Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 5

GNT

1 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῶ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην γεννησαρέτ,

2 καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα.

3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν σίμωνα, ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.

5 καὶ ἀποκριθεὶς σίμων εἶπεν, ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῶ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα.

6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν.

7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῶ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.

8 ἰδὼν δὲ σίμων πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ἰησοῦ λέγων, ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε·

9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῶ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον,

10 ὁμοίως δὲ καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην υἱοὺς ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῶ σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν σίμωνα ὁ ἰησοῦς, μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.

11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῶ.

12 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.

14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῶ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῶ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·

16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

17 καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς γαλιλαίας καὶ ἰουδαίας καὶ ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον αὐτοῦ.

19 καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῶ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ ἰησοῦ.

20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν, ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι λέγοντες, τίς ἐστιν οὖτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;

22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;

24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας _ εἶπεν τῶ παραλελυμένῳ, σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.

25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν.

26 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον.

27 καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἀκολούθει μοι.

28 καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῶ.

29 καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην λευὶς αὐτῶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι.

30 καὶ ἐγόγγυζον οἱ φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;

31 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες·

32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

33 οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, οἱ μαθηταὶ ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν.

34 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι νηστεῦσαι;

35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

36 ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῶ παλαιῶ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.

37 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·

38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.

39 [καὶ] οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ, ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν.

KJV

1  And1161 it came to pass,1096 that, as the3588 people3793 pressed upon1945 him846 to hear191 the3588 word3056 of God,2316 2532 he846 stood2258 2476 by3844 the3588 lake3041 of Gennesaret,1082

2  And2532 saw1492 two1417 ships4143 standing2476 by3844 the3588 lake:3041 but1161 the3588 fishermen231 were gone576 out of576 them,846 and were washing637 their nets.1350

3  And1161 he entered1684 into1519 one1520 of the3588 ships,4143 which3739 was2258 Simon's,4613 and prayed2065 him846 that he would thrust out1877 a little3641 from575 the3588 land.1093 And2532 he sat down,2523 and taught1321 the3588 people3793 out of1537 the3588 ship.4143

4  Now1161 when5613 he had left3973 speaking,2980 he said2036 unto4314 Simon,4613 Launch out1877 into1519 the3588 deep,899 and2532 let down5465 your5216 nets1350 for1519 a draught.61

5  And2532 Simon4613 answering611 said2036 unto him,846 Master,1988 we have toiled2872 1223 all3650 the3588 night,3571 and have taken2983 nothing:3762 nevertheless1161 at1909 thy4675 word4487 I will let down5465 the3588 net.1350

6  And2532 when they had this5124 done,4160 they enclosed4788 a great4183 multitude4128 of fishes:2486 and1161 their846 net1350 broke.1284

7  And2532 they beckoned2656 unto their partners,3353 which3588 were in1722 the3588 other2087 ship,4143 that they should come2064 and help4815 them.846 And2532 they came,2064 and2532 filled4130 both297 the3588 ships,4143 so that5620 they846 began to sink.1036

8  When1161 Simon4613 Peter4074 saw1492 it, he fell down4363 at Jesus'2424 knees,1119 saying,3004 Depart1831 from575 me;1700 for3754 I am1510 a sinful268 man,435 O Lord.2962

9  For1063 he846 was astonished,2285 4023 and2532 all3956 that3588 were with4862 him,846 at1909 the3588 draught61 of the3588 fishes2486 which3739 they had taken:4815

10  And1161 so3668 was also2532 James,2385 and2532 John,2491 the sons5207 of Zebedee,2199 which3739 were2258 partners2844 with Simon.4613 And2532 Jesus2424 said2036 unto4314 Simon,4613 Fear5399 not;3361 from575 henceforth3568 thou shalt2071 catch2221 men.444

11  And2532 when they had brought2609 their ships4143 to1909 land,1093 they forsook863 all,537 and followed190 him.846

12  And2532 it came to pass,1096 when he846 was1511 in1722 a certain3391 city,4172 2532 behold2400 a man435 full4134 of leprosy:3014 who2532 seeing1492 Jesus2424 fell4098 on1909 his face,4383 and besought1189 him,846 saying,3004 Lord,2962 if1437 thou wilt,2309 thou canst1410 make me clean.2511 3165

13  And2532 he put forth1614 his hand,5495 and touched680 him,846 saying,2036 I will:2309 be thou clean.2511 And2532 immediately2112 the3588 leprosy3014 departed565 from575 him.846

14  And2532 he846 charged3853 him846 to tell2036 no man:3367 but235 go,565 and show1166 thyself4572 to the3588 priest,2409 and2532 offer4374 for4012 thy4675 cleansing,2512 according as2531 Moses3475 commanded,4367 for1519 a testimony3142 unto them.846

