Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 8

GNT

1 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῶ,

2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, μαρία ἡ καλουμένη μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,

3 καὶ ἰωάννα γυνὴ χουζᾶ ἐπιτρόπου ἡρῴδου καὶ σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.

4 συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς,

5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῶ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.

6 καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.

7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.

8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

9 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή.

10 ὁ δὲ εἶπεν, ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.

11 ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.

12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.

13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὖτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῶ πειρασμοῦ ἀφίστανται.

14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὖτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.

15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὖτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.

16 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.

17 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

18 βλέπετε οὗν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῶ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ.

19 παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῶ διὰ τὸν ὄχλον.

20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῶ, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε.

21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὖτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες.

22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· καὶ ἀνήχθησαν.

23 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον.

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες, ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῶ ἀνέμῳ καὶ τῶ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.

25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, τίς ἄρα οὖτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῶ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῶ;

26 καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς γαλιλαίας.

27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῶ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια· καὶ χρόνῳ ἱκανῶ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν.

28 ἰδὼν δὲ τὸν ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῶ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.

29 παρήγγειλεν γὰρ τῶ πνεύματι τῶ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.

30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς, τί σοι ὄνομά ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν, λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν.

31 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.

32 ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῶ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.

33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.

34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.

35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ εὖρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὖ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.

36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.

37 καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν.

38 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὖ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῶ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων,

39 ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς.

40 ἐν δὲ τῶ ὑποστρέφειν τὸν ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.

41 καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ἰάϊρος, καὶ οὖτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῶ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. ἐν δὲ τῶ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.

43 καὶ γυνὴ οὗσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,

44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.

45 καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς, τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ πέτρος, ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

46 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν, ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ.

47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῶ δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.

48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον.

50 ὁ δὲ ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῶ, μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται.

51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῶ εἰ μὴ πέτρον καὶ ἰωάννην καὶ ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.

52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν, μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει.

53 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.

54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων, ἡ παῖς, ἔγειρε.

55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.

56 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

KJV

1  And2532 it came to pass1096 afterward,1722 2517 that2532 he846 went throughout1353 every city2596 4172 and2532 village,2968 preaching2784 and2532 showing the glad tidings2097 of the3588 kingdom932 of God:2316 and2532 the3588 twelve1427 were with4862 him,846

2  And2532 certain5100 women,1135 which3739 had been2258 healed2323 of575 evil4190 spirits4151 and2532 infirmities,769 Mary3137 called2564 Magdalene,3094 out of575 whom3739 went1831 seven2033 devils,1140

3  And2532 Joanna2489 the wife1135 of Chuza5529 Herod's2264 steward,2012 and2532 Susanna,4677 and2532 many4183 others,2087 which3748 ministered1247 unto him846 of575 their846 substance.5224

4  And1161 when much4183 people3793 were gathered together,4896 and2532 were come1975 to4314 him846 out of every city,2596 4172 he spake2036 by1223 a parable:3850

5  A sower4687 went out1831 to sow4687 his848 seed:4703 and2532 as he846 sowed,4687 some3739 3303 fell4098 by3844 the3588 way side;3598 and2532 it was trodden down,2662 and2532 the3588 fowls4071 of the3588 air3772 devoured2719 it.846

6  And2532 some2087 fell4098 upon1909 a rock;4073 and2532 as soon as it was sprung up,5453 it withered away,3583 because it lacked2192 3361 moisture.2429

7  And2532 some2087 fell4098 among1722 3319 thorns;173 and2532 the3588 thorns173 sprang up with4855 it, and choked638 it.846

8  And2532 other2087 fell4098 on1909 good18 ground,1093 and2532 sprang up,5453 and bare4160 fruit2590 a hundredfold. And when he had1542 said3004 these things,5023 he cried,5455 He that hath2192 ears3775 to hear,191 let him hear.191

9  And1161 his846 disciples3101 asked1905 him,846 saying,3004 What5101 might this3778 parable3850 be?1498

10  And1161 he3588 said,2036 Unto you5213 it is given1325 to know1097 the3588 mysteries3466 of the3588 kingdom932 of God:2316 but1161 to others3062 in1722 parables;3850 that2443 seeing991 they might not3361 see,991 and2532 hearing191 they might not3361 understand.4920

