Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 10

GNT

1 μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο], καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὖ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς, ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὗν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

3 ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.

4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.

5 εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, εἰρήνη τῶ οἴκῳ τούτῳ.

6 καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει.

7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.

8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,

9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,

11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

12 λέγω ὑμῖν ὅτι σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

13 οὐαί σοι, χοραζίν· οὐαί σοι, βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῶ καθήμενοι μετενόησαν.

14 πλὴν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.

15 καὶ σύ, καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ.

16 ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.

17 ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέγοντες, κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῶ ὀνόματί σου.

18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.

19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.

20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο [ἐν] τῶ πνεύματι τῶ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

22 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

23 καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν, μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

25 καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων, διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

26 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, ἐν τῶ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

28 εἶπεν δὲ αὐτῶ, ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;

30 ὑπολαβὼν ὁ ἰησοῦς εἶπεν, ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ἰερουσαλὴμ εἰς ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ.

31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῶ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν·

32 ὁμοίως δὲ καὶ λευίτης [γενόμενος] κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.

33 σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη,

34 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.

35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν ἔδωκεν δύο δηνάρια τῶ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν, ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῶ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

36 τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;

37 ὁ δὲ εἶπεν, ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

38 ἐν δὲ τῶ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν.

39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.

40 ἡ δὲ μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὗν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.

41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος, μάρθα μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά,

42 ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.

KJV

1  After3326 these things5023 the3588 Lord2962 appointed322 other2087 seventy1440 also,2532 and2532 sent649 them846 two and two303 1417 before4253 his848 face4383 into1519 every3956 city4172 and2532 place,5117 whither3757 he himself846 would3195 come.2064

2  Therefore3767 said3004 he unto4314 them,846 The3588 harvest2326 truly3303 is great,4183 but1161 the3588 laborers2040 are few:3641 pray1189 ye therefore3767 the3588 Lord2962 of the3588 harvest,2326 that3704 he would send forth1544 laborers2040 into1519 his848 harvest.2326

3  Go your ways:5217 behold,2400 I1473 send you forth649 5209 as5613 lambs704 among1722 3319 wolves.3074

4  Carry941 neither3361 purse,905 nor3361 scrip,4082 nor3366 shoes:5266 and2532 salute782 no man3367 by2596 the3588 way.3598

5  And1161 into1519 whatsoever3739 302 house3614 ye enter,1525 first4412 say,3004 Peace1515 be to this5129 house.3624

6  And2532 if1437 3303 the3588 son5207 of peace1515 be5600 there,1563 your5216 peace1515 shall rest1879 upon1909 it:846 if not,1490 it shall turn to you again.344 1909 5209

7  And1161 in1722 the3588 same846 house3614 remain,3306 eating2068 and2532 drinking4095 such things as they give:3588 3844 846 for1063 the3588 laborer2040 is2076 worthy514 of his848 hire.3408 Go3327 not3361 from1537 house3614 to1519 house.3614

8  And2532 into1519 1161 whatsoever3739 302 city4172 ye enter,1525 and2532 they receive1209 you,5209 eat2068 such things as are set before3908 you:5213

9  And2532 heal2323 the3588 sick772 that are therein,1722 846 and2532 say3004 unto them,846 The3588 kingdom932 of God2316 is come nigh1448 unto1909 you.5209

10  But1161 into1519 1161 whatsoever3739 302 city4172 ye enter,1525 and2532 they receive1209 you5209 not,3361 go your ways out1831 into1519 the3588 streets4113 of the same,846 and say,2036

11  Even2532 the3588 very dust2868 of1537 your5216 city,4172 which cleaveth2853 on us,2254 we do wipe off631 against you:5213 notwithstanding4133 be ye sure1097 of this,5124 that3754 the3588 kingdom932 of God2316 is come nigh1448 unto1909 you.5209

12  But1161 I say3004 unto you,5213 that3754 it shall be2071 more tolerable414 in1722 that1565 day2250 for Sodom,4670 than2228 for that1565 city.4172

13  Woe3759 unto thee,4671 Chorazin!5523 woe3759 unto thee,4671 Bethsaida!966 for3754 if1487 the3588 mighty works1411 had been done1096 in1722 Tyre5184 and2532 Sidon,4605 which have been done1096 in1722 you,5213 they had302 a great while ago3819 repented,3340 sitting2521 in1722 sackcloth4526 and2532 ashes.4700

14  But4133 it shall be2071 more tolerable414 for Tyre5184 and2532 Sidon4605 at1722 the3588 judgment,2920 than2228 for you.5213

15  And2532 thou,4771 Capernaum,2584 which art exalted5312 to2193 heaven,3772 shalt be thrust down2601 to2193 hell.86

16  He that heareth191 you5216 heareth191 me;1700 and2532 he that despiseth114 you5209 despiseth114 me;1691 and1161 he that despiseth114 me1691 despiseth114 him3588 that sent649 me.3165

