H8236
שׁפרה
שִׁפרָה ‎ shiphrâh
shif-raw‘
The same as 8235 Shiphrah, an Israelitess: - Shiphrah.