15  But1161 so much the more3123 went there a fame abroad1330 3056 of4012 him:846 and2532 great4183 multitudes3793 came together4905 to hear,191 and2532 to be healed2323 by5259 him846 of575 their848 infirmities.769

16  And1161 he846 withdrew2258 5298 himself into1722 the3588 wilderness,2048 and2532 prayed.4336

17  And2532 it came to pass1096 on1722 a certain3391 day,2250 as2532 he846 was2258 teaching,1321 that2532 there were2258 Pharisees5330 and2532 doctors of the law3547 sitting by,2521 which3739 were2258 come2064 out of1537 every3956 town2968 of Galilee,1056 and2532 Judea,2449 and2532 Jerusalem:2419 and2532 the power1411 of the Lord2962 was2258 present to heal2390 them.846

18  And,2532 behold,2400 men435 brought5342 in1909 a bed2825 a man444 which3739 was2258 taken with a palsy:3886 and2532 they sought2212 means to bring him in,1533 846 and2532 to lay5087 him before1799 him.846

19  And2532 when they could not3361 find2147 by1223 what4169 way they might bring him in1533 846 because of1223 the3588 multitude,3793 they went305 upon1909 the3588 housetop,1430 and2532 let him down2524 846 through1223 the3588 tiling2766 with4862 his couch2826 into1519 the3588 midst3319 before1715 Jesus.2424

20  And2532 when he saw1492 their846 faith,4102 he said2036 unto him,846 Man,444 thy4675 sins266 are forgiven863 thee.4671

21  And2532 the3588 scribes1122 and2532 the3588 Pharisees5330 began756 to reason,1260 saying,3004 Who5101 is2076 this3778 which3739 speaketh2980 blasphemies?988 Who5101 can1410 forgive863 sins,266 but1508 God2316 alone?3441

22  But1161 when Jesus2424 perceived1921 their846 thoughts,1261 he answering611 said2036 unto4314 them,846 What5101 reason1260 ye in1722 your5216 hearts?2588

23  Whether5101 is2076 easier,2123 to say,2036 Thy4675 sins266 be forgiven863 thee;4671 or2228 to say,2036 Rise up1453 and2532 walk?4043

24  But1161 that2443 ye may know1492 that3754 the3588 Son5207 of man444 hath2192 power1849 upon1909 earth1093 to forgive863 sins,266 (he said2036 unto the3588 sick of the palsy,)3886 I say3004 unto thee,4671 Arise,1453 and2532 take up142 thy4675 couch,2826 and2532 go4198 into1519 thine4675 house.3624

25  And2532 immediately3916 he rose up450 before1799 them,846 and took up142 that whereon1909 3739 he lay,2621 and departed565 to1519 his own848 house,3624 glorifying1392 God.2316

26  And2532 they were all amazed,1611 2983 537 and2532 they glorified1392 God,2316 and2532 were filled4130 with fear,5401 saying,3004 We have seen1492 strange things3861 today.4594

27  And2532 after3326 these things5023 he went forth,1831 and2532 saw2300 a publican,5057 named3686 Levi,3018 sitting2521 at1909 the3588 receipt of custom:5058 and2532 he said2036 unto him,846 Follow190 me.3427

28  And2532 he left2641 all,537 rose up,450 and followed190 him.846

29  And2532 Levi3018 made4160 him846 a great3173 feast1403 in1722 his own848 house:3614 and2532 there was2258 a great4183 company3793 of publicans5057 and2532 of others243 that3739 sat down2258 2621 with3326 them.846

30  But2532 their846 scribes1122 and2532 Pharisees5330 murmured1111 against4314 his846 disciples,3101 saying,3004 Why1302 do ye eat2068 and2532 drink4095 with3326 publicans5057 and2532 sinners?268

31  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto4314 them,846 They that are whole5198 need2192 5532 not3756 a physician:2395 but235 they that are sick2192 2560

32  I came2064 not3756 to call2564 the righteous,1342 but235 sinners268 to1519 repentance.3341

33  And1161 they3588 said2036 unto4314 him,846 Why1302 do the3588 disciples3101 of John2491 fast3522 often,4437 and2532 make4160 prayers,1162 and2532 likewise3668 the disciples3588 of the3588 Pharisees;5330 but1161 thine4674 eat2068 and2532 drink?4095

34  And1161 he3588 said2036 unto4314 them,846 Can1410 ye3361 make4160 the3588 children5207 of the3588 bridechamber3567 fast,3522 while1722 3739 the3588 bridegroom3566 is2076 with3326 them?846

35  But1161 the days2250 will come,2064 2532 when3752 the3588 bridegroom3566 shall be taken away522 from575 them,846 and then5119 shall they fast3522 in1722 those1565 days.2250

36  And1161 he spake3004 also2532 a parable3850 unto4314 them;846 No man3762 putteth1911 a piece1915 of a new2537 garment2440 upon1909 an old;3820 if otherwise,1490 then both2532 the3588 new2537 maketh a rent,4977 and2532 the3588 piece1915 that3588 was taken out of575 the3588 new2537 agreeth4856 not3756 with the3588 old.3820