17  And1161 the3588 seventy1440 returned again5290 with3326 joy,5479 saying,3004 Lord,2962 even2532 the3588 devils1140 are subject unto5293 us2254 through1722 thy4675 name.3686

18  And1161 he said2036 unto them,846 I beheld2334 Satan4567 as5613 lightning796 fall4098 from1537 heaven.3772

19  Behold,2400 I give1325 unto you5213 power1849 to tread3961 on1883 serpents3789 and2532 scorpions,4651 and2532 over1909 all3956 the3588 power1411 of the3588 enemy:2190 and2532 nothing3762 shall by any means3364 hurt91 you.5209

20  Notwithstanding4133 in1722 this5129 rejoice5463 not,3361 that3754 the3588 spirits4151 are subject5293 unto you;5213 but1161 rather3123 rejoice,5463 because3754 your5216 names3686 are written1125 in1722 heaven.3772

21  In1722 that846 hour5610 Jesus2424 rejoiced21 in spirit,4151 and2532 said,2036 I thank1843 thee,4671 O Father,3962 Lord2962 of heaven3772 and2532 earth,1093 that3754 thou hast hid613 these things5023 from575 the wise4680 and2532 prudent,4908 and2532 hast revealed601 them846 unto babes:3516 even so,3483 Father;3962 for3754 so3779 it seemed1096 good2107 in thy sight.1715 4675

22  All things3956 are delivered3860 to me3427 of5259 my3450 Father:3962 and2532 no man3762 knoweth1097 who5101 the3588 Son5207 is,2076 but1508 the3588 Father;3962 and2532 who5101 the3588 Father3962 is,2076 but1508 the3588 Son,5207 and2532 he to whom3739 1437 the3588 Son5207 will1014 reveal601 him.

23  And2532 he turned4762 him unto4314 his disciples,3101 and said2036 privately,2596 2398 Blessed3107 are the3588 eyes3788 which see991 the things that3739 ye see:991

24  For1063 I tell3004 you,5213 that3754 many4183 prophets4396 and2532 kings935 have desired2309 to see1492 those things which3739 ye5210 see,991 and2532 have not3756 seen1492 them; and2532 to hear191 those things which3739 ye hear,191 and2532 have not3756 heard191 them.

25  And,2532 behold,2400 a certain5100 lawyer3544 stood up,450 and tempted1598 him,846 2532 saying,3004 Master,1320 what5101 shall I do4160 to inherit2816 eternal166 life?2222

26  1161 He3588 said2036 unto4314 him,846 What5101 is written1125 in1722 the3588 law?3551 how4459 readest314 thou?

27  And1161 he3588 answering611 said,2036 Thou shalt love25 the Lord2962 thy4675 God2316 with1537 all3650 thy4675 heart,2588 and2532 with1537 all3650 thy4675 soul,5590 and2532 with1537 all3650 thy4675 strength,2479 and2532 with1537 all3650 thy4675 mind;1271 and2532 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.4572

28  And1161 he said2036 unto him,846 Thou hast answered611 right:3723 this5124 do,4160 and2532 thou shalt live.2198

29  But1161 he,3588 willing2309 to justify1344 himself,1438 said2036 unto4314 Jesus,2424 And2532 who5101 is2076 my3450 neighbor?4139

30  And1161 Jesus2424 answering5274 said,2036 A certain5100 man444 went down2597 from575 Jerusalem2419 to1519 Jericho,2410 and2532 fell among4045 thieves,3027 which3739 2532 stripped1562 him846 of his raiment, and2532 wounded2007 4127 him, and departed,565 leaving863 him5177 half dead.2253

31  And1161 by2596 chance4795 there came down2597 a certain5100 priest2409 1722 that1565 way:3598 and2532 when he saw1492 him,846 he passed by on the other side.492

32  And1161 likewise3668 a2532 Levite,3019 when he was1096 at2596 the3588 place,5117 came2064 and2532 looked1492 on him, and passed by on the other side.492

33  But1161 a certain5100 Samaritan,4541 as he journeyed,3593 came2064 where he was:2596 846 and2532 when he saw1492 him,846 he had compassion4697 on him,

34  And2532 went4334 to him, and bound up2611 his846 wounds,5134 pouring in2022 oil1637 and2532 wine,3631 and1161 set1913 him846 on1909 his own2398 beast,2934 and brought71 him846 to1519 an inn,3829 and2532 took care1959 of him.846

35  And2532 on1909 the3588 morrow839 when he departed,1831 he took out1544 two1417 pence,1220 and gave1325 them to the3588 host,3830 and2532 said2036 unto him,846 Take care1959 of him;846 and2532 whatsoever3748 302 thou spendest more,4325 when I3165 come again,1880 I1473 will repay591 thee.4671