11  Now1161 the3588 parable3850 is2076 this:3778 The3588 seed4703 is2076 the3588 word3056 of God.2316

12  1161 Those3588 by3844 the3588 way side3598 are1526 they that hear;191 then1534 cometh2064 the3588 devil,1228 and2532 taketh away142 the3588 word3056 out of575 their846 hearts,2588 lest3363 they should believe4100 and be saved.4982

13  1161 They3588 on1909 the3588 rock4073 are they, which,3739 when3752 they hear,191 receive1209 the3588 word3056 with3326 joy;5479 and2532 these3778 have2192 no3756 root,4491 which3739 for4314 a while2540 believe,4100 and2532 in1722 time2540 of temptation3986 fall away.868

14  And1161 that which fell4098 among1519 thorns173 are1526 they, which, when they have heard,191 go forth,4198 and2532 are choked4846 with5259 cares3308 and2532 riches4149 and2532 pleasures2237 of this life,979 and2532 bring no fruit to perfection.5052 3756

15  But1161 that3588 on1722 the3588 good2570 ground1093 are1526 they,3748 which in1722 an honest2570 and2532 good18 heart,2588 having heard191 the3588 word,3056 keep2722 it, and2532 bring forth fruit2592 with1722 patience.5281

16  No man,3762 when he hath lighted681 a candle,3088 covereth2572 it846 with a vessel,4632 or2228 putteth5087 it under5270 a bed;2825 but235 setteth2007 it on1909 a candlestick,3087 that2443 they which enter in1531 may see991 the3588 light.5457

17  For1063 nothing3756 is2076 secret,2927 that3739 shall not3756 be made1096 manifest;5318 neither3761 any thing hid,614 that3739 shall not3756 be known1097 and2532 come2064 abroad.1519 5318

18  Take heed991 therefore3767 how4459 ye hear:191 for1063 whosoever3739 302 hath,2192 to him846 shall be given;1325 and2532 whosoever3739 302 hath2192 not,3361 from575 him846 shall be taken142 even2532 that which3739 he seemeth1380 to have.2192

19  Then1161 came3854 to4314 him846 his mother3384 and2532 his846 brethren,80 and2532 could1410 not3756 come at4940 him846 for1223 the3588 press.3793

20  And2532 it was told518 him846 by certain which said,3004 Thy4675 mother3384 and2532 thy4675 brethren80 stand2476 without,1854 desiring2309 to see1492 thee.4571

21  And1161 he3588 answered611 and said2036 unto4314 them,846 My3450 mother3384 and2532 my3450 brethren80 are1526 these3778 which hear191 the3588 word3056 of God,2316 and2532 do4160 it.846

22  Now2532 it came to pass1096 on1722 a certain3391 day,2250 that2532 he846 went1684 into1519 a ship4143 with2532 his846 disciples:3101 and2532 he said2036 unto4314 them,846 Let us go over1330 unto1519 the3588 other side4008 of the3588 lake.3041 And2532 they launched forth.321

23  But1161 as they846 sailed4126 he fell asleep:879 and2532 there came down2597 a storm2978 of wind417 on1519 the3588 lake;3041 and2532 they were filled4845 with water, and2532 were in jeopardy.2793

24  And1161 they came4334 to him, and awoke1326 him,846 saying,3004 Master,1988 master,1988 we perish.622 Then1161 he3588 arose,1453 and rebuked2008 the3588 wind417 and2532 the3588 raging2830 of the3588 water:5204 and2532 they ceased,3973 and2532 there was1096 a calm.1055

25  And1161 he said2036 unto them,846 Where4226 is2076 your5216 faith?4102 And1161 they being afraid5399 wondered,2296 saying3004 one to another,240 4314 What manner of man5101 686 is2076 this!3778 for3754 he commandeth2004 even2532 the3588 winds417 and2532 water,5204 and2532 they obey5219 him.846

26  And2532 they arrived2668 at1519 the3588 country5561 of the3588 Gadarenes,1046 which3748 is2076 over against495 Galilee.1056

27  And1161 when he846 went forth1831 to1909 land,1093 there met5221 him846 out of1537 the3588 city4172 a certain5100 man,435 which3739 had2192 devils1140 1537 long time,2425 5550 and2532 wore1737 no3756 clothes,2440 neither2532 3756 abode3306 in1722 any house,3614 but235 in1722 the3588 tombs.3418

