robe,4749 and2532 put it on1746 him;846 and2532 put1325 a ring1146 on1519 his846 hand,5495 and2532 shoes5266 on1519 his feet:4228

23  And2532 bring hither5342 the3588 fatted4618 calf,3448 and kill2380 it; and2532 let us eat,5315 and be merry:2165

24  For3754 this3778 my3450 son5207 was2258 dead,3498 and2532 is alive again;326 he was2258 lost,622 and2532 is found.2147 And2532 they began756 to be merry.2165

25  Now1161 his846 elder4245 son5207 was2258 in1722 the field:68 and2532 as5613 he came2064 and drew nigh1448 to the3588 house,3614 he heard191 music4858 and2532 dancing.5525

26  And2532 he called4341 one1520 of the3588 servants,3816 and2532 asked4441 what5101 these things5023 meant.1498

27  And1161 he3588 said2036 unto him,846 Thy4675 brother80 is come;2240 and2532 thy4675 father3962 hath killed2380 the3588 fatted4618 calf,3448 because3754 he hath received618 him846 safe and sound.5198

28  And1161 he was angry,3710 and2532 would2309 not3756 go in:1525 therefore3767 came his father out,1831 846 3962 and2532 entreated3870 him.846

29  And1161 he3588 answering611 said2036 to his father,3962 Lo,2400 these many5118 years2094 do I serve1398 thee,4671 neither2532 transgressed3928 I at any time3763 thy4675 commandment:1785 and2532 yet thou never3763 gavest1325 me1698 a kid,2056 that2443 I might make merry2165 with3326 my3450 friends:5384

30  But1161 as soon as3753 this3778 thy4675 son5207 was come,2064 which hath devoured2719 thy living979 with3326 harlots,4204 thou hast killed2380 for him846 the3588 fatted4618 calf.3448

31  And1161 he3588 said2036 unto him,846 Son,5043 thou4771 art1488 ever3842 with3326 me,1700 and2532 all3956 that I have1699 is2076 thine.4674

32  It1161 was meet1163 that we should make merry,2165 and2532 be glad:5463 for3754 this3778 thy4675 brother80 was2258 dead,3498 and2532 is alive again;326 and2532 was2258 lost,622 and2532 is found.2147

Vul

1 Erant autem appropinquantes ei publicani, et peccatores ut audirent illum.

2 Et murmurabant pharisæi, et scribæ, dicentes: Quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis.

3 Et ait ad illos parabolam istam dicens:

4 Quis ex vobis homo, qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam quæ perierat, donec inveniat eam?

5 Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens:

6 et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis: Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam, quæ perierat.

7 Dico vobis quod ita gaudium erit in cælo super uno peccatore pœnitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent pœnitentia.

8 Aut quæ mulier habens drachmas decem, si perdiderit drachmam unam, nonne accendit lucernam, et everrit domum, et quærit diligenter, donec inveniat?

9 Et cum invenerit convocat amicas et vicinas, dicens: Congratulamini mihi, quia inveni drachmam quam perdideram.

10 Ita, dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente.

11 Ait autem: Homo quidam habuit duos filios:

12 et dixit adolescentior ex illis patri: Pater, da mihi portionem substantiæ, quæ me contingit. Et divisit illis substantiam.

13 Et non post multos dies, congregatis omnibus, adolescentior filius peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose.

14 Et postquam omnia consummasset, facta est fames valida in regione illa, et ipse cœpit egere.

15 Et abiit, et adhæsit uni civium regionis illius: et misit illum in villam suam ut pasceret porcos.

16 Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant: et nemo illi dabat.

17 In se autem reversus, dixit: Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo!

18 surgam, et ibo ad patrem meum, et dicam ei: Pater, peccavi in cælum, et coram te:

19 jam non sum dignus vocari filius tuus: fac me sicut unum de mercenariis tuis.

20 Et surgens venit ad patrem suum. Cum autem adhuc longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus est eum.

21 Dixitque ei filius: Pater, peccavi in cælum, et coram te: jam non sum dignus vocari filius tuus.

22 Dixit autem pater ad servos suos: Cito proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum ejus, et calceamenta in pedes ejus:

23 et adducite vitulum saginatum, et occidite, et manducemus, et epulemur:

24 quia hic filius meus mortuus erat, et revixit: perierat, et inventus est. Et cœperunt epulari.

25 Erat autem filius ejus senior in agro: et cum veniret, et appropinquaret domui, audivit symphoniam et chorum:

26 et vocavit unum de servis, et interrogavit quid hæc essent.

27 Isque dixit illi: Frater tuus venit, et occidit pater tuus vitulum saginatum, quia salvum illum recepit.

28 Indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo illius egressus, cœpit rogare illum.

29 At ille respondens, dixit patri suo: Ecce tot annis servio tibi, et numquam mandatum tuum præterivi: et numquam dedisti mihi hædum ut cum amicis meis epularer.

30 Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit substantiam suam cum meretricibus, venit, occidisti illi vitulum saginatum.

31 At ipse dixit illi: Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt:

32 epulari autem, et gaudere oportebat, quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit; perierat, et inventus est.


Next: Luke 16