Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 13

GNT

1 ἡ φιλαδελφία μενέτω.

2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους.

3 μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.

4 τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός.

5 ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, κύριος ἐμοὶ βοηθός, [καὶ] οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;

7 μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.

8 ἰησοῦς χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες.

10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὖ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες.

11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

12 διὸ καὶ ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν.

13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες·

14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.

15 δι᾽ αὐτοῦ [οὗν] ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῶ θεῶ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῶ ὀνόματι αὐτοῦ.

16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός.

17 πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

18 προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι.

19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.

20 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν ἰησοῦν,

21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῶ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.

22 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν.

23 γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὖ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς.

24 ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ἰταλίας.

25 ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

KJV

1  Let brotherly love5360 continue.3306

2  Be not forgetful1950 3361 to entertain strangers:5381 for1063 thereby1223 5026 some5100 have entertained3579 angels32 unawares.2990

3  Remember3403 them that are in bonds,1198 as5613 bound with4887 them; and them which suffer adversity,2558 as5613 being5607 yourselves848 also2532 in1722 the body.4983

4  Marriage1062 is honorable5093 in1722 all,3956 and2532 the3588 bed2845 undefiled:283 but1161 whoremongers4205 and2532 adulterers3432 God2316 will judge.2919

5  Let your conversation5158 be without covetousness;866 and be content714 with such things as ye have:3918 for1063 he846 hath said,2046 I will never3364 leave447 thee,4571 nor3761 forsake1459 thee.4571

6  So that5620 we2248 may boldly2292 say,3004 The Lord2962 is my1698 helper,998 and2532 I will not3756 fear5399 what5101 man444 shall do4160 unto me.3427

7  Remember3421 them which have the rule over2233 you,5216 who3748 have spoken2980 unto you5213 the3588 word3056 of God:2316 whose3739 faith4102 follow,3401 considering333 the3588 end1545 of their conversation.391

8  Jesus2424 Christ5547 the3588 same846 yesterday,5504 and2532 today,4594 and2532 forever.1519 165

9  Be not3361 carried about4064 with divers4164 and2532 strange3581 doctrines.1322 For1063 it is a good thing2570 that the3588 heart2588 be established950 with grace;5485 not3756 with meats,1033 which3739 have not3756 profited5623 them that have been occupied therein.4043

10  We have2192 an altar,2379 whereof1537 3739 they have2192 no3756 right1849 to eat5315 which serve3000 the3588 tabernacle.4633

11  For1063 the3588 bodies4983 of those5130 beasts,2226 whose3739 blood129 is brought1533 into1519 the3588 sanctuary39 by1223 the3588 high priest749 for4012 sin,266 are burned2618 without1854 the3588 camp.3925

12  Wherefore1352 Jesus2424 also,2532 that2443 he might sanctify37 the3588 people2992 with1223 his own2398 blood,129 suffered3958 without1854 the3588 gate.4439

13  Let us go forth1831 therefore5106 unto4314 him846 without1854 the3588 camp,3925 bearing5342 his846 reproach.3680

14  For1063 here5602 have2192 we no3756 continuing3306 city,4172 but235 we seek1934 one to come.3195

15  By1223 him846 therefore3767 let us offer399 the sacrifice2378 of praise133 to God2316 continually,1275 that is,5123 the fruit2590 of our lips5491 giving thanks3670 to his846 name.3686

16  But1161 to do good2140 and2532 to communicate2842 forget1950 not:3361 for1063 with such5108 sacrifices2378 God2316 is well pleased.2100

17  Obey3982 them that have the rule over2233 you,5216 and2532 submit5226 yourselves: for1063 they846 watch69 for5228 your5216 souls,5590 as5613 they that must give591 account,3056 that2443 they may do4160 it5124 with3326 joy,5479 and2532 not3361 with grief:4727 for1063 that5124 is unprofitable255 for you.5213

18  Pray4336 for4012 us:2257 for1063 we trust3982 we3754 have2192 a good2570 conscience,4893 in1722 all things3956 willing2309 to live honestly.390 2573

19  But1161 I beseech3870 you the rather4056 to do4160 this,5124 that2443 I may be restored600 to you5213 the sooner.5032

20  Now1161 the3588 God2316 of peace,1515 that brought again321 from1537 the dead3498 our2257 Lord2962 Jesus,2424 that great3173 shepherd4166 of the3588 sheep,4263 through1722 the blood129 of the everlasting166 covenant,1242

21  Make you perfect2675 5209 in1722 every3956 good18 work2041 to do4160 his848 will,2307 working4160 in1722 you5213 that which is wellpleasing2101 in his sight,1799 848 through1223 Jesus2424 Christ;5547 to whom3739 be glory1391 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

22  And1161 I beseech3870 you,5209 brethren,80 suffer430 the3588 word3056 of exhortation:3874 for1063 I have2532 written a letter1989 unto you5213 in1223 few words.1024

23  Know1097 ye that our brother80 Timothy5095 is set at liberty;630 with3326 whom,3739 if1437 he come2064 shortly,5032 I will see3700 you.5209

24  Salute782 all3956 them that have the rule over2233 you,5216 and2532 all3956 the3588 saints.40 They3588 of575 Italy2482 salute782 you.5209

25  Grace5485 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

Vul

1 Caritas fraternitatis maneat in vobis,

2 et hospitalitatem nolite oblivisci: per hanc enim latuerunt quidam, angelis hospitio receptis.

3 Mementote vinctorum, tamquam simul vincti: et laborantium, tamquam et ipsi in corpore morantes.

4 Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus. Fornicatores enim, et adulteros judicabit Deus.

5 Sint mores sine avaritia, contenti præsentibus: ipse enim dixit: Non te deseram, neque derelinquam:

6 ita ut confidenter dicamus: Dominus mihi adjutor: non timebo quid faciat mihi homo.

7 Mementote præpositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei: quorum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem.

8 Jesus Christus heri, et hodie: ipse et in sæcula.

9 Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis: quæ non profuerunt ambulantibus in eis.

10 Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt.

11 Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in Sancta per pontificem, horum corpora cremantur extra castra.

12 Propter quod et Jesus, ut sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est.

13 Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium ejus portantes.

14 Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus.

15 Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est, fructum labiorum confitentium nomini ejus.

16 Beneficentiæ autem et communionis nolite oblivisci: talibus enim hostiis promeretur Deus.

17 Obedite præpositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes: hoc enim non expedit vobis.

18 Orate pro nobis: confidimus enim quia bonam conscientiam habemus in omnibus bene volentes conversari.

19 Amplius autem deprecor vos hoc facere, quo celerius restituar vobis.

20 Deus autem pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium, in sanguine testamenti æterni, Dominum nostrum Jesum Christum,

21 aptet vos in omni bono, ut faciatis ejus voluntatem: faciens in vobis quod placeat coram se per Jesum Christum: cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen.

22 Rogo autem vos fratres, ut sufferatis verbum solatii. Etenim perpaucis scripsi vobis.

23 Cognoscite fratrem nostrum Timotheum dimissum: cum quo (si celerius venerit) videbo vos.

24 Salutate omnes præpositos vestros, et omnes sanctos. Salutant vos de Italia fratres.

25 Gratia cum omnibus vobis. Amen.


Next: James 1