28  When1161 he saw1492 Jesus,2424 he cried out,349 and2532 fell down before4363 him,846 and2532 with a loud3173 voice5456 said,2036 What have I to do with thee,5101 1698 2532 4671 Jesus,2424 thou Son5207 of God2316 most high?5310 I beseech1189 thee,4675 torment928 me3165 not.3361

29  (For1063 he had commanded3853 the3588 unclean169 spirit4151 to come1831 out of575 the3588 man.444 For1063 oftentimes4183 5550 it had caught4884 him:846 and2532 he was kept5442 bound1196 with chains254 and2532 in fetters;3976 and2532 he broke1284 the3588 bands,1199 and was driven1643 of5259 the3588 devil1142 into1519 the3588 wilderness.)2048

30  And1161 Jesus2424 asked1905 him,846 saying,3004 What5101 is2076 thy4671 name?3686 And1161 he3588 said,2036 Legion:3003 because3754 many4183 devils1140 were entered1525 into1519 him.846

31  And2532 they besought3870 him846 that2443 he would not3361 command2004 them846 to go out565 into1519 the3588 deep.12

32  And1161 there was2258 there1563 an herd34 of many2425 swine5519 feeding1006 on1722 the3588 mountain:3735 and2532 they besought3870 him846 that2443 he would suffer2010 them846 to enter1525 into1519 them.1565 And2532 he suffered2010 them.846

33  Then1161 went1831 the3588 devils1140 out of575 the3588 man,444 and entered1525 into1519 the3588 swine:5519 and2532 the3588 herd34 ran violently3729 down2596 a steep place2911 into1519 the3588 lake,3041 and2532 were choked.638

34  When1161 they that fed1006 them saw1492 what was done,1096 they fled,5343 and2532 went565 and told518 it in1519 the3588 city4172 and2532 in1519 the3588 country.68

35  Then1161 they went out1831 to see1492 what was done;1096 and2532 came2064 to4314 Jesus,2424 and2532 found2147 the3588 man,444 out of575 whom3739 the3588 devils1140 were departed,1831 sitting2521 at3844 the3588 feet4228 of Jesus,2424 clothed,2439 and2532 in his right mind:4993 and2532 they were afraid.5399

36  1161 They also which saw1492 2532 it told518 them846 by what means4459 he that was possessed of the devils1139 was healed.4982

37  Then2532 the3588 whole537 multitude4128 of the3588 country of the Gadarenes round about4066 3588 1046 besought2065 him846 to depart565 from575 them;846 for3754 they were taken4912 with great3173 fear:5401 and1161 he846 went up1684 into1519 the3588 ship,4143 and returned back again.5290

38  Now1161 the3588 man435 out of575 whom3739 the3588 devils1140 were departed1831 besought1189 him846 that he might be1511 with4862 him:846 but1161 Jesus2424 sent him away,630 846 saying,3004

39  Return5290 to1519 thine own4675 house,3624 and2532 show1334 how great things3745 God2316 hath done4160 unto thee.4671 And2532 he went his way,565 and published2784 throughout2596 the3588 whole3650 city4172 how great things3745 Jesus2424 had done4160 unto him.846

40  And1161 it came to pass,1096 that, when Jesus2424 was returned,5290 the3588 people3793 gladly received588 him:846 for1063 they were2258 all3956 waiting for4328 him.846

41  And,2532 behold,2400 there came2064 a man435 named3686 Jairus,2383 and2532 he846 was5225 a ruler758 of the3588 synagogue:4864 and2532 he fell down4098 at3844 Jesus'2424 feet,4228 and besought3870 him846 that he would come1525 into1519 his848 house:3624

42  For3754 he846 had2258 one only3439 daughter,2364 about5613 twelve1427 years of age,2094 and2532 she3778 lay a dying.599 But1161 as he846 went5217 the3588 people3793 thronged4846 him.846

43  And2532 a woman1135 having5607 an1722 issue4511 of blood129 twelve1427 years,2094 which3748 had spent4321 all3650 her living979 upon1519 physicians,2395 neither3756 could2480 be healed2323 of5259 any,3762

44  Came4334 behind3693 him, and touched680 the3588 border2899 of his846 garment:2440 and2532 immediately3916 her846 issue4511 of blood129 staunched.2476

45  And2532 Jesus2424 said,2036 Who5101 touched680 me?3450 When1161 all3956 denied,720 Peter4074 and2532 they3588 that were with3326 him846 said,2036 Master,1988 the3588 multitude3793 throng4912 thee4571 and2532 press598 thee, and2532 sayest3004 thou, Who5101 touched680 me?3450

