H8329
שׁרשׁ
שֶׁרֶשׁ ‎ sheresh
sheh‘-resh
The same as 8328 Sheresh, an Israelite: - Sharesh.