36  Which5101 now3767 of these5130 three,5140 thinkest1380 thou,4671 was1096 neighbor4139 unto him that fell1706 among1519 the3588 thieves?3027

37  And1161 he3588 said,2036 He that showed4160 mercy1656 on3326 him.846 Then3767 said2036 Jesus2424 unto him,846 Go,4198 and2532 do4160 thou4771 likewise.3668

38  Now1161 it came to pass,1096 as they846 went,4198 that2532 he846 entered1525 into1519 a certain5100 village:2968 and1161 a certain5100 woman1135 named3686 Martha3136 received5264 him846 into1519 her848 house.3624

39  And2532 she3592 had2258 a sister79 called2564 Mary,3137 which3739 also2532 sat3869 at3844 Jesus'2424 feet,4228 and heard191 his846 word.3056

40  But1161 Martha3136 was encumbered4049 about4012 much4183 serving,1248 and1161 came2186 to him, and said,2036 Lord,2962 dost thou not care3199 3756 4671 that3754 my3450 sister79 hath left2641 me3165 to serve1247 alone?3440 bid2036 her846 therefore3767 that2443 she help4878 me.3427

41  And1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto her,846 Martha,3136 Martha,3136 thou art careful3309 and2532 troubled5182 about4012 many things:4183

42  But1161 one thing1520 is2076 needful:5532 and1161 Mary3137 hath chosen1586 that good18 part,3310 which3748 shall not3756 be taken away851 from575 her.846

Vul

1 Post hæc autem designavit Dominus et alios septuaginta duos: et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus.

2 Et dicebat illis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam.

3 Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.

4 Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per viam salutaveritis.

5 In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:

6 et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur.

7 In eadem autem domo manete, edentes et bibentes quæ apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum.

8 Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quæ apponuntur vobis:

9 et curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei.

10 In quamcumque autem civitatem intraveritis, et non susceperint vos, exeuntes in plateas ejus, dicite:

11 Etiam pulverem, qui adhæsit nobis de civitate vestra, extergimus in vos: tamen hoc scitote, quia appropinquavit regnum Dei.

12 Dico vobis, quia Sodomis in die illa remissius erit, quam illi civitati.

13 Væ tibi Corozain! væ tibi Bethsaida! quia si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent.

14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis.

15 Et tu Capharnaum, usque ad cælum exaltata, usque ad infernum demergeris.

16 Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui misit me.

17 Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio, dicentes: Domine, etiam dæmonia subjiciuntur nobis in nomine tuo.

18 Et ait illis: Videbam Satanam sicut fulgor de cælo cadentem.

19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, et scorpiones, et super omnem virtutem inimici: et nihil vobis nocebit.

20 Verumtamen in hoc nolite gaudere quia spiritus vobis subjiciuntur: gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in cælis.

21 In ipsa hora exsultavit Spiritu Sancto, et dixit: Confiteor tibi Pater, Domine cæli et terræ, quod abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Etiam Pater: quoniam sic placuit ante te.

22 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater: et quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.

23 Et conversus ad discipulos suos, dixit: Beati oculi qui vident quæ vos videtis.

24 Dico enim vobis quod multi prophetæ et reges voluerunt videre quæ vos videtis, et non viderunt: et audire quæ auditis, et non audierunt.

25 Et ecce quidam legisperitus surrexit tentans illum, et dicens: Magister, quid faciendo vitam æternam possidebo?

26 At ille dixit ad eum: In lege quid scriptum est? quomodo legis?

27 Ille respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus virtutibus tuis, et ex omni mente tua: et proximum tuum sicut teipsum.

28 Dixitque illi: Recte respondisti: hoc fac, et vives.

29 Ille autem volens justificare seipsum, dixit ad Jesum: Et quis est meus proximus?

30 Suscipiens autem Jesus, dixit: Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum: et plagis impositis abierunt semivivo relicto.

31 Accidit autem ut sacerdos quidam descenderet eadem via: et viso illo præterivit.

32 Similiter et Levita, cum esset secus locum, et videret eum, pertransiit.

33 Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum: et videns eum, misericordia motus est.

34 Et appropians alligavit vulnera ejus, infundens oleum et vinum: et imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum, et curam ejus egit.

35 Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait: Curam illius habe: et quodcumque supererogaveris, ego cum rediero reddam tibi.

36 Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?

37 At ille dixit: Qui fecit misericordiam in illum. Et ait illi Jesus: Vade, et tu fac similiter.

38 Factum est autem, dum irent, et ipse intravit in quoddam castellum: et mulier quædam, Martha nomine, excepit illum in domum suam,

39 et huic erat soror nomine Maria, quæ etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum illius.

40 Martha autem satagebat circa frequens ministerium: quæ stetit, et ait: Domine, non est tibi curæ quod soror mea reliquit me solam ministrare? dic ergo illi ut me adjuvet.

41 Et respondens dixit illis Dominus: Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima,

42 porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea.


Next: Luke 11