46  And1161 Jesus2424 said,2036 Somebody5100 hath touched680 me:3450 for1063 I1473 perceive1097 that virtue1411 is gone1831 out of575 me.1700

47  And1161 when the3588 woman1135 saw1492 that3754 she was not3756 hid,2990 she came2064 trembling,5141 and2532 falling down before4363 him,846 she declared518 unto him846 before1799 all3956 the3588 people2992 for1223 what3739 cause156 she had touched680 him,846 and2532 how5613 she was healed2390 immediately.3916

48  And1161 he3588 said2036 unto her,846 Daughter,2364 be of good comfort:2293 thy4675 faith4102 hath made thee whole;4982 4571 go4198 in1519 peace.1515

49  While he846 yet2089 spake,2980 there cometh2064 one5100 from3844 the3588 ruler of the synagogue's752 house, saying3004 to him,846 Thy4675 daughter2364 is dead;2348 trouble4660 not3361 the3588 Master.1320

50  But1161 when Jesus2424 heard191 it, he answered611 him,846 saying,3004 Fear5399 not:3361 believe4100 only,3440 and2532 she shall be made whole.4982

51  And1161 when he came1525 into1519 the3588 house,3614 he suffered863 no man3756 3762 to go in,1525 save1508 Peter,4074 and2532 James,2385 and2532 John,2491 and2532 the3588 father3962 and2532 the3588 mother3384 of the3588 maiden.3816

52  And1161 all3956 wept,2799 and2532 bewailed2875 her:846 but1161 he3588 said,2036 Weep2799 not;3361 she is not dead,599 3756 but235 sleepeth.2518

53  And2532 they laughed him to scorn,2606 846 knowing1492 that3754 she was dead.599

54  And1161 he846 put1544 them all3956 out,1854 and2532 took2902 her846 by the3588 hand,5495 and called,5455 saying,3004 Maid,3816 arise.1453

55  And2532 her846 spirit4151 came again,1994 and2532 she arose450 straightway:3916 and2532 he commanded1299 to give1325 her846 meat.5315

56  And2532 her846 parents1118 were astonished:1839 but1161 he3588 charged3853 them846 that they should tell2036 no man3367 what was done.1096

Vul

1 Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat per civitates, et castella prædicans, et evangelizans regnum Dei: et duodecim cum illo,

2 et mulieres aliquæ, quæ erant curatæ a spiritibus malignis et infirmatibus: Maria, quæ vocatur Magdalene, de qua septem dæmonia exierant,

3 et Joanna uxor Chusæ procuratoris Herodis, et Susanna, et aliæ multæ, quæ ministrabant ei de facultatibus suis.

4 Cum autem turba plurima convenirent, et de civitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem:

5 Exiit qui seminat, seminare semen suum. Et dum seminat, aliud cecidit secus viam, et conculcatum est, et volucres cæli comederunt illud.

6 Et aliud cecidit supra petram: et natum aruit, quia non habebat humorem.

7 Et aliud cecidit inter spinas, et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud.

8 Et aliud cecidit in terram bonam: et ortum fecit fructum centuplum. Hæc dicens clamabat: Qui habet aures audiendi, audiat.

9 Interrogabant autem eum discipuli ejus, quæ esset hæc parabola.

10 Quibus ipse dixit: Vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis: ut videntes non videant, et audientes non intelligant.

11 Est autem hæc parabola: Semen est verbum Domini.

12 Qui autem secus viam, hi sunt qui audiunt: deinde venit diabolus, et tollit verbum de corde eorum, ne credentes salvi fiant.

13 Nam qui supra petram, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum: et hi radices non habent: qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt.

14 Quod autem in spinas cecidit: hi sunt qui audierunt, et a sollicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus vitæ euntes, suffocantur, et non referunt fructum.

15 Quod autem in bonam terram: hi sunt qui in corde bono et optimo audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientia.

16 Nemo autem lucernam accendens, operit eam vase, aut subtus lectum ponit: sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen.

17 Non est enim occultum, quod non manifestetur: nec absconditum, quod non cognoscatur, et in palam veniat.

18 Videte ergo quomodo audiatis? Qui enim habet, dabitur illi: et quicumque non habet, etiam quod putat se habere, auferetur ab illo.

19 Venerunt autem ad illum mater et fratres ejus, et non poterant adire eum præ turba.

20 Et nuntiatum est illi: Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te videre.

21 Qui respondens, dixit ad eos: Mater mea et fratres mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt et faciunt.

