Sacred Texts  Bible  Index 
James Index
  Previous  Next 

James 3

GNT

1 μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα.

2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὖτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα.

3 εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν.

4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούλεται·

5 οὕτως καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει·

6 καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης.

7 πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ·

8 τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου.

9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας·

10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι.

11 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;

12 μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ.

13 τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας.

14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.

15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης·

16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.

17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος·

18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.

KJV

1  My3450 brethren,80 be1096 not3361 many4183 masters,1320 knowing1492 that3754 we shall receive2983 the greater3187 condemnation.2917

2  For1063 in many things4183 we offend4417 all.537 If any man1536 offend4417 not3756 in1722 word,3056 the same3778 is a perfect5046 man,435 and able1415 also2532 to bridle5468 the3588 whole3650 body.4983

3  Behold,2400 we put906 bits5469 in1519 the3588 horses'2462 mouths,4750 that they846 may obey3982 us;2254 and2532 we turn about3329 their846 whole3650 body.4983

4  Behold2400 also2532 the3588 ships,4143 which though they be5607 so great,5082 and2532 are driven1643 of5259 fierce4642 winds,417 yet are they turned about3329 with5259 a very small1646 helm,4079 whithersoever3699 302 the3588 governor3730 2116 listeth.1014

5  Even2532 so3779 the3588 tongue1100 is2076 a little3398 member,3196 and2532 boasteth great things.3166 Behold,2400 how great2245 a matter5208 a little3641 fire4442 kindleth!381

6  And2532 the3588 tongue1100 is a fire,4442 a world2889 of iniquity;93 so3779 is2525 the3588 tongue1100 among1722 our2257 members,3196 that it defileth4695 the3588 whole3650 body,4983 and2532 setteth on fire5394 the3588 course5164 of nature;1078 and2532 it is set on fire5394 of5259 hell.1067

7  For1063 every3956 kind5449 of beasts,2342 and2532 of birds,4071 and5037 of serpents,2062 and2532 of things in the sea,1724 is tamed,1150 and2532 hath been tamed1150 of mankind:442 5449

8  But1161 the3588 tongue1100 can1410 no3762 man444 tame;1150 it is an unruly183 evil,2556 full3324 of deadly2287 poison.2447

9  Therewith1722 846 bless2127 we God,2316 even2532 the Father;3962 and2532 therewith1722 846 curse2672 we men,444 which are made1096 after2596 the similitude3669 of God.2316

10  Out1537 of the3588 same846 mouth4750 proceedeth1831 blessing2129 and2532 cursing.2671 My3450 brethren,80 these things5023 ought5534 not3756 so3779 to be.1096

11  Doth3385 a fountain4077 send forth1032 at1537 the3588 same846 place3692 sweet1099 water and2532 bitter?4089

12  3361 Can1410 the fig tree,4808 my3450 brethren,80 bear4160 olive berries?1636 either2228 a vine,288 figs?4810 so3779 can no3762 fountain4077 both yield4160 salt252 water5204 and2532 fresh.1099

13  Who5101 is a wise man4680 and2532 endued with knowledge1990 among1722 you?5213 let him show1166 out of1537 a good2570 conversation391 his848 works2041 with1722 meekness4240 of wisdom.4678

14  But1161 if1487 ye have2192 bitter4089 envying2205 and2532 strife2052 in1722 your5216 hearts,2588 glory2620 not,3361 and2532 lie5574 not against2596 the3588 truth.225

15  This3778 wisdom4678 descendeth2718 not3756 from above,509 but235 is earthly,1919 sensual,5591 devilish.1141

16  For1063 where3699 envying2205 and2532 strife2052 is, there1563 is confusion181 and2532 every3956 evil5337 work.4229

17  But1161 the3588 wisdom4678 that is from above509 is2076 first4412 3303 pure,53 then1899 peaceable,1516 gentle,1933 and easy to be entreated,2138 full3324 of mercy1656 and2532 good18 fruits,2590 without partiality,87 and2532 without hypocrisy.505

18  And1161 the fruit2590 of righteousness1343 is sown4687 in1722 peace1515 of them3588 that make4160 peace.1515

Vul

1 Nolite plures magistri fieri fratres mei, scientes quoniam majus judicium sumitis.

2 In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir: potest etiam freno circumducere totum corpus.

3 Si autem equis frena in ora mittimus ad consentiendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus.

4 Ecce et naves, cum magnæ sint, et a ventis validis minentur, circumferuntur a modico gubernaculo ubi impetus dirigentis voluerit.

5 Ita et lingua modicum quidem membrum est, et magna exaltat. Ecce quantus ignis quam magnam silvam incendit!

6 Et lingua ignis est, universitas iniquitatis. Lingua constituitur in membris nostris, quæ maculat totum corpus, et inflammat rotam nativitatis nostræ inflammata a gehenna.

7 Omnis enim natura bestiarum, et volucrum, et serpentium, et ceterorum domantur, et domita sunt a natura humana:

8 linguam autem nullus hominum domare potest: inquietum malum, plena veneno mortifero.

9 In ipsa benedicimus Deum et Patrem: et in ipsa maledicimus homines, qui ad similitudinem Dei facti sunt.

10 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio. Non oportet, fratres mei, hæc ita fieri.

11 Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam?

12 Numquid potest, fratres mei, ficus uvas facere, aut vitis ficus? Sic neque salsa dulcem potest facere aquam.

13 Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiæ.

14 Quod si zelum amarum habetis, et contentiones sint in cordibus vestris: nolite gloriari, et mendaces esse adversus veritatem:

15 non est enim ista sapientia desursum descendens: sed terrena, animalis, diabolica.

16 Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum.

17 Quæ autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonus consentiens, plena misericordia et fructibus bonis, non judicans, sine simulatione.

18 Fructus autem justitiæ, in pace seminatur, facientibus pacem.


Next: James 4