37  And2532 no man3762 putteth906 new3501 wine3631 into1519 old3820 bottles;779 else1490 the3588 new3501 wine3631 will burst4486 the3588 bottles,779 and2532 be846 spilled,1632 and2532 the3588 bottles779 shall perish.622

38  But235 new3501 wine3631 must be put992 into1519 new2537 bottles;779 and2532 both297 are preserved.4933

39  No man3762 also2532 having drunk4095 old3820 wine straightway2112 desireth2309 new:3501 for1063 he saith,3004 The3588 old3820 is2076 better.5543

Vul

1 Factum est autem, cum turbæ irruerunt in eum ut audirent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genesareth.

2 Et vidit duas naves stantes secus stagnum: piscatores autem descenderant, et lavabant retia.

3 Ascendens autem in unam navim, quæ erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum. Et sedens docebat de navicula turbas.

4 Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem: Duc in altum, et laxate retia vestra in capturam.

5 Et respondens Simon, dixit illi: Præceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete.

6 Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam: rumpebatur autem rete eorum.

7 Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut venirent, et adjuvarent eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut pene mergerentur.

8 Quod cum vidisset Simon Petrus, procidit ad genua Jesu, dicens: Exi a me, quia homo peccator sum, Domine.

9 Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant, in captura piscium, quam ceperant:

10 similiter autem Jacobum et Joannem, filios Zebedæi, qui erant socii Simonis. Et ait ad Simonem Jesus: Noli timere: ex hoc jam homines eris capiens.

11 Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt eum.

12 Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum, et procidens in faciem, rogavit eum, dicens: Domine, si vis, potes me mundare.

13 Et extendens manum, tetigit eum dicens: Volo: mundare. Et confestim lepra discessit ab illo.

14 Et ipse præcepit illi ut nemini diceret: sed, Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, sicut præcepit Moyses, in testimonium illis.

15 Perambulabat autem magis sermo de illo: et conveniebant turbæ multæ ut audirent, et curarentur ab infirmitatibus suis.

16 Ipse autem secedebat in desertum, et orabat.

17 Et factum est in una dierum, et ipse sedebat docens. Et erant pharisæi sedentes, et legis doctores, qui venerant ex omni castello Galilææ, et Judææ, et Jerusalem: et virtus Domini erat ad sanandum eos.

18 Et ecce viri portantes in lecto hominem, qui erat paralyticus: et quærebant eum inferre, et ponere ante eum.

19 Et non invenientes qua parte illum inferrent præ turba, ascenderunt supra tectum, et per tegulas summiserunt eum cum lecto in medium ante Jesum.

20 Quorum fidem ut vidit, dixit: Homo, remittuntur tibi peccata tua.

21 Et cœperunt cogitare scribæ et pharisæi, dicentes: Quis est hic, qui loquitur blasphemias? quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus?

22 Ut cognovit autem Jesus cogitationes eorum, respondens, dixit ad illos: Quid cogitatis in cordibus vestris?

23 Quid est facilius dicere: Dimittuntur tibi peccata: an dicere: Surge, et ambula?

24 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, (ait paralytico) tibi dico, surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam.

25 Et confestim consurgens coram illis, tulit lectum in quo jacebat: et abiit in domum suam, magnificans Deum.

26 Et stupor apprehendit omnes, et magnificabant Deum. Et repleti sunt timore, dicentes: Quia vidimus mirabilia hodie.

27 Et post hæc exiit, et vidit publicanum nomine Levi, sedentem ad telonium, et ait illi: Sequere me.

28 Et relictis omnibus, surgens secutus est eum.

29 Et fecit ei convivium magnum Levi in domo sua: et erat turba multa publicanorum, et aliorum qui cum illis erant discumbentes.

30 Et murmurabant pharisæi et scribæ eorum, dicentes ad discipulos ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?

31 Et respondens Jesus, dixit ad illos: Non egent qui sani sunt medico, sed qui male habent.

32 Non veni vocare justos, sed peccatores ad pœnitentiam.

33 At illi dixerunt ad eum: Quare discipuli Joannis jejunant frequenter, et obsecrationes faciunt, similiter et pharisæorum: tui autem edunt et bibunt?

34 Quibus ipse ait: Numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare?

35 Venient autem dies, cum ablatus fuerit ab illis sponsus: tunc jejunabunt in illis diebus.

36 Dicebat autem et similitudinem ad illos: Quia nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus: alioquin et novum rumpit, et veteri non convenit commissura a novo.

37 Et nemo mittit vinum novum in utres veteres: alioquin rumpet vinum novum utres, et ipsum effundetur, et utres peribunt:

38 sed vinum novum in utres novos mittendum est, et utraque conservantur.

39 Et nemo bibens vetus, statim vult novum: dicit enim: Vetus melius est.


Next: Luke 6