22 Factum est autem in una dierum: et ipse ascendit in naviculam, et discipuli ejus, et ait ad illos: Transfretemus trans stagnum. Et ascenderunt.

23 Et navigantibus illis, obdormivit, et descendit procella venti in stagnum, et complebantur, et periclitabantur.

24 Accedentes autem suscitaverunt eum, dicentes: Præceptor, perimus. At ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquæ, et cessavit: et facta est tranquillitas.

25 Dixit autem illis: Ubi est fides vestra? Qui timentes, mirati sunt ad invicem, dicentes: Quis putas hic est, quia et ventis, et mari imperat, et obediunt ei?

26 Et navigaverunt ad regionem Gerasenorum, quæ est contra Galilæam.

27 Et cum egressus esset ad terram, occurrit illi vir quidam, qui habebat dæmonium jam temporibus multis, et vestimento non induebatur, neque in domo manebat, sed in monumentis.

28 Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum: et exclamans voce magna, dixit: Quid mihi et tibi est, Jesu Fili Dei Altissimi? obsecro te, ne me torqueas.

29 Præcipiebat enim spiritui immundo ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arripiebat illum, et vinciebatur catenis, et compedibus custoditus. Et ruptis vinculis agebatur a dæmonio in deserta.

30 Interrogavit autem illum Jesus, dicens: Quod tibi nomen est? At ille dixit: Legio: quia intraverant dæmonia multa in eum.

31 Et rogabant illum ne imperaret illis ut in abyssum irent.

32 Erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte: et rogabant eum, ut permitteret eis in illos ingredi. Et permisit illis.

33 Exierunt ergo dæmonia ab homine, et intraverunt in porcos: et impetu abiit grex per præceps in stagnum, et suffocatus est.

34 Quod ut viderunt factum qui pascebant, fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem et in villas.

35 Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Jesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo dæmonia exierant, vestitum ac sana mente, ad pedes ejus, et timuerunt.

36 Nuntiaverunt autem illis et qui viderant, quomodo sanus factus esset a legione:

37 et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerasenorum ut discederet ab ipsis: quia magno timore tenebantur. Ipse autem ascendens navim, reversus est.

38 Et rogabat illum vir, a quo dæmonia exierant, ut cum eo esset. Dimisit autem eum Jesus, dicens:

39 Redi in domum tuam, et narra quanta tibi fecit Deus. Et abiit per universam civitatem, prædicans quanta illi fecisset Jesus.

40 Factum est autem cum rediisset Jesus, excepit illum turba: erunt enim omnes exspectantes eum.

41 Et ecce venit vir, cui nomen Jairus, et ipse princeps synagogæ erat: et cecidit ad pedes Jesu, rogans eum ut intraret in domum ejus,

42 quia unica filia erat ei fere annorum duodecim, et hæc moriebatur. Et contigit, dum iret, a turba comprimebatur.

43 Et mulier quædam erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim, quæ in medicos erogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari:

44 accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus: et confestim stetit fluxus sanguinis ejus.

45 Et ait Jesus: Quis est, qui me tetigit? Negantibus autem omnibus, dixit Petrus, et qui cum illo erant: Præceptor, turbæ te comprimunt, et affligunt, et dicis: Quis me tetigit?

46 Et dicit Jesus: Tetigit me aliquis: nam ego novi virtutem de me exiisse.

47 Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit, et procidit ante pedes ejus: et ob quam causam tetigerit eum, indicavit coram omni populo: et quemadmodum confestim sanata sit.

48 At ipse dixit ei: Filia, fides tua salvam te fecit: vade in pace.

49 Adhuc illo loquente, venit quidam ad principem synagogæ, dicens ei: Quia mortua est filia tua, noli vexare illum.

50 Jesus autem, audito hoc verbo, respondit patri puellæ: Noli timere, crede tantum, et salva erit.

51 Et cum venisset domum, non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem, et patrem, et matrem puellæ.

52 Flebant autem omnes, et plangebant illam. At ille dixit: Nolite flere: non est mortua puella, sed dormit.

53 Et deridebant eum, scientes quod mortua esset.

54 Ipse autem tenens manum ejus clamavit, dicens: Puella, surge.

55 Et reversus est spiritus ejus, et surrexit continuo. Et jussit illi dari manducare.

56 Et stupuerunt parentes ejus, quibus præcepit ne alicui dicerent quod factum erat.


Next